Samenvatting plannen van de zorg

-
ISBN-13 9789001822774
282 Flashcards en notities
16 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "plannen van de zorg". De auteur(s) van het boek is/zijn Anneke Ormel, Ank van de Wiel. Het ISBN van dit boek is 9789001822774. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - plannen van de zorg

 • 1.1 opvattingen over zorg verlenen

 • korte geschiedenis van zorg
  • vroeger zorg verbonden aan geloof en bijgeloof. men had een roeping, geen opleiding, werd niet betaald voor werk. Behandeling bestond uit kwade geesten verbannen door vb schedel lichten enz... mensen met aandoeningen werden ten toon gesteld op kermissen
  • 1860 Florence Nightingale startte een opleiding voor verpleegkundige met toelatingseisen en men kreeg een salaris. motto patiënt helpen te leven
  • jaren 60 mensen gezond in rusthuis (genieten van oude dag na hard werken) en op woonoorden (makkelijker verplegen) gevolg mensen vervreemden van maatschappij en worden afhankelijk van zorgverleners
  • vanaf jaren 70; zorg veel duurder nieuw motto, mensen moeten zo lang mogelijk thuis blijven en zo lang mogelijk alles zelf blijven doen. (motto is nog steeds hetzelfde)
  • vanaf de jaren 90; zorg veel flexibeler, zorg op maat is nu het mottowensen van de zorgvrager staan centraal, niet het aanbod.

 • Wat is vraaggerichte zorg?
  een gezamelijke inspanning van de zorgvrager en zorgverlener die er toe leidt dat de zorgvrager zorg en hulp ontvangt die tegemoet komt aan zijn wensen en verwachtingen en die tevens voldoet aan de professionel standaarden
 • wat is vraaggestuurde zorg?
  de zorgvrager geeft niet alleen richting, maar bepaald ook wat er gaat gebeuren. Kan zijn eigen zorg inkopen met bijvoorbijbeeld het PGB en dan zorg inkopen.
 • Wat is vraaggestuurde zorg
  de zorgvrager geeft niet alleen richting aan de zorg, maar bepaalt ook direct het zorgaanbod (PGB)
 • wat is belevingsgerichte zorg?
  De zorgvrager en zorgverlener bepalen samen de inhoud van de zorg. de beleving van de ziekte van de zorgvrager staat centraal in het zorgverlenen. 
  er zijn 3 soorten problemen;
  • gezondheidsproblemen
  • bestaansproblemen
  • interactieproblemen
 • wat is zelfzorg?
  je bepaalt zelf welke zorgbehoeften je hebt en dat je zelf activiteiten onderneemt om die zorgbehoeften te bevredigen
 • noem de stappen van het 13 stappenplan voor het methodisch werken bij belevingsgerichte zorg.
  1. ga na wat de hulpvraag van de zorgvrager is in zijn eigen woorden
  2. bespreek met de zorgvrager hoe hij de situatie ziet en hoe hij er mee omgaat. wat is zijn gebruikelijke manier van omgaan met problemen
  3. welke bestaans- en gezondheidsproblemen  zijn, en interactie problemen zijn er te verwachten zijn
  4. welke factoren zijn beïnvloedbaar, betreffen ze de persoon, of het systeem, is het een actueel of potentieel probleem
  5. stel prioriteiten
  6. welke rol heeft mantelzorger of vrijwilligerszorg
  7. stel op basis van de prioriteiten met zorgvrager en mantelzorger vast wat de doelen zijn
  8. vergelijk wat nodig is met wat is toegestaan
  9. stel activiteiten vast
  10. maak een plan van aanpak
  11. bepaal en leg vast wie coördineert en waar de verpleegregie uit bestaat
  12. voer uit en evalueer regelmatig (tussen evaluaties)
  13. beoordeel gezamenlijk of de doelen zijn behaald en hoe ze zijn behaald (proces en product evaluatie)
 • wat zijn zorgbehoeften?
  menselijke basisbehoeften die vervuld moeten worden voor een gezond bestaan
  • psychische behoeften: leren, ontwikkelen
  • sociale behoeften: contact met anderen, bij een groep horen
  • lichamelijke behoeften: ook wel somatisch. voedsel, lucht, water, uitscheiding

  samen sociopsychosomatische eenheid
 • methodisch werken doe je..?
  • systematisch
  • doelgericht
  • procesmatig
  • planmatig
 • voordelen methodisch werken:
  • overzichtelijk voor iedereen die ermee bezig is
  • samenwerken met collega's verloopt soepeler
  • overdracht aan collega's is makkelijker

  ook continuïteit van de zorg, ook al steeds andere verpleegkundigen, steeds zelfde zorg.
 • het verpleegplan is een onderdeel van het..?
  verpleegdossier
 • methodisch werken helpt bij verantwoording over je werk:
  • de gemaakte afspraken kunnen worden gemotiveerd
  • kan goed worden geëvalueerd, en dus kwaliteit van de zorg beter
  • omdat er bewuste keuzes worden gemaakt is de kans op fouten kleiner

  verantwoording kan worden afgelegd aan zorgverzekeraars en inspectie
 • KWZ?
  kwaliteitswet zorginstelling
  verlicht instellingen om verantwoording af te leggen over de zorg die zij bieden.
 • verschil zorgplan en zorgleefplan?
  zorgleefplan vooral in thuiszorg, verzorging en verpleeghuizen. niet alleen zorg, maar ook het leven van zorgvrager staat centraal
 • uit welke 4 fasen bestaat het verpleegkundig proces?
  • diagnose, gegevens verzamelen en daarna de diagnose vaststellen
  • planning, verpleegdoelen formuleren en interventies kiezen om dit te halen
  • uitvoering, uitvoeren van de zorg, tijdens de zorg monitoren
  • evaluatie, evalueren
 • intramurale zorg?
  binnen de muren van een instelling, ook wel tweedelijns genoemd. kan dag en nacht rekenen op zorg.
  • ziekenhuis (academisch, categoraal, algemeen)
  • psychiatrisch ziekenhuis
  • verpleeghuis/zorgcentrum
  • instelling voor zorgvragers met verstandelijke beperking
 • extramurale zorg?
  buiten de muren van een instelling, ook wel eerstelijns genoemd.
  • huisarts
  • gezondheidscentrum
  • thuiszorg
 • transmurale zorg?
  zorg die wordt geboden door de voorzieningen en de deskundigheid van zowel eerste- als tweedelijnsinstellingen in te zetten in de thuissituatie. veelvoorkomend is de samenwerking met het ziekenhuis en thuiszorg. samenwerken is belangrijk.

  doel is om te voorkomen dat een zorgvrager opgenomen moet worden of om te zorgen dat de zorgvrager zo snel mogelijk wordt ontslagen.
 • semimurale zorg?
  maken gebruik van de intramurale zorginstellingen, maar blijven daar niet 24uur per etmaal. bijvoorbeeld dagbehandeling of opvang voor mensen met een verstandelijke beperking 
 • EVV-schap ?
  Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundig Systeem. Dan is één bepaalde verpleegkundige verantwoordelijk voor de totale zorg van een zorgvrager, zolang deze op de afdeling verblijft. Je kunt dit alleen zijn als je alle medische handelingen kunt verrichten. Het is dus soms lastig, omdat er met verschillende niveaus (functie differentiatie) wordt gewerkt. Veel verpleegkundigen vinden dit een prettig systeem, omdat ze heel betrokken zijn. Ook vinden de patiënten het prettig, omdat duidelijk is wie het aanspreekpunt is.
   
 • Teamverpleging?
  dan is er een groep zorgvragers (deel van de afdeling) gekoppeld aan een team van verpleegkundigen. Aan het hoofd staat vaak een teamleider. Er kan gekozen worden voor patiëntgerichte zorg, dan is een bepaalde zorgverlener zoveel mogelijk dezelfde zorgvrager aan het verzorgen. Ook kan er gekozen worden voor taakgerichte zorg, dan doet dus één iemand bijvoorbeeld bij alle zorgvragers de bloeddruk meten.

  Nadeel van teamverpleging is dat wanneer er veel tegelijk ziek zijn er planningsproblemen ontstaan. Dan moeten er van het andere team inspringen, ook wanneer bijvoorbeeld de werkdruk hoger is bij het ene team. Dit is dan lastig, omdat elk team anders werkt. Omdat elk team vaak anders werkt vormt de afdeling geen geheel meer en kan ten koste gaan van de samenwerking. De zorgvrager zie steeds dezelfde gezichten en vindt dit prettig.
 • Taakgerichte verpleging
  soms is het niet haalbaar om een zorgvrager te koppen aan een verpleegkundige of team. Ook de kosten en werken met verschillende deskundigheidsniveaus kunnen redenen zijn.
  Taakgerichte zorg is duidelijk, iedereen weet wat zijn of haar taak is. Nadeel is dat de zorgvrager veel verschillende gezichten ziet.
 • De WGBO 
  (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) maakt behandeling, en hiermee samenhangend ook verpleging, zonder toestemming van de zorgvrager (of zijn wettelijke vertegenwoordiger) onwettig en daarmee onmogelijk. Het belang van goed overleg met de zorgvrager is dus essentieel.
 • De Wbp 
  zorgt ervoor dat er op een afdeling geen gegevens van zorgvragers mogen rondslingeren. Gegevens die voor medische doeleinden worden gebruikt, mogen namelijk niet worden gebruikt voor andere doeleinden. 
 • observeren, welke eisen?
  Doelgericht observeren. Vóór je gaat observeren moet je precies weten wat het doel van je observatie is. Door dit doel duidelijk vast te leggen, voorkom je dat je verkeerde of onnodige gegevens verzamelt. Dat doe je door je drie dingen af te vragen:
  1.Je moet weten waarom je gaat observeren. Dat betekent dat je de aanleiding voor de observatie duidelijk moet kunnen omschrijven, zoals:
  oEen anamnesegesprek levert gegevens voor het bepalen van de verpleegkundige diagnose;
  oEen vochtbalans maakt duidelijk hoeveel vocht de zorgvrager inneemt en uitscheidt;
  oTijdens de uitvoering van de zorg observeer je of de zorgvrager een zelfzorgactiviteit kan uitvoeren.
  2.Je moet weten wat je gaat observeren: welke zorgvrager, in welke situatie, welk gedrag;
  3.Je moet weten hoe je gaat observeren: door middel van een gesprek, met hulpmiddelen, zoals een thermometer. Hierbij moet je ook beslissen of je al dan niet aantekeningen maakt.
   
  Objectief observeren. Onbevooroordeeld, zonder je eigen gevoel of voorkeur te laten beïnvloeden.
   
  Betrouwbaar observeren. Het klopt met de werkelijkheid en zal door iedereen hetzelfde gezien worden.
 • doelen anamnese gesprek?
  ·Verzamelen van gegevens
  ·Kennismaking
  ·De eerste behoeften, wensen en gewoonten van de zorgvrager in kaart brengen
 • 4 fasen anamnese gesprek
  1. voorbereiding
  2. inleiding
  3. het eigenlijke vraaggesprek
  4. de afsluiting
 • wat is een verpleegprobleem?
  Verpleegproblemen zijn de verschijnselen waarop de verpleegkundige beroepsbeoefenaar zich richt. Het zijn problemen die feitelijk optreden of die op basis van deskundigheid te voorzien zijn als het gaat om fundamentele levensverrichtingen van het individu als gevolg van gezondheidsverstoringen.
 • Uit welke drie aspecten een verpleegprobleem is opgebouwd 
  Het probleem, ook wel beperking genoemd. Dit heeft invloed op de fundamentele levensverrichtingen.
   
  De etiologie, ook wel oorzaak. Op basis van de oorzaak zal worden gekeken hoe het probleem zal worden aangepakt.
   
  Symptomen en signs. Dit zijn alle klachten en verschijnselen die bij het probleem kunnen optreden. Klachten zijn subjectief en verschijnselen subjectief.
 • Wat het verschil is tussen verpleegprobleem en verpleegkundige diagnose
  Een verpleegkundige diagnose is een officieel erkend verpleegprobleem. 
 • Wat het verschil is tussen een medische en een verpleegkundige diagnose.
  Ze vullen elkaar aan. Dezelfde stappen worden gebruikt om te komen tot het stellen van een diagnose. Verpleegproblemen hebben betrekking op gevolgen van de medische diagnose voor het vermogen van de zorgvrager om voor zichzelf te zorgen
 • Wat redenen zijn dat het formuleren van verpleegproblemen belangrijk is.
  • Garantie van de continuïteit van de zorg: omdat duidelijk wordt welke zorg een zorgvrager nodig heeft, worden ook rapportage en de overdrachten duidelijker.

  Een betere kwaliteit van de zorg: door het formuleren van verpleegproblemen wordt duidelijk wat de aard en de omvang is van de verleende of de te verlenen zorg; de intensiteit van de zorg word inzichtelijk.
  ·Helderheid in de taakafbakening van het beroep, met als gevolg dat het verpleegkundig handelen beter kan worden getoetst.
  ·Verpleegkundige interventies bij een specifiek verpleegprobleem kunnen worden vergeleken. Dit maakt onder andere het doen van verplegingswetenschappelijk onderzoek mogelijk.
  ·Het ontwikkelen van onder- en leermateriaal kan eenduidiger en systematischer plaatsvinden.
  ·De communicatie tussen teamleden, instellingen en velden waar verpleegkundigen werkzaam zijn, wordt bevorderd.
 • Wat redenen zijn dat het formuleren van verpleegproblemen belangrijk is.
  • Garantie van de continuïteit van de zorg: omdat duidelijk wordt welke zorg een zorgvrager nodig heeft, worden ook rapportage en de overdrachten duidelijker.
  • Een betere kwaliteit van de zorg: door het formuleren van verpleegproblemen wordt duidelijk wat de aard en de omvang is van de verleende of de te verlenen zorg; de intensiteit van de zorg word inzichtelijk.
  • Helderheid in de taakafbakening van het beroep, met als gevolg dat het verpleegkundig handelen beter kan worden getoetst.
  • Verpleegkundige interventies bij een specifiek verpleegprobleem kunnen worden vergeleken. Dit maakt onder andere het doen van verplegingswetenschappelijk onderzoek mogelijk.
  • Het ontwikkelen van onder- en leermateriaal kan eenduidiger en systematischer plaatsvinden.
  • De communicatie tussen teamleden, instellingen en velden waar verpleegkundigen werkzaam zijn, wordt bevorderd.
 • Uit welke vier stappen het proces van diagnostisch redeneren bestaat.
  1.Gegevens Verzamelen:  Er kunnen vanuit verschillende bronnen worden verzameld. Bijvoorbeeld vanuit rapportage en overdracht, zorgvrager en vanuit observatie.
  2.Gegevens analyseren en interpreteren: Gegevens zijn pas nuttig als je ze hebt geïnterpreteerd. Interpreteren wil zeggen een betekenis toekennen, vaststellen wat een aanwijzing betekent.  Interpreteren moet zo objectief en zo juist mogelijk gebeuren.  * controleer aanwijzingen op juistheid en verhelder aanwijzingen voor je gaat interpreteren .Gebruik kennis, maak ook gebruik van indirecte aanwijzingen, ontwikkel een basisidee.
  3.Gegevens groeperen: In deze derde fase van het diagnostisch proces ga je hypothesen vormen. Hypothesen of veronderstellingen zijn mogelijke interpretaties van gegevens over een gezondheidsprobleem. Eigenschappen van hypothesen zijn:
  oHypothesen zijn mogelijke interpretaties van de betekenis van de aanwijzing.
  oHypothesen hebben een voorlopig kater.
  oIn een vroeg stadium is een hypothese de basis voor een zoektocht naar aanwijzingen die hypothese kunnen bevestigen of verwerpen.
  oHypothesen kunnen variëren van globaal tot specifiek.
  4.Gegevens van groepen benoemen, een verpleegprobleem formuleren. In deze fase kun je de gegevensgroepen benoemen, een verpleegprobleem formuleren.
   
 • Wat veel voorkomende fouten zijn in het diagnostisch redeneren.
  ·Gegevensverzameling: Als je hier onvolledig in bent, bestaat het risico dat je aanwijzingen over het hoofd ziet.
  ·Objectie en juiste interpretatie: Het gevaar bij een onjuiste interpretatie is dat in planningsfase verkeerde verpleegkundige interventies worden bepaald.
  ·Diagnostische uitspraak: Wanneer deze onzeker is, moet je deze ook op die manier behandelen. Je zult verder onderzoek moeten doen om de uitspraak te toetsen.
  ·Groeperen van gegevens: Je kunt geneigd zijn om snel een verpleegprobleem te formuleren. Het is belangrijk om het proces van hypothesen te vormen, bevestigen en verwerpen te blijven volgen en toetsen.
 • wat een verpleegkundige interventie inhoudt
  Handelingen die een zorgvrager van zijn huidige toestand naar de beoogde toestand moeten helpen.  Gericht op het behalen van een afgesproken resultaat. Het doel van de verpleegkundige interventie is dat de zorgvrager zo snel mogelijk weer voor zichzelf kan zorgen. Het bepalen van een verpleegkundige interventie maakt deel uit van het verpleegkundig proces.
 • - wat de relatie is tussen het verpleegprobleem en verpleegkundige interventies.
  Voordat je kunt bepalen welke verpleegkundige interventies gewenst zijn, moet eerst een verpleegprobleem correct zijn vastgesteld én geformuleerd. Een hulpmiddel voor het formuleren van een verpleegprobleem of verpleegkundige diagnose is de PES-structuur, zoals beschreven in hoofdstuk 3. De interventies moeten zich vervolgens richten op oorzaken, klachten, en verschijnselen van het verpleegprobleem.
 • - wat criteria zijn om verpleegkundige interventies te kiezen.
   
  ·De geplande interventie moet veilig en passend zijn voor deze zorgvrager gezien zijn leeftijd, gezondheid en mogelijkheden.
  ·De geplande interventie moet uitgevoerd kunnen worden met de aanwezige hulpmiddelen.
  ·De geplande interventie moet samengaan met de wensen van de zorgvrager.
  ·De geplande interventie moet gebaseerd zijn op verpleegkundige kennis en ervaring.
  ·De geplande interventie moet passen in het beleid van zorgsetting.
   
 • - aan welke formuleringscriteria verpleegkundige interventies moeten voldoen.
  ·De interventie is eenduidig geformuleerd, dus maar voor één uitleg vatbaar.
  ·Elke interventie beschrijft specifiek en concreet de wenselijke acties:
  - welke personen betrokken zijn (verpleegkundige, mantelzorg, andere disciplines);
  -  welke middelen nodig zijn;
  -  wanneer de activiteit moet plaatsvinden (tijdstip);
  -  hoe vaak de activiteit moet plaatsvinden (frequentie);
  -  hoe lang de activiteit uitgevoerd moet worden (tijdsduur, tijdsplanning).
  ·De verpleegkundige interventie is voorzien van:
  -  een datum;
  -  de paraaf van de verantwoordelijke verpleegkundige’
  -  de begindatum van de actie als deze langer dan één dag zal duren (of de datum van de eenmalige  actie).
   
  Als deze gegevens geregistreerd zijn, kan bij onduidelijkheid altijd navraag worden gedaan bij degene die de verpleegkundige interventie heeft geformuleerd.
 • - wat redenen zijn om met een verpleegplan te werken.
  ·De zorg kan worden afgestemd op de individuele behoeften van de zorgvrager.
  ·Er kunnen prioriteiten in de zorgverlening worden aangegeven.
  ·Zorgvrager en verpleegkundige hebben zicht op wat hen te doen staat.
  ·De zorg wordt gedetailleerd weergegeven.
  ·Er bestaat een continuïteit in de individuele zorg.
  ·Door schriftelijke verslaglegging is evaluatie van de zorgverlening mogelijk.
  ·Het verpleegplan is een informatiebron voor de zorgvrager, de verpleegkundige en andere hulpverleners.
  ·Het werk van de verpleegkundige wordt inzichtelijk gemaakt ten opzichte van andere disciplines.
 • - waaruit een verpleegplan bestaat en hoe het tot stand komt.
  ·Verpleegproblemen;
  ·Verpleegdoelen;
  ·Termijn waarbinnen de evaluatie van de doelen plaatsvindt;
  ·Overzicht van de interventies, de verpleegkundige acties;
  ·De naam van degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het verpleegplan;
  ·Acties van andere disciplines, zoals onderzoek, behandelingen;
  Momenten waarop overleg gevoerd wordt met de zorgvrager of diens naaste
 • - wat monitoren van een zorgvrager inhoudt en met welke doelen je dit doet.
  Het observeren van de zorgvrager tijdens het uitvoeren van de zorg wordt ook wel monitoren genoemd.
  Het heeft tot doel:
  ·De stand van zaken bij het verpleegprobleem te bepalen
  ·Veranderingen te signaleren in de gezondheidstoestand van de zorgvrager
  ·Veranderingen te signaleren in de zorgbehoeften van de zorgvrager.
 • - welke acties je als verpleegkundige onderneemt bij veranderingen in de situatie van de zorgvrager.
  Verandering in de gezondheidstoestand kunnen optreden door verandering in:
  ·Het lichamelijk functioneren
  ·Het geestelijk functioneren
  ·Het sociaal functioneren
   
  Deze 3 factoren beïnvloeden elkaar. Lichamelijk is het makkelijkste te herkennen. Deze kun je zelf waarnemen of de zorgvrager verteld hierover. Ook zijn er mogelijke onderzoek uitslagen die een verandering in lichamelijk functioneren aangeven. (röntgen/bloedonderzoek)
  Bij het signaleren van geestelijke en sociale veranderingen zijn gesprekken met de zorgvrager, naasten en soms ook andere disciplines nodig. Belangrijk bij deze gesprekken is het tonen van empathisch vermogen.
   
  Vanuit verandering in de gezondheidstoestand zullen veranderingen in de zorgbehoefte ontstaan. De zorgbehoefte kan toenemen of afnemen.
 • wat evalueren van de verpleegkundige zorg inhoudt; en hoe en wanneer je dit doet.
  Evalueren is terugkijken op zaken die gebeurd zijn. Wat is er gebeurd en hoe is dat verlopen.
   
  Er wordt een vergelijking gemaakt tussen feitelijke en verwachte resultaten. In de evaluatie ga je na:
  ·Hebben de afgesproken veranderingen inderdaad plaatsgevonden; verloopt de verpleegkunde zorg volgens planning?
  ·Op welke manier de verpleegkundige zorg tot nu toe is uitgevoerd. Zo kijk je of er geen fouten gemaakt zijn in een van de fasen van het verpleegproces.
  ·Of er nieuwe gegevens zijn, waardoor je de planning zou moeten aanpassen.
   
  Evalueren is een voortdurend proces.  Het algemene doel van de evaluatie is optimaliseren van de zorg.
 • Productevaluatie: 
  je kijkt of de doelen bereikt zijn. Je verzamelt hierbij gegevens over de resultaten van de zorgvrager. (heeft de zorgvrager iedere dag een liter gedronken?)
 • Procesevaluatie:
  je kijkt naar de manier waarop de verpleegkundige zorg is verricht: je evalueert het verpleegkundig handelen zelf. Je gaat hierbij na of de gebruikte methoden, procedures en werkwijzen doelmatig en bevredigend zijn geweest. (zijn de betrokkenen tevreden over de manier waarop de zorg wordt uitgevoerd?)
 • wat de 5 stappen in het evaluatieproces inhouden
  1. verpleegdoelen vaststellen voor de evaluatie
  2. gegevens verzamelen
  3. vaststellen wat het resultaat van de zorg is en nagaan of het doel behaald is
  4. nagaan waarom verpleegdoelen niet of slechts gedeeltelijk behaald zijn
  5. herzien van diagnose en de doelstelling
 • - uit welke vier fasen het evaluatiegesprek met een zorgvrager bestaat.
  de voorbereidende fase
  de controlefase
  het informatiefase
  afsluitende fase
 • wat rapporteren is 
  Rapporteren is het systematisch vastleggen of overdragen van gegevens, afkomstig uit subjectieve en objectieve observaties. Door middel van rapportage blijven alle betrokken personen op de hoogte van gebeurtenissen en gegevens die noodzakelijke zijn om de verpleegdoelen te bereiken.
 • waarom rapporteren van belang?
  ·De registratie van de observatiegegevens is belangrijk voor de continuïteit en de coördinatie van de zorg
  ·Door het vastleggen van gegevens kun je steeds weer het proces volgen, terughalen en kritisch bekijken. Ook kun je nagaan of de juiste beslissingen zijn genomen
  ·Door evaluatie van rapportagegegeven kunnen het gedrag van verpleegkundige en het proces van zorgverlening worden getoetst
  ·Door midden van rapportage maak je de zorg inzichtelijk voor financiers en voor consumenten. Hierdoor is het mogelijk verantwoording af te leggen over de zorg
  ·Rapportages kunnen gebruikt worden voor onderzoek, waarmee het beroep verder ontwikkeld wordt en uiteindelijk ook de kwaliteit van de zorg kan worden verbeterd
   
  Mondeling, schriftelijk of digitaal
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

empowerment
versterken van de kracht van de persoon, zodat deze zelf (met behulp van anderen),het leven zo zelfstandig mogelijk aan kan
ZZP
zorg zwaarte pakket, hoeveel uur zorg je krijgt als je niet meer zelstandig kunt wonen
AWBZ
algemene wet bijzondere ziektekosten (PGB, natura, thuispakket)
CIZ
centrum indicatiestelling zorg, aanvraag van (verpleegkundige)hulp
Wmo
Wet maatschappelijk ondersteuning, valt onder gemeenten
wat probleemgestuurde rapportage inhoudt.
Manier om het zorgproces schriftelijk vast te leggen, waarbij in principe geen onderscheid wordt gemaakt tussen het medisch dossier en het verpleegdossier, daarom ook wel multidisciplinair genoemd.
·Lijst met basisgegevens (tijdens anamnese en gehele opname)
·Probleemlijst (verpleegproblemen)
·Plan voor begeleiding en behandeling (verpleegplan)
·Voortgangsaantekeningen (SOAP)
- waarover je inhoudelijk moet rapporteren bij dag-, avond- en nachtrapportage.
·De objectieve en subjectieve observaties bij de zorgvrager, die bepalend zijn voor de verpleegproblemen en acties
·De verpleegdoelen, verpleegkundige interventies en instructies vanuit andere disciplines
Het verloop van het verpleegproces en de resultaten van het verpleegkundig handelen
voordelen automatisering in gezondheidszorg
·Het invoeren van gegevens is eenvoudig door de standaarden
·Gegevens zijn snel op te zoeken
·Gegevens zijn snel te wijzigen
·Er ontstaat een compleet overzicht, doordat gegevens gekoppeld kunnen worden
·Gegevens kunnen verwerkt worden in een andere rapportage, zoals een overdrachtsrapportage bij ontslag
nadelen van automatisering in de gezondheidszorg
·Bij het automatiseren wordt vaak gebruik gemaakt van vastgelegde mogelijkheden (standaarden). Een zorgvrager is uniek en past niet altijd binnen een standaard.
·Door een technische storing kan het hele systeem platgelegd worden
·In principe is het systeem voor iedereen toegankelijk, er kunnen oneigenlijke gegevens ingevoerd worden
·Door het kraken van de toegangscodes kan de privacy van de zorgvrager geschaad worden
nadelen mondelinge rapportage
·Het is moeilijk om achteraf de inhoud van de mondelinge rapportage te controleren. Het is dan ook niet mogelijk om op basis van mondelinge rapportage de zorg te evalueren.
·Bij mondelinge rapportage spelen non-verbale signalen een rol. Er moet extra aandacht worden besteed aan de objectiviteit van de rapportage