Samenvatting Procesmanagement in de praktijk

-
ISBN-13 9789055163083
1177 Flashcards en notities
16 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Procesmanagement in de praktijk
 • Hugo Hendriks
 • 9789055163083
 • 2nd

Samenvatting - Procesmanagement in de praktijk

 • 1.1 indeling processen

 • Proces (definitie)
  is een verzameling van activiteiten die gezamenlijk input omzetten in output om een bepaald doel te realiseren
 • Proces (schematisch): 
  > input > activiteiten > output >
 • Processen indelen, 3 manieren:
  -Primair, secundair (ondersteunende) en besturingsprocessen
  -Hoofdprocessen, werkprocessen en werkinstructies (hiërarchie in detaillering)
  -Productieprocessen, informatieprocessen en dienstverleningsprocessen (onderscheid in materie)
 • Primair proces
  waarmee de kernactiviteiten (bestaansrecht) georganiseerd worden
 • Secundair proces
  waarmee het primaire proces kan draaien (om de werkers te laten werken)
 • Besturingsproces (definitie)
  waarmee het primaire en secundaire proces wordt bijgestuurd
 • Hoofdproces (definitie)
  het proces van een organisatie dat op het hoogste abstractieniveau beschreven is. Het primaire proces kan bestaan uit meerdere hoofdprocessen bestaan
 • Werkproces (definitie)
  een gedeelte uit een hoofdproces (kan zowel primair, secundair als besturend zijn)
 • Werkinstructie (definitie)
  groep van activiteiten uit een werkproces die door één functionaris worden uitgevoerd
 • Productieproces (definitie)
  waarbij materiaal wordt omgezet tot een product
 • Informatieproces (definitie)
  informatie (documenten of digitaal) doorloopt het proces
 • Dienstverleningsproces (definitie)
  de klant neemt zelf deel aan het proces
 • Procesmanagement (definitie)
  is een systematische en beheerste beïnvloeding van processen om  ervoor te zorgen dat de organisatiedoelen worden gerealiseerd
 • PDCA in procesmanagement
  -Processen beschrijven P
  -Processen besturen D
  -Processen analyseren C
  -Processen verbeteren A
 • Procesmatig werken
  proces is uitgangspunt bij inrichten organisatie. De samenhang van alle activiteiten  in het proces is continu in beeld
 • Onvoorspelbare omstandigheden, hoe afwenden?
  beheersen en beïnvloeden van proces anders organiseren > improviserende activiteiten
 • Toegepast procesmanagement (definitie)
  is een systematische en beheerste beïnvloeding van processen door de toepassing van praktische instrumenten en methoden om ervoor  te zorgen dat de organisatiedoelen worden gerealiseerd
 • 1.2 kenmerken

 • Vier kenmerken van processen (Slack, Chambers en Johnson, 2010), 4V
  maken dat dezelfde processen in verschillende organisaties toch anders kunnen zijn:
  -Het volume van de output (in welke mate is standaardisatie mogelijk)
  -De verscheidenheid in de output (hoeveel expertise wordt er van de mdw gevraagd)
  -De variatie in de vraag naar de output (fluctuatie zoals seizoen)
  De mate van verborgenheid van het proces voor de klant (persoonlijke benadering mogelijk?)
 • 1.3 kwaliteit

 • Kwaliteitsgoeroes (3)
  -Masaaki Imai
  -Phil Crosby
  -Joseph Juran
 • Imai: Kaizen (continue stapsgewijze verbetering)
  -Levenswijze waarbij management en mdw op basis van gelijkwaardigheid
  -Verbeteren door vooruitkijken (van fouten leren) i.p.v. schuld aanwijzen
  -Onderscheid tussen verbeteren (geleidelijk) en vernieuwen (ingrijpend)
 • INK-managementmodel (Instituut Nederlandse Kwaliteit)
  -5 organisatiegebieden, 4 resultaatgebieden, 1 aandachtsgebied ‘verbeteren en vernieuwen’
  -2 cycli in model: beide nodig voor continue verbeteren
  -PDCA-cyclus (1e cyclus in model gebakken): instrumentele benadering
  -   IMWR-cyclus (2e cyclus in model gebakken): veranderkundige benadering
 • INK: PDCA-cyclus (1e cyclus in model gebakken): instrumentele benadering
  §Plan: Leiderschap en Strategie
  §Do: mgt van mdw, middelen, processen
  §Check: alle resultaatgebieden: mdw, klanten, maatschappij, bestuur
  §Act: learning loop van resultaat naar nieuwe input voor organisatiegebieden
 • Zelftest-boek ontwikkeling in volwassenheid organisatie. INK 2009: stellingen te scoren op:
  Activiteitgericht
  Procesgericht
  Organisatiegericht
  Ketengericht

  Let op: 5e dimensie ‘totale kwaliteit’ komt niet voor!
 • Kwaliteitssysteem, basis
  Kwaliteitsbeleid (wat wil de organisatie bereiken)
  Procedures en werkvoorschriften (beschrijving van de processen)
  Directieboordeling/audit (komt de praktijk overeen met de documentatie)
  Verandermanagement (verbeteren en vernieuwen)
 • Juran: focus op menselijke aspecten kwaliteitsmanagement en statistiek, 2 uitgangspunten:
  Training/opleiding management als voorwaarde om kwaliteit te kunnen leveren
  Kwaliteitsmanagement bestaat uit 3 processen
  -Het plannen van kwaliteit
  -Het beheersen van kwaliteit
  -Het verbeteren van kwaliteit
 • Relatie kwaliteit(sontwikkeling)- en procesmanagement
  -productkwaliteit: doelgerichtheid 
  -proceskwaliteit: doelmatigheid 
  -organisatiekwaliteit: alles moet goed zijn 
  -ketenkwaliteit: partners, klanten en leveranciers 
  -totale kwaliteit: bijdrage aan samenleving 
 • INK: -IMWR-cyclus (2e PDCA-cyclus in model gebakken):
  veranderkundige benadering, 4 punten:

  Inspireren: stimuleren intrinsieke motivatie medewerkers
  Mobiliseren: benutten/ontwikkelen capaciteiten medewerkers
  Waarderen: erkenning geven en beloond laten voelen medewerkers
  Reflecteren: evalueren wat de verandering heeft bijgedragen aan de persoonlijke ontwikkeling
 • Crosby: Quality is Free (kwaliteit kost geen geld, maar levert juist op)
  -Niet leveren kwaliteit kost juist geld
  -Streven naar nul fouten, first time right
  -Volwassenheidsmodel: meten van eigen kwaliteitsbeheer
 • High Performance Organisatie (HPO)
  is een organisatie die gedurende 5 of meer jaren steeds betere financiële en niet-financiële resultaten behaalt dan vergelijkbare organisaties, door zich op een gedisciplineerde manier te richten op wat echt van belang is voor de organisatie
 • HPO-factoren, 35 aspecten geformuleerd over 5 factoren (bron: Waal, A. de (2013))
  1. Kwaliteit van management
  2. Openheid en actiegerichtheid
  3. Langetermijngerichtheid
  4. Continue verbetering en vernieuwing
  5. Kwaliteit van medewerkers

  1. Kwaliteit van management
  Management geniet het vertrouwen van iedereen in de organisatie
  Management is integer
  Management heeft een voorbeeldrol voor medewerkers
  Management neemt snel besluiten
  Management onderneemt snel actie
  Management coacht medewerkers om betere resultaten te behalen
  Management is gericht op het behalen van resultaten
  Management is erg effectief
  Management bestaat uit sterke leiders
  Management straalt zelfverzekerdheid uit
  Management is besluitvaardig met betrekking tot ‘niet-presteerders


  2. Openheid en actiegerichtheid
  Het management gaat vaak de dialoog aan met medewerkers
  De medewerkers besteden veel tijd aan communiceren, kennis uitwisselen en leren
  De medewerkers worden altijd betrokken bij belangrijke bedrijfsprocessen
  Het management staat fouten maken toe
  Het management staat open tegenover verandering in de organisatie
  De organisatie is prestatiegericht


  3. Langetermijngerichtheid
  De organisatie creëert groei door samenwerking met andere organisaties
  De organisatie onderhoudt goede lange-termijn-relaties met alle belanghebbenden
  De organisatie is gericht op het zo goed mogelijk bedienen van haar klanten
  Het management werkt al lange tijd bij de organisatie
  Nieuw management wordt van binnen de organisatie gepromoveerd
  De organisatie vormt een veilige werkomgeving voor medewerkers


  4. Continue verbetering en vernieuwing
  De organisatie heeft een strategie die duidelijk onderscheidend is van andere organisaties
  In de organisatie worden processen voortdurend verbeterd
  In de organisatie worden processen voortdurend vereenvoudigd
  In de organisatie worden de processen voortdurend op elkaar afgestemd
  In de organisatie wordt alles gerapporteerd dat belangrijk is voor het halen van een goede prestatie
  In de organisatie wordt aan managers en medewerkers zowel financiële als niet-financiële informatie gerapporteerd
  De organisatie verbetert haar kerncompetenties voortdurend
  De organisatie vernieuwt haar producten, diensten en processen voortdurend


  5. Kwaliteit van medewerkers
  Medewerkers willen verantwoordelijkheid dragen en verantwoordelijk worden gehouden voor hun resultaten
  Medewerkers willen geïnspireerd worden om zeer goede resultaten te behalen
  Medewerkers worden getraind in het versterken van hun flexibiliteit en veerkracht
  De organisatie heeft een divers en complementair werknemersbestand
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Procesmanagement in de praktijk
 • Hugo Hendriks
 • 9789491743030
 • 1st

Samenvatting - Procesmanagement in de praktijk

 • 0.1 LES 1

 • Benoem de 3 processtappen
  Primair proces
  secundair proces
  Besturingsproces 

  Hoofdproces
  Werkproces
  Werkinstructie  

  Productieproces
  Informatieproces
  Dienstverleningsproces
 • Waar staat PDCA en Business Process Management voor?
  Plan DoCheckAct Beschrijven Besturen Analyseren Verbeteren Processen beschrijven Processen besturen Processen analyseren Processen verbeteren 
 • Omschrijf de 4 kenmerken van een primair proces, ook wel bekend als de 4 V's
  1. Het volume van de output
  2. De verscheidenheid in de output
  3. De variatie in de vraag naar de output
  4. De mate van verborgenheid van het proces voor de klant
 • Ontwikkeling in kwaliteitsdenken
  1. Productkwaliteit 
  2. Proceskwaliteit 
  3. Organisatiekwaliteit
  4. Ketenkwaliteit 
  5. Totale kwaliteit     
 • Volwassenheidsstadia organisaties
  1. Productgericht 
  2. Procesgericht 
  3. Organisatiegericht 
  4. Ketengericht 
  5. Maatschappijgericht 
 • Ontwikkeling in Innovatie stadia
  1. Product innovatie 
  2. Proces innovatie 
  3. Organisatie innovatie 
  4. Keten innovatie 
  5. Maatschappelijke innovatie 
  Open (met derden) en gesloten (intern) innovatie

 • Focus van procesmanagement:
  1. Bepaal de volwassenheid van de organisatie
  2. Bepaal de gewenste volwassenheid van procesmanagement
  3. Bepaal de typische kenmerken van uw primaire proces
 • Processen beschrijven

  Processen bepalen

  Processen vastleggen

  Processen beschrijvenProcessen bepalenProcessen vastleggen Bepalen van de procesarchitectuur Bepalen detailniveau van procesbeschrijvingen Proceskenmerken bepalen voor vastlegging Vastleggen van de proceskenmerken Methode selecteren voor het generen van overzicht processen Een format vaststellen Borgen van de procesbeschrijvingen Overzicht maken van de te beschrijven processen Vastleggen van de kenmerken van een proces
 • Noem de verschillende proceskenmerken
  1. naam van het proces
  2. doel van het proces
  3. verloop van het proces
  4. input van het proces
  5. output van het proces
  6. klant en leverancier
  7. betrokkenen bij het proces
  8. verwijzing van een standaard
  9. verwijzingen naar andere procesbeschrijvingen
  10. meetpunten in het proces
  11. vervaldatum van het procesbeschrijving

 • Generen overzicht processen
  1. Brainstorm
  2. Risicoanalyse
  3. Standaard
  4. Decompositie
  5. Guest Journey
 • Noem de verschillende procesbeschrijvingen
  Flowchart
  Swimlane
  RASCI
  1. Responsible
  2. Accountable
  3. Supportive
  4. Consulted
  5. Informed
  SIPOC
  1. Supplier
  2. Input
  3. Proces
  4. Output
  5. Customer
  Procesflow
  SqEME

 • Noem analysetechnieken voor processen
  1. Visgraatdiagram;
  2. Controleblad;
  3. Regeldiagram;
  4. Stroomschema;
  5. Histogram;
  6. Paretoanalyse/80-20 regel;
  7. Spreidingsdiagram.

 • Organisatorische borging van processen:
  1. organisatie-eenheden controleren bij elkaar;
  2. een medewerker controleert zijn eigen activiteiten;
  3. een intern kwaliteitsteam controleert de processen;
  4. een extern kwaliteitsteam controleert de processen.

  Geautomatiseerde borging
  Workflowmanagementsysteem 
 • Wat is het Servqual GAP-model en voor welk doel wordt dit model of raamwerk ingezet?
  Het Servqual GAP-model is een raamwerk voor het strategische analyse van klantbehoefte in relatie tot de kwaliteit van dienstverlening.De kern van Servqual, een afkorting voor Service Quality, is de klantbehoefte centraal staat en niet het meetsysteem of de perceptie van de organisatie zelf. Bij het vaststellen van klantbehoefte moet men tevens rekening houden met verschil tussen hetgeen de klant verwacht, en de werkelijk ervaren of gepercipieerde dienstverlening.
 • Welke 4 afgeleiden van prestatie-indicatoren kunnen omschrven worden en in welke volgorde
  Missie en visie bepalen en geven richting KSF's (Kritische succesfactoren). KSF bepalen en geven richting aan Kritisch bedrijfsprocessen ->KPI’s (kritische prestatie-indicatoren)
 • Benoem een aantal aspecten die onderdeel zijn van het meetplan tbv het meten van prestatie-indicatoren
  Een meetplan bevat:

  1. organisatiedoelstelling;
  2. kritische succesfactor;
  3. kritisch bedrijfsproces;
  4. de prestatie-indicator zelf;
  5. streefwaarde;
  6. wordt de indicator al gemeten?;
  7. bron van de informatie;
  8. meetfrequentie;
  9. meetinstrument;
  10. wie verzorgt de meting?;
  11. rapportagevorm.

 • Externe analyse en waar staat DESTEP voor:
  • Directe omgeving
  • Branche
  • Maatschappij (DESTEP):

  1. Demografische factoren;
  2. Economische factoren;
  3. Sociaal-maatschappelijke factoren;
  4. Technologische factoren
  5. Ecologische factoren;
  6. Politiek-juridische factoren.

 • Strategie en doelstellingen formuleren 
  1. Financieel perspectief
  2. Klantperspectief
  3. Medewerkersperspectief
  4. Procesperspectief

 • Voorwaarde procesbesturing moet; 
  1. organisatiestrategie bekend zijn
  2. het procesdoel bekend zijn
  3. stuurinformatie over het proces beschikbaar zijn
  4. het proces bij te sturen zijn

 • Afleiden van prestatie-indicatoren
  1. Organisatiestrategie
  2. Kritische succesfactoren
  3. Kritische bedrijfsprocessen
  4. (Kritische) prestatie-indicatoren

 • Processen kunnen worden bestuurd met behulp van en noem daarnaast 3 maatregelen
  1. Inputregelingen;
  2. Throughputregelingen;
  3. Outputregelingen;  Ingrepen die in alle drie kunnen worden toegepast:
  • preventieve maatregel (voorkomen)
  • corrigerende maatregel (verbeteren)
  • correctieve maatregel (vernieuwen

 • Sandcone model en analyse performance proces (in volgordelijkheid)
  1. kwaliteit
  2. betrouwbaarheid
  3. flexibiliteit
  4. kosten
  5. doorlooptijd

 • Analyse betrouwbaarheid proces
  1. Bepaal de activiteiten
  2. Bepaal per activiteit de mogelijk verstoring
  3. Bepaal het mogelijke effect van de verstoring
  4. Bepaal de ernst van het effect
  5. Bepaal de oorzaak van de verstoring
  6. Bepaal de kans dat de verstoring optreedt
  7. Bepaal hoe de verstoring ontdekt kan worden
  8. Bepaal de kans dat de verstoring tijdens het proces ontdekt kan worden
  9. Bepaal de risicoprioriteitsfactor (RFP) = Ernst x kans x ontdekking

 • Analysetechnieken voor processen
  1. Visgraatdiagram (Boven; Materialen, Machines, Mensen, Meetmethode | Onder; Methode, Milieu, Management)
  2. Controleblad
  3. Regeldiagram
  4. Stroomdiagram
  5. Histogram
  6. Pareto-analyse (80-20)
  7. Spreidingsdiagram
 • Vijf specifieke verbetermethoden:
  1. Six Sigma: Variatie
  2. Lean Management: Verspilling, 
  3. Theory of Constraints, Bottleneck
  4. Total Productive Maintenance; Niet-inzetbaarheid
  5. Quick Respons Manufacturing:
 • Six Sigma DMAIC staat voor? en formule?
  1. Six Sigma = DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve and Control) Six Sigma Vermijden van variatie
   1. 1 x σ: 68,2%
   2. 3 x σ: 99,7%
   3. 6 x σ: 99,9997%
  1. Lean Management staat voor een verbetercirkel, welke is dit
  1. 1.Value: Wat is de rol van waarde in de ogen van de klant?
  2. 2.Value stream: Waar wordt waarde toegevoegd in het proces?
  3. 3.Waste: Zoek verspillingen in het proces en verwijder ze.
  4. 4.Pull: Trek de order door het proces.
  5. 5.Perfection: Zorg dat de verspillingen niet meer terugkomen.
  • Noem 3 activiteiten voor bepaling toegevoegde waar of verspilling
  • •valueadding;

  1. •necessarybut non-value adding;
  2. •non-value adding.
 • Noem de 7 Verspillingen (TIM WOODS)
  • Transport (T): onnodig transport van producten;

  1. Inventory (I): voorraden in zowel input, throughput als output;
  2. Motion (M): onnodige bewegingen van mensen en middelen;
  3. Waiting(W): wachten op producten, mensen en middelen;
  4. Over-processing (O): overbodige bewerkingen;
  5. Over-production (O): meer produceren dan de klant vraagt;
  6. Defects (D): afkeur en herstelwerk van producten;
  7. Skills (S): onbenut talent in de organisatie.
 • Noem Lean verbetertechnieken
  5x WHY
  Waarom, waarom, waarom, waarom, waarom
  5 S
  1. Scheiden
  2. Schikken
  3. Schoonhouden
  4. Standaardiseren
  5. Stimuleren A3-Systematiek
  Poka Yoka Kan maar op 1 manier zoals USB stick Lijn balancering Het proces voor en na lijn balancering (verbetering) Kanban Kanban kaart Bedragsbeinvloeding Kaizen, Gemba, Teambespreking 
 • Wat is Theory of Contraints:
  • Theory of Contraints: Een proces is zo sterk als de zwakste schakel. Er is altijd een bottleneck in een proces.
   1. Het identificeren van de bottleneck.
   2. Verbeteren van het proces ter plaatse van de bottleneck.
   3. Andere processen ondergeschikt maken aan het proces met de bottleneck.
   4. Uitbreiden van de capaciteit ter plaatse van de bottleneck.
   5. Evaluatie van het verbeterde proces en het opnieuw doorlopen van de cyclus.
 • Wat is Total Productive Maintenance
  1. Total Productive Maintenance (verminderen van beschikbaarheidsverliezen, performanceverliezen, kwaliteitverliezen)

 • Wat is Business Process Management (4 stappen)
  1. Processen beschrijven
  2. Processen besturen
  3. Processen analyseren
  4. Processen verbeteren
 • Noem integrale verbetermethoden
  1. Systeemtheorie
  2. Business Process Management
  3. Total Quality Management
  4. Kwaliteitssysteem
  5. Benchmarking

 • 5 Elementen van Total Quality Management
  1. Klant centraal
  2. Continue verbetering kwaliteit
  3. Gehele organisatie betrokken
  4. Kwaliteitssystemen ondersteunen
  5. Processen zijn basis verbeteringen

 • Noem de cirkel Lean Management
  • Value
  • Value stream
  • Waste
  • Pull
  • Perfection


 • Verschil in effectiviteit en efficiency

  • Effectiviteit: doen we de goede dingen
   Efficiency: doen we dingen goed 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waarom is het tegengaan van samenwerking een ongewenst neveneffect?
Prestatiemanagement nodigt uit tot concurrentie (de beste willen zijn) in plaats van samen met de partners het beste resultaat behalen.
Waarom is het bestraffen van goede prestaties een ongewenst neveneffect?
Het budget van het volgende jaar wordt gekort als de afdeling in staat blijkt te zijn binnen het budget te blijven.
Waarom is het verdrijven van diversiteit een ongewenst neveneffect?
Producten en diensten die niet goed scoren worden niet meer geleverd. Ook al zijn ze wellicht maatschappelijk relevant.
Waarom is het verdrijven van professionaliteit een ongewenst neveneffect?
De nadruk ligt op kwantiteit in plaats van kwaliteit.
Waarom is het blokkeren van ambities een ongewenst neveneffect?
Medewerkers gaan voor de snelle resultaten. Moeilijke casussen worden niet opgepakt.
Waarom is het verhinderen van innovatie een ongewenst neveneffect?
Indicatoren richten zich beter op een verbetering van het bestaande. Realisatie van iets nieuws wordt niet beoordeeld en verwaarloosd.
Waarom is een versterking van de interne bureaucratie een ongewenst neveneffect?
Iedereen is bezig met het maken van lijstjes en het afleggen van verantwoording. Aan het echte werk komt men niet meer toe.
Waarom is strategisch gedrag een ongewenste neveneffect?
Er wordt alleen aandacht besteed aan het realiseren van de streefwaarde. Het achterliggende doel is niet meer in beeld.
Perverse effecten van prestatiemanagement
 1. Strategisch gedrag
 2. Versterking interne bureaucratie
 3. Verhindering innovatie
 4. Blokkeren ambities
 5. Verdrijven professionaliteit
 6. Verdrijven diversiteit
 7. Bestraffen goede prestaties
 8. Samenwerking tegengaan. 
Wat zijn realistisch haalbare streefwaarden?
Door te bepalen wat er op dat moment haalbaar is. De mogelijkheid is er dan ook om later bij te stellen.