Samenvatting Procesmanagement in de praktijk

-
ISBN-13 9789055163083
373 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Procesmanagement in de praktijk
 • Hugo Hendriks
 • 9789055163083
 • 2nd

Samenvatting - Procesmanagement in de praktijk

 • 1 Procesmanagement

 • Waar bestaat procesmanagement uit? Welke stappen?
  Beschrijven -Plan
  Besturen-      Do
  Analyseren-   Check
  Verbeteren-   Act
 • Wat is het verschil tussen een proces en een project?
  -Een proces= als je het vaker doet, met regelmaat wordt uitgevoerd.
  -Een project= eenmalig, uniek
 • Calculus based trust
  Vertrouwen dat de ander zal doen wat hij beloofd heeft, omdat hij daarvoor beloond wordt, of gestrafd zal worden als hij niet doet wat hij heeft beloofd.
 • Functionele indeling
  Een organisatie indeling die is gericht op een specifieke expertise
 • procesgerichte indeling
  Een organisatie indeling die is gericht op de voortbrenging van producten en diensten
 • Geografische indeling
  Een organisatie indeling die is gericht op het te bestrijken gebied.
 • Productgerichte indeling
  Een organisatie indeling die is gericht op een eindresultaat
 • Marktgerichte indeling
  Een organisatie indeling die is gericht op een specifieke doelgroep in de markt.
 • Sociaal Dynamisch perspectief
  De emotionele en menselijke kant van procesverbeteringen.
 • Systeemtechnisch perspectief
  De rationele en instrumentele kant van procesverbeteringen.
 • Identification based trust
  Als u uw medewerker goed genoeg kent en weet wat u aan hem kunt toevertrouwen.
 • 1.1 indeling processen

 • Proces (definitie)
  is een verzameling van activiteiten die gezamenlijk input omzetten in output om een bepaald doel te realiseren
 • Proces (schematisch): 
  > input > activiteiten > output >
 • Processen indelen, 3 manieren:
  -Primair, secundair (ondersteunende) en besturingsprocessen
  -Hoofdprocessen, werkprocessen en werkinstructies (hiërarchie in detaillering)
  -Productieprocessen, informatieprocessen en dienstverleningsprocessen (onderscheid in materie)
 • Primair proces
  waarmee de kernactiviteiten (bestaansrecht) georganiseerd worden
 • Secundair proces
  waarmee het primaire proces kan draaien (om de werkers te laten werken)
 • Besturingsproces (definitie)
  waarmee het primaire en secundaire proces wordt bijgestuurd
 • Hoofdproces (definitie)
  het proces van een organisatie dat op het hoogste abstractieniveau beschreven is. Het primaire proces kan bestaan uit meerdere hoofdprocessen bestaan
 • Werkproces (definitie)
  een gedeelte uit een hoofdproces (kan zowel primair, secundair als besturend zijn)
 • Werkinstructie (definitie)
  groep van activiteiten uit een werkproces die door één functionaris worden uitgevoerd
 • Productieproces (definitie)
  waarbij materiaal wordt omgezet tot een product
 • Informatieproces (definitie)
  informatie (documenten of digitaal) doorloopt het proces
 • Dienstverleningsproces (definitie)
  de klant neemt zelf deel aan het proces
 • Procesmanagement (definitie)
  is een systematische en beheerste beïnvloeding van processen om  ervoor te zorgen dat de organisatiedoelen worden gerealiseerd
 • PDCA in procesmanagement
  -Processen beschrijven P
  -Processen besturen D
  -Processen analyseren C
  -Processen verbeteren A
 • Procesmatig werken
  proces is uitgangspunt bij inrichten organisatie. De samenhang van alle activiteiten  in het proces is continu in beeld
 • Onvoorspelbare omstandigheden, hoe afwenden?
  beheersen en beïnvloeden van proces anders organiseren > improviserende activiteiten
 • Toegepast procesmanagement (definitie)
  is een systematische en beheerste beïnvloeding van processen door de toepassing van praktische instrumenten en methoden om ervoor  te zorgen dat de organisatiedoelen worden gerealiseerd
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Procesmanagement in de praktijk
 • Hugo Hendriks
 • 9789491743030
 • 1st

Samenvatting - Procesmanagement in de praktijk

 • 0.1 LES 1

 • Benoem de 3 processtappen
  Primair proces
  secundair proces
  Besturingsproces 

  Hoofdproces
  Werkproces
  Werkinstructie  

  Productieproces
  Informatieproces
  Dienstverleningsproces
 • Waar staat PDCA en Business Process Management voor?
  Plan DoCheckAct Beschrijven Besturen Analyseren Verbeteren Processen beschrijven Processen besturen Processen analyseren Processen verbeteren 
 • Omschrijf de 4 kenmerken van een primair proces, ook wel bekend als de 4 V's
  1. Het volume van de output
  2. De verscheidenheid in de output
  3. De variatie in de vraag naar de output
  4. De mate van verborgenheid van het proces voor de klant
 • Ontwikkeling in kwaliteitsdenken
  1. Productkwaliteit 
  2. Proceskwaliteit 
  3. Organisatiekwaliteit
  4. Ketenkwaliteit 
  5. Totale kwaliteit     
 • Volwassenheidsstadia organisaties
  1. Productgericht 
  2. Procesgericht 
  3. Organisatiegericht 
  4. Ketengericht 
  5. Maatschappijgericht 
 • Ontwikkeling in Innovatie stadia
  1. Product innovatie 
  2. Proces innovatie 
  3. Organisatie innovatie 
  4. Keten innovatie 
  5. Maatschappelijke innovatie 
  Open (met derden) en gesloten (intern) innovatie

 • Focus van procesmanagement:
  1. Bepaal de volwassenheid van de organisatie
  2. Bepaal de gewenste volwassenheid van procesmanagement
  3. Bepaal de typische kenmerken van uw primaire proces
 • Processen beschrijven

  Processen bepalen

  Processen vastleggen

  Processen beschrijvenProcessen bepalenProcessen vastleggen Bepalen van de procesarchitectuur Bepalen detailniveau van procesbeschrijvingen Proceskenmerken bepalen voor vastlegging Vastleggen van de proceskenmerken Methode selecteren voor het generen van overzicht processen Een format vaststellen Borgen van de procesbeschrijvingen Overzicht maken van de te beschrijven processen Vastleggen van de kenmerken van een proces
 • Noem de verschillende proceskenmerken
  1. naam van het proces
  2. doel van het proces
  3. verloop van het proces
  4. input van het proces
  5. output van het proces
  6. klant en leverancier
  7. betrokkenen bij het proces
  8. verwijzing van een standaard
  9. verwijzingen naar andere procesbeschrijvingen
  10. meetpunten in het proces
  11. vervaldatum van het procesbeschrijving

 • Generen overzicht processen
  1. Brainstorm
  2. Risicoanalyse
  3. Standaard
  4. Decompositie
  5. Guest Journey
 • Noem de verschillende procesbeschrijvingen
  Flowchart
  Swimlane
  RASCI
  1. Responsible
  2. Accountable
  3. Supportive
  4. Consulted
  5. Informed
  SIPOC
  1. Supplier
  2. Input
  3. Proces
  4. Output
  5. Customer
  Procesflow
  SqEME

 • Noem analysetechnieken voor processen
  1. Visgraatdiagram;
  2. Controleblad;
  3. Regeldiagram;
  4. Stroomschema;
  5. Histogram;
  6. Paretoanalyse/80-20 regel;
  7. Spreidingsdiagram.

 • Organisatorische borging van processen:
  1. organisatie-eenheden controleren bij elkaar;
  2. een medewerker controleert zijn eigen activiteiten;
  3. een intern kwaliteitsteam controleert de processen;
  4. een extern kwaliteitsteam controleert de processen.

  Geautomatiseerde borging
  Workflowmanagementsysteem 
 • Wat is het Servqual GAP-model en voor welk doel wordt dit model of raamwerk ingezet?
  Het Servqual GAP-model is een raamwerk voor het strategische analyse van klantbehoefte in relatie tot de kwaliteit van dienstverlening.De kern van Servqual, een afkorting voor Service Quality, is de klantbehoefte centraal staat en niet het meetsysteem of de perceptie van de organisatie zelf. Bij het vaststellen van klantbehoefte moet men tevens rekening houden met verschil tussen hetgeen de klant verwacht, en de werkelijk ervaren of gepercipieerde dienstverlening.
 • Welke 4 afgeleiden van prestatie-indicatoren kunnen omschrven worden en in welke volgorde
  Missie en visie bepalen en geven richting KSF's (Kritische succesfactoren). KSF bepalen en geven richting aan Kritisch bedrijfsprocessen ->KPI’s (kritische prestatie-indicatoren)
 • Benoem een aantal aspecten die onderdeel zijn van het meetplan tbv het meten van prestatie-indicatoren
  Een meetplan bevat:

  1. organisatiedoelstelling;
  2. kritische succesfactor;
  3. kritisch bedrijfsproces;
  4. de prestatie-indicator zelf;
  5. streefwaarde;
  6. wordt de indicator al gemeten?;
  7. bron van de informatie;
  8. meetfrequentie;
  9. meetinstrument;
  10. wie verzorgt de meting?;
  11. rapportagevorm.

 • Externe analyse en waar staat DESTEP voor:
  • Directe omgeving
  • Branche
  • Maatschappij (DESTEP):

  1. Demografische factoren;
  2. Economische factoren;
  3. Sociaal-maatschappelijke factoren;
  4. Technologische factoren
  5. Ecologische factoren;
  6. Politiek-juridische factoren.

 • Strategie en doelstellingen formuleren 
  1. Financieel perspectief
  2. Klantperspectief
  3. Medewerkersperspectief
  4. Procesperspectief

 • Voorwaarde procesbesturing moet; 
  1. organisatiestrategie bekend zijn
  2. het procesdoel bekend zijn
  3. stuurinformatie over het proces beschikbaar zijn
  4. het proces bij te sturen zijn

 • Afleiden van prestatie-indicatoren
  1. Organisatiestrategie
  2. Kritische succesfactoren
  3. Kritische bedrijfsprocessen
  4. (Kritische) prestatie-indicatoren

 • Processen kunnen worden bestuurd met behulp van en noem daarnaast 3 maatregelen
  1. Inputregelingen;
  2. Throughputregelingen;
  3. Outputregelingen;  Ingrepen die in alle drie kunnen worden toegepast:
  • preventieve maatregel (voorkomen)
  • corrigerende maatregel (verbeteren)
  • correctieve maatregel (vernieuwen

 • Sandcone model en analyse performance proces (in volgordelijkheid)
  1. kwaliteit
  2. betrouwbaarheid
  3. flexibiliteit
  4. kosten
  5. doorlooptijd

 • Analyse betrouwbaarheid proces
  1. Bepaal de activiteiten
  2. Bepaal per activiteit de mogelijk verstoring
  3. Bepaal het mogelijke effect van de verstoring
  4. Bepaal de ernst van het effect
  5. Bepaal de oorzaak van de verstoring
  6. Bepaal de kans dat de verstoring optreedt
  7. Bepaal hoe de verstoring ontdekt kan worden
  8. Bepaal de kans dat de verstoring tijdens het proces ontdekt kan worden
  9. Bepaal de risicoprioriteitsfactor (RFP) = Ernst x kans x ontdekking

 • Analysetechnieken voor processen
  1. Visgraatdiagram (Boven; Materialen, Machines, Mensen, Meetmethode | Onder; Methode, Milieu, Management)
  2. Controleblad
  3. Regeldiagram
  4. Stroomdiagram
  5. Histogram
  6. Pareto-analyse (80-20)
  7. Spreidingsdiagram
 • Vijf specifieke verbetermethoden:
  1. Six Sigma: Variatie
  2. Lean Management: Verspilling, 
  3. Theory of Constraints, Bottleneck
  4. Total Productive Maintenance; Niet-inzetbaarheid
  5. Quick Respons Manufacturing:
 • Six Sigma DMAIC staat voor? en formule?
  1. Six Sigma = DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve and Control) Six Sigma Vermijden van variatie
   1. 1 x σ: 68,2%
   2. 3 x σ: 99,7%
   3. 6 x σ: 99,9997%
  1. Lean Management staat voor een verbetercirkel, welke is dit
  1. 1.Value: Wat is de rol van waarde in de ogen van de klant?
  2. 2.Value stream: Waar wordt waarde toegevoegd in het proces?
  3. 3.Waste: Zoek verspillingen in het proces en verwijder ze.
  4. 4.Pull: Trek de order door het proces.
  5. 5.Perfection: Zorg dat de verspillingen niet meer terugkomen.
  • Noem 3 activiteiten voor bepaling toegevoegde waar of verspilling
  • •valueadding;

  1. •necessarybut non-value adding;
  2. •non-value adding.
 • Noem de 7 Verspillingen (TIM WOODS)
  • Transport (T): onnodig transport van producten;

  1. Inventory (I): voorraden in zowel input, throughput als output;
  2. Motion (M): onnodige bewegingen van mensen en middelen;
  3. Waiting(W): wachten op producten, mensen en middelen;
  4. Over-processing (O): overbodige bewerkingen;
  5. Over-production (O): meer produceren dan de klant vraagt;
  6. Defects (D): afkeur en herstelwerk van producten;
  7. Skills (S): onbenut talent in de organisatie.
 • Noem Lean verbetertechnieken
  5x WHY
  Waarom, waarom, waarom, waarom, waarom
  5 S
  1. Scheiden
  2. Schikken
  3. Schoonhouden
  4. Standaardiseren
  5. Stimuleren A3-Systematiek
  Poka Yoka Kan maar op 1 manier zoals USB stick Lijn balancering Het proces voor en na lijn balancering (verbetering) Kanban Kanban kaart Bedragsbeinvloeding Kaizen, Gemba, Teambespreking 
 • Wat is Theory of Contraints:
  • Theory of Contraints: Een proces is zo sterk als de zwakste schakel. Er is altijd een bottleneck in een proces.
   1. Het identificeren van de bottleneck.
   2. Verbeteren van het proces ter plaatse van de bottleneck.
   3. Andere processen ondergeschikt maken aan het proces met de bottleneck.
   4. Uitbreiden van de capaciteit ter plaatse van de bottleneck.
   5. Evaluatie van het verbeterde proces en het opnieuw doorlopen van de cyclus.
 • Wat is Total Productive Maintenance
  1. Total Productive Maintenance (verminderen van beschikbaarheidsverliezen, performanceverliezen, kwaliteitverliezen)

 • Wat is Business Process Management (4 stappen)
  1. Processen beschrijven
  2. Processen besturen
  3. Processen analyseren
  4. Processen verbeteren
 • Noem integrale verbetermethoden
  1. Systeemtheorie
  2. Business Process Management
  3. Total Quality Management
  4. Kwaliteitssysteem
  5. Benchmarking

 • 5 Elementen van Total Quality Management
  1. Klant centraal
  2. Continue verbetering kwaliteit
  3. Gehele organisatie betrokken
  4. Kwaliteitssystemen ondersteunen
  5. Processen zijn basis verbeteringen

 • Noem de cirkel Lean Management
  • Value
  • Value stream
  • Waste
  • Pull
  • Perfection


 • Verschil in effectiviteit en efficiency

  • Effectiviteit: doen we de goede dingen
   Efficiency: doen we dingen goed 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Calculus based trust
Vertrouwen dat de ander zal doen wat hij beloofd heeft, omdat hij daarvoor beloond wordt, of gestrafd zal worden als hij niet doet wat hij heeft beloofd.
Identification based trust
Als u uw medewerker goed genoeg kent en weet wat u aan hem kunt toevertrouwen.
Systeemtechnisch perspectief
De rationele en instrumentele kant van procesverbeteringen.
Sociaal Dynamisch perspectief
De emotionele en menselijke kant van procesverbeteringen.
Marktgerichte indeling
Een organisatie indeling die is gericht op een specifieke doelgroep in de markt.
Productgerichte indeling
Een organisatie indeling die is gericht op een eindresultaat
Geografische indeling
Een organisatie indeling die is gericht op het te bestrijken gebied.
procesgerichte indeling
Een organisatie indeling die is gericht op de voortbrenging van producten en diensten
Functionele indeling
Een organisatie indeling die is gericht op een specifieke expertise
Welke soorten innovatie zijn er?
-Procesinnovatie: het volledig vernieuwen van de processen.
-Productinnovatie: nieuwe producten of diensten ontwikkelen.
-Organisatie-innovatie: reorganiseren van de structuur of strategie  
-Keteninnovatie: open innovatie omdat er meerdere pertijen bij betrokken zijn
-Maatschappelijke innovatie: wanneer sprongsgewijze veranderingen in de maatschappij plaatsvinden. Meerdere ketens bij betrokken.