Samenvatting Praktisch Belastingrecht 2014-2015 Theorieboek

ISBN-13 9789079564002
562 Flashcards en notities
32 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Praktisch Belastingrecht 2014-2015 Theorieboek". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789079564002. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Praktisch Belastingrecht 2014-2015 Theorieboek

 • 1.1 Doel van belastingheffing

 • Belastingen hebben twee functies:
  • budgettaire functie > belastingopbrengst draagt bij aan financiering van collectieve goederen en diensten. Bijv. voor uitgaven infrastructuur, politie, defensie, gezondheidszorg, subsidies, bijstandsuitgaven.
  • instrumentele functie > stimuleren of ontmoedigen van bepaald gedrag, investering of aankopen. Bijv. zelfstandigenaftrek om zelfstandig ondernemerschap te stimuleren, vrijstelling groene beleggingen in box 3, hogere accijnsheffing op sigaretten, hogere bpm op auto's met hogere CO2 uitstoot.
 • Welke twee functies hebben belastingen?

  1. budgettaire functie > belastingopbrengst draagt bij aan financiering van collectieve goederen en diensten. 
  2. instrumentele functie > stimuleren of ontmoedigen van bepaald gedrag, investering of aankopen. 
 • Belastingheffing niet alleen centrale overheid, maar ook lagere overheden (provincie, gemeenten en waterschappen). Die zijn ook bevoegd om belastingen te heffen (onroerendezaakbelasting). 
 • Heffingen:  -Retributies > vergoeding burger voor afnemen
                        diensten overheid (rijbewijs, paspoort, bouwvergunning) 
                      -Belastingen > verplichte bijdragen burgers zonder tegenprestatie
 • Behalve belastingen worden ook premies volksverzekeringen ( AOW premie) en premies werknemersverzekeringen (WIA, ZW, ZvW) geïnd.
 • Andere inkomsten overheid zijn o.a. aardgasbaten, deelname (overheids)bedrijven.
 • 1.2 Rechtsgrond voor belastingheffing

 • Belastingen alleen geheven op grond van een wet.
 • Alle belastingwetten hebben dezelfde opbouw:
  • subject heffing > schuldenaar belasting, vb  wet IB is natuurlijke personen
  • object heffing > bedrag waarover belasting verschuldigd is, vb wet IB belastbaar inkomen uit werk en inkomen, aanmerkelijk belang en uit sparen en beleggen.
  • wijze heffing > wet IB door middel van een aanslag
  • verschuldigd tarief of bedrag > vb wet IB BOX 1 progressief tarief, BOX 2 proportioneel tarief v. 25% en BOX 3 prop. tarief v. 30% 
 • Fiscaal jargon = termen gebruikt in belastingwetten.
  • nagenoeg geheel = groter of gelijk aan 90%
  • hoofdzakelijk = groter of gelijk aan 70%
  • grotendeels = groter dan 50%
  • in belangrijke mate = groter of gelijk aan 30%
  • bijkomstig = kleiner of gelijk aan 10%
 • nagenoeg geheel betekent
  groter of gelijk aan 90%
 • hoofdzakelijk betekent
  groter of gelijk aan 70%
 • grotendeels betekent
  groter dan 50%
 • in belangrijke mate betekent
  groter of gelijk aan 30%
 • bijkomstig betekent
  kleiner of gelijk aan 10%
 • 1.2.2 Plaats binnen de wetten

 • Belastingrecht is een verzameling wetten (wet IB, wet Vpb, wet LB).
 • 1.3.1 Inleiding

 • Soorten belastingen:
  • directe en indirecte belastingen
  • tijdstip- en tijdvakbelastingen
  • aanslag- en aangiftebelastingen
  • subjectieve en objectieve belastingen
 • welke soorten belastingen zijn er?
  • directe en indirecte belastingen
  • tijdstip- en tijdvakbelastingen
  • aanslag- en aangiftebelastingen
  • subjectieve en objectieve belastingen
 • 1.3.2 Directe en indirecte belastingen

 • Directe belasting: belasting wordt geheven bij degene die de belasting schuldig is. Bijv. loonbelasting op salaris werknemer en inkomstenbelasting over bedrijfsresultaten ondernemer.
 • Indirecte belasting: verschuldigde belasting wordt doorberekend aan een ander ( de afnemer). Bijv. omzetbelasting, OB verkopen ondernemer wordt aan klanten doorberekend.
 • Wat is een directe belasting?
  belasting wordt geheven bij degene die de belasting schuldig is. 
 • Wat is een indirecte belasting?
  verschuldigde belasting wordt doorberekend aan een ander ( de afnemer).
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Factoring
De overnemer van een oninbare factuur mag het recht op teruggaaf echter niet op de periodieke aangifte omzetbelasting in mindering brengen.
Hij moet een afzonderlijke verzoek aan de inspecteur doen voor teruggaaf.
artikel 29 lid 6 en 10 Wet OB
Teruggaaf bij niet betaling
Art. 29 Wet OB.
 afnemer betaald de factuur niet of gedeeltelijk niet.
recht op teruggaaf van de belasting ontstaat uiterlijk één jaar na het tijdstip dat de vergoeding opeisbaar is geworden

datum van opeisbaarheid: uiterste datum volgens de overeenkomst  waarop de vordering moet worden betaald.
staat deze datum niet ion overeenkomst-> wettelijk betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur 

in mindering op aangifte waarin het recht op teruggaaf is ontstaan.
omzetbelastingbedrag opnamen als negatieve omzet.
Forfaitaire berekeningsmethode
Kasstelsel, leveren voornamelijk aan particulieren. Geen factuur uitgereikt.-> splitsingsmethode toepassen.

artikel 16 Uitv besl OB algemene splitsingsmethode
artikel 17 Uitv, besl. OB splitsingsmethode leveren van goederen die ondernemer zelf heeft vervaardigd.

uitgangspunt: winkelwaarde van de inkopen = de prijs waarvoor de ondernemer goederen verkoopt.
Tijdstip factuur
De factuur moet uiterlijk worden uitgereikt op de 15e dag na de maand waarin de levering of de dienst is verricht.
artikel 34g Wet OB
Factuurvereisten
-> bedrag van de te betalen belasting moet separaat op de factuur vermeld staan.
Is dit niet het geval bijvoorneeld € 500 incl 21% btw-> mag de btw niet verrekend worden als voorbelasting
Overdracht van een onderneming wordt geen omzetbelasting geheven
Artikel 37d Wet OB de reden hiervoor is dat de goederenen diensten niet dichter bij de consument komen.

Sprake van overdracht van een onderneming:
 • verkoop van een bedrijf aan een derde
 • wijziging van een rechtsvorm (bv omzetting eenmanszaak naar bv)   
Globalisatiemethode art 28d Wet OB
Belasting wordt berekend over de brutowinstmarge per aangiftetijdvak

(margeverkopen incl btw-/- marge inkopen) x  21/121 of 9/109   

bij negatieve tijdvakwinstmarge geen belasting verschuldigd.

wel bestaat mogelijkheid om een negatieve tijdvakwinstmarge te verrekenen met de winstmarge over het volgende tiijdvak.
Uitwerking margeregeling
Omzetbelasting berekend over de winstmarge. Art 28b lid 1 Wet OB 
Winstmarge: verschil vergoeding (verkoopprijs) en inkoopprijs.

het is mogelijk dat er een verliesgevende verkoop plaatsvindt. (negatieve winstmarge)  
--> niet nodig om omzetbelasting te heffen , maar kan er ook geen omzetbelasting teruggevraagd worden.
KOR geldt NIET voor
 • Niet-natuurlijke personen zoals nv, bv stichtingen en verenigingen
 • ondernemers, dien niet aan de administratieve verplichtingen voldoen art 25.4  Wet OB
 • ondernemers die via een optie een onroerende zaak met omzetbelasting verhuren
KOR
Uitsluitend natuurlijke personen--> eenmanszaal, samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen (maatschap, vof, cv)