Samenvatting Personeelsbeleid heden en morgen

-
ISBN-10 9013097804 ISBN-13 9789013097801
640 Flashcards en notities
35 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Personeelsbeleid heden en morgen". De auteur(s) van het boek is/zijn A W T Kampermann, J Valk. Het ISBN van dit boek is 9789013097801 of 9013097804. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Personeelsbeleid heden en morgen

 • 1 inleiding personeelsbeleid: gisteren, heden en morgen

 • Wat zijn high-performance organisaties?
  Organisaties die betere financiële en niet-financiële resultaten boeken dan vergelijkbare organisaties over een periode van ten minste 5 tot 10 jaar
 • Wat zijn de functies van een exit interview?
  Lagere personeelsverloop en potentiële kandidaten
 • bla bla
  bla
 • Wat zijn de pijlers die leidend zijn voor high performance?
  - Een hoge kwaliteit van management
  - Een open en actiegerichte cultuur
  - Langetermijngerichtheid op alle stakeholders
  - Continue aandacht voor verbetering en vernieuwing van processen en competenties en;
  - Een hoge kwaliteit van medewerkers die verantwoordelijk worden gehouden voor hun resultaten
 • In welke periode vond de industrialisering en economisering van de arbeid plaats?
  1870 - 1945
 • Hoe vond het personeelsbeleid plaats in de periode 1870 - 1945?
  Veel werk werd door mensen thuis gedaan of op kleine werkplaatsen, waarbij de uitvoerders van het werk eigenaar waren van het productieproces en direct toezicht mogelijk was.
 • Wanneer veranderde het personeelsbeleid in de periode 1870 - 1945?
  In de tweede helft van de 19de eeuw
 • Welke ontwikkelingen lagen ten grondslag van de verandering van het personeelsbeleid in de tweede helft van de 19de eeuw?
  Er vond een grote groei van de bevolking plaats en de industrialisering speelde een belangrijke rol
 • Welke industrie was een van de eerste industrieën die de nieuwe technologische mogelijkheden aanwendde om te kunnen voldoen aan een, door een enorme toename van de bevolkingsgroei en koloniale expansie, steeds grotere vraag naar katoenproducten?
  De textielindustrie
 • Welke industrie was 1 van de aanjagers van de industriële revolutie?
  De textielindustrie
 • Waarom was de industriële revolutie in sociaal opzicht desastreus?
  Oude sociale verbanden verdwenen, zonder dat er nieuwe voor in de plaats kwamen. Dit leidde tot kinderarbeid, uitbuiting, werkeloosheid en verpaupering. 
 • Wat begonnen arbeiders in het eerste deel van de 20ste eeuw langzaamaan te doen?
  Zich organiseren in vakbonden
 • Waarover wilde de vakbonden in het eerste deel van de 20ste eeuw over onderhandelen?
  Materiële voorwaarden voor arbeid
 • Wat is het scientific management?
  Een managementvisie die zich richt op de efficiency van de arbeid
 • Wie is de grondlegger van het scientific management?
  Frederick Taylor
 • Wat is het uitgangspunt van het scientific management?
  Maximale welvaart voor werkgever en werknemer
 • Waar gaat het scientific management van uit?
  Dat maximale welvaart voor werkgever en werknemer behaald kan worden door maximale arbeidsproductiviteit
 • Op welke vooronderstellingen baseert het scientific management zich?
  - De mens is van nature lui en uit op eigen financieel belang van zijn inzet.
  - De organisatie van arbeid moet gebaseerd zijn op wetenschap in plaats van op traditie
  - Niet de mens staat centraal, maar het systeem
  - Menselijke arbeid kan opgesplitst worden in kleine delen die onderling weer als een geheel functioneren
  - Menselijke arbeid is deelbaar, kan objectief bestudeerd worden, taken en activiteiten kunnen gemeten worden en beoordeeld worden in termen van tijd en kosten
 • Wat was het gevolg van het scientific management?
  Een veel snellere productie maar ook meer ziekteverzuim, een hoger verloop en allerlei fysieke en psychische klachten waarmee medewerkers te kampen hadden
 • In welke periode vond de vermaatschappelijking en humanisering van de arbeid plaats?
  1945 - 1980
 • Waardoor werd de periode 1945 - 1980 gekenmerkt?
  Door een zekere harmonie tussen de partijen met daarin een centrale rol voor de overheid
 • Hoe reguleerde de overheid in de jaren na de oorlog de lonen?
  Door deze kunstmatig laag te houden
 • Wat hield het ontslagverbod in dat de overheid instelde na de oorlog?
  Zowel werkgever als werknemer mochten het dienstverband niet opzeggen
 • Wie gingen er naast de overheid nog meer met de arbeidsverhoudingen bemoeien?
  Vakbonden en werkgeversorganisaties
 • Wat werd er in 1945 door de vakbeweging en de werkgeversorganisaties samen opgericht?
  De Stichting van de Arbeid (STAR)
 • Wat is STAR?
  Een elementair adviesorgaan van de overheid op sociaaleconomisch gebied
 • Welke wet kwam er in 1950 die bepaalde dat er een personeelsvertegenwoordiging moet zijn in de organisatie?
  De Wet op de Ondernemingsraden
 • Wat was het doel van de Wet op de Ondernemingsraden?
  Meer samenwerking tussen werknemer en werkgever
 • Wanneer werd de centrale loonpolitiek vrijgelaten?
  In 1970
 • Wat werd er in 1970 ingevoerd?
  De 45-urige werkweek
 • Wanneer kreeg Nederland te maken met de eerste oliecrisis en ontstond er werkloosheid?
  1973
 • Wat is human relations-denken?
  Als het management goede betrekkingen heeft met de werknemers, vermindert de weerstand van werknemers tegen het management en neemt de motivatie van medewerkers toe
 • Wat zijn de uitgangspunten van human relations-denken?
  - Leidinggevende en ondergeschikte hebben hetzelfde belang en wanneer er spanningen ontstaan is dit een resultaat van slechte communicatie
  - De mens is een sociaal wezen en heeft behoefte aan contacten en het behoren tot een gemeenschap. 
  - Mensen conformeren zich naar groepsnormen en er heersen soms andere normen en waarden in die groep dan in de formele organisatie
  - Leidinggevenden moeten de informele normen en waarden zo beïnvloeden dat ze overeenkomen met de formele normen en waarden binnen de organisatie
 • Welke stroming ontstond er vanaf 1965?
  Het revionisme
 • Waar was het revionisme op gericht?
  Om de fundamenten van de human relations-beweging te herzien
 • Waar was het revionisme op gebaseerd?
  Op het idee dat mensen een fundamentele drang hebben zich te ontplooien
 • In welke periode vond de verzakelijking en flexibilisering van de arbeid plaats?
  1980 - 2000
 • Welke generatie werd de lost-generation genoemd?
  Een op de vijf jongeren die geen baan hadden aan het begin van de jaren 80
 • Welke mijlpaal werd er door werkgevers- en werknemersorganisaties in 1982 gesloten?
  Het Akkoord van Wassenaar
 • Wat was de kern van het Akkoord van Wassenaar?
  Dat werkgevers- en werknemersorganisaties afspraken om de arbeidsduur te verkorten, zodat er voor meer mensen werkgelegenheid ontstond
 • Wat is het poldermodel?
  Een specifieke model van arbeidsverhoudingen waarin de overheid de loonontwikkeling niet meer bepaalde, maar de werkgevers- en werknemersorganisaties de verantwoordelijkheid op zich nemen  omtrent het loon, arbeidstijden en andere arbeidsvoorwaarden.
 • In welke periode vond de vervaging van grenzen plaats?
  2000 - heden
 • Wat is een gemeenschappelijk kenmerk van de ontwikkelingen in de periode 2000 - heden?
  Dat er sprake is van grensvervaging: tussen landen, tussen organisaties en samenleving, tussen werknemer en klant, tussen werk en privé.
 • Wat is crowdsourcing?
  Uitbesteding aan de massa
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn de gevolgen van verkeerd selecteren?
Verkeerd profiel gewerfd
Onnodige kosten
Fouten in proces
Proces weer op 0
Wat wordt er bepaald met de STAR?
een goed beeld te verkrijgen van bepaalde competenties
Wat dient de selecteur te doen m.b.t. LSD?
Luisteren
Samenvatten
Doorvragen
Waarop wordt de keuze  van een selectie methode bepaald?
Financiële overwegingen
De billikheidsoverwegingen (eerlijke kansen)
Aanvaardbaar (acceptabel voor de medewerker)
Wat is het doel van selectie?
De geschikte kandidaat te vinden
Match tussen de organisatie en kandidaat met een groot mogelijke waarschijnlijkheid te voorspellen
Wat voor methodieken passen werving en selectie bureau's toe?
Database search
Adverteren
Hunting
Voordelen uitbesteden werving en selectie
Leidt tot meer kwaliteit
Kostenreductie
Wat is social referral recruitment?
Een vorm waarbij medewerkers tools krijgen om hun netwerken te lichten online
Welke groepen moet de coporate website bedienen?
De zoeker
De twijfelaar
De weeter
Wat voor invloed heeft een coporate website?
Er staat meer specifiekere informatie op