Samenvatting Praktisch ondernemingsrecht

-
ISBN-10 9001875513 ISBN-13 9789001875510
233 Flashcards en notities
6 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Praktisch ondernemingsrecht". De auteur(s) van het boek is/zijn S S M Rutten. Het ISBN van dit boek is 9789001875510 of 9001875513. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Praktisch ondernemingsrecht

 • 1 Introductie op het ondernemingsrecht

 • Wat betekent een rechtspersoon?
  Er is geen sprake van een mens maar van een organisatie die de verplichtingen aangaat.
 • Wat betekent een rechtssubject?
  Drager van rechten en plichten
 • Wat betekent rechtsobject?
  Een rechtsobject is datgene waarop een rechtssubject recht kan hebben.
 • Wat betekent rechtsbevoegd?
  Bevoegd en vrij tot het genot van burgerlijke rechten.
 • Waar heeft rechtsbevoegdheid betrekking op?
  Op de mogelijkheid om rechtshandelingen te verrichten, overeenkomsten te sluiten, goederen in ontvangst te nemen, schulden aan te gaan, vorderingen te innen, onrechtmatige daden te begaan.
 • Wat zijn brievenbusmaatschappijen?
  Bedrijven die op papier zijn bevestigd in Nederland, maar in werkelijkheid in het buitenland zijn gevestigd. Dit doen ze door de hogere winstbelasting in hun eigen land te ontduiken.
 • Belangrijkste aspecten bij de keuze van een rechtsvorm:
  1.Doel
  2.Zeggenschap
  3.Aansprakelijkheid
  4.Vertegenwoordiging
  5.Financiën
  6.Belastingregels
  7.Interne regels
 • Wat betekent middellijke vertegenwoordiging?
  De vertegenwoordiger de rechtshandeling namens de vertegenwoordigde op eigen naam verricht.
 • Wat betekent onmiddellijk vertegenwoordiging?
  Tussenpersoon als middel valt er tussenuit. Hier wordt de rechtshandeling rechtstreeks op naam van de vertegenwoordigde verricht, onmiddellijk op zijn naam en uiteraard eveneens voor zijn rekening.
 • Wat valt onder de inschrijving conform art. 5 en 6 van de Handelsregister?
  Conform artikel 9 t/m 14 Hrw zijn dat met name naam en adres, rechtsvorm, statutaire zetel, vestigingen etc. Artikel 17 Hrw stelt dat er bij algemene maatregel van bestuur nog meer verplicht kan worden gesteld.
 • Werking van niet-inschrijving tegenover derden?
  Art. 25 Hrw. Op een feit door middel van inschrijving bekend moet worden gemaakt, kan geen beroep worden gedaan tegenover derden ‘die daarvan onkundig waren’. Gevolg geen derdenwerking. Bijbehorende arrest café ’t Brouwertje.
 • Rechtsregel van cafe ’t Brouwertje?
  Een partij moet kunnen vertrouwen op de gegevens in het Handelsregister, ook in de gevallen dat dit register niet werd geraadpleegd. Art. 25 lid 3 Hrw.
 • Hoe ontstaat recht op een handelsnaam?
  Ontstaat door het voeren van die naam als aanduiding van een onderneming. Alleen inschrijving in het handelsregister is niet voldoende.
 • Worden alle handelsnamen beschermd als zij worden gevoerd?
  Ja ongeacht of ze ergens zijn geregistreerd. Ze moeten wel kenbaar zijn voor het publiek en enige tijd in gebruik zijn geweest
 • Wetsartikelen voor verplichte handelsnaam?
  Handelsnaam verplicht?
  BV
  2:177 lid 1 BW jo 2:286 lid 1 BW
  NV
  2:66 lid 1 BW jo 2: 75 lid 1 BW
  Vereniging
  2:27 lid 4 BW
  Stichting
  2:286 lid 4 BW
 • Wat is verboden volgens de Handelnaamswet?
  1.Art. 3 Hnw. Het voeren van een naam die in strijd met de waarheid aanduidt dat de onderneming geheel of gedeeltelijk aan een ander zou toebehoren.
  2.Art. 4 Hnw. Het voeren van een naam die een onware rechtsvorm aan duidt. Bijvoorbeeld Hoera BV.
  3.Art. 5 Hnw. Het voeren van de handelsnaam van een ander.
  4.Art. 5a Hnw. Het voeren van een handelsnaam die het merk bevat waarop een ander recht heeft.
  5.Art. 5 Hnw. Het voeren van een misleidende naam.
 • Wat is het gevolg van een verboden handelsnaam?
  Er is sprake van een onrechtmatige daad op grond van 6:162 BW. hier ontstaat aansprakelijk voor de schade die is geleden. Iedere belanghebbende kan doormiddel van een verzoekschrift tot de kantonrechter wenden met het verzoek de onrechtmatigheid op te heffen.
 • Definitie persoonsvennootschap?
  Rechtsvorm waarbinnen personen op relatief kleine schaal samenwerken in de uitoefening van een vrij beroep of een bedrijf.
 • Kenmerken van een persoonsvennootschap?
  1.Worden opgericht doormiddel van een mondelinge overeenkomst waarbij partijen zich binden tot het leveren van inbreng.
  2.Samenwerking binnen de vennootschap vind plaats op basis van gelijkwaardigheid tussen de betreffende personen.
  3.Weinig administratieve lasten of handelingen meebrengen.
  4.Art. 3:15i BW. slechts eenvoudige boekhouding nodig.
  5.Binnen persoonsvennootschap persoonlijk aansprakelijk voor de schulden.
  6.Streven naar winst staat niet centraal.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Geef een korte toelichting BV
Rechtspersoon met eigen kapitaal. Uitgegeven in aandelen. Dient te worden opgericht met notariële akte, met statuten. Geen minimumoprichtingskapitaal. Beperkte aansprakelijkheid bestuurders en aandeelhouders. Inschrijven KVK.
Welke soorten rechtspersonen komen voor in Nederland?
- Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
- Naamloze vennootschap 
- Vereniging
- Stichting 
- Onderlinge waarborgmaatschappij
- Coöperatie
Is een natuurlijk persoon en rechtspersoon gelijk?
Ja. Een onderneming kan ook bijvoorbeeld een onrechtmatige daad plegen. Maar ze hebben wel hun eigen set regels. Boek 2 BW. Ze kunnen niet trouwen etc.
Wat is dan een rechtsobject
Iets wat geen drager van rechten en plichten is. Vroeger was bv een slaaf een rechtsobject en de slavendrijver rechtssubject.
Wat is een rechtssubject
Een drager van rechten en plichten
Hoe wordt in het omgevingsrecht een onderneming gedefineerd?
Zie artikel 1 van het WOR.
Wat houdt het ondernemingsrecht in?
Wat het boek betreft: Rechtsregels mbt Alle in Nederland voorkomende bedrijven en organisaties, winstgericht of niet.
Wanneer mag een bv wel eigen aandelen inkopen?
Art. 2:207 BW voorwaarden:
1.Het bestuur heeft hiertoe een besluit genomen
2.Er wordt nog minstens een aandeel met stemrecht door een derde gehouden op grond van art. 2:175 lid 1 BW.
3.Het eigen vermogen verminderd met de verkrijgingsprijs, is niet kleiner dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of statuten moeten worden aangehouden. Dus: voldoende vrij uitkeerbare reserves + bestuur mocht niet weten of redelijkerwijs behoren te weten dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
4.De statuten laten inkoop van eigen aandelen toe.
Wanneer mag een nv wel eigen aandelen inkopen? Art. 2:98 BW voorwaarden:
1.Het gaat niet meer om dan 50 % wanneer de nv beursgenoteerd is en om beursgenoteerde aandelen. Let op! Bij een niet-beursgenoteerde nv mag ze op een aandeel met stemrecht na alle aandelen zelf houden.
2.Het eigen vermogen verminderd met de verkrijgingsprijs, is niet kleiner dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. Dus: voldoende vrij uitkeerbare reserves +een recent vastgestelde jaarrekening.
3.De statuten laten inkoop van eigen aandelen toe
4.De Ava heeft aan het bestuur een machtiging verleend tot inkoop van aandelen, maar dit is niet vereist wanneer aandelen worden uitgereikt aan werknemers.
Wat gebeurt er bij de bv als er minder wordt gestort dan wettelijk vereist is?
Niks. Voor de bv geldt geen bestuurdersaansprakelijkheid bij te weinig kapitaal.