Samenvatting Praktisch Europees Recht

ISBN-13 9789001846107
251 Flashcards en notities
6 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Praktisch Europees Recht". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789001846107. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Praktisch Europees Recht

 • 1 Europese Unie

 • Wat betekent staatssoevereiniteit?
  Dit betekent dat andere staten niet kunnen bepalen hoe Nederland zijn regelgeving vormgeeft, deze macht ligt Aleen bij de nationale overheid.
 • Staatssoevereiniteit
  Ultieme beslissingsbevoegdheid op grondgebied
 • Als staten een afspraak met elkaar maken, geldt het recht van de plek waar de regeringsleiders met elkaar vergaderen. Waar of niet waar?
  Niet waar; het internationaal recht geldt.
 • Op welke manieren kan staatssoevereiniteit worden beperkt?
  de soevereiniteit kan vrijwillig overgedragen of onvrijwillig worden beperkt.
 • Wat is staatssoevereiniteit?
  De beslissingsbevoegdheid op het grondgebied van de staat hebben en de wet- en regelgeving kunnen opstellen.
 • Wat houdt staatssoevereiniteit overdragen in?
  Een staat kan beslissen om de beslissingsbevoegdheid over te dragen aan bijvoorbeeld een internationale organisatie.
 • Op welke twee manieren kan de staatssoevereiniteit worden beperkt?
  De soevereiniteit kan vrijwillig worden overgedragen of onvrijwillig worden beperkt.
 • Als lidstaten geen soevereiniteit wilt afstaan hoe wordt de organisatie dan genoemd?
  intergouvernementele organisatie bv de internationale telecommunicatie- unie.
 • Aan wie kan de staat bijvoorbeeld (een gedeelte van) de beslissingsbevoegdheid overdragen?
  Een internationale organisatie, zoals de EGKS.
 • Als een lidstaat wel besluit om staat soevereiniteit af te staan hoe wordt deze organisatie genoemd?
  supranationale organisatie bijv. EGKS. Supranationale organisaties staan boven de lidstaten terwijl een intergouvernementele organisatie een samenwerking is tussen lidstaten.
 • Waarom zou een staat beslissen om (een gedeelte van) de beslissingsbevoegdheid over te dragen aan bijvoorbeeld een internationale organisatie?
  Omdat dit in het belang kan zijn van het land en bij kan dragen aan het welzijn van inwoners.
 • Wat betekent een Non-gouvernementele organisaties (ngo)
  dit is groep personen die onafhankelijk van staten een internationale organisatie oprichten en die hebben vaak ideële doelstellingen. bijvoorbeeld green peace, rode kruid, Amnesty, WNF
 • Op welke manier kan de soevereiniteit bijvoorbeeld onvrijwillig worden beperkt?
  Wanneer een andere staat de macht overneemt, bijvoorbeeld bij militair ingrijpen van een onafhankelijke staat of door een mandaat dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft afgegeven om een land binnen te vallen.
 • Welke verdragen gelden er op dit moment?
  De VEU en VWEU
 • Welke twee soorten internationale organisaties zijn er?
  Gouvernementele organisaties en non-gouvernementele organisaties
 • In welk artikel staan de doelstellingen van de Europese Unie?
  art. 3 VEU
 • Wat zijn gouvernementele organisaties?
  Samenwerkingsverbanden tussen staten, opgericht in een verdrag.
 • Noem de belangrijkste doelstellingen van de Europese Unie?
  1. vrede en welzijn 
  2. vrijheid en veiligheid 
  3. de interne markt 
  4. monetaire unie 
  5 extern mensenrechtenbeleid 
 • Wanneer is een gouvernementele organisatie een intergouvernementele organisatie?
  Als lidstaten geen soevereiniteit aan de organisatie afstaan.
 • waaruit bestaat de interne markt?
  1. vrijverkeer 
  2. staatssteun 
  3. mededinging
 • Wanneer is een gouvernementele organisatie een supranationale organisatie?
  Als lidstaten wel soevereiniteit aan de organisatie afstaan.
 • Wat houdt vrij verkeer in ?
  Dit betekent dat de handelsstroom tussen lidstaten niet belemmerd mag worden. Een lidstaat kan bijvoorbeeld niet meer verbieden dat een product uit een andere lidstaat verkocht worden.
 • Een supranationale organisatie staat boven de lidstaten, een intergouvernementele organisatie is een samenwerking tussen lidstaten.
 • Wat betekent staatssteun?
  er kan bijvoorbeeld een subsidie worden gegeven op de Nederlandse appels. hierna gaat de productiekosten omlaag en wordt de verkoopprijs lager. zonder de subsidies hadden consumenten waarschijnlijk voor de goedkopere franse apples gekozen. Subsidie is niet zomaar toegestaan omdat het de interne markt kan schade en oneerlijke concurrentie kan veroorzaken.
 • Wat zijn non-gouvernementele organisaties?
  Samenwerkingsverbanden tussen personen die onafhankelijk zijn van staten.
 • Wat betekent mededinging ?
  bedrijven kunnen met hun marktgedrag de interne markt verstoren. ze kunnen namelijk prijsafspraken maken met elkaar, de zelfde prijs vragen, waardoor alle consumenten teveel betalen.
 • Welke doelstelling heeft een non-gouvernementele organisatie vaak?
  Een ideële doelstelling
 • Wat houdt kartelvorming in?
  kartelvorming is een ander woord voor mededinging. (prijsafspraken tussen bedrijven) kartelvorming is verboden. Wanneer een bedrijf een machtspositie bezit, kan hij hier misbruik van maken door hoge prijzen te vragen waardoor de interne markt wordt verstoord. Dit is ook verboden.
 • Hebben non-gouvernementele organisaties dezelfde status als gouvernementele organisaties?
  Nee, maar ze worden wel vaak uitgenodigd om deel te nemen aan internationale vergaderingen. Geen stemrecht, wel een adviserende rol.
 • Wat zijn de voordelen van de interne markt?
  1. het welvaartsvoordeel stijgt => afzetmarkt stijgt hierdoor. 
  2. uitbreiding keuzemogelijkheden voor consument. 
  3. prijsdaling => gemakkelijk om met andere landen te handelen zorgt voor meer concurrentie en daardoor voor prijsdalingen. 
 • Met welk verdrag begon de huidige Europese Unie?
  Het EGKS-verdrag
 • Wat zijn de nadelen van de interne markt?
  1. meer concurrentie is voordeling voor de consument maar nadeling voor het bedrijf. Nederlandse bedrijven moeten concurreren met bedrijven uit Bulgarije, daar is het loonniveau langer en daarom kan er goedkoper worden geproduceerd. 

  2. het verplaatsen van Nederlandse bedrijven naar landen met een lager loonniveau heeft als nadeel dat er Nederlandse werknemer worden ontslagen. 

  3. interne markt leidt tot specialiteit. Productie vindt bijvoorbeeld plaats daar waar de lonen het laagst zijn. Nederland ontwikkelt zich als een kenniseconomie, maar als er ooit problemen komen met de EU, is Nederland afhankelijk van andere landen voor de productie van veel goederen. 
 • Welke twee verdragen gelden op dit moment in de EU?
  Het VEU en het VWEU
 • wat houdt het beginsel loyale samenwerking in?
  lidstaten doen niks wat strijdig is met het verdrag en voeren trouw alle verplichtingen uit die uit Europees recht voortvloeien. bijvoorbeeld Nederland mag geen wet aan nemen die het vrij verkeer van goederen belemmert . art. 4 lid 3 VEU.
 • In welk artikel van het VEU staan de doelstellingen van de EU opgesomd?
  Art. 3
 • Wat houdt het begint attributiebeginsel in?
  De EU is Aleen bevoegd als daarvoor een grondslag bespaar in het verdrag. bijvoorbeeld art. 38 VwEU geeft de EU de mogelijkheid om beleid op het gebied van landbouw te ontwikkelen. art 5 lid 2 VEU
 • Wat is het gevolg van de verregaande samenwerking tussen de lidstaten van de EU?
  Dat de economieën van de Europese staten nauw met elkaar verweven zijn.
 • Subsidiariteitsbeginsel
  De lidstaten bepalen zoveel mogelijk zelf. Pas als het beter gezamenlijk geregeld kan worden, is de EU bevoegd. bijvoorbeeld het effect van regels tegen luchtverontreiniging is groter als de EU deze opstelt dan als Nederland die alleen doet. art 5 lid 3 VEU.
 • Zijn de lidstaten van de EU economisch onafhankelijk?
  Nee; zij zijn economisch afhankelijk van elkaar (voorbeeld: Duitsland produceert auto's die Nederland nodig heeft)
 • Gelijkheidsbeginsel
  Discriminatie op grond van nationaliteit is verboden. bijvoorbeeld de Nederlandse overheid mag personen uit andere lidstaten niet anders behandelen dan Nederlanders. art 18 VwEU
 • Wat is de bedoeling van de interne markt?
  Dat de nationale markten steeds meer geïntegreerd worden tot één interne markt.
 • Wat is het idee achter het gelijkheidsbeginsel?
  dat is dat de interne markt optimaal kan functioneren en aan iedereen dezelfde kansen en mogelijkheden worden geboden.
 • Wat is een monetaire unie?
  Een unie met een gemeenschappelijke munt
 • Wat zijn redenen dat niet alle lidstaten van de EU de euro als nationale munt hebben?
  Dat ze zelf niet willen toetreden tot de eurozone, of dat ze niet aan bepaalde voorwaarden voldoen.
 • Is de bescherming van mensenrechten vastgelegd in de VEU?
  Ja; in art. 2
 • Is de overheid vrij om elke maatregel die zij wenst te nemen om de economie te stimuleren?
  Nee, omdat we in de Europese Unie een interne markt hebben zal de overheid rekening moeten houden met de regelgeving die hiervoor is aangenomen.
 • Waarvoor zorgt een importheffing?
  Een importheffing zorgt ervoor dat producten uit andere landen duurder worden, zodat de producten uit eigen land beter verkocht kunnen worden.
 • Wat betekent protectionisme?
  Het beschermen van de nationale economie
 • Is protectionisme toegestaan? Zo nee, waarom niet?
  Nee, omdat het nadelig is voor de interne markt is het verboden.
 • Zijn de interne markt en de monetaire unie van de EU samenhangende onderdelen (allebei verplicht)?
  Nee; alleen de interne markt is verplicht, de monetaire unie is optioneel.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Aan welke criteria moet compensatie voor DAEB's voldoen volgens het Altmarkarrest?
 • De begunstigde onderneming moet daadwerkelijk belast zijn met de uitvoering van de openbare dienstverplichting;
 • De compensatie moet op objectieve en doorzichtige wijze worden vastgesteld;
 • De compensatie moet proportioneel zijn;
 • De begunstigde onderneming moet de taak via openbare aanbesteding hebben gekregen.
Is het hebben van een machtspositie verboden?
Nee; het misbruik maken daarvan wel.
Welke factoren kunnen bijvoorbeeld worden meegenomen in de bepaling of sprake is van een machtspositie?
De structuur van de markt, de omvang van de financiële reserves van het betreffende bedrijf
Aan welke criteria moet worden voldaan om art. 102 VWEU te schenden?
 • Er is sprake van een onderneming die een machtspositie heeft
 • En daar misbruik van maakt
Welke bepaling geldt zolang een aanvraag tot staatssteun nog niet is afgehandeld door de Commissie?
De stand-stillbepaling.
Op welke twee manieren kan staatssteun het handelsverkeer belemmeren?
 • De steun heeft een grensoverschrijdend effect
 • Bedrijven uit andere lidstaten ondervinden drempelwerking
Wanneer is het Europese mededingingsrecht geschonden?
Als de steun merkbaar is in andere lidstaten (dus niet bij de-minimisuitzondering)
Aan welke vier cumulatieve voorwaarden moet worden voldaan voordat sprake is van verboden staatssteun?
 • Steunmaatregelen in welke vorm dan ook
 • Die door staatsmiddelen zijn bekostigd
 • Die bepaalde ondernemingen of producties begunstigen
 • Die het handelsverkeer tussen lidstaten ongunstig beïnvloeden
Wat is de definitie van onderneming in de zin van de EU?
Een onderneming voert economische activiteiten uit; het maakt niet uit van welke rechtsvorm sprake is en hoe de onderneming is gefinancierd. Zolang de onderneming concurreert met andere marktdeelnemers, is er sprake van een onderneming.
Wanneer is er sprake van een verstoring van de mededinging?
Als er een onderneming bij betrokken is.