Samenvatting Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht

-
ISBN-10 9013100783 ISBN-13 9789013100785
1002 Flashcards en notities
23 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht
 • M J A van Mourik, A J M Nuytinck
 • 9789013100785 of 9013100783
 • 5e [bew.] dr., bijgewerkt tot 1 april 2012.

Samenvatting - Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht

 • 1.1 De plaats van het personen- en familierecht binnen het Burgerlijke Wetboek

 • In welk boek is het personen-en familierecht geregeld
  Boek 1
 • 1.1.1 Personen- en familierecht

 • wat is het personen en familierecht?
  het geheel van regels die betrekking hebben op de status van natuurlijke personen zoals hun rechtsbevoegdheid en handelingsbekwaamheid.
 • Waar gaat het personen- en familierecht over?
  Het personen- en familierecht gaat over het geheel aan regels die betrekking hebben op de status van natuurlijke personen, zoals hun rechtsbevoegdheid.
 • heeft het onderscheid personenrecht enerzijds en familierecht anderzijds nut?
  men zou dit onderscheid kunnen maken maar het heeft weinig zin omdat aan dit onderscheid geen rechtsgevolgen zijn verbonden.
 • 1.1.2 Burgerlijk Wetboek

 • In 1992 besliste de Hoge Raad dat een verplichting tot erkenning (1:223 e.v. oud) onder omstandigheden reëel kan worden geexecuteerd. Hoe zit dit precies?

  Onder omstandigheden is de man verplicht het kind te erkennen omdat het anders onrechtmatig zou zijn. De beschikking van de rechter kan dan in plaats treden van  de erkenning door de man. De Hoge Raad baseert zich hierbij op art. 3:300 jo. 3:326 BW (schakelbepaling).

 • In 1992 besliste de Hoge Raad dat een verplichting tot erkenning (1:223 e.v. oud) onder omstandigheden reeel kan worden geexecuteerd. Hoe zit dit precies?
  Onder omstandigheden is de man verplicht het kind te herkennen omdat het anders onrechtmatig zou zijn. De beschikking van de rechter kan dan in plaats treden van  de erkenning door de man. De Hoge Raad baseert zich hierbij op art. 3:300 jo. 3:326 BW (schakelbepaling).
 • 1.2.1 Familie(vermogens)recht

 • Moeten personen wier toestemming tot het huwelijk noodzakelijk is, eveneens toestemming tot het maken of wijzigen van de huwelijkse voorwaarden vóór het huwelijk geven?

  Ja, op grond van art. 117 jis. art. 1:35-39 BW moet dit gebeuren.

 • Moeten personen wier toestemming tot het huwelijk noodzakelijk is, eveneens toestemming geven tot het maken of wijzigen van de huwelijkse voorwaarden vóór het huwelijk?

  Ja, op grond van art. 117 jis. art. 1:35-39 BW.

 • wat is het huwelijksvermogensrecht?
  dit recht regelt de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk in de titels 1.6 1.7 en 1.8. In de literatuur wordt het huwelijksvermogensrecht meestal als een zelfstandig rechtsgebied behandeld.
 • wat is het erfrecht?
  dit recht regelt de vermogensrechtelijke gevolgen van de overgang van het vermogen van de erflater op een of meerdere erfgenamen, het is geregeld in Boek 4 BW.
 • 1.3 De betekenis van het verdragenrecht voor het personen- en familierecht

 • Belangrijkste verdragen en artikelen:

  -          EVRM (art. 6, 8, 12 en 14)

  -          IVBPR (Bupo-verdrag)

  -          IVRK

 • noem het belangrijkste verdrag voor het Nederlandse personen en familierecht?
  EVRM Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden, ook wel het Verdrag van Rome genoemd.
 • Werking EVRM

  • Positief aspect: wanneer de Nederlandse wetgeving door maatschappelijke ontwikkelingen is achterhaald dan wel hiaten vertoont, de HR c.q. het Europese Hof in het concrete geval tot een bevredigende oplossing kan komen door toepassing van art. 8 , al dan niet in verbinding met 14 EVRM. Het begrip 'familie- en gezinsleven' is immers zeer rekbaar.
  • Negatief aspect: juist door de abstractie van dit begrip is er al snel sprake van rechtsonzekerheid. De ene keer geen beroep op 8 EVRM, de andere keer acht de rechter nationale inmenging in de uitoefening van het recht op respect voor familie- en gezinsleven gerechtvaardigd met een beroep op de uitzonderingsbepaling van art. 8 lid 2 EVRM. 
 • wat heeft het Hof beslist in het Marckx arrest?
  dat de onderscheiding tussen wettige en natuurlijke kinderen in het Belgische recht discriminatoir zijn. Het gaat daarbij in het bijzonder om de artikel 8 en 14 EVRM.
 • waarom is het Marckx arrest voor NL van belang?
  omdat het EVRM direct werkende bepalingen heeft, artikel 8 en 14 EVRM lopen als een rode draad door het gehele NL personen en familierecht.
 • noem nog eens een belangrijk artikel uit het EVRM?
  artikel 12 EVRM volgens welk artikel mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het recht hebben te huwen en een gezin te stichten volgens de nationale wetten die de uitoefening van dit recht beheersen.
 • hoe kan men het 'gezin' in NL tegenwoordig omschrijven?
  als elk leefverband van een of meer volwassenen die verantwoordelijkheid dragen voor de verzorging en opvoeding van een of meer kinderen.
 • wat is het gevolg van erkenning?
  het ontstaan van een familierechtelijke betrekking.
 • de werking van het EVRM heeft een positief en een negatief aspect. Noem beiden?
  positief is dat wanneer de Nederlandse wetgeving door maatschappelijke ontwikkelingen is achterhaald dan wel hiaten vertoont, de HR c.q. het Europese Hof in het concrete geval tot een bevredigende oplossing kan komen door de toepassing van artikel 8, al dan niet in verbinding met artikel 14 EVRM. Het begrip familie en gezinsleven is immers zeer rekbaar.

  negatief is dat juist door die abstractie van het begrip familie en gezinsleven er al snel sprake is van rechtsonzekerheid. De justitiabele weet tevoren nooit waar hij aan toe is: de ene keer zet de rechter met het grootste gemak het nationale recht opzij met een beroep op het familie en gezinsleven in art. 8 lid 1 EVRM, de andere keer acht de rechter nationale inmenging in de uitoefening van het recht op respect voor familie en gezinsleven gerechtvaardigd met een beroep op de uitzonderingsbepaling van artikel 8 lid 2 EVRM.
 • hoe kan de regeling van de legitieme portie worden beschouwd (erfrecht)?
  als een inbreuk op de testeervrijheid van de erflater, is dit niet in strijd met artikel 1 protocol nr. 1 bij het EVRM?
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht
 • M J A van Mourik, A J M Nuytinck
 • 9789013062014 of 9013062016
 • 4e [bew.] dr., bijgewerkt tot 1 april 2009.

Samenvatting - Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht

 • 1 Algemene inleiding

 • Wat is de plaats van het personen- en familierecht binnen het BW?
  Belangrijkste wet boek 1 en via schakelbepalingen andere boeken van toepassing.
 • Formele wet

  Wet vastgesteld door regering (Koning en ministers) plus Staten Generaal (eerste en tweede kamer)


 • Materiele wet

  Algemeen verbindende voorschriften
 • Formele wetten die GEEN materiele wetten zijn

  Toestemmingswet voor een huwelijk van een lid van het koningshuis.

  Goedkeuring van verdragen bij formele wet.

  Begrotingswet.


 • Materiele wetten die GEEN formele wetten zijn

  Algemene maatregelen van bestuur

  Ministeriële regelingen

  Provinciale verordeningen

  Waterschap verordeningen

  Gemeentelijke verordeningen

  Eiland verordeningen

 • Arrest Ermes / Havillex 13-03-1981

  Bij een overeenkomst dien niet alleen naar de taalkundige tekst van de overeenkomst gekeken te worden, maar er moet ook gekeken worden naar de betekenis die partijen aan de tekst geven en wat partijen over en weer van elkaar mochten verwachten
 • De Jure (iure)

  In juridische zin
 • De Facto

  Feitelijk
 • EVRM

  Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ook wel verdrag van Rome genoemd.
 • Art.8 EVRM

  lid 1. Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privéleven (private life), zijn familie- en gezinsleven (family life), zijn woning en zijn correspondentie.

  lid2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratisch samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

 • Art 14 EVRM

  Het genot van de rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, moet worden verzekerd zonder enig onderscheid op welke grond dan ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status.
 • IVBRP

  Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ook wel het VN-erdrag van New York of BUPO-Verdrag genoemd.
 • Art 12. EVRM

  Mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het recht hebben om te kunnen huwen en een gezin te stichten volgens de nationale wetten die de uitoefening van dit recht beheersen
 • Welk argument gebruikt een rechter die volgens lid 2 Art 8 afwijkt van EVRM Art 8:1

  Dat de kwestie de rechtsvormende taak van de rechter te buiten gaat.
 • Art.1:1 lid 1 bepaalt dat allen die zich in Nederland bevinden, vrij zijn en bevoegd tot het genot van de burgerlijke rechten, wat betekent dit?

  Dit betekent dat iedereen in Nederland rechtsbevoegd is, dus bevoegd is om rechtssubject te zijn
 • Subject-objectscheiding
  Een algemene aanvaarde scheiding tussen enerzijds de mens als kennend en onderzoekend subject en het te herkennen object, dat buiten de mens gelegen is.
 • a contrario

  Argumenterende vorm door een stelling te verdedigen door hem om te keren (er de negatie van te poneren). Bij a contrario altijd nadenken, een implicatie omdraaien is niet altijd juist. Bij replicatie en equivalentie ligt dit anders
 • Uitvoerbaar bij voorraad

  Voorlopig uitvoerbaar, ook al wordt hoger beroep ingesteld. De veroordeelde moet het in vonnis opgelegde uitvoeren
 • In kracht van gewijsde

  Iedere rechtelijke beslissing die niet meer in hoger beroep kan worden bestreden
 • Ne bis in idem

  Niet twee keer voor hetzelfde
 • In gezag van gewijsde

  Gerechtelijke beslissing is bindend voor partijen. Om een beroep te kunnen doen op gezag van gewijsde, moet de beslissing wel in kracht van gewijsde zijn gegaan
 • Minuut akte
  Is een authentieke akte. de minuut wordt in protocal van de notaris opgenomen
 • Originali - brevet akte

  Worden uitgereikt aan partijen
 • Verlijden

  Rechtsgeldigverklaring door Notaris
 • Bekrachtigen

  Passeren bij de Notaris, daarna door Notaris inschrijven in repertorium
 • Authentieke afschrift

  Door een Notaris gewaarmerkte kopie
 • Grosse van de minuutakte

  levert een executoriale titel op en heeft hetzelfde hoofd en slot als de vonnissen van Rechtbanken
 • Mutatis mutandis

  nadat veranderd is wat veranderd moet worden
 • Attestatie de vita

  Bewijs van in leven zijn
 • Discretionaire bevoegdheid

  Beoordeling
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

wordt door een huwelijk of GP de aanverwantschap opgeheven?
NEEN zie artikel 1:3 lid 3 BW
Waar is het familieprocesrecht neergelegd?
In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Om precies te zijn boek 3, titel 6 (art. 798-828 Rv). De eerste afelingen gaat over zaken anders dan scheidingszaken en afdeling twee gaat over scheidingszaken. Onder scheiding wordt in dit verband ook verstaand echtscheiding, scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed. Deze laatste afdeling bevatten ook regels over voorlopige voorzieningen, nevenvoorzieningen en ontbinding van een g.p.
verschil privatief/cummulatief bestuur
s
Wat is door het Europese hof beslist in het Marckx arrest?
Het Europese hof heeft in het Marckx arrest beslist dat het onderscheid tussen wettige en natuurlijke kinderen en Belgie  dicriminatoir is. Nederland heeft zijn systeem hier op aangepast omdat het erg leek op het Belgische. Het EVRM heeft namelijk ook in Nederland directe werking op grond van art. 94 GW.
In 1992 besliste de Hoge Raad dat een verplichting tot erkenning (1:223 e.v. oud) onder omstandigheden reeel kan worden geexecuteerd. Hoe zit dit precies?
Onder omstandigheden is de man verplicht het kind te herkennen omdat het anders onrechtmatig zou zijn. De beschikking van de rechter kan dan in plaats treden van  de erkenning door de man. De Hoge Raad baseert zich hierbij op art. 3:300 jo. 3:326 BW (schakelbepaling).
Waar gaat het personen- en familierecht over?
Het personen- en familierecht gaat over het geheel aan regels die betrekking hebben op de status van natuurlijke personen, zoals hun rechtsbevoegdheid.
in welk geval is gezamenlijke voogdij niet mogelijk?
in geval van tijdelijke voogdij; tijdelijke voogdij staat evenmin open voor rechtspersonen
waar regelt de wet het begin en het einde van de voogdij?
in 1:280 en 281
waar in de wet vinden we het gezag over minderjarige kinderen?
in Titel 14 vanaf artikel 1:245 BW
is de minderjarige processueel bekwaam?
NEEN onbekwaam; de wet geeft hem echter tav het effectueren van zijn recht op omgang de mogelijkheid van een informele rechtsingang: het uitlokken van een ambtshalve beslissing van de rechter 1:377g BW