Samenvatting Praktisch bestuursrecht

-
ISBN-10 9001768679 ISBN-13 9789001768676
412 Flashcards en notities
31 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Praktisch bestuursrecht". De auteur(s) van het boek is/zijn Y M Visscher. Het ISBN van dit boek is 9789001768676 of 9001768679. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Praktisch bestuursrecht

 • 1.1 Wat is bestuursrecht?


 • Bestuursrecht = Publiekrecht Het openbaar bestuur treedt in verschillende hoedanigheden en op verschillende manier op en behartigt daarmee het algemeen belang. Het openbaar bestuur dient de samenleving zo te besturen dat burgers en organisaties daar op een fatsoenlijke manier met en naast elkaar kunnen leven, wonen werken en recreeeren.
  Algemeen belang: Wat in ieders belang zou moeten zijn.
  Het bestuursrecht bevat regels/rechtsnormen met betrekking tot:
  - de organisatie van het openbaar bestuur
  - het verlenen van bestuursbevoegdheden aan bestuursorganen
  - de rechtsnormen die gelden voor de burger en regels voor de handhaving ervan
  - de juridische bescherming voor de burger tegen het optreden van het openbaar bestuur
  Zie ook figuur 1.1 boek
  Rechtsregels:
  Publiekrchtelijk: relatie overheid-burger staat centraal
  Privaatrechtelijk
  Openbaar bestuur kan reguleren, stimuleren, faciliteren maar ook verbieden of beperken.
 • Wat is openbaar bestuur?
  De overheid, voor zover zij zich met bestuurstaken bezig houdt.
 • Kort gezegd heeft bestuursrecht betrekking op het juridisch functioneren van het openbaar bestuur en zijn relatie tot de burger.
 • Het bestuursrecht beval regels, ook wel rechtsnormen genoemd, met betrekking tot:
  • de organisatie van het openbaar bestuur
  • het verlenen van bestuursbevoegdheden aan bestuursorganen
  • de rechtsnormen waaraan het openbaar bestuur zich moet houden bij de uitoefening van die bestuursbevoegdheden
  • de rechtsnormen die gelden voor de burger en regels voor de handhaving ervan
  • de juridische bescherming voor de burger tegen het optreden van het openbaar bestuur
 • Het bestuursrecht beval regels, ook wel rechtsnormen genoemd, met betrekking tot:
  • de organisatie van het openbaar bestuur
  • het verlenen van bestuursbevoegdheden aan bestuursorganen
  • de rechtsnormen waaraan het openbaar bestuur zich moet houden bij de uitoefening van die bestuursbevoegdheden
  • de rechtsnormen die gelden voor de burger en regels voor de handhaving ervan
  • de juridische bescherming voor de burger tegen het optreden van het openbaar bestuur
 • Wat is materieel bestuursrecht?

  Regels of voorschriften voor de overheid in de vorm van geboden of verboden.

 • Verschil tussen staatsrecht en bestuursrecht?
  Staatsrecht = geeft vooral een beeld welke bestuursorganen er zijn
  Bestuursrecht = bestaat uit de relatie tussen de bestuursorganen/organisaties en de burgers
 • Kenmerken bestuursrecht
   Verticale verhouding: hiërarchie tussen de overheid en de burger
   Overheid is altijd van de partij
   Dwang mogelijk
   Behartiging van het publieke belang!
 • Centrale wetgever

  Regering + Staten Generaal (1e en 2e kamer)
  Wet in formele zin (en materiële zin)
 • Decentrale wetgever
  Provincie: Verordeningen 
  Gemeente: Verordeningen
  Waterschap: Verordeningen 
  Wet in materiële zin (NOOIT formeel)
 • Verdragen bestuursrecht
  1. EVRM: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
  2. EU-verdrag: Verdrag van de Europese Unie
  3. EU-werkingsverdrag: Werking van de Europese Unie
 • 1.2 Legaliteitsbegingsel en specialiteitsbeginsel

 • 1.2.2 Specialiteitsbeginsel
  Tenzij de wet anders bepaalt, moet het openbaar bestuur bij alles wat het doet belang afdwingen.
  Als behartiger van het algemeen belang moet het openbaar bestuur dit belang afwegen tegen de belangen van individuele burgers.
  Specialiteitenbeginsel: Beperkt de afweging tot het kader van de belangen waar een speciale wet voor is bedoeld.
  Het openbaar bestuur mag in de gevallen waarvoor de wet of regeling is vastgesteld dus alleen het specifieke belang behartigen waarop die wet of regeling zich richt.
 • In het algemeen wordt het fundament van het publiekrecht en in het bijzonder van het bestuursrecht gevormd door het legaliteitsbeginsel en het specialiteitsbeginsel.
 • 1.2.1 Legaliteitsbeginsel


  Legaliteitsbeginsel: wetmatigheid van bestuur. Het openbaar bestuur mag alleen inbreuk maken op de rechten en vrijheden van een burger als de wet dit toestaat.
  Zie Grondwet, art 8, waar de vrijheid van vereniging wordt erkend.
 • 1.2.1 Legaliteitsbeginsel

 • Wat is het legaliteitsbeginsel?
  Het openbaar bestuur mag alleen als openbaar bestuur optreden als dit is vastgelegd in de wet. (mag ook een lagere regeling zijn die op een wet is gebaseerd). De wetmatigheid van het bestuur wordt het legaliteitsbeginsel genoemd.
 • 1.2.2 Specialiteitsbeginsel

 • Voor het optreden van het openbaar bestuur is een grondslag in de wet nodig (legaliteitsbeginsel) en bij het afwegen van de belangen moet het openbaar bestuur binnen het kader blijven van de toepasselijke wet (specialiteitsbeginsel).
 • specialiteitsbeginsel

  uitgangspunt dat een bestuursorgaan bij het voorbereiden van een besluit alleen die belangen mag afwegen die vallen binnen het kader van een bijzondere wet.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Aanbouwwet
11
Algemeen bestuursrecht
11
Algemene Maatregel van Bestuur
11
Bestemmingsplan
11
Pagina 1 van 35