Samenvatting Pedagogische adviezen voor speciale kinderen

-
ISBN-10 9031362832 ISBN-13 9789031362837
300 Flashcards en notities
126 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Pedagogische adviezen voor speciale kinderen". De auteur(s) van het boek is/zijn Trix van Lieshout. Het ISBN van dit boek is 9789031362837 of 9031362832. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Pedagogische adviezen voor speciale kinderen

 • 1 ADHD

 • Waar staat ADHD voor? 
  Attention deficit hyperactivity disorder
 • 2 Theorien over behandeling (deel 1: theorie)

 • Wat is orthopedagogiek?
  Wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van de aanpak van het verstoorde opvoedingsproces.
 • Wat is essentieel voor de aanpak in de begeleiding van jongeren met gedragsproblemen?
  Dat de aanpak van school aansluit bij de aanpak van de hulpverleners.
 • Wat is psycho-eduactie?
  Het is een leerproces in de vorm van een voorlichting die opvoeders krijgen van deskundigen. Het zorgt ervoor dat een probleem makkelijker geaccepteerd wordt.
 • wat is er van belang als er een hulpverlening instelling wordt ingeschakeld?
  de aanpak moet worden afgestemd met school.
 • Waar gaat de orthopedagogische benadering van uit?
  De opvoeder die specifieke kansen biedt, situaties creëert waarin het kind zich verder kan ontwikkelen en draagkracht en veerkracht worden versterkt, rekening houdend met mogelijkheden, beperkingen en omgevingsfactoren.
 • Wat is orthopedagogiek?
  Orthopedagogiek richt zich op het bestuderen van de aanpak van het verstoorde opvoedingsproces. Er wordt nadruk gelegd op wat het kind wel kan.
 • wat is psycho-educatie
  het probleem dat de jongeren hebben wordt inzichtelijker gemaakt waardoor het beter wordt geaccepteerd wat positief is voor het behandelingsproces.
 • Waarom is psycho-educatie een belangrijk onderdeel van de begeleiding van kinderen met gedragsproblemen en -stoornissen?
  Psycho-educatie maakt de verschillende probleemgebieden inzichtelijk. Door het inzichtelijk maken is het probleem en het kind zelf vaak beter te accepteren. Daardoor verminderd vaak de last van het probleem. Door psycho-educatie heeft de behandeling meer succes, omdat de behandeling dan ingebed is in een omgeving die het probleem beter begrijpt en op een andere manier op het gedrag kan ingaan.
 • Welke vijf hoofdstromingen zijn er voor de aanpak van probleemgedragingen die voortkomen uit een stoornis of probleem?
  1- Inzichtgevende psychodynamische relatiebevorderende strategie. Kenmerkt zich door intermenselijke relaties en het ontwikkelen van een vertrouwensrelatie. 

  2- Cognitieve gedragstherapie. Gedrag wordt in stand gehouden door reacties uit de omgeving. 

  3- Experiëntiële ervaringsgerichte therapie. Het ervaringsleren staat op de voorgrond. Komen tot inzicht in het eigen handelen door ervaringen.   

  4- Systheemtheoretische benadering. Iemands gedrag heeft weerslag op andere personen binnen het systeem.

  5- Neurobiologische/ hersenwetenschap. Gedrag wordt bepaald door veranderingen in de hersenen.
 • waar moet je opletten in de omgang met leerlingen die een ontwikkelingsstoring hebben
  - duidelijke structuur op school en thuis
  - grote voorspelbaarheid
  - actie en reactie
  - hulp bij contactbevorderende activiteiten
  - sociale vaardigheden aanleren in een veilige situatie
 • Wat is orthopedagogiek?
  Orthopedagogiek is de wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van de aanpak van het verstoorde opvoedingsproces.
 • wat zijn de gevolgen van  over bescherming?
  het kind gelooft dat het helemaal niks kan
  het kind gelooft dat hij onoverwinnelijk is
 • Wat zijn belangrijke aspecten in de omgang met kinderen met een ontwikkelingsstoornis?
  Een duidelijke structuur in het gezin en op school.
  Een grote voorspelbaarheid van gebeurtenissen, acties en reacties.
  Hulp bij contactbevorderende activiteiten.
  Sociale vaardigheden aanleren in een veilige situatie.
  Via gedragstraining moet het kind aangepast gedrag leren.
 • wat is het gevolg van hyperouders?
  hyper ouders beschermen hun kind tegen tegenslagen waardoor ze bij een kleine tegenslag al deprefsief kunnen worden
 • Waar gaat het in de orthopedagogische benadering om?
  De opvoeder moet het kind specifieke kansen bieden.
  De opvoeder moet situaties creëren waarin het kind zich kan ontwikkelen en zijn draagkracht en veerkracht wordt versterkt.
 • wat zijn de vijf hoofdstromingen van de aanpak bij probleemgedragingen
  1. inzichtgevende psychodynamische benadering
  2. de gedragstherapeutische benadering
  3. ervaringsgerichte benadering
  4. systeem theoretische benadering
  5. hersenwetenschappen
 • Wat zijn de vijf hoofdstromingen?
  1. De inzichtgevende (psychodynamische) relatiebevorderende strategie.
  2. De cognitieve gedragstherapie
  3. Experiëntiële ervaringsgerichte benadering
  4. Systeemtheoretiche benadering
  5. Neurobiologische gegevens vanuit de hersenwetenschap
 • noem de kenmerken van de inzichtgevende psychodynamische benadering
  - gericht op de relatie met een ander
  - waarom en wat betekend het gedrag
  - affectie, cognitief en conatief hebben aandacht nodig  
  - de drie graden waarin een aanpak zich afspeelt: 1ste, opvoedingsproces als geheel. 2de, totale leef situatie. 3de, individueel
 • Leg de inzichtgevende (psychodynamische) relatiebevorderende strategie uit
  Intermenselijke relaties staan centraal.
  Door een goede basishouding en een adequate pedagogische aanpak ontwikkelt een vertrouwensrelatie.
  Door middel van een positief geestelijk werkklimaat kan er behandeld worden.
 • de gedragstherapeutische benadering maakt gebruik van de leertheorie. Wat houdt dat in?
  gedrag dat is aangeleerd kan ook worden afgeleerd. Dit kan door klassieke conditionering.
 • Wat is de RET-methode van Ellis
  de rationeel-emotieve therapie waarin jongeren positief moeten gaan denken en anders gaan kijken naar de situatie.
 • Leg de (cognitieve) gedragstherapie uit.
  Probleemgedrag wordt in stand gehouden of afgezwakt door reacties van de omgeving. Gedrag is aan en af te leren door de 'juiste' gevolgen aan het gedrag te koppelen.
  Cognitieve gedragstherapie is een specifieke vorm van gedragstherapie. In deze therapie staan de gedachten centraal. Het uitgangspunt hierbij is dat de gedachten de grondslag van het gedrag is.
  Bij Mindfulness-based Cognitieve Therapy of Aandachtsgerichte cognitieve therapie staan de gedachten ook centraal. Echter, in deze therapie worden de gedachten niet beoordeeld en veranderd, maar leer je om gedachten en gevoelens los te laten. Je leert in een meditatieve setting vanuit innerlijke rust adequaat en positief te reageren.


  •Doel: stimuleren van gewenstgedrag
  •Uitgangspunten (leertheorie):  
  •‘t gaatomwaarneembaargedrag
  •gedrag is aangeleerd (en kandusookafgeleerdworden)
  •Aanpak:  klassieke en operanteconditionering; S-O-R-model
  S: Stimuluscontrole
  O: gerichteaandachtvoorgedachten van het Organisme
  R: Responspreventie: juistegedragaanleren

  •Tradities:
  •A. Toegepastegedragsanalyse(traditionelegedragstheorie)
  •ABC-schema:  Antecedent – Behavior – Consequence
  •B.  Sociaallerentheorie: eenmensleertvooral van zijnsocialeomgeving  (imitatie en modelling)
  •c) Cognitievegedragstheorie (CGT): gedachten (cognitieve schema’s) bepalenmedegevoelens en gedrag(G+G=G+G
 • wat zijn de kernbegrippen van ervaringsgerichte benadering
  - actieve werkvormen
  - oplossings- gericht werken
 • Leg de experiëntiële, ervaringsgerichte benadering uit.
  In deze benadering ligt de nadruk op het proces en staat het ervaringsleven op de voorgrond. Het inzicht in eigen handelen krijg je door ervaringen. Door de ervaringen kun je je handelingen aanpassen en wel/niet meenemen naar een andere situatie. Reflecteren speelt een belangrijke rol in het leren en veranderen.
  Daarnaast is er ook de oplossingsgerichte werkwijze. Hierbij leert met om niet naar het probleem, maar naar situaties waarin de oplossing al te zien is te kijken.
 • waar staat de systeem theoretische benadering voor?
  dat het invloed van iemands gedrag invloed heeft op de omgeving. de willen zelfstandigheid stimuleren
 • welke vier dimensies zijn er bij de systeem theoretische benadering?
  1ste feiten, ziekte armoede, scheiding
  2de, innerlijk, gevoelens
  3de, interactie, communicatie, regels binnen een systeem  
  4de, evenwicht in geven en nemen.
 • Leg de systeemtheoretische benadering uit
  Binnen het systeem hebben de gedragingen van mensen invloed op elkaar. Bijvoorbeeld een leerling in de kleuterklas praat door de kring. Dit heeft invloed op de anderen binnen het systeem, namelijk andere kleuters beginnen ook te praten en de leerkracht wordt boos. Dit heeft weer effect op de leerling die begon met praten door de kring.
  Gezinstherapie en video-interactiebegeleiding zijn hierop gebaseerd.
 • bij hersenwetenschappen is gedrag een
  samenspel van genetische aanleg, kwetsbaarheid en omgevingsfactoren
 • welke vier aanpakken hebben een effect op de werking van hersenen
  - medicatie
  - begeleiding
  - psychotherapie
  - lichaamsbeweging
 • Leg de invloed van de neurobiologische wetenschap uit.
  Verschillende stoornissen kunnen uitgelegd worden met een beperking in het brein. De omgeving beïnvloedt de hersenen van mensen, maar mensen beïnvloeden ook de omgeving met hun hersenen.
 • welke fases in adolescentie zijn er?
  vroege adolescentie, puberteit, veel hormonen en keuzes maken gaat vaak emotioneel. ze zijn vatbaar voor rare ideeën
  midden adolescentie, er wordt meer nagedacht over gevolgen maar het emotionele wint vaak nog van het rationele.
  late adolescentie, keuzes worden goed overwogen en het gedrag wordt gereguleerd.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Het model van Kok heeft drie aspecten. Leg deze assen uit.
De affectieve as R-r. Heeft het kind behoefte aan veel relatie of weinig. Bijv. autistische kinderen hebben geen behoefte aan een relatie.

De s-v as, de cognitieve as. Heeft het kind behoefte aan steun bij het cognitieve functioneren: structuurzwakke/ structuurloze kinderen of niet-flexibele (starre) kinderen.

De z-h as, de conatieve eigenheidsas. Wil het kind zich profileren (zelfverwerkelijking) of harmoniëren.
waar is de no-blame methode voor en hoe voer je het uit?
de no-blame methode is tegen pesten. Het is de bedoeling dat je de pester niet straft maar dat hij de gevolgen inziet en zich verantwoordelijk voelt
stap 1: interview met het slachtoffer
stap 2: gesprek met de groep zonder het slachtoffer
stap 3: leg uit hoe het slachtoffer zich voelt
stap 4: deel verantwoording uit
stap 5: vraag de kinderen om ideeën hoe het kan worden opgelost
stap 6: laat het los en laat de kinderen het probleem zelf oplossen
stap 7: kom er later io terug en bespreek individueel wat het effect is geweest
voor effectief leren is essentieel:
- gevoelens van veiligheid
- contact
- zelfvertrouwen
- vertrouwen in een ander
wat is kindvolgend contact
je bent sensitief en neemt het kind serieus
wat is essentieel voor de jongeren om zich te ontwikkelen
ze moeten zich gehoord, gezien, gekend en erkend voelen
wat zijn de vier basisbehoeftes
- relatie
- competentie
- autonomie
- betekenisvolheid
welke fases in adolescentie zijn er?
vroege adolescentie, puberteit, veel hormonen en keuzes maken gaat vaak emotioneel. ze zijn vatbaar voor rare ideeën
midden adolescentie, er wordt meer nagedacht over gevolgen maar het emotionele wint vaak nog van het rationele.
late adolescentie, keuzes worden goed overwogen en het gedrag wordt gereguleerd.
welke vier aanpakken hebben een effect op de werking van hersenen
- medicatie
- begeleiding
- psychotherapie
- lichaamsbeweging
bij hersenwetenschappen is gedrag een
samenspel van genetische aanleg, kwetsbaarheid en omgevingsfactoren
welke vier dimensies zijn er bij de systeem theoretische benadering?
1ste feiten, ziekte armoede, scheiding
2de, innerlijk, gevoelens
3de, interactie, communicatie, regels binnen een systeem  
4de, evenwicht in geven en nemen.