Samenvatting Praktisch internationaal recht

-
ISBN-10 9001899722 ISBN-13 9789001899721
105 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Praktisch internationaal recht
 • M S Beck Soeliman
 • 9789001899721 of 9001899722
 • 2019

Samenvatting - Praktisch internationaal recht

 • 1.1.1 Geschiedenis van het internationaal recht

 • Het internationaal recht is van oudsher het recht tussen staten onderling.
 • 1.1.2 Internationaal publiekrecht

 • Staten zijn de belangrijkste spelers in het internationale recht. Staten maakten en maken afspraken met elkaar en voelen zich verplicht om die na te komen.
 • Staten zijn de belangrijkste spelers in de internationale rechtsorde.
 • Internationaal versus nationaal:

  Door de handel en de internationale contacten die hieruit voortvloeien is men gaan beseffen dat regelgeving noodzakelijk is.

  * Zo zijn o.a de volgende internationale regels tot stand gekomen.  Internationaal publiekrecht omvat een enorme hoeveelheid aan regels. Van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens tot een grensverdrag tussen Nederland en België uit 2016 om de onderlinge grens rondom de Maas in Zuid-Limburg aan te passen. 

  * Van de resolutie van de VN-Veiligheidsraad van 17 maart 2011  om het vliegverbod boven Libië met alle noodzakelijke (dus ook gewelddadige) middelen te handhaven tot de Schengengrenscode waarbij de persoonscontrole aan de Europese binnengrenzen is afgeschaft.
 • Het begrip 'internationaal' staat tegenover het begrip 'nationaal'.

  * Binnen het nationale recht creëert de soevereine overheid wetten en regels voor burgers op het eigen grondgebied.  

  * Internationaal gelden er andere regels, namelijk regelgeving die staten waardevol vinden om daadwerkelijk  na te komen, zoals verdragen en internationaal gewoonterecht.
 • Publiek versus Privaat:

  Het publiek of openbaar gezag bedenkt regelgeving om internationale problemen zoals grensoverschrijdende milieuvervuiling of terrorisme het hoofd te bieden.  

  * De term publiek staat tegenover privaat

  * Internationaal privaatrecht richt zich met name op geschillen tussen natuurlijke personen en/of rechtspersonen onderling.

  * Met internationaal privaatrecht hebben we te maken als in een privaatrechtelijke situatie sprake is van verbinding tussen 2 of meer landen. Bijvoorbeeld in het geval als men via internet in het buitenland een product koopt of in situaties waarin iemand in het buitenland trouwt of gaat scheiden.

  * Bijvoorbeeld een Marokkaans echtpaar, die in Marokko is getrouwd, naar Nederland emigreert en na verloop van tijd in Nederland besluit te scheiden. Moet men dan terug naar Marokko om te scheiden of kan dat ook in Nederland?  En welk nationaal recht is van toepassing? Is de Nederlandse rechter bevoegd, omdat men hier woont of is de Marokkaanse rechter bevoegd omdat men de Marokkaanse nationaliteit heeft? En welk recht moet die rechter toepassen?  etc etc etc
 • Staten maken zelf internationaal privaatrecht om dit soort problemen op te lossen.

  * Staten kunnen zelf bepalen welke regels van internationaal privaatrecht ze maken. Nederland kan dus regels maken waarin staat welke rechter bevoegd is om een zaak van internationaal privaatrecht te behandelen en welk nationale recht in dat geval van toepassing is.
 • In het internationaal privaatrecht wordt (net als in het overige recht) onderscheid gemaakt tussen:

  1. formeel recht
  2. materieel recht 


  Bij formeel recht gaat het om procesrecht, maar dan wel om internationaal procesrecht, (rechtsmacht, over de erkenning van buitenlandse uitspraken en authentieke akten en over internationale samenwerking tussen staten)

  * Bij rechtsmacht gaat het over de vraag welke rechter bevoegd is.

  * Bij buitenlandse uitspraken kan men denken aan een echtscheiding die uitgesproken is door een buitenlandse rechter.

  * Een verklaring van ongehuwd zijn is een voorbeeld van een authentieke akte die nodig is als een vreemdeling in Nederland wil verblijven bij een Nederlandse partner of bij een andere vreemdeling die rechtmatig in Nederland verblijft.

  * Bij het materiële internationaal privaatrecht gaat het om de vraag welk (nationaal) recht van toepassing is.
 • De wetten die Nederland heeft gemaakt wat betreft conflictregels (= welk recht is van toepassing) zijn allemaal terecht gekomen in boek 10 van het BW.

  * Sinds 2002 staan in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) de regels over de bevoegdheidsverdeling van rechters, ook die in internationale studies. Dat betreft dus de vraag welke rechter (soort en locatie) bevoegd is.
 • 1.3.2 Studie-eindvragen

 • Waarom kan een Nederlandse organisatie beroep doen op het internationale recht?
  Omdat wij in een gematigd monolitisch stelsel wonen
 • Wat is internationaal recht?
  De relatie tussen staten en Internationale organisaties
 • Noem enkele kenmerken verschillen tussen internationale en nationale rechts orde.
  Bij internationale is er meer een horizontale werking.
  geen centrale wetgevende uitvoerende macht
  geen verplichte ontwerping
  geen feitelijke beslissingen 
 • Wat word er bedoeld met een rechtstreekse werking?
  Dat de burger zich op de nationale echter op een internationale rechterlijke regel kan beroepen.
 • Wat is een rechts bron?
  Bron van het geldende recht
 • In welk verdragen artikel staat een opsomming van rechtsbronnen in het internationale recht?
  Art 38
 • Waarom geeft dit verdragartikel een opsomming van rechtsbronnen van internationaal recht?
  Omdat je dan de rechtsbronnen kan vinden waar je je  op kan beroepen
 • Welke artikelen van het VN handvest zijn bedoeld om de soevereiniteit te garanderen.
  1,4,5,6
 • Welke verdragen /bronnen worden er in artikel 38 genoemd?
  Verdragen, gewoonterecht, algemene beginselen.
   (aanvullende bronnen )doctrine, rechtsuitspraken.
 • Welke bronnen worden niet in art 38 genoemd maar hebben wel uiting op het internationale recht?


  eenzijdige handelingen
  lus cogens
  besluiten over internationale organisaties
 • Wat is gewoonte recht ? Geef een voorbeeld van internationaal gewoonterecht.
  Gewoonterechtelijke regels worden daarbij gevormd doordat staten en andere volkenrechtelijke verbanden zich in de praktijk naar die regel gedragen vanuit een gemeenschappelijke rechtsovertuiging. In het internationaal recht wordt deze overtuiging opinio juris genoemd

  Als voorbeeld wordt genoemd het ontstaan van een voetpad doordat er zoveel voetgangers gebruik van maken (metafoor). Een concreet voorbeeld is het olie uit de zee halen uit het continentale plat dat bij het land hoort.
 • Wat word bedoeld met codificatie van het gewoonte recht?
  Het maken van een verdrag/ wet van de "gewoonte" voorbeeld weens verdragen verdrag
  LET OP ! Door middel van codificatie verdwijnt de gewoonte regels niet.
 • Waarom is het belangrijk dat de gewoonterechtelijke regels die in een verdrag worden opgenomen, daarnaast hun rechterlijke regel behouden?
  1. anders is het geen gewoonterecht meer maar dan word het een “wet” als daar sprake en behoefte aan is .
 • Geef een voorbeeld van een besluit van een internationale organisatie
  EU
   verdrag van Lissabon 
 • Waarom zijn sommige besluiten van internationale organisaties  rechts bronnen van internationaal recht?
  Besluiten van internationale organisaties vormen een rechtsbron die aansluit bij de erkenning van bovennationale publieke belangen
 • Wat word er bedoeld met Ius Cogens? + voorbeeld
  Dwingend recht. Er mag niet van afgeweken worden.


  verbod op genocide + slavernij 
 • Welke twee vormen van gewoonte recht zijn er?
  Materiele element ( usus)- constateren van gewoon rechterlijke regel welke bepaalde tijd waarneembaar is.

  Psychologische element (opinio iuris) als rechts aanvaarde algemene gewoonte. Overtuiging van staten om de regel toe te passen.
 • Welke rechtsbron verdragen zijn er ?
  Bilateraal verdrag tussen 2 staten
  multilateraal verdrag tussen 3 of meer staten
  gemengd  verdrag tussen een staat en een internationale organisatie
  internationale organisaties onderling
 • Rechtsbron eenzijdige handelingen
  Eenzijdige handeling gericht op een specifiek rechtsgevolg
  -feitelijke handelingen, berusting erkenning, protest.
 • Rechtsbron besluiten van internationale organisaties
  Eu
  veiligheidsraad VN
 • Intergouvernementele organisaties
  Algemeen politieke organisaties VN EU
  functionele organisaties world trade organisatie , FAO
 • Non gouvernementele organisaties
  Privaat rechterlijke organisaties welke grensoverschrijdende doelen nastreven 
  green peace 
 • Natuurlijke personen
  Rechten: beroepen op mensenrechten
  plichten: rechtstreeks aansprakelijk voor internationale  misdrijven 
 • Rechtspersonen
  Multinationale ondernemingen :Shell, Ikea, Toyota 
  non - gouvernementele organisaties  : WNF Rode kruis
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Praktisch Internationaal recht
 • Beck Soeliman
 • of
 • 1st

Samenvatting - Praktisch Internationaal recht

 • 1 Week 1

 • Wat is er volgens psychologen mis met artikel 338 sv?
  De rechte houdt zich vooral bezig met de vraag of de verdachte schuldig is, hij hoeft niet expliciet stil te staan bij de vraag of de verdachte onschuldig is. Op grond van artikel 359 lid 3 is er sprake van cherry picking, de rechter hoeft ondanks dat er ontlastende bewijs middelen zijn, alleen rekening te houden met de belastende bewijsmiddelen.

  De strafrechter is in beginsel vrij in de selectie en waardering van bewijsmateriaal en de rechter had tot voor kort een beperkte motiveringsplicht.
 • Wat is een rechterlijke dwaling?
  Van een gerechtelijke dwaling is sprake, wanneer iemand is veroordeeld voor een misdrijf dat hij niet heeft begaan of wordt veroordeeld voor een misdrijf dat niet heeft plaatsgevonden.
 • Hoe zie je de rechtspsychologische overwegingen terug in de uitspraken over de ongelukken met de klimmer?
  Het hof nam de in de psychologie gangbare beschrijving van automatisch handelen over:

  de zekeraar was met zijn vriendin aan het praten die toevallig naast hem aan het klimmen was, toen zijn vriendin naar beneden kwam, koppelde hij het zekeringstouw van zijn klimpartner los. hij dacht dat het niet meer nodig was nu zijn vriendin veilig op de grond stond.

  Het hof vond echter dat de zekeraar zich steeds scherp bewust is geweest van zijn verantwoordelijkheid.

  Hij had het protocol niet geheel nagelopen, omdat hij niet steeds omhoog had gekeken, werd goedgemaakt door spanning op het touw te houden. Van enige vorm van nalatigheid of nonchalance was geen sprake.

  Het hof is van oordeel dat de in de gang van psychologische gangbare beschrijving van geautomatiseerd handelen over. Het gaat dan om handelingen die de mogelijkheid in zich bergen dat ze door andere handelingen in een verkeerde richting worden gestuurd, doordat ze op onbewust niveau worden gecreëerd.

  De reeks van geautomatiseerde handelingen die betrekking hebben op het zekeren van de klimmer zijn onopgemerkt overgegaan in de geautomatiseerde reeks van handelingen rondom het afdalen van de vriendin.
 • Welke drie factoren zijn van belang bij het verspreiden van geruchten?
  1. Amique voorvallen, er zijn dingen voorgevallen, die anders zijn dan normaal.
  Bijvoorbeeld gym in de onderbroek
  2. Angst, In de media verschijnen continu berichten over bijvoorbeeld de zaak Robert M.
  3. Persoonlijke betrokkenheid, Ouders van beide kinderen en andere ouder vonden de situatie erg bedreigend, op het schoolplein worden de ervaringen uitgewisseld.
  4. Bemoeienis van autoriteiten, het idee dat er echt iets mis moet zijn als zelfs de autoriteiten er zich mee bemoeien.
 • Welke factoren zijn van belang bij het verspreiden van geruchten/
  1. horen.
  2. geruchten
  3. getrapte geruchten
 • Wat wordt verstaan onder een goed verhaal?
  Een goed verhaal beschrijft niet alleen hoe het delict gepleegd wordt en door wie, maar legt ook uit hoe de dader onder de gegeven omstandigheden in een zodanige lichamelijke en geestelijke toestand kon komen dat het het delict pleegde.
 • Leg de stelling uit dat een goed verhaal de helft van een veroordeling is?
  een goed verhaal van het ministerie is het halve bewijs, de andere helft wordt gevormd door verankering van elementen van dat verhaal in de werkelijkheid met behulp van bewijsmiddelen.
 • Verklaar waarom in de zaak Rijkbloem iemand werd veroordeeld ondanks het gebrekkige bewijs.
  Omdat het bewijs wat er was goed in het verhaal van het openbaar ministerie paste. Verder was er een tunnelvisie, omdat de moeder van Nicole en Nicole zelf niet werden gefouilleerd. De focus lag duidelijk op Danny.
 • Hoe kan het probleem van interpretatie van feiten worden opgelost?
  Door intuitief een voorlopige beslissing te nemen over het toepasbare recht en dan vervolgens terug te redeneren.
 • Wat wordt bedoeld met het proces van collaborative storytelling.
  Er ontstaat dan als het waren een geheel eigen waarheid op grond van allerlei kleine aanwijzingen en wederzijdse beinvloeding.
 • Wat houdt het begrip tunnelvisie in?
  Een eenzijdige blik tijdens het opsporingsonderzoek waarbij mogelijke alternatieven over het hoofd worden gezien of worden weggeredeneerd om zo de eigen veronderstellingen in stand te houden.
 • Hoe ontstaat tunnelvisie op individueel niveau?

  1. Het foute ijkpunt, foute veronderstellingen bij het begin van het opsporingsonderzoek.
  2. De onjuiste omgang met nieuwe info, tegenstrijdige info wordt genegeerd.
  3. Bijstellen van het verhaal, achteraf aanpassen van de uitkomst (hindsight sias) feiten die belabberd zijn worden opgeslagen.
 • Hoe ontstaat tunnelvisie op groepsniveau?
  Als er in een team nauwelijks ruimte bestaat om elkaar te wijzen op mogelijke fouten in het opsporingsonderzoek.

  Voorbeeld: partijdig leiderschap, onderzoeksleider stuurt aan op een uitkomst en biedt geen ruimte aan andere leden voor afwijkende meningen.

  Hoge druk is ook een optie.
 • Wat kun je doen tegen tunnelvisie?
  - Ongefundeerde ijkpunten, goed aangeven op basis van welke info een bepaald idee over de zaak is gegroeid.
  - Eenzijdige presentatie van info, verschillende alternatieven informatie aandragen om te voorkomen dat de zaak te eenzijdig wordt gepresenteerd.
  - achteraf bijstellen van het verhaal, het verhaal wat aan het einde wordt geformuleerd wordt getoetst. (uiteindelijke verhaal vergelijken met eerdere verslaglegging.
 • Welke rol speelt speelt de wijze van verhoren in gerechtelijke dwalingen?
  Als er in een verhoor onjuiste info wordt gegenereerd, dan kan dit gevolgen hebben, omdat dit als bewijslast kan worden gebruikt.
 • Welke expertise hebben de verhoorders juist niet?
  Om een getuigenverhoor goed te laten verlopen is kennis over de werking van het episodisch vermogen onmisbaar (herinneringen aan gebeurtenissen).

  Kennis over de werking van het geheugen en factoren die de betrouwbaarheid van getuigenverklaringen beinvloeden, onvoldoende doordringen tot het politieveld.
 • welke problemen levert de communicatie over gevoelige onderwerpen op met kinderen
  1. de loyaliteit
  2. het vocabulair
  3. de welwillendheid
  4. de suggestibiliteit
  5. de procedures.
 • Wat houdt de poppenmethode in?
  Anatomisch gevormde poppen. die je kunt gebruiken in gesprek met kinderen over seksueel misbruik, bijvoorbeeld door de edele delen aan te wijzen.
 • Geef een voorbeeld van het MWWS
  Nathaly Holoway
 • Wat is het MWWS
  Missing White Women Syndrom, wordt gebruikt als beschrijving op disproportionele mediaberichten voor blanke vrouwelijke slachtoffers. "het belaagde-jonge-meisje type krijgt verhoudingsgewijs meer aandacht in de media.
 • In hoeverre is de poppenmethode betrouwbaar?
  De methode is in veel gevallen betrouwbaar, maar er kan vooralsnog niet vanit gegaan worden dat dit in iedere situatie betrouwbaar is. De cijfers laten zien dat 1 a 2 op de 10 een onjuiste uitkomst geeft. Er moet dan ook steunbewijs zijn.
 • Wat betekent operant leren?
  Het gedrag van het kind wordt perfect gestuurd door de goed- en afkeuring van de interviewster.
 • Leg het begrip operant leren uit aan de hand van de casus Donker
  De verhoorder van Heleen stuurde haar naar positieve beantwoording van de vraag door te laten blijken dat het goed was wanneer zij ja zei. Bijvoorbeeld door zinnen als "goed dat je dat durft te zeggen", "knap van je". Door deze positieve reactie van de interviewster kreeg Heleen de indruk dat zij beloond werd als ze "ja" zei. Zo kwam het er uiteindelijk op neer dat ze alle vragen met betrekking tot sexueel misbruik positief werden beantwoord.
 • Met welke dillemma's worden deskundigen in de rechtszaal geconfronteerd?
  De taal van deskundigen is wetenschappelijk en een geheel andere taal dan de juridische taal van de rechter.

  De rechter verlangt een zekerheid, die een deskundige in de regel niet kan geven.

  Meningverschillen. verschillende wetenschappers spreken elkaar tegen.

  Hardheid? hoe hard is de kennen van de experts eigenlijk? resultaten uit oorspronkelijk onderzoek blijven vaak niet overeind.

  Verantwoordelijkheid (afschuiven), de politie voegt alleen deskundig oordeel bij in het dosser als het in hun straatje past.
 • 6 trucs om een onjuiste bekentenis uit te lokken.
  1. de verdachte twijfelt aan zijn geheugen.
  2. de verdachten laten praten in een hypothese, gevolg is dat de verdachte na langdurig te zijn verhoord ook echt gaat geloven dat de verzonnen siutaties ook werkelijk hebben plaatsgevonden.
  3 De verdachte confronteren met verzonnen bewijsmateriaal
  4 de verdachte confronteren met en dan niet verzonnen verklaringen van anderen (other-witness-truc)
  5 het weggeven van informatie over het delict.
  6 de verdachte mag raden, de verdachte wordt uitgenodigd om zelf mogelijke scenario's te verzinnen over wat er zou zijn gebeurd.
 • Komt het vaak voor dat een valse bekentenis wordt afgedwongen?
  vaak hebben de verhoorders een tunnelvisie, waardoor zij er alles aan zullen doen om een belastende verklaring te krijgen om hun gevoel of gedachtengang over het misdrijf te bewijzen.
 • Hoe werd bij de zaak Cees B een onjuiste bekentenis uitgelokt?
  1. other withness- truc met vals bewijsmateriaal (tijdlijn die niet zou kloppen/ de drie getuigen die B's zijn fiets zagen.
  2. voorzien van intieme kennis.
  3. twijfel aanpraten over zijn geheugen.
  4. het benadrukken van de voordelen van bekennnen.
 • Noem die fouten die in de zaak Cees B gemaakt zijn.
  1. de verbalisanten hadden last van tunnelvissie.
  2. De manier van verhoren door de verbalisanten. (suggestie en techniek van imaginatie)
  3. de verhoorders die de kritiek van specialisten op dit terrein zonder meer terzijde schoven.
 • Hoeveel waarde hecht een rechter aan het feit dat een verdachte zijn bekentenis van verloop van tijd heeft ingetrokken?
  De rechter mag een verklaring, getekend of niet, gewoon als bewijs aanmerken. Als een verdachte een eerder afgelegde verklaring intrekt, dan zal de verdachte niet als betrouwbaar overkomen naar de rechter toe.
 • Waardoor ontstond er in de zaak Cees B een escalatie van beschuldigingen?
  ..?
 • Waarom staat de verdachte met 1-0 achter in het strafproces?
  De verdachte staat in feite al met 1-0 achter op het moment dat hij zijn voet over de drempel van de rechtzaal zet.

  De motiveringsopdracht van de rechter is feitelijk een confirmerende opdracht. (hij is bezig met de vraag of de verdachte schuldig is, niet onschuldig) 338 sv.

  Tegenbewijs wordt makkelijk geneutraliseerd.

  De eerste informatie is dat de verdachte de dader is. (voordragen t.l.l.)

  De politie wil de zaak rondmaken.

  Verklaringen waarbij de confrontatie met de verdachte geen herkenning oplevert, worden doorgaans niet in het dossier opgenomen.

  De getuigen die in de verkeerde richting gestuurd worden, blijven volharden in hun, onjuiste, beslissing.

  Er is is te weinig kennis onder juristen over psychische processen.

  Hoofdstuk 8
 • Heeft iemand met een black-out, red-out of brown out geen herinnering aan het voorval ten tijde van de black, red, en brown out?
  6
 • Heeft iemand met een black-out, red out of brown out geen herinnering ten tijde van de black, red en brown out?
  Black out, Iemand met een black out weet heel goed wat hij op dat moment doet. De herinneringen kunnen de volgende dag wel vergeten zijn, tenzij er sprake is van hersenletsel of epilepsie.

  Red out, bij woede ligt geheugenverlies niet voor de hand. Woede blijkt het geheugen te bevorederen er is sprake van doelgericht handelen, van bewustzijn en controle. Bij extreme paniek kan het zo zijn dat iemand geen herinnering heeft aan het hele incident, want bij accute dreiging wordt de geheugencappaciteit beperkt.

  Bij een brown out is er een tijdelijke bewustzijnsverlaging, waarbij een voltage in de stroomvoorziening even een dip heeft.
 • Hoe ontstaat een valse bekentenis?
  1. de verdachte confronteren met trucs. (presenteren van niet bestaand forensisch bewijs. bijvoorbeeld of other whtisnes (niet bestaande verklaringen van anderen.
  2. De verdachte laten twijfelen aan zijn eigen geheugen. (hoe meer iemand twijfelt hoe makkelijker de verleidingstechnieken kunnen worden toegepast. geheugenswantrouwen.
  3 praten in hyptoheses (ve schijnbaar op neurale manier laten praten). laten raden en de juiste antwoorden worden opgeschreven.
  4. minimalisatie en maximalisatie
  minimalisatie, voorstellen dat het delict in feite onschuldig is.
  maximalisatie, good cop bad cop, de ene verhoorder uit ernstige bedreigingen en de andere stelt zich coulant op.
  5. het weggeven van informatie over het delict., als de verhoren te lang duren, neemt het risico toe dat de verhoorder onbewust daderinformatie prijsgeeft.
 • Hoe werkt het scenario denken?
  a. scenario's worden bewezen (niet de bewijsmiddelen)
  b. scenario's moeten worden bewezen tegen alternatieve scenario's
  c. om te bewijzen dat een verdachte schuldig is, moet het schuldig-scenario niet alleen welgevormd zijn, maar ook verankerd zijn in feiten van algemene bekendheid.
  d. daarnaast moeten de bewijsmiddelen beter passen bij het schuldig scenario dan bij alle andere scenario's
 • De vijf factoren die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van een verklaring van een getuige en het verband.
  ?
 • beschrijf vijf fouten die kunnen leiden tot een onjuiste herkenning van een verdachte door een getuige?
  ?
 • Welke motieven zijn er om te liegen?
  1. liegen om zelf niet verdacht te zijin
  2. belanghebbende zijn.
  3. wraakneming.
  4. frustratie.
 • Hoe kan een rechter zich indekken tegen foute beslissingen a.g.v. liegende getuigen?
  1. 1 verklaring moet altijd ondersteund worden door aanvullend bewijs.
  2. getuige die potentiële verdachte is telt niet mee.
  3. motiveren waarom bij tegenstrijdig bewijs de ene verklaring wel en de andere niet telt.
  4. medeverdachte niet horen over aandeel van andere verdachten.
  5, verklaring van een opsporingsambtenaar is onvoldoende
 • Wat zijn betrouwbare gedragsindicatoren om te achterhalen of iemand liegt?
  1. uh en niet uh spraakverstoringen
  2. langzame spreeksnelheid
  3. hogere stem.
  4. afname van been-, voet- en armbewegingen.
  5. vooral afname subtiele niet-functionele hand- en vingerbewegingen.
  6 niet wegkijken of glimlachten, maar wel angstige gelaatsafdrukking.
 • wie is in staat om relatief goed te achterhalen of een getuige liegt?
  De geheime dienst in 64 procent van de gevallen.
 • Hoe hangt zekerheid samen met de betrouwbaarheid van een verklaring
  Als een getuige zeker overkomt, dan heeft dit grote invloed op een rechter. Er zijn een aantal factoren die de geloofwaardigheid van een verklaring bepalen:
 • Hoe hangt de snelheid samen met de betrouwbaarheid van een verklaring?
  Hoe sneller een getuig doorgaans reageert bijvoorbeeld tijdens een herkenningsprocedure, hoe juister zijn verklaring doorgaans is.
 • Hoe hangen emoties samen met de betrouwbaarheid van een verklaring?
  misdrijven gaan met veel emoties gepaard,

  1. een emotionele getuige heeft over het algemeen betere en levendige herinneringen dan een niet emotionele getuige.
  Weapon focus, focus op wapen maar niet op dader. (selectief waarnemen)
  2. getuigen en slachtoffers knnen zich van de ervaringen die veel emoties oproepen vooral de centrale details herrineren en veel minder de belangrijke details. (tunnelvisie)
 • Hoe werkt het geheugen?

  gebeurtenissen worden beter onthouden

  1. massief geheugenverlies ontstaat door hersenletsel.
  2. hervonden herinneringen zijn pseudoherrineringen, het is een methode die een therapeut gebruikt door het stellen van suggestieve vragen.
 • Hoe kun je bepalen of een getuige liegt?
  Er zijn drie hulpmiddelen die kunnen helpen betalen of een verdachte liegt.

  Polygraaf (leugendetector).
  1. SKT (schuldigkennistechniek
  2. Neurolinguistisch programmeren
  3. Scan (scientific content analysis
 • Wie kan bepalen of een getuige liegt?
  De geheime dienst (CIA) in 64 procent van de gevallen.
 • Wat is een dillemma?
  bij een dilemma moet je een keuze maken. Er is sprake van een botsende (elkaar uitsluitende) mogelijkheden. Neem je de bus of neem je de trein, neem je een glas water of een biertje. Bij botsende waarden moet je een keuze maken.
 • Wat maakt een dillemma tot een moreel dilemma?
  Twee waarden zijn in het geding. Ga ik op zondag werken zoals de baas wil of volg ik mn eigen geweten en doe ik dat niet (waarden loyaliteit tegenover trouw.)
 • Beschrijf twee opvattingen over de opvatting of de mens vrij is?
  Determinisme, men gaat er van uit dat alles van te voren vastligt, voor het bestaan van een vrije wil is geen ruimte.

  Indertenimse, gaat wel uit van de vrije wil "de mens is gedoemd tot vrijheid."
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 3:

 • Praktisch internationaal recht
 • M S Beck Soeliman G J W M Kipping
 • 9789001807900 of 9001807909
 • 2012

Samenvatting - Praktisch internationaal recht

 • 1 Kennismaking met het internationaal recht

 • Het internationale recht speelt een grote rol in het dagelijks leven.
 • Het internationale recht speelt een grote rol in het dagelijks leven. Ook de wetgever kent een belangrijke plaats toe aan het internationale recht. Art. 90 GW zegt: De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.
 • Wat is de definitie van het internationaal publiekrecht?
  Het geheel van internationale rechtsregels die publiekrechtelijke rechtsbetrekkingen regelen tussen internationale rechtssubjecten.
 • Wat is een synoniem van het internationaal publiekrecht?
  Volkenrecht
 • Wat zijn de kenmerken van de internationale rechtsorde?
  - Decentraal karakter
  - Horizontaal karakter
  - Grote invloed van politieke factoren
 • Wat houdt het toetsingsverbod in?
  De rechter mag wetten niet toetsen aan de Grondwet. Lagere wetten mag wel getoetst worden aan de Grondwet.
 • Monisme is:
  internationaal recht maakt automatisch deel uit van de nationale rechtsorde. Omzetting van internationaal recht naar nationaal niveau is niet nodig.
 • Dualisme is:
  Internationaal recht moet omgezet of getransformeerd worden naar nationaal recht via een aparte wet.
 • Nederland kent een gematigd monistisch stelsel
  Juist
 • Wat zijn de hoofdbronnen van internationaal publiekrecht?
  - Verdragen
  - Internationaal gewoonterecht
  - Algemene rechtsbeginselen 
  - Rechterlijke beslissingen 
  (art. 38 IGH)
 • Wat zijn de aanvullende bronnen van het internationaal publiekrecht?
  - Bindende besluiten internationale organisaties
  - Doctrine
  - Eenzijdige handelingen en verklaringen
  - Ius cogens 
  - Soft law
 • Wat is doctrine?
  Leeropvatting van geleerde
 • Wat is ius cogens?
  Dwingend recht
 • Wat is soft law?
  juridische relevante maar niet bindende regels (vergelijkbaar met beleidsregels).
 • Wat houdt de samenloop van internationaal publiekrechtelijke bronnen in?
  Een gewoonterechtelijke regel kan worden opgenomen in een verdrag.
 • Tussen hoeveel staten is een bilateraal verdrag gesloten?
  2
 • Tussen hoeveel staten is een multilateraal verdrag gesloten?
  Meerdere staten
 • Hoe zit het met een gemengd verdrag?
  Is gesloten tussen staten en een internationale organisatie.
 • De procestotstandkoming van een verdrag is:
  Onderhandeling --> vastelling/ondertekening --> goedkeuring --> bekrachtiging/toetreding --> inwerkingtreding --> bekendmaking
 • Wat betekent pacta sunt servanda?
  Gemaakte afspraken moeten worden nagekomen of belofte maakt schuld.
 • Wat betekent consent to be bound?
  Staten zijn alleen verbonden aan verdragen wanner zij hun instemming hebben gegeven om gevonden te zijn.
 • Hoe kunnen verdragen worden geïnterpreteerd?
  - Objectieve methode: betekenis volgens het normale spraakgebruik
  - Subjectieve methode: kijkt naar de context
  - Teleologische methode: de doelstelling van verdragen 
  - A-contrario: op grond van tegenstelling
  - Analogie: vergelijkbare situatie
 • Wat zijn de rechtsbeginselen?
  - Pacta sunt servanda
  - Billijkheidsbeginsel
 • Wat zijn de criteria van een staat?
  - Grondgebied
  - Bevolking 
  - Soeverein gezag 
  - (Erkenning)
 • Wat is de belangrijkste rechtssubject?
  Staat
 • Wat zijn de rechtssubjecten die afhankelijk zijn van een staat?
  - Bevrijdingsbewegingen
  - De-factoregeringen/regimes
  - Internationale organisaties
  - Natuurlijke personen
  - Rechtspersonen: NGO's + multinationals
  - Het volk 
 • Wat zijn de vormen van Nederlandse rechtsmacht binnen de internationale rechtsorde?
  - Territoriale rechtsmacht
  - Functionele rechtsmacht 
  - Personele rechtsmacht 
 • Wat valt er onder territoriale rechtsmacht?
  De staat heeft de macht om voor hun eigen grondgebied regels te maken m.b.t. de binnenwateren, luchtruim en territoriale zee (max 12 zeemijl=22 km)
 • Wat valt er onder functionele rechtsmacht?
  Je mag jouw zeegebied gebruiken hoe je wil. Betreft:
  - De aansluitende zone
  - Continentaal plaat
  - Exclusieve en economische zone
 • Wat valt er onder personele rechtsmacht?
  De bevoegdheid om personen te vervolgen.
 • Wat is intergouvernementeel?
  Is opgericht door staten. Er wordt geen soevereiniteit afgedragen.
 • Wat is supranationaal?
  Lidstaten kunnen tegen hun wil gebonden worden.
 • Wat is non-gouvernementeel?
  Is opgericht door personen. Ze zijn onafhankelijk van staten.
 • Wat is de oprichtingsverdrag van de VN (Verenigde Naties)
  het VN-Handvest
 • Wat is de oprichtingsverdrag van het internationaal Gerechtshof?
  Het Statuut IGH
 • Wat is de oprichtingsverdrag van het internationaal Strafhof?
  Het Statuut ISH
 • De organen van de VN:
  - Een Algemene Vergadering
  - Een Veiligheidsraad
  - Een Economische en Sociale Raad
  - Een trustraad
  - Een Internationaal Gerechtshof
  - Een Secretariaat
  (art. 7 lid 1 VN-Handvest)
 • Wat is het doel van de VN?
  Vrede & Veiligheid
 • Wat is het doel van de Europese Unie?
  Economische integratie
 • Wat is het doel van de Raad van Europa?
  Democratie, mensenrechten en rechtsstaat.
 • Wat is het vetorecht?
  Een vetorecht is het recht om een besluit dat met meerderheid van stemmen is genomen, te verbieden.
 • Aan welke staten komt het vetorecht toe?
  Vetorecht is toebedeelt aan de permanente leden.
 • Wat is de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof?
  Geldt alleen voor ernstige misdrijven.
 • Waarom is het EU supranationaal?
  De lidstaten hebben namelijk een groot deel van hun beslissingsbevoegdheid c.q. soevereiniteit overgedragen aan de EU, waardoor deze regels kan opleggen aan de lidstaten. De EU heeft dus bevoegdheden heeft gekregen van de lidstaten die boven (= supra) de bevoegdheden van de staten staan.
 • Waarom is het EU intergouvernementeel?
  De EU is opgericht op basis van twee verdragen door soevereine staten. Staten kunnen hier vrijwillig lid van worden en ook weer uittreden. Daarnaast kunnen veel EU-besluiten allen worden genomen als alle lidstaten er mee in stemmen (unanimiteit). Een staat kan dan dus een EU-besluit tegen houden.
 • De doelstellingen van de VN:

  •Internationale vrede & veiligheid
  •Vriendschappelijke betrekkingen
  •Internationale samenwerking
  •Harmonisatie optreden naties
  •Staten verlenen VN bijstand
  •Niet-lidstaten ook gebonden aan beginselen wat betreft int. vrede & veiligheid
  •Nationale rechtsmacht niet aantasten
  (art. 1 VN-Handvest)
 • Beschikt de ISH internationale rechtspersoonlijkheid?
  Ja
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat houd de plicht tot vreedzame geschillen beslechtiging onder internationaal recht welk artikel?
Artikel 2 lid 3 VN-handvest
Ipso facto
Leden van de vn zijn automatisch partij bij het statuut van de igh
Wat is het belangrijkste gerechterlijke orgaan van de VN?
Internationaal gerechtshof
Zijn alle lidstaten van de verenigde naties automatisch aan de rechtsmacht van het internationaal gerechtshof onderworpen?
De leden van de vn zijn automatisch partij bij het statuut van het IGH
Welke functies heeft het internationaal gerechtshof?
Het beslechten van geschillen tussen staten onderling en het verzoek geven van juridisch advies.
Wat is arbitrage ?
Arbritrage geeft partijen meer vrijheid dan bij een rechtspraak ten aanzien van de samenstelling de bevoegdheden en de procedures van een geschil beslechtend orgaan
Zijn de conclusies bindend in het advies procedure van de igh
de conclusies in de advies procedures  zijn niet bindend
In welk verdrag artikel is het geweldsverbod te vinden
Art 2 lid 4 VN handvest
In het internationale recht word er een onderscheid gemaakt tussen Ius ad bellum en het Ius in bello wat word er met deze termen bedoeld?
Ius ad bellum : het recht om oorlog te beginnen
ius in bello : het recht in oorlogstijd 
Welke twee taken heeft het IGH?
Contentieuze procedure en advies procedure