Samenvatting Privaatrecht als opdracht

-
ISBN-10 9069165570 ISBN-13 9789069165578
250 Flashcards en notities
17 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Privaatrecht als opdracht". De auteur(s) van het boek is/zijn A J Akkermans m m v A J Akkermans. Het ISBN van dit boek is 9789069165578 of 9069165570. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Privaatrecht als opdracht

 • 1 Inleiding privaatrecht


 • Publiekrecht---relatie overheid burger vanuit hoedanigheid als overheid vermeld in een publiekrechtelijkewet.
  Privaatrecht----relatie tussen burgers en bedrijven onderling.

  Verschil tussen privaatrechtelijke en publiekrechtelijke personen.
  Wat is een persoon? of welke personen hebben we?
  Natuurlijke persoon en Rechtspersoon----waar staan deze beschreven.

  De natuurlijke personen zijn beschreven in boek 1 van het burgelijkewetboek en rechtspersonen zijn beschreven in boek 2. Althans de privaat rechtelijke rechtspersonen.
  De publiekrechtelijke rechtspersonen hebben hun basis in een publiekrechtelijke wet(bijv gemeentewet, provinciewet,grondwet,kadasterwet) maar deze persoon kunnen privaatrechtelijke handelingen aan gaan als ze overeenkomsten aan gaan.

  Formele wetgeving----regels om materiele wetgeving ten uitvoer te kunnen laten leggen.
  Materiele wetgeving-----regels waar een persoon recht op heeft

  Materiele wetgeving----burgelijk wetboek
  Formele wetgevin---Wetboek burgelijke rechtsvordering
 • De bedrijven die geen rechtspersoon zijn zijn dit omdat ze persoonlijke aansprakelijk zijn voor het vermogen.

  Hoe is de opzet van burgelijkwetboek
  in 2012 hebben we een boek 10 bijgekregen.
  1 januari is Europees geregeld de wet koop op afstand er zijn strengen eisen gekomen. Staat nu nog in boek 7 maar gaat naar boek 6.

  De gelaagde structuur
  Het bw is zo opgebouwd van algemeen naar bijzondere begrippen. Dus van alg naar bijzonder van laag naar hoog.
  Hoe ziet er uit
  Het persrecht------boek 1+boek 2
  Het vermogensrecht_-----goederen en verbintenissenrecht
  Maar het begint met alg deel met de begrippen. Dus waarom gelaagd. Boek 3 begint algemeen met begrippen dan naar boek 6 de overeenkomst.

  Boek 4 staat er niet bij want het is het erfrecht en valt meer onder personen en familierecht.

  Objectieve en subjectieve rechten

  Objectief recht het totale geheel aan rechtsregels
  Subjectief recht---een specifiek recht dat een subject heeft.
  Als er op een tentamen gevraagd wordt wat is het subjectieve recht van het vermogensrecht. Dan gaat het om een specifiek geval.
  ik heb een eigendomsrecht van deze pen dit is een  subjectief vermogens recht.
  Maar wat is het objectieve vermogensrecht omtrent deze pen.....allle regels omtrent het eigendom.
  Eigendom is een voorbeeld van een subjectiefrecht.

  Wat is een rechtssubject----is 
 • 1.1 Inleiding

 • Het Burgerlijk Wetboek (het BW) staat centraal.
 • Het privaatrecht is het rechtsgebied...
  Waarin het in de eerste plaats gaat om de rechten en plichten van burgers en bedrijven onderling.
 • Wat is de Onteigeningswet?
 • Publiekrecht en overheid
  In het publiekrecht treedt de overheid op als overheid. De overheid heft belastingen, verleent vergunningen etc. In het publiekrecht staat in de relatie tussen de overheid en burger in beginsel het algemeen belang voorop. Dit is een van de kenmerken waarvan het publiekrecht en het privaatrecht worden onderscheiden.
 • Wat is een inbreuk maken op eens anders eigendomsrecht?
  Een onrechtmatige daad die tot schadevergoeding verplicht.
 • Wat wordt tot het Publiekrecht gerekend?
  -De regels omtrent de inrichting van de overheid en de verhouding tussen staat, provincie, gemeente enz. (Het staatsrecht)
  -De regels die aangeven in hoeverre de overheid mag ingrijpen in de levenssfeer van de burgers ter regeling van de samenleving (het bestuursrecht)
  -De regels die aangeven wat de bevoegdheden van de overheid zijn ten aanzien van de bestraffing van de burgers. (het strafrecht)
 • Wat is privaatrecht voor een rechtsgebied?
  Het gaat hier in de eerste plaats om de rechten en plichten van burgers en bedrijven onderling.
 • Wat wordt tot het privaatrecht gerekend.
  Het recht dat niet hoort bij het publiekrecht wordt tot het privaatrecht gerekend. 

  -Het huwelijk 
  -rechten en verplichtingen van ouders en kinderen jegens elkaar
  -erfopvolging 
  -rechten die aanspraak geven op uitoefening van een vorm van heerschappij over stoffelijke goederen (eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of het recht van pand)
  -rechten en plichten die uit overeenkomsten voortvloeien (bijvoorbeeld een koopovereenkomst, een arbeidsovereenkomst, of een verzekeringsovereenkomst.
 • De overheid treedt buiten haar bevoegdheid
  Als de overheid buiten de regels van het publiekrecht treedt, of handelt zij in strijd daarmee, dan verliest zij haar overheidsgezag. Haar gedrag wordt dan beoordeeld naar de regels van het privaatrecht zoals die ook gelden voor andere mensen en organisaties in onze samenleving.
 • 1.2 Privaatrecht en publiekrecht

 • Wat zijn voorbeelden van privaatrechtelijke regelingen?
  - het huwelijk
  - erfopvolging
  - rechten en verplichtingen van ouders versus kinderen
  - rechten van heerschappij over stoffelijke goederen
  - rechten en verplichtingen die uit overeenkomsten voortvloeien
 • 1.3 Twee verschillen tussen publiek- en privaatrecht

 • Werking van rechtsregels


  Hoe heten de rechtsregels waarvan de burgers mogen afwijken?
  Regelend of aanvullend recht
 • Noem de twee verschillen tussen publiek en privaatrecht 1
  Handhaving van rechtsregels
  Wanneer het publiekrecht wordt geschonden, worden rechtsmaatregelen getroffen op initiatief van de overheid. (De officier van justitie kan dwingen tot strafvervolging bij een strafbaar feit en de gemeentelijke overheid kan tot afbraak dwingen wanneer zonder bouwvergunning is gebouwd.)

  Is een regel van het privaatrecht geschonden, dan staat het uitsluitend ter beoordeling van degene wiens belangen zijn getroffen of een rechtsgeding aanhangig wordt gemaakt. (De overheid staat buiten deze kwesties zoals bijvoorbeeld ontslag. De persoon zelf moet juridische stappen ondernemen)
 • Wat zijn de twee verschillen tussen publiek- en privaatrecht?
  1: De handhaving van rechtsregels
  2: Werking van rechtsregels
 • Noem de twee verschillen tussen publiekrecht en privaatrecht.2

  Werking van rechtsregels

  Het grootste deel van het privaatrecht bestaat uit regelingen die gelden voor het geval dat de betrokken burgers niet zelf een regeling hebben getroffen. (gekochte zaak moet worden afgeleverd, contractpartner schade).


  Dergelijke regelingen moeten wijken wanneer door partijen zelf afspraken zijn gemaakt. Rechtsregels waarvan de burgers mogen afwijken worden aangeduid als aanvullend of regelend.

  Het privaatrecht geeft de burgers meestal de vrijheid om zelf hun onderlinge relaties te regelen, ook als de rechtsregels toch bepaalde aanwijzingen bevatten. Veel regels zoals bij trouwen zijn in zoverre dwingend dat zij enkel aangeven hoe een bepaald rechtsgevolg kan worden bereikt. Dit worden ook wel receptregels genoemd.


  Heel soms heb je ook dwingend recht in het privaatrecht. Je kunt als burger hierbij niet onderling een andere regeling treffen. (ontslag, ouders).

  Het publiekrecht bestaat nagenoeg geheel uit dwingende rechtsregels. Het dwingende karakter van het publiekrecht hangt samen met het feit dat in het publiekrecht de behartiging van het algemeen belang voorop staat en de overheid binnen de aan haar gegeven bevoegdheid dient te handelen.
 • Werking van rechtsregels


  Hoe heten privaatrechtelijke regels die een bevel inhouden?
  Dwingend recht
 • Receptregels
  Regels die aangeven hoe een bepaald rechtsgevolg kan worden bereikt
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke vruchten kent het Burgerlijk Wetboek?
Natuurlijke vruchten en burgerlijke vruchten.
Natrekking
A heeft eigendom (motor) dat een bestanddeel is gaan vormen van de eigendom van B Auto. B wordt nu dus ook eigendom van het bestanddeel van A. Het object van het eigendomsrecht bereidt zich uit dit wordt ook wel natrekking genoemd.
Wettelijk systeem (grondslag)
De wet vormt dus de uiteindelijke grondslag van een verbintenis en in de wet moet altijd enigerlei aanknopingspunt liggen om een verbintenis aan te kunnen nemen.
Primaat van de rechtsvorming
Blijft bij de wetgever berusten
De beoordeling of een verwachting van een burger privaatrechtelijk gerechtvaardigd is een....
Juridisch oordeel/ bevoegdheid bij de wetgever en de onafhankelijke rechter.
Maatschappelijke betamelijkheid
De maatschappelijke zorgvuldigheid of betamelijkheid vervult een zelfde functie als de redelijkheid en billijkheid buiten de gevallen dat mensen in een concreet bepaalde relatie staan. Ook dit is een rechterlijke beslissingsregel. Kernbepaling is de onrechtmatige daad.
Redelijkheid en billijkheid

Anders dan goede trouw, die betrekking heeft op het kwaliteit van het weten. Is de redelijkheid en billijkheid meer betrokken op gedrag.

Het verwijst naar maatschappelijke gedragsnormen. Mensen dienen zich jegens elkaar te gedragen overeenkomstig hetgeen redelijkheid en billijkheid eisen. Wat het in het concrete geval betekent moet de rechter vastleggen. Is zelf nog geen gedragsnorm maar een opdracht aan de regel.


Zie artikel: Algemeen erkende rechtsbeginselen, rechtsovertuigingen en maatschappelijke en persoonlijke belangen die bij een concreet geval zijn betrokken.
Goeder trouw

Dat de persoon bepaalde feiten niet kende en ook niet behoorde te kennen.

Of dat met een bepaalde stand van zaken niet behoefte te twijfelen. (Onderzoeksplicht heeft in het maatschappelijk verkeer. )
Nakoming Natuurlijke verbintenis
Kan niet worden afgedwongen, maar als eenmaal een natuurlijke verbintenis door de schuldenaar (vrijwillig) is nagekomen kan de prestatie niet meer als onverschuldigd betaald door hem worden teruggevorderd. (Dringende morele verplichting)
Natuurlijke verbintenis

Bestaat als aan een normale afdwingbare verbintenis de afdwingbaarheid wordt ontnomen door wet of rechtshandeling. (Verjaring, weddenschap)

Het staat partijen vrij af te spreken dat uit een overeenkomst alleen natuurlijke verbintenissen zullen ontstaan. Zo ontstaan verbintenissen, een rechtshandeling die niet via de rechter kunnen worden afgedwongen.


Een verwachting kan niet in aanmerking komen om als een relatief recht te worden erkend maar wel al zodanig sterk kan zijn dat er voor de wederpartij een verplichting van zware morele aard kan worden aangenomen. De verplichting is dan niet rechtens afdwingbaar maar wel als een natuurlijke verbintenis.