Samenvatting Privaatrecht

-
ISBN-10 9001830196 ISBN-13 9789001830199
717 Flashcards en notities
132 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Privaatrecht". De auteur(s) van het boek is/zijn Mr A Buitenkamp, Mr J C Duivenvoorden van Rossum. Het ISBN van dit boek is 9789001830199 of 9001830196. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Privaatrecht

 • 0 Inleiding

 • Wat is de vraag
  het antwoord
 • antwoord op de vraag
 • 1 Inleiding privaatrecht

 • Wat is een verbintenis?
  Een verbintenis is een rechtsverhouding waarbij de ene partij (debiteur) een prestatie verschuldigd is aan de andere partij (crediteur).
 • Hoe komt een overeenkomst tot stand?
  Door aanbod en aanvaarding, art. 6:217 lid 1 BW
 • Hoe komt een verbintenis tot stand?
  Een verbintenis komt tot stand door een overeenkomst en door de wet.
 • Wat zijn hoofdonderdelen privaatrecht ?
  privaatrecht regelt de juridsche betrekkingen tussen burgers onderling. hoofdonderdelen zijn het personen- en familierecht en het vermogensrecht
 • Windmillarrest?
  overheid mag niet als haar ter behartiging van publiekrechterlijke belangen, deze
  belangen behartigen via privaatrechterlijke weg, bv om een vergoeding te bedingen 
 • Wat is het verschil tussen personen en vermogensrecht
  Personenrecht gaat over de persoom,rechtspersonen. Vermogensrecht gaat over op geld gewaardeerde rechten en plichten. ( gericht op het vermogen van )
 • Grondbeginselen privaatrecht?
  1.Contractvrijheid, ieder is vrij al/niet aangaan van een overeenkomst Art 7:246 BW
  beperkingen zijn: gewoonterecht, eisen redelijkheid en billijkheid, openbare orde en goede zeden
  2.Vormvrijheid, ook mondeling Art 3:37 lid1 BW, of speciale vorm bv huwlijk waar Ja-woord verplicht is.
  3.Pacta sunt servanda Art 6:248 lid1 BW, belofte maakt schuld, overeenkomsten dienen te worden nagekomen.
 • Wat zijn feiten?
  Feiten zijn handelingen, onder te verdelen in feiten met rechtsgevolg en feiten zonder rechtsgevolg.
  Feiten met rechtsgevolg zijn onder te verdelen in blote rechtsfeiten en menselijke
  handelingen.
  Menselijke handelingen zijn onder te verdelen in rechtshandelingen of feitelijke handelingen,
  Rechtshandelingen zijn onder te verdelen in eenzijdige of meerzijdige rechtshandelingen.
  Feitelijke handelingen zijn onder te verdelen in rechtmatige daad, onrechtmatige daad en wanprestatie.
 • Wat is de basis voor het juridisch handelen ?
  Een rechtshandeling, denk aan een overeenkomst die uit meerdere rechtshandelingen bestaat.
 • Wat is een verbintenis?
  Een verbintenis is een vermogensrechtelijke rechtsbetrekking tussen personen die is ontstaan door het aangaan van een overeenkomst. (aanbod en aanvaarding)
  Het gaat om de relaties die worden opgebouwd met als onderwerp het vermogen.
 • Regels gewoonterecht?
  Herhaling van gedrag - bij een bepaalde groep mensen.
  Rechtsnorm - het gedrag  moet geaccepteerd zijn als een overeenkomst door gewoonte.
 • Opbouw wetsartikel.
  Een wetsartikel is opgebouwd uit/bestaat uit rechtsvoorwaarden en rechtsgevolgen. De rechtsvoorwaarden gaan vooraf aan de conclusie, De rechtsgevolgen zijn de conclusie van de rechtsregel.
 • Verschil dwingend aanvullend recht.
  Dwingend recht geeft regels ongeacht de gemaakt de afspraken tussen partijen. Vaak in situaties waarin sprake is van een sterke en zwakkere partij. bv.werkgever-werknemer. huurder-verhuurder.
  Aanvullend recht geeft regels ter aanvulling op afspraken die zijn gemaakt door partijen. Partijen kunnen daarop terugvallen als daarover niets is afgesproken.
 • Juridische casus stappenplan:
  1. Onderscheid hoofd- en bijzaken
  2. Juridisering (alle stappen)
  3. Toepasselijke rechtsbronnen en selectie nodig voor oplossen casus
  4. Formulering van oplossing
 • Wat heeft een Juridische persoonlijkheid?
  (genot) van burgerlijke rechten
  rechten dragen =drager van rechten en plichten
  rechtsobject - recht op goederen - objecten bv. een teddybeer
  rechtssubject- drager van rechten- eigendomsrecht op ...(bv. de teddybeer die je van je tante kreeg).
 • Hoe wordt bloedverwantschap bepaald?
  Door het aantal geboorten wat ertussen ligt. Aanverwantschap is gelijk aan de graad van bloedverwantschap.
 • Wat is een Rechtspersoonlijkheid
  bedrijf: juridische constructie waarbij burgers worden ingezet om de doelstelling van het bedrijf te verwezelijken
  onderneming: is elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waar arbeid wordt verricht / een organisatie van kapitaal en arbeid
 • Rechtspersonen in Nederland.
  Publiekrechtelijke : staat/provincie/gemeente /waterschap/lichaam met verordende bevoegdheid opgericht door officiële acte van overheid
  Kerkgenootschappen
  Privaatrechtelijke rechtspersonen: Vereniging, coöperatie, Onderlinge waarborgmaatschappij owm, NV- naamloze vennootschap, BV besloten vennootschap, stichting.
 • Wat is cruciaal voor Rechtspersoonlijkheid:
  2:5 BW- In dit artikel wordt rechtspersoon gelijkgesteld met natuurlijke persoon voor wat betreft het vermogensrecht
  2:4 BW- voor het ontstaan is een notariële acte noodzakelijk
 • Kenmerken rechtspersoon:
  1- opgericht met een doelstelling (belang-winst)
  2- vertegenwoordiging door bestuurders (KvK)
  3- regels ten aanzien van  zeggenschap - ( terug te vinden in statuten)
  4- aansprakelijkheid voor handelen (terug te vinden in de wet)
 • Wat zijn Kapitaalvennootschappen?
  De NV- naamloze vennootschap - overdraagbare aandelen verdelen het kapitaal 
  geen registerverplichting voor bijhouden namen- naamloos. aandeelhouder is eigenaar van stukje onderneming - de winstuitkering wordt dividend genoemd. 
  gestort minimum kapitaal 45.000 euro / notariële acte + statuten / inschrijving KvK
  De BV- besloten vennootschap - de aandeelbewijzen zijn op naam gesteld.
  gestort minimum kapitaal 0,01 euro / notariële acte + statuten / inschrijving KvK
 • Wat is een AVA ?
  Algemene vergadering van aandeelhouders, besluiten dmv stem, kunnen oproepen tot het uitgeven van nieuwe aandelen bij oprichting ( emissie), forumbankarrest - kunnen niet buiten de gegeven ( vlgs statuut en wettelijke ) bevoegdheden handelen
  in casu aankoop van eigen aandelen.
 • Volgens de familie heeft na het overlijden van Joke, Jan haar geregistreerde partner geen recht op de erfenis. Is dit waar?
  Een geregistreerd partner heeft dezelfde rechten als een echtgenoot, Jan kan aanspraak maken op de erfenis.
 • Wat is het verschil tussen goederen en verbintenissenrecht?
  Het goederenrecht geeft regels voor relatie tussen persoon of rechtspersoon en een goed.
  Het verbintenissenrecht geeft regels over de rechtsverhoudingen tussen personen (natuurlijke personen en rechtspersonen). Waarbij de verbintenis de rechtsverhouding is waarin de ene partij een prestatie verschuldigd is aan de andere partij - debiteuren/schuldenaar versus schuldeiser/crediteur.
 • Wat is vermogen?
  Is het geheel van op geld waardeerbare rechten en plichten die iemand op dat moment tot zijn beschikking heeft
 • Verschillen tussen goederen en verbintenissenrecht?
  Goederenrecht is gesloten systeem, verbintenissenrecht is open systeem.
  Goederenrecht is algemeen tov iedereen - absoluut, verbintenissenrecht is relatief, alleen werkend ten opzichte van de partij waarmee de verbintenis is aangegaan.
  zo is eigendomsrecht onderdeel van het goederenrecht en een afspraak met een klusjesman een onderdeel van het verbintenissenrecht.
 • Wat is vaak van toepassing bij een vermogensrechterlijke handelingen?
  1. Goede trouw - iemand die wist of behoorde te weten, kende of behoorde te kennen dat de situatie een rechtsgevolg met zich mee zou brengen.
  2. Rekening houden met redelijkheid en billijkheid ( alg. rechtsbeginselen, rechtsovertuigingen en maatschappelijke en persoonlijke belangen )
  3. aanvullende en derogerende werking (overeenkomst aangevuld met of juist buiten toepassing gelaten)
  4. Handtekening of Elektronische (gekwalificeerde) handtekening
 • Wat is een rechtshandeling?
  Rechtshandelingen vormen de basis van het vermogensrecht . Een rechtshandeling Is een menselijke handeling met beoogd rechtsgevolg. De bedoeling is door de handeling een juridisch gevolg in het leven te roepen. zo is er bij aankoop van een fiets sprake van 
  • eigendomsoverdracht 
  • een verbintenis in de zin van leveringsverplichting en betalingsverplichting

  Bij een overeenkomst vaak onderdeel van een verbintenis kan sprake zijn van een eenzijdige of meerzijdige rechtshandeling ( meerdere partijen of een enkel handelend persoon)
 • Wie mogen geen rechtshandelingen verrichten?
  1. Minderjarigen - zij hebben toestemming wettelijk vertegenwoordiger nodig, of het moet gebruikelijk zijn in het algemeen maatschappelijk verkeer - bv boodschappen doen, of er is sprake van handlichting dwz toestemming kantonrechter, bv voor runnen van een bedrijfje.
  2. Onder curatele gestelden.
 • Voorwaarden tot standkoming van rechtshandeling
  Een op rechtsgevolg gerichte wil die door een verklaring is geopenbaard, (schriftelijk, mondeling) voorwaarde voor werking is dat de verklaring de andere persoon heeft bereikt.
  Men moet handelingsbekwaam zijn, ( een tijdelijke stoornis kan de rechtshandeling vernietiging bv psychose, (aantoonbaar moet dan wel zijn het verband tussen de stoornis en de wilsverklaring.)
  Men moet daarbij uit kunnen gaan van het vertrouwensbeginsel- dus kunnen afgaan op uitlatingen en gedragingen van de wederpartij
 • Een rechtshandeling die niet goed tot stand komt kan tot gevolg hebben?
  1. Nietigheid - de rechtshandeling heeft nooit bestaan
  - vorm - afspraak is mondeling maar moet volgens de wet schriftelijk - bv. koop huis
  - op inhoud of strekking- bv. in strijd met goede zeden / dwingende wetsbepaling bv. verkoop drugs en wapens
  - handelingsonbevoegd persoon, bv. een curator die iets van een client koopt.


  2.Vernietigbaarheid - de rechtshandeling heeft bestaan maar wordt ongedaan gemaakt door de 4 wilsgebreken - 
  bedreiging, opzet, rechtshandeling, onrechtmatig, nadeel, beïnvloeding
  bedrog, opzet, onjuiste mededeling, verzwijging, andere kunstgreep bv vervalsing
  misbruik van omstandigheden, tijdelijke kwetsbaarheid bv Avema arrest onder druk beëindigen overeenkomst
  dwaling -( wat alleen geld voor overeenkomstenrecht)
 • Wat is een Actio Pauliana?
  Dit kan ingesteld worden om bij dreigend faillissement de benadeling van schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheid te voorkomen. bv verkoop inboedel aan bevriende partij
 • Er zijn twee mogelijkheden een rechtshandeling te vernietigen,
  - door een buitengerechtelijke verklaring - dit is een eenzijdig gerichte rechtshandeling van bv. de vertegenwoordiger van een handelingsonbekwame
  - door een rechterlijke uitspraak
 • Geef een voorbeeld van een eenzijdige overeenkomst?
  Een eenzijdige overeenkomst is bv. een schenking, er is maar een partij die iets moet presteren.
 • Wat is een meerzijdige overeenkomst?
  Bij een meerzijdige overeenkomst zijn er meerdere partijen die wat presteren.
  Voorbeeld is een koopovereenkomst. Bij een koop overeenkomst ontstaan twee 
  verbintenissen. 
  1.  de verplichting tot levering
  2. de verplichting tot betaling

  voorbeelden meerzijdige overeenkomsten zijn : Koop, huur en ruil
 • Verbintenissen kunnen ook ontstaan uit wet, leg uit?
  We onderscheiden dan  twee verbintenissen,
  1.De onrechtmatige daad, dat is een verbintenis met een niet beoogd rechtsgevolg, de handeling is in strijd met de wet. VB een verkeersongeval. Deze handeling is niet ontstaan uit afspraak maar er is wel schade die moet worden vergoed..
  De verbintenis die hieruit volgt is : de verplichting van de veroorzaker de schade te vergoeden en het recht van de gedupeerde tegenpartij op vergoeding van de schade.
  2. De rechtmatige daad - een de verbintenis is niet in strijd met de wet - onder te verdelen in :
  ---zaakwaarneming - 6:198 - het zonder overeenkomst behartigen van iemand belang - bv de deur vd buren repareren als ze op vakantie zijn
  ---onverschuldigde betaling - bv verkeerd gestorte contributie
  ---ongerechtvaardigde verrijking - iemand die zich verrijkt ten koste van een ander
 • Wat zijn de kenmerken van verbintenis uit overeenkomst?
  = het ontstaat door aanbod en aanvaarding 6:217 ( dat zijn- twee rechtshandelingen )
  1. aanbod is voorstel tot sluiten van overeenkomst, een concreet aanbod niet zoals in hetHofland-hennis voorstel een uitnodiging tot onderhandeling.
  een aanbod  is te herroepen
  is onherroepbaar als het aan voorwaarden is gebonden
  een aanbod is vrijblijvend tot het is aanvaard
  2. aanvaarding - daar kan van alles mee zijn
  kan niet tijdig plaatsvinden -
  er kan sprake zijn van dwaling, door onjuiste voorstelling van zaken, door mededeling wederpartij, zwijgen van, wederzijdse dwaling Khntharos - zilveren beker arrest
 • Wat zijn punten die inhoud van verbintenis kunnen beïnvloeden?
  Dit zijn: de wet,  gewoonte en eisen van redelijkheid en billijkheid:
  partijafspraak - wat partijen afspreken // schriftelijk of mondeling
  Haviltex-criterium // niet zuiver taalkundig maar ook bedoeling van partijen is belangrijk
  algemene voorwaarden
  wettelijke eisen
  eisen van redelijkheid en billijkheid (aanvullende/derogerende werking)
 • Wat zijn de 4 vereisten voor onrechtmatige ?
  1.  onrechtmatigheid
  2. toekenning aan dader, het kan hem worden toegerekend / of schuld
  3. schade, vermogensschade of ander nadeel
  4. causaal verband tussen daad en schade ( directe /indirecte schade)
  en tot slot relativiteit- de geschonden norm dient te strekken tot bescherming tegen de geleden schade.
 • Wat is onrechtmatigheid?
  • Inbreuk op een recht,
  • in strijd met de wettelijke plicht - dwz doen of nalaten
  • in stijd met ongeschreven recht of maatschappelijk verkeer - dwz doen of nalaten
 • wat zijn subjectieve en objectieve rechten?
  Objectieve rechten zijn rechten die rechtstreeks voortvloeien uit een wet, bv eidendomsrecht. Subjectieve rechten zijn rechten die iemand heeft verkregen uit het objectief recht.
 • Wat  betekend in dstrijd met ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer ook wel  zorgvuldigheidsnormen genoemd?
  gevaarzetting (ngrter gevaar
  hinder ( overlast bezorgen aan bv buren)
  beroepsfouten
  onrechtmatige publicaties
  oneerlijke concurentie
 • Wat is zaakwaarneming?
  Het zonder overeenkomst behartigen van het belang van een ander terwijl daar goede reden voor is.
 • Wat is onverschuldigde betaling?
  Het geven van een geld of goed aan een ander zonder dat daar een rechtsgrond voor is. bv de tandarts betalen terwijl de factuur voor de garage is
 • Wat is onrechtvaardige verrijking?
  Wanneer iemand zich verrijkt ten koste van een ander terwijl die verrijking onrechtvaardig is. Quint te Poel - arrest bouw huis broer
 • Niet-nakoming van verbintenissen uit overeenkomst?
  Tekortkoming in de nakoming, dat wil zeggen achterblijven op hetgeen de verbintenis vergt, op grond daarvan Vorderen van schadevergoeding, dat kan zijn op grond van wanprestatie of overmacht (overmacht is bv. storm)
  Toerekening - door schuld of doordat het voor zijn rekening komt ( door een hulppersoon gemaakt ).De verkeersopvatting kan een nog nadere invulling geven aan de aansprakelijkheid
 • Wat zijn vereisten Wanprestatie ?
  Tekortkoming in nakoming - achterblijven op hetgeen de verbintenis vergt
  Schade - vermogenschade of ander nadeel
  Causaal verband -tussen schade en tekortkoming
  Toerekening - schuld of voor zijn rekening
 • Rechten na wanprestatie?
  Als nakoming onmogelijk is :
  1 schadevergoeding actie worden ingesteld of de 
  2. Verbintenis kan worden ontbonden door ongedaanmakingsverbintenis.

  Als nakoming nog mogelijk is :
  1. Kan een in gebreke stelling worden gestuurd - bij verzuim kan daarna -
      Nakoming + aanvullende schadevergoeding worden geeist
      Vervangende schadevergoeding door omzetting worden geeist
  2. De nakoming kan worden opgeschort -
      Algemene opschorting - niet leveren in toekomst omdat er nog niet is betaald
      bv. leveren van groenten
      Retentierecht - de zaak onder je houden tot betaling is gedaan
      ENAC - betaling opschorten- omdat aan verplichting op afgesproken tijd niet
      is voldaan. bv huur niet betalen voordat iets gerepareerd is
      onzekerheidsexceptie, verplichting opschorten totdat zeker is dat partij de
      verplichting kan nakomen, haringhandelaar.
  3. Ontbinding - ongedaan maken verbintenis, door ongedaanmakingsverbintenis, 
      actie voor schadevergoeding
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.