Samenvatting Portaal

-
ISBN-10 9046904083 ISBN-13 9789046904084
833 Flashcards en notities
242 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Portaal". De auteur(s) van het boek is/zijn Harry Paus Sylvia Bacchini. Het ISBN van dit boek is 9789046904084 of 9046904083. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Portaal

 • 1 taal en taalonderwijs

 • Wat is taal?
  We gebruiken taal om te spreken, luisteren, lezen en schrijven. Zo maken we onze wensen kenbaar, vertellen, vragen we iets of uiten onze gevoelens.Het taalgebruik bestaat niet uit woorden alleen, ook gebaren, mimiek lichaamshouding, intonatie en tekenen zijn uitingen van taal.
 • Wat zijn de 5 factoren die van belang zijn bij het CORI-concept?
  1. Interactie organiseren met de echte wereld
  2. Interessante teksten kiezen
  3. Kennisdoelen kiezen
  4. Steun bieden bij de zeggenschap van de leerling over zijn eigen leren
  5. Steun organiseren door samenwerking
 • Wat betekent prelinguaal?
  Betekent letterlijk vóór de taal. Wordt vaak gebruikt in samenstelling met doof.
 • Categoriseren
  Ieder label verwijst naar een categorie dingen. bijvoorbeeld: het kind ontdekt dat er veel verschillende zwemmende dieren zijn die vis heten, ze verschillen in vorm, kleur, enzovoort.  
 • Labelen
  De betekenis die wordt toegekend aan een woordvorm of label. Iedere woordvorm verwijst naar een concept, een woordbetekenis.
 • wat zijn schooltaalwoorden?
  woorden die specifiek in onderwijssituaties worden gebruikt
 • Wat is behaviorisme? (eerste taalontwikkeling)
  Imitatie, bekrachtiging en conditionering.
 • Wat is taal?
  De vier domeinen van taal:
  In taaldomeinen worden onderscheidingen gemaakt: 
  - Tussen gesproken taal en geschreven taal.
  - Tussen receptieve en productieve processen.

  omschrijving van taal:
  - Taal heeft verschillende functies.
  - Taal heeft betekenis.
  - Taal heeft een systeem.
 • Voortgezet L. S. L.
  Hoofdstuk 1: 1.2.1 t/m 1.2.5
  Hoofdstuk 3
  Hoofdstuk 5:  5.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1 t/m 5.3.4 (5.3.2 blz. 243 - 258) 

  Voortgezet S. S. T.
  Hoofdstuk 6 6.1.1; 6.1.2; 6.2; 6.2.3, 6.3; 6.3.1 t/m 6.3.4 en 6.6
  Hoofdstuk 7
 • Van welke 4 fasen met het CORI-model gebruik die op elkaar voortbouwen?
  1. Kijk, ervaar en maak het probleem je eigen
  2. Zoek en onthoud
  3. Begrijp en integreer
  4. Communiceer met anderen
 • Categoriseren
  Ieder label verwijst naar een categorie dingen. bijvoorbeeld: het kind ontdekt dat er veel verschillende zwemmende dieren zijn die vis heten, ze verschillen in vorm, kleur, enzovoort.  
 • Wat is nativisme? (eerste taalontwikkeling)
  Chomsky: kinderen zijn in staat elke taal te leren waarmee ze in contact komen (LAD). Kinderen leren door regels. Wanneer ze niet kloppen passen zij ze aan.
 • Wat is Guthrie's beschrijving van begrijpend lezen?
  Begrijpend lezen betekent dat de kennis en betekenis van een tekst samen worden gebracht met interactie en interesse in een tekst
 • Wat is internationele benadering? (eerste taalontwikkeling)
  Zelfde theorie als Chomsky alleen wordt er aan toegevoegd dat een goed taalaanbod een voorwaarde is.
 • Wat is de kernfunctie van taal?
  Communiceren van inhoud
 • Wat is het nieuw onderzoek? (eerste taalontwikkeling)
  Door concrete taalwaarnemingen generaliseren. Combinatie van behaviorisme, navitavisme en internationale benadering.
 • Wanneer is een tekst voor kinderen interessant?
  1. Als het aansluit bij de belevingswereld
  2. Als het aansluit bij zaakvakken
  3. Als het over (kinder) literatuur en kunsten gaat
 • Noem vijf factoren die belangrijk zijn om de taalverwerving van het kind te bevorderen.
  - Stimuleren door volwassenen. (Kind stimuleert te praten.)
  - Feedback.
  - Van begrijpen naar gebruiken.
  - Taal en denken stimuleren elkaar. (Dialogen stimuleren de ontwikkeling van het denkproces.)
  - Noodzaak. (Mensen hebben taal nodig om te kunnen functioneren.)
 • Wat houdt de expressieve functie in?
  Middelen die je in staat stellen om jezelf te uiten
 • Wat is de stille periode?
  Periode waarin kinderen de taal wel begrijpen, maar nog niet produceren
 • Wat houdt de communicatieve functie in?
  Met andere mensen communiceren
 • Wat is het metalinguïstisch bewustzijn? 
  Kind heeft de kennis om in communicatie met een volwassene bewust te worden van de mogelijkheid te reflecteren op taal en taalgebruik en zo het te verbeteren.
 • Wat houdt de conceptualiserende functie in?
  Om grip te krijgen op de wereld om je heen
 • Wat is de interferentietheorie? (tweede taalontwikkeling)
  Woorden en zinnen te vertalen vanuit de moedertaal naar de tweede taal letterlijk. Bijv in het Turks Daar staat stoel. Zij hebben geen lidwoorden.
 • Wat zijn receptieve vaardigheden?
  Lezen en luisteren
 • Wat is de universalistische theorie (tweede taalontwikkeling)
  Deze theorie gaat ervan uit dat de kinderen die Ne als tweede taal leren de zelfde fouten maken als Nederlandse kinderen. Taal omgeving speelt hier ook een rol.
 • Wat zijn productieve vaardigheden?
  Spreken en schrijven
 • Wat is de interactionele benadering? (tweede taalontwikkeling)
  Nadruk ligt op het taalaanbod, interactie en de feedback die nodig zijn bij het leren van de tweede taal.
 • Wat zijn de 4 aspecten bij het schrijfproduct in de schriftelijke communicatieve situatie?
  1. Zakelijk aspect
  2. Expressief aspect
  3. Relationeel aspect
  4. Appellerend aspect
 • Tweetalige opvoeding (tweede taalontwikkeling)
  Bij een goed aanbod alleen maar een voordeel. Kinderen ontwikkelen hierdoor eerder het metalinguïstisch bewustzijn.
 • Wat zijn de 7 componenten bij schriftelijke taalvaardigheden?
  1. Fonologisch component
  2. Lexicale en semantische component
  3. Syntactische component
  4. Morfologische component
  5. Tekstuele component
  6. Pragmatische component
  7. Orthografische component
 • Noem de drie taalcomponenten
  - de taalvorm: formologie, morfologie en syntaxis.
  - de taalinhoud: semantiek.
  - het taalgebruik: pragmatiek
 • Wat zijn de 4 strategieen voor dat je gaat lezen?
  1. Onderwerp vaststellen d.m.v. titel en plaatjes
  2 Activeren van eigen kennis
  3. Kijken naar overige kenmerken, bijv. lay-out
  4. Leesmanier inzetten afhankelijk van het leesdoel
 • Luisteren en onderscheiden.
  Baby's luisteren vooral naar het taalaanbod. Zij kunnen al snel onderscheid maken tussen en reageren op de verschillende klanken die ze horen.
 • Waar moet je om denken bij denkend schrijven?`
  1. Een standpunt verwerken
  2. Planmatig werken
  3. Lay-out met duidelijk structuur
 • Taal specifieke klanken.
  Tot zeven maanden experimenteren baby's met alle mogelijke klanken.
 • Wat zijn de belangrijkst schrijfstrategieen?
  1. Orienteren op onderwerp
  2. Afbakenen van het onderwerp
  3. Verzamelen, selecteren en ordenen
  4. Gevonden info opschrijven door juiste woorden/formuleringen te kiezen
  5. Reviseren en verzorgen van de tekst
 • Wat is vocaliseren?
  Het herhalen van klanken, dit doen alle kinderen.
 • Wat gebeurd er in de voltooiingsfase (vanaf vijf jaar)
  Wanneer het kind een jaar of vier is heeft het een woordenschat van 3000 woorden en spreekt in volzinnen.
  * grammaticale constructies ontwikkelen zich;
  * het kind leert soorten taalgebruik kennen;
  * het denken over taalbeschouwing begint in deze periode.
 • Welke 3 modellen leerprocessen zijn er?`
  1. Bottom-up model
  2. Top-down model
  3. Interactieve model
 • Regels en uitzonderingen
  Alle kinderen verwerven de regels voor de vorming van woorden op soortgelijke wijze. (morfologische component.)
 • Wat zijn de 3 deelprocessen bij een schrijfproces?
  1. Planningsfase
  2. Formuleerfase
  3. Revisiefase
 • Combinatie van componenten.
  Het morfologische component kan al beginnen voordat het fonologische component af is.
 • Wat doet een leraar bij de directe instructie?
  1. Uitleggen en voordoen
  2. Oefening en begeleiding
  3. Verwerking en toepassing
 • Koppeling van klanken aan begrippen.
  belangrijke mijlpaal in de taalverwerving wanneer een kind aan een bepaald persoon een klank toekent.
 • Wat doet een leraar bij de reciprocal teaching?
  1. Vragen stellen
  2. Verhelderen
  3. Samenvatten
  4. Voorspellen
 • Wat is receptieve woordenschat?
  woorden die het kind wel begrijpt maar nog niet zelf gebruikt.
 • Wat zijn de 4 instructieprincipes?
  1. Luister
  2. Analogie
  3. Regel
  4. Inprenting
 • Uitbreiding van de woordenschat.
  kind bedenkt soms zelf woorden om iets duidelijk te maken.
 • Wat is het uitgangspunt bij taakgericht onderwijs?
  Zelfontdekkend leren
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn de kenmerken van een goede lezer (strategisch lezen)?
- hij heeft een leesdoel (reden om de tekst te lezen)
- hij maakt gebruik van aanwijzingen rondom de tekst
- hij roept eerder verworven kennis op
- hij kiest voor een bepaalde leenmannen
- hij maakt al lezend steeds gebruik van zijn kennis van de taal
- hij gaat tijdens het lezen na of hij de tekst nog steeds begrijpt. 
- hij bepaalt na het lezen of zijn leesdoel bereikt is. 
Welke modellen zijn er van het leesproces?
- het bottom-up model
- het top-down model
- het interactieve model
Wat betekent kennis van de wereld?
Hoe meer kennis van de wereld je hebt (bv culturele, Geschiedkundige, Aardrijkskundige, Huis-tuin-keuken kennis) hoe meer voorkennis je kunt actieveren en hoe eenvoudiger het wordt om teksten te begrijpen.
Wat betekent kennis van taal?
DE regels van het lezen:
- orthografische kennis en fonologische kennis
- morfologische kennis
- semantische kennis
- syntactische kennis
- tekstuele kennis en pragmatische kennis. 
Wat zijn de twee soorten kennis?
1. Kennis van de taal
2. Kennis van de wereld.
Wat is de veel gehanteerde definitie van lezen?
Het achterhalen van de betekenis van de geschreven taal.
Op welke manieren kun je gesprekken voeren oefenen?
- discussiëren. 
- praatplaat
- interview
- debatteren
Vormen van spreken?
- spreekbeurt
- Hoe werk....?
- Improvisatie en voordracht
Wat is spreken?
Geïsoleerd spreken: monoloog houden
Op welke manier kun je luisteren oefenen
- taalspelletjes
- navertellen van een verhaal
- het schoolt-weekjournaal