Samenvatting Praktisch Arbeidsrecht

-
ISBN-10 9001780024 ISBN-13 9789001780029
286 Flashcards en notities
18 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Praktisch Arbeidsrecht". De auteur(s) van het boek is/zijn C J Loonstra. Het ISBN van dit boek is 9789001780029 of 9001780024. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Praktisch Arbeidsrecht

 • 1 Nieuw personeel: aanstellingsmogelijkheden

 • Wat houd een 'vaste kracht' in?
  Iemand die werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De wet schrijft over een arbeidsovereenkomst die door middel van opzegging ten einde moet komen. Zie Art 7:667 lid 6 BW
 • Jantien sluit een arbeidsovereenkomst voor de periode van 6 maanden. Is dit een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, voor bepaalde tijd of voor betrekkelijk bepaalde tijd?
  Jantien heeft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten
 • Bij de vraag of een vrijgevallen vacature wordt opgevangen door een andere medewerker, wordt het volgende argument in overweging genomen; en wat is dan doorslaggevend?
  bedrijfseconomische argumenten; doorslaggevend zal zijn of de baten opwegen tegen de kosten
 • Rechtspositioneel gezien bestaat er bijna geen verschil tussen de vaste arbeidskracht en de tijdelijke kracht. in beide gevallen gaat het om een arbeidsovereenkomst en in beide gevallen hebben zij dezelfde rechten en plichten, behalve voor zover het om ontslag gaat
 • Het gebruik maken van uitzendkrachten is duurder dan het in dienst nemen van een werknemer. Hoe verklaart u dat?
  Het uitzendbureau heeft zijn activiteiten gericht op het maken van winst en daarvoor moet de inlener betalen. Het uitzendbureau draagt zorg voor de betaling van loon van de werknemer en het afdragen van loonbelasting en socialeverzekeringspremies.
 • Welke 7 soorten aanstellingen zijn er
  1: vaste kracht
  2: tijdelijke kracht
  3: uitzendkracht
  4: oproepkracht
  5: thuiswerker (telewerker)
  6: freelancer
  7: werker die gedetacheerd wordt
 • Wat houd een 'tijdelijke kracht' in?
  Iemand die werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. art 7:667 lid 1 BW.
  Uit deze artiekl kan worden opgemaakt dat zo'n dienstverband automatisch ten einde komt.
 • Een uitzendkracht deelt zijn chef mee dat hij volgende week stopt met werken. De leidinggevende stelt de directeur voor in plaats van een nieuwe uitzendkracht, een vast kracht aan te nemen. Kan dat verstandig zijn?
  De voordelen van een uitzendkracht zijn dat er geen arbeidsovereenkomst is en dat de werkgever gedurende de eerste 26 weken ieder moment een einde kan maken aan de gelding van de uitzendovereenkomst. Afhankelijk van de functie kan het echter een voordeel zijn om gebruik te maken van een vaste kracht, omdat dit belangrijk kan zijn voor de continuïteit. 
 • Als een vaste medewerker de organisatie verlaat, welk contract krijgt de opvolger in het algemeen dan aangeboden? Geldt dit meestal hetzelfde?
  vast contract wordt gezocht naar iemand anders met een vast contract; oproepkracht weg, wordt gezocht naar andere oproepkracht etc.
 • Wat  houd een uitzendkracht in?

  Persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst gesloten met he uitzendbureau ( art 7:690 BW) wek verricht bij een inlener (een derde)

 • Martha sluit een contract met Vleegmuizen bv, op grond waarvan zij iedere week op niet vaste tijden ten minste 5 uur wordt opgeroepen, maar niet meer dan 20 uur. Deze afspraak voldoet precies aan de wensen van Martha, die haar dochtertje van 2 verzorgt. Om wat voor soort contract gaat het hier?
  Marthe heeft een min-maxcontract. De ondernemer heeft toegezegd dat hij Martha minimaal een bepaald aantal uren per week zal oproepen. Daarnaast is er een plafond gelegd ten aanzien van het max aantal op te roepen uren
 • Bepalingen inzake de uitzendovereenkomst staan in art 7:690 en 691
 • Jan ten Haar werkt als oproepkracht voor Slogo bv vanaf 1 juli 2009. In deze maand werkt hij 30 uur. In augustus is er geen werk voor hem, maar gelukkig wel weer in september. Hij werkt die maand maar liefst 50 uur. Hij stelt zich op het standpunt dat hij voldoet aan de eisen van art. 7:610a BW en dat hij dus mag stellen dat hij werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst. Heeft hij gelijk ?
  Jan ten Haar kan zich op jet rechtsvermoeden arbeidsovereenkomst beroepen wanneer hij aan een van de 2 volgende voorwaarden voldoet :
  - Hij heeft gedurende 3 opeenvolgende maanden min 20 uur tegen beloning arbeid verricht.
  - Hij heeft gedurende 3 opeenvolgende maanden wekelijks tegen beloning arbeid verricht.

  Jan ten Haar kan zich alleen beroepen op de 2 voorwaarde. Dit beroep heeft echter geen kans van slagen nu hij in juli 30 uur heeft gewerkt, in augustus 0 uur en in september 50 uur. Hij heeft dus niet elke maand gewerkt. Jan ten Haar kan dus geen beroep doen op het rechtsvermoeden van art 7:610a BW. Uiteraard kan hij nog wel met behulp van art. &:610 BW stellen en bewijzen dat hij de arbeid bij Slogo bv als werknemer verricht.
 • Wat houd de term oproepkracht in?
  Dat is iemand die op onregelmatige tijden kan inspringen (en vaak al in het verleden zijn ingesprongen) bij een eerste oproep door de ondernemer. De oproepkracht wordt gerekend tot de categorie flexible arbeidsrelaties
 • Bedenkt waarom een thuiswerker zich niet op de regel van art. 7:628a BW kan beroepen
  Thuiswerk kan worden verricht in de vorm van een arbeidsovereenkomst. Is er echter geen ondergeschiktheid (een van de eisen voor het ontstaan van een arbeidsovereenkomst), dan spreekt men van aanneming van werk of opdracht. In dat geval kan de thuiswerker geen beroep doen op art. 7:628a BW
 • Het wordt oproepkracht kom je niet in de wet tegen. Wel zijn er enkele verzamelnamen voor 'oproepkracht'.

  • nulurencontractanten. Door onderneming geen garantie gegeven dat de oproeprkeacht een bepaald aantal uren zal worden opgeroepen.
  • min-maxcontractanten. Oproepkracht wordt toegezegd dat hij voor minimaal een bepaald aantal uren zal worden opgeropen; bovendien wordt er een plafond gelegd ten aanzien van het maximumaantal op te roepen uren.
  • Doza's. Oproepkrachten die alleen voor de donderdagavond en zaterdag kunnen worden opgeroepen.
 • Wat zijn de voor- en nadelen van freelancewerk?
  Dat hij eigen baas is, zelf bepaalt voor wie hij werkt en ervoor kan kiezen om bepaald periodes minder te werken. Nadelen voor de freelancer zelf zijn dat hij geen vaste inkomen heeft. Voordelen oor de werkgever zijn dat hij geen werknemerspremie hoeft te betalen. Daarnaast heeft de werkgever minder administratiekosten aangezien de werkgever geen loonadministratie voor de freelancer hoeft te voeren of belasting hoeft af te dragen. De werkgever betaalt dus alleen als hij de freelancer nodig heeft.
 • De rechtspositie van de oproepkracht is de laatste jaren verbeterd. Er zijn twee zogenoemde rechtsvermoedens. Leg ze uit..
  • In art 7:610a BW gaat het om het rechtsvermoeden 'arbeidsovereenkomst'. Als iemand voor een ander tegen belonging gedurende drie opeenvolgende maanden, wekeleijks dan wel gedurende ten minste twintig uren per maand arbeid verricht, dan wordt vermoed dat deze arbeid op grond van arbeidsovereenkomst heeft plaatsgevonden. (dit levert de oproepkracht bewijsvoordeel op. De ondernemer zou moeten aantonen dat de oproepkracht tog geen aok heeft.
  • Het tweede rechtsvermoeden staat in 7:610b BW en heeft betrekking op de arbeidsomvang. Als een aok ten minste drie maanden heeft geduurd, wordt de bedongen arbeid in de vierde maand vermoed een omvang te hebben gelijk aan de gemiddelde omvang van de arbeid per maand in de drie voorafgaande maanden. Een werker die de afgelopen drie maanden 10, 20 en 30 uren arbeid heeft verricht, mag in beginsel van de ondernemer verlangen dat hij in de vierde maand ten minste 20 uren arbeid te verrichten krijgt. Ook nu gaat het om een vermoeden. De ondernemer kan tegenbewijs leveren door bijv. te bewijzen dat de genoemde aantallen niet correct zijn.
 • Detachering lijkt op uitzendwerk. Welke zijn de overeenkomsten en de verschillen
  In beide gevallen is de werknemer werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst (bij de uitlener) en wordt door de werknemer feitelijk het werk verricht bij een derde (de inlener). Het verschil is dat er bij uitzendwerk vaak sprake is van zowel gespecialiseerde als laaggeschoolde werknemers, terwijl bij detachering het vooral gaat om hoogopgeleide werknemers.
 • Art 7:628a
  In dit artiekel staat het extra recht dat de oproepkracht heeft gekregen. Oproepkrachten hebben bij iedere oproep altijd ten minste recht op loon voor drie uren, ongeacht of er minder dan drie uren arbeid is verricht, indien:
  • zij een arbeidsovereenkomst hebben met een arbeidsomvang van minder dan 15 uur per week en waarvan de tijdstippen waarop de arbied moet worden verricht niet zijn vastgelegd;
  • zij een overeenkomst hebben gesloten met een omvang van de arbeid die niet of niet eenduidig is vastgelegd
 • Wat houd een 'thuiswerker' in?

  Hij verricht tegn beloning werkzaamheden voor een ander in de priveomgeving.

 • Wat houd een freelancewerker in?
  Dat is een zelfstandige met een aantal opdrachtgevers voor wie hij bepaalde werkzaamheden verricht. Voor de groep van freelancewerkers is geen specifieke regeling in het BW of andere wet getroffen
 • Wat houd gedetacheerde in?
  Dat is een (gespecialiseerde) werknemer die door de werkgever aan een derde, de inlener (andere werkgever) wordt uitgeleend om daar tijdelijk werkzaamheden uit te voeren, terwijl dit voor rekeing van de werkgever geschiedt. De derde (inlener) heeft geen arbeidsovereenkomst met de gespecialiseerde werker gesloten.
 • Detachering lijkt op uitzendwerk. Welke zijn de overenkomsten en de verschillen?
  In beide gevallen is de werknemer werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst (bij de uitlener) en wordt door de werknemer feitelijk het werk verricht bij een derde (de inlener). het verschil is dat er bij uitzendwerk vaak sprake is van zowel gespecialiseerde als laaggeschoolde werknemers, terwijl bij detachering het vooral gaat om hoogopgeleide werknemers.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.