Samenvatting Privaatrecht

-
ISBN-13 9789082983852
229 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Privaatrecht". De auteur(s) van het boek is/zijn Mr N B F Telders. Het ISBN van dit boek is 9789082983852. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Privaatrecht

 • 1 powerpoint 1

 • Wat is formeel recht?
  Hoe je je recht behaalt.
 • Wat is materiaal recht?
  Dat is wat je rechten zijn.
 • Onder vermogensrecht vallen?
  - Goederenrecht ( tussen burgers en goederen )
  - verbintenissenrecht ( tussen burgers onderling )
 • Wat is goederenrecht? Wat valt er onder?
  Goederenrecht zijn alle zaken en vermogensrechten.
  - zaken: beheersing vatbare stoffelijke objecten. ( roerende & onroerende zaken)
  - vermogensrechten: stoffelijk voordeel overdraagbaar, al dan niet te samen met ander recht (vermogensrechten omvatten alles wat geen zaak is)
 • Rechtspersonen zijn?
  Altijd handelingsbekwaam.

  - Een handelingsbekwaam persoon mag altijd rechtshandelingen verrichten. Een handelingsonbekwaam persoon is weliswaar rechtsbevoegd, maar heeft de hulp van een ander persoon nodig om van die rechtsbevoegdheid gebruik te kunnen maken.

  handelingsonbekwaam zijn:
  * minderjarigen
  * meerderjarigen die onder curatele zijn gesteld.
 • Wat is een verkrijging onder algemene titel?
  Wanneer men goederen verkrijgt onder algemene titel betekent dit dat men een rechtsvoorganger opvolgt in zijn gehele vermogen of een evenredig deel daarvan.
  bijv; erfopvolging, boedelmening, fusie en splitsing rechtspersonen.
 • Wat is een verkrijging onder bijzondere titel?
  Men verkrijgt goederen onder bijzondere titel door overdracht, door verjaring en door onteigening, en voorts op de overige in de wet voor iedere soort aangegeven wijzen van rechtsverkrijging.
  Men verliest goederen op de voor iedere soort in de wet aangegeven wijzen.
 • Wat ben je nodig om over te dragen?
  - geldige titel (geldige juridische reden:koopovereenkomst of een schenking)
  - beschikkingsbevoegdheid
  - levering
 • Hoe vind de levering van onroerende zaken en registergoederen plaats?
  Bij notariële akte plus inschrijving in daartoe bestemde registers.
 • Hoe vind de levering van roerende zaken en niet registergoederen plaats?
  - met bezitsverschaffing door middel van feitelijke handeling

  - zonder bezitsverschaffing dan ook geen feitelijke handeling, dan word het onderstaande toegepast:
     1. Levering constitutum possessorium
     2. Levering met de korte hand, waarbij de verkrijger reeds houder was voor de vervreemder (houder wordt bezitter)
     3. Levering met de lange hand, Bij een levering met de lange hand wordt een zaak overgedragen die zich op het moment van levering onder een derde bevindt.
 • Goederen zijn onder te verdelen in ??
  Zaken en vermogensrechten
 • Wat zijn zaken?
  1 onroerende zaken
  2 roerende zaken
 • Waar vallen vermogensrechten in uiteen?
  1. Absoluut: geldt tegenover iedereen, heeft zaakgevolg
  2. Relatief: geldt tegenover één persoon of een beperkte groep personen.
 • Wat is objectief recht en wat is subjectief recht?
  Objectief recht zijn alle geschreven en ongeschreven rechtsregels bij elkaar.

  Het subjectief recht volgt uit het objectief recht, het is het recht dat een persoon/rechtspersoon in het concrete geval aan het objectieve recht kan ontlenen.
 • Wat houd handelings(on)bekwaamheid in?
  1. Rechtspersonen zijn altijd handelingsbekwaam. 
  2. Natuurlijke personen kunnen handelingsbekwaam zijn maar ook handelingsonbekwaam.
  3. Een handelingsbekwaam persoon mag altijd rechtshandelingen verrichten.
  4. Een handelingsbekwaam persoon is weliswaar rechtsbevoegd, maar heeft de hulp van een andere persoon nodig om van die rechtsbevoegdheid gebruik te kunnen maken (bijv. Minderjarige, onder curatele gesteld.)
 • Hebben alleen mensen subjectieve rechten?
  Nee zowel natuurlijke personen als rechtspersonen hebben subjectieve rechten.

  subjectieve recht volgt uit het objectieve recht, het is het recht dat een persoon in het concrete geval aan het objectieve recht kan ontlenen.
 • Kan een rechtspersoon een natuurlijk persoon zijn?
  Nee, dit zijn bedrijven, organisaties, instellingen zodat ze kunnen deelnemen aan het rechtsverkeer.
 • Wat is aanvullend recht?
  Van aanvullend of regelend recht mag afgeweken worden. Is er niets afgesproken dan geldt het aanvullend recht.
 • Wat is formeel recht?
  Het formeel recht gaat over handhaving van het recht: hoe verwezenlijk ik mijn subjectief recht.
  Alle regels over de manier waarop het recht wordt gehandhaafd.
 • Tussen roerende en onroerende zaken bestaat geen verschil bij?
  De regeling van bestanddelen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat wordt bij het inschrijven van een vonnis tot onteigening in de openbare register ambtshalve doorgehaald?
Inschrijvingen van hypotheek
inschrijvingen van beslagen.
Waar dient het proces-verbaal van inbeslagneming van een registergoed te worden ingediend?
Bij het openbaar register waar het registergoed is ingeschreven.
Wat betekent de "relatieve competentie" in het burgerlijke procesrecht?
Of iemand zich tot de rechter in de ene of andere plaats moet wenden.
Welke mogelijkheid geeft het recht van parate executie aan de hypotheekhouder?
De mogelijkheid om tot executie over te gaan zonder rechterlijk vonnis.
Wanneer zijn bestuurders bevoegd de statuten van een stichting te wijzigen?
Indien de statuten wijziging toelaten.

Wanneer de statuten het niet toelaten kan de rechtbank op verzoek van een oprichter, het bestuur of het openbaar ministerie de statuten wijzigen.
Hoe kan een stichting(rechtspersoon) worden ontbonden als hierover in de statuten niets geregeld is?
- door een beschikking van de kamer van koophandel
- door de rechter
- door een besluit van het bestuur
In de statuten van een BV is niets bepaald omtrent de vertegenwoordigingsbevoegdheid. Het bestuur van de BV staat uit 3 personen. Wie is bevoegd de BV te vertegenwoordigen?
Het bestuur en ieder van de bestuursleden.
Wanneer twee of meer personen een overeenkomst sluiten?
zijn ze niet hoofdelijk verbonden, tenzij anders overeengekomen.
Hoe werkt een ontbindende voorwaarde?
De verbintenis vervalt met het plaatsvinden van een gebeurtenis
Wat houdt het conformiteitsbeginsel in?
Op basis van de overeenkomst mag de koper verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn.

De afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden.

Art 7;17