Samenvatting Praktisch verbintenissenrecht

-
ISBN-10 9001875572 ISBN-13 9789001875572
860 Flashcards en notities
8 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Praktisch verbintenissenrecht". De auteur(s) van het boek is/zijn Charlotte Phillips. Het ISBN van dit boek is 9789001875572 of 9001875572. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Praktisch verbintenissenrecht

 • 1 Rechtsfeiten

 • Betekenis van verbintenisrecht?
  Het verbintenissenrecht is een deelgebied van het burgerlijk recht. Het geeft aan wat de regels zijn in de rechtsverhouding tussen verschillende personen. Onderdeel van het verbintenissenrecht is het overeenkomstenrecht of contractenrecht.
 • Wanneer is er sprake van een verbintenis?
  Verbintenis is het gevolg van een enkel- of tweezijdige rechtshandeling of van een feitelijke handeling tussen (rechts-)personen. Met een verbintenis is de schuldenaar verplicht om een prestatie te verlenen aan een schuldeiser. Het kan hierbij gaan om een wettelijke verbintenis, een verbintenis uit overeenkomst of een natuurlijke verbintenis. Er ontstaat een probleem wanneer één van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt, of wanneer er onduidelijkheid bestaat over de gemaakte afspraken.
 • Kenmerken van een verbintenis
  -Rechtsrelatie
  -Tussen twee en meer personen
  -Op grond waarvan de ene persoon iets gerechtigd is (schuldeiser) en de andere persoon tot iets is verplicht is (schuldenaar)
  -Rechtens afdwingbaar
 • Wat is de rechtsregel van het arrest Hofland/Hennis?
  Dat normaal gesproken een advertentie niet geldt als een aanbod maar een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
 • Wat staat er in art. 3:37 lid 3 BW?
  De ontvangstheorie. De verklaring  moet de persoon hebben bereikt.
 • Wat staat er in art. 3:37 lid 5 BW?
  Wanneer je de verklaring nog kunt trekken. Dit is mogelijk als de intrekking gelijktijdig of eerder dan de verklaring is aangekomen. Is dit niet meer mogelijk dan kun je nog beroep doen op herroeping art. 6:219 BW
 • Wat staat er in art. 6:219 BW?
  Herroeping van het aanbod is mogelijk tenzij:
  1. Aanbod is al aanvaard
  2. Termijn ontstaat voor de aanvaarding
  3. Aanvaarding hebt verzonden
 • Wat staat er in art. 6:217 BW?
  Wanneer een overeenkomst tot stand komt. Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. De wet stelt geen eisen aan de vorm waarin je een overeenkomst sluit. Zie artikel 3:37 lid 1 BW: een rechtshandeling is vormvrij 
 • Wat is de rechtsregel van het arrest Haviltex?
  Als het gaat om de inhoud van een overeenkomst dat je niet alleen moet kijken naar de taalkundige uitleg maar ook naar de bedoeling van de partijen en wat partijen van elkaar mogen verwachten.
 • Welke vier elementen bepalen de rechtsgevolgen van een overeenkomst?
  In 6:248 BW staan de vier elementen die de rechtsgevolgen van een overeenkomst kunnen bepalen:
  1.De wet
  2.Partij afspraken àgrammaticale uitleg en Haviltex-norm
  3.Redelijkheid en billijkheid
  4.Gewoonterecht
 • Uit welke bronnen kan een verbintenis voortvloeien?
  De overeenkomst en de wet (onrechtmatige daad)
 • Wat is een voorwaardelijke verbintenis?
  Een verbintenis die gekoppeld is aan een onzekere toekomstige gebeurtenis. Die toekomstige gebeurtenis moet eerst wel of niet plaatsvinden voordat een overeenkomst tot stand komt.
 • Wat is een ontbindende voorwaarde?
  De ontbindende voorwaarden zijn de voorwaarden in jouw contract met de verzekeraar die je absoluut moet nakomen. Als je deze afspraken niet nakomt dan wordt het contract door de verzekeraar beëindigt. Je bent dan niet meer verzekerd.
 • Wat is een opschortende voorwaarde?
  De mogelijkheid om geld achter te houden omdat de ander nog iets moest doen. Anders dan een ontbindende voorwaarde krijg je het geld/prestatie pas als je het gedaan hebt.
 • Wat betekent “de terugwerkende kracht” bij vernietiging en waar staat het?
  Betekent dat de overeenkomst geacht wordt nooit te hebben bestaan. Dit staat in art. 3:53 BW.
 • Wat is de betekenis van art. 3:39 en 3:40 BW?
  Bepaalde handelingen die volgens de wet niet mogen. Dan is de handeling nietig.
 • Is discrepantie tussen wil en verklaring vernietigbaar of nietig?
  Nietig tenzij beroep op 3:35 BW
 • Is geestelijke stoornis nietig of vernietigbaar?
  Vernietigbaar tenzij beroep 3:35 BW
 • Is handelingsonbekwaam nietig of vernietigbaar?
  vernietigbaar
 • Zijn de wilsgebreken nietig of vernietigbaar?
  Vernietigbaar
 • Wat zijn de vereisten van 3:34 BW?
  1. Geestelijke stoornis
  2. Verklaring van geestelijke gestoorde
  3. Geestelijke stoornis belette redelijke waardering van de belangen
  4. Verklaring is onder invloed van geestelijke stoornis gedaan
 • Wat zijn de vereisten van 3:35 BW?
  1. Schijn opgewekt door middel van een verklaring of gedraging
  2. Heeft vertrouwd op opgewekte schijn
  3. Mocht op deze schijn vertrouwen, bij twijfel onderzoeksplicht, anders niet te goeder trouw art. 3:11 BW (dus geen beroep op 3:35 BW)
 • Wat is een wilsgebrek?
  Wil en verklaring komen overeen, maar de wil is gebrekkig gevormd. Dwaling staat in art. 6:228 BWen de rest in art. 3:44 BW (bedreiging, bedrog en misbruik van omstandigheden.) Dwaling staat in boek 6 omdat het alleen kan bij een overeenkomst. Bedreiging, bedrog en misbruik van omstandigheden gebeurt vooral bij rechtshandelingen. Een rechtshandeling ontstaat door een aanbod en aanvaarding.
 • Wat gebeurt er bij een geslaagd beroep op een wilsgebrek?
  Geslaagd beroep op een wilsgebrek is vernietigbaarheid. Hierbij geldt geen beroep op art.3:35 BW. Dus geen escape mogelijk.
 • Wat zijn de vereisten van bedreiging art. 3:44 BW?
  1.Het bewegen van een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling
  2.Door een onrechtmatige bedreiging
  3.Met enig nadeel in persoon of goed
  4.Gericht tegen de persoon of een derde
  En:
  5.Causaal verband tussen bedreiging en verrichten rechtshandeling.
 • Wat zijn de vereisten van bedrog art. 3:44 lid 3 BW?
  1.Kunstgreep:
  -Opzettelijk gedane onjuiste mededeling of
  -Opzettelijk verzwijgen van een feit waar spreken plicht is of
  -Andere kunstgreep (terugdraaien kilometerstand)
  2.Opzet om de ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling te bewegen.
  3.Causaal verband tussen kunstgreep en verrichten rechtshandeling
 • Wat zijn de vereisten voor misbruik van omstandigheden art. 3:44 lid 4 BW?
  1.Bijzondere omstandigheid
  2.Misbruik: Totstandkoming rechtshandeling bevorderen, terwijl je weet dat die ander daartoe wordt bewogen door de bijzondere omstandigheid.
  3.Causaal verband tussen de bijzondere omstandigheid en verrichten rechtshandeling.
 • Wat zijn de vereisten voor dwaling art. 6:228 BW?
  1.Onjuiste voorstelling van zaken
  2.Causaal verband tussen onjuiste voorstelling en sluiten overeenkomst
  3.Dwalingsgrond:
  -Verkeerde inlichting
  -Wederpartij zweeg, schond spreekplicht
  -Wederzijdse dwaling
  4.Kenbaarheid ( het is kenbaar dat iemand weet als de wederpartij de waarheid weet, hij nooit die overeenkomst zou sluiten)
  5.Geen uitsluitend toekomstige omstandigheid
  6.Niet voor rekening van dwalende op grond van :
  -Aard van de overeenkomst (kraslot)
  -Verkeersopvatting (onvoldoende eigen onderzoek/verkopersdwaling
  -Omstandigheden van het geval ( overeenkomst met deskundige die achteraf zegt vernietigen want wist ik niet)
 • Wat is de rechtsregel van het arrest Kantharos van Stevenweert?
  Als verkoper iets verkoopt door een bepaalde prijs dan geef je daar mee ook de kans prijs dat wat jij verkoopt later meer waard blijkt te zijn. (jij hebt risico)
 • Wat is de rechtsregel van het arrest Booy/Wisman?
  Dat jij als koper in principe af mag gaan op mededelingen van verkoper en dat jij niet bij ieder klein dingetje moet denken of het wel klopt.
 • Wat zijn de drie fasen van een overeenkomst?
  1.Totstandkoming
  a.Intrekking
  b.Herroeping
  c.Nietig/vernietigen
  2.Inhoud
  Haviltex-norm
  3.Uitvoering
  a.Nakomen
  b.Schadevergoeding
  c.Ontbinden
  d.       opschorten
 • Wat is het verschil tussen soortzaken en specieszaken?
  Specieszaken zijn bijvoorbeeld een antieke auto of dure diamant. Bij soortzaken gaat het over zakken rijst of chips. Soortzaken zijn makkelijker te vervangen.
 • Wat betekent nakoming?
  Nakoming is het verrichten van de prestatie op grond van een verbintenis
 • Wat zijn de twee vereisten van nakoming?
  Nakoming heeft twee vereisten:
  1.de vordering is opeisbaar (art. 6:38 en 6:39 BW)
  2.prestatie blijft uit of is ondeugdelijk (niets, te laat, gebrekkig, gedeeltelijk)
 • Wat staat er in art. 6:38 BW?
  De vordering is meteen opeisbaar wanneer er geen termijn is afgesproken
 • Wat staat er in art. 6:39 BW?
  De vordering is pas opeisbaar na het verval van het afgesproken termijn.
 • Door wie kan worden nagekomen?
  (art. 6:30 BW). Meestal door de schuldenaar zelf, maar nakoming mag ook door een ander tenzij inhoud of strekking van de verbintenis zich ertegen verzet. Voorbeeld: Bepaalde schilder die je wilt hebben voor zelfportret, maar hij zegt een leerling komt. Dit kan niet hij heeft specifiek om die schilder gevraagd.
 • Wat is het doel van opschorting?
  Druk uitoefenen op de andere partij
 • Wanneer ga je opschorten?
  1.Wederpartij moet als eerste presteren, maar doet dat niet
  2.Wederpartij moet gelijktijdig met jou presteren, maar in die prestatie van de wederpartij ontstaat een vertraging
  Of
  3.Jij moet als eerste presteren, maar vreest dat andere partij vervolgens niet zal presteren. (Dus een vermoeden hebben). Denk hierbij aan faillissement.
 • Wat zijn de drie soorten opschorting?
  1.Algemeen (art. 6:52 BW)
  2.Bij wederkerige overeenkomsten: ENAC (exeptio non adimpleti contractus (art. 6:262 BW
  3.Bij wederkerige overeenkomsten als jij als eerste moet presteren: onzekerheidsexceptie (art. 6:263 BW)
 • Wat zijn de vereisten van 6:52 BW?
  Vereisten:
  1.Verbintenissen over en weer tussen partijen (min. 1 eerdere wederkerige overeenkomst)
  2.Tekortkoming in de nakoming van een verbintenis (niet nakoming, opeisbaar( geen termijn), geen opschortingsrecht wederpartij, dus heeft de andere partij al opgeschort?)
  3.Voldoende samenhang tussen de verbintenissen om opschorting te rechtvaardigen.
 • Wat zijn de vereisten van 6:262 BW?
  Vereisten:
  1.Wederkerige overeenkomst (onderstreep onder afdeling 5 de titel)
  2.Tekortkoming door andere partij (niet-nakoming, opeisbaar (geen termijn) , geen opschortingsrecht wederpartij dus andere partij heef al opgeschort?)
  3.Bij gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming: opschorting moet tekortkoming rechtsvaardigen (lid 2)
 • Wat zijn de vereisten van art. 6:263 BW?
  Vereisten:
  1.Wederkerige overeenkomst (markeer titel van afdeling 5)
  2.Opschortende partij moet als eerste presteren
  3.Opschortende partij heeft goede grond dat wederpartij niet zal nakomen
  4.Bij gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming: opschorting moet tekortkoming rechtvaardigen (lid 2)
 • Wat zijn de gevolgen van de opschorting?
  De gevolgen van opschorting zijn dat de andere partij geen nakoming kan vorderen, opschortende partij geen schadevergoeding is verschuldigd en andere partij kan geen ontbinding vorderen. Als iemand een geslaagd beroep kan doen op opschorting worden daarmee alle vorderingen van de andere partij geblokkeerd.
 • Welke vormen van niet-nakomen kennen we?
  Niet-nakomen, gebrekkig nakomen, te laat nakomen of gedeeltelijk nakomen.
 • Wat is vertragingsschade?
  Hoort bij te laat nakomen. Iemand doet iets te laat waardoor jij vervanging moet regelen en daar zitten kosten aan verbonden.
 • Wat betekent gevolgschade?
  Hoort bij gebrekkig nakomen. Dus gebrekkig nakomen waardoor ergens anders schade ontstaat.
 • Wat betekent vervangende schadevergoeding?
  Kan bij alle vormen. In plaats van prestatie krijg je een vervangende schadevergoeding.
 • In welke gevallen ga je ontbinden?
  Op moment dat je van de overeenkomst af wil.
 • Wat zijn de vereisten van ontbinding art. 6:265 BW?
  1. wederkerige overeenkomst
  2. Tekortkoming in de nakoming (vorm van niet-nakoming, opeisbaar en wederpartij geen opschortingsrecht)
  3. Tekortkoming rechtvaardigt de ontbinding
  4. Verzuim
  5.  Geen sprake van schuldeisersverzuim art. 6:266 BW
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wanneer is er sprake van vertragingsschade?
Als de schuldenaar een te late prestatie levert.
Wanneer is er sprake van gevolgschade?
Als de schuldenaar een ondeugdelijke prestatie levert.
Welke twee soorten schadevergoedingen zijn er bij niet-nakoming?

- gevolgschade
- vertragingsschade
Wat betekent schuldenaarsverzuim?
De verbintenis niet of gebrekkig wordt nagekomen door toedoen van de schuldenaar.
Op welke vier manieren kan de tekortkoming worden toegerekend aan de schuldenaar?
 1. Tekortkoming door eigen schuld.
 2. Tekortkoming krachtens de wet.
 3. Tekortkoming krachtens een rechtshandeling.
 4. Tekortkoming krachtens in het verkeer geldende opvattingen.
Als een tekortkoming in de nakoming kan worden toegerekend aan de schuldenaar, hoe wordt dit genoemd?
Wanprestatie
Wanneer is er sprake van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een schuldenaar?
Als deze niet, niet tijdig of onjuist nakomt.
Wat is retentierecht?
Een specifieke vorm van opschortingsrecht.
Gaan schuldeisersverzuim en schuldenaarsverzuim samen?
Nee, als er van het één al sprake is kan er niet van het andere ook sprake zijn zolang dit van toepassing is.
Kan een derde een verbintenis tussen een schuldenaar en schuldeiser nakomen?
Ja, dit kan. Zolang de inhoud of strekking zich daar niet tegen verzet (bijv. expertise van iemand)