Samenvatting Procesmanagement in de praktijk

-
ISBN-13 9789491743030
486 Flashcards en notities
37 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Procesmanagement in de praktijk". De auteur(s) van het boek is/zijn Hugo Hendriks. Het ISBN van dit boek is 9789491743030. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Procesmanagement in de praktijk

 • 0.1 LES 1

 • Benoem de 3 processtappen
  Primair proces
  secundair proces
  Besturingsproces 

  Hoofdproces
  Werkproces
  Werkinstructie  

  Productieproces
  Informatieproces
  Dienstverleningsproces
 • Waar staat PDCA en Business Process Management voor?
  Plan DoCheckAct Beschrijven Besturen Analyseren Verbeteren Processen beschrijven Processen besturen Processen analyseren Processen verbeteren 
 • Omschrijf de 4 kenmerken van een primair proces, ook wel bekend als de 4 V's
  1. Het volume van de output
  2. De verscheidenheid in de output
  3. De variatie in de vraag naar de output
  4. De mate van verborgenheid van het proces voor de klant
 • Ontwikkeling in kwaliteitsdenken
  1. Productkwaliteit 
  2. Proceskwaliteit 
  3. Organisatiekwaliteit
  4. Ketenkwaliteit 
  5. Totale kwaliteit     
 • Volwassenheidsstadia organisaties
  1. Productgericht 
  2. Procesgericht 
  3. Organisatiegericht 
  4. Ketengericht 
  5. Maatschappijgericht 
 • Ontwikkeling in Innovatie stadia
  1. Product innovatie 
  2. Proces innovatie 
  3. Organisatie innovatie 
  4. Keten innovatie 
  5. Maatschappelijke innovatie 
  Open (met derden) en gesloten (intern) innovatie

 • Focus van procesmanagement:
  1. Bepaal de volwassenheid van de organisatie
  2. Bepaal de gewenste volwassenheid van procesmanagement
  3. Bepaal de typische kenmerken van uw primaire proces
 • Processen beschrijven

  Processen bepalen

  Processen vastleggen

  Processen beschrijvenProcessen bepalenProcessen vastleggen Bepalen van de procesarchitectuur Bepalen detailniveau van procesbeschrijvingen Proceskenmerken bepalen voor vastlegging Vastleggen van de proceskenmerken Methode selecteren voor het generen van overzicht processen Een format vaststellen Borgen van de procesbeschrijvingen Overzicht maken van de te beschrijven processen Vastleggen van de kenmerken van een proces
 • Noem de verschillende proceskenmerken
  1. naam van het proces
  2. doel van het proces
  3. verloop van het proces
  4. input van het proces
  5. output van het proces
  6. klant en leverancier
  7. betrokkenen bij het proces
  8. verwijzing van een standaard
  9. verwijzingen naar andere procesbeschrijvingen
  10. meetpunten in het proces
  11. vervaldatum van het procesbeschrijving

 • Generen overzicht processen
  1. Brainstorm
  2. Risicoanalyse
  3. Standaard
  4. Decompositie
  5. Guest Journey
 • Noem de verschillende procesbeschrijvingen
  Flowchart
  Swimlane
  RASCI
  1. Responsible
  2. Accountable
  3. Supportive
  4. Consulted
  5. Informed
  SIPOC
  1. Supplier
  2. Input
  3. Proces
  4. Output
  5. Customer
  Procesflow
  SqEME

 • Noem analysetechnieken voor processen
  1. Visgraatdiagram;
  2. Controleblad;
  3. Regeldiagram;
  4. Stroomschema;
  5. Histogram;
  6. Paretoanalyse/80-20 regel;
  7. Spreidingsdiagram.

 • Organisatorische borging van processen:
  1. organisatie-eenheden controleren bij elkaar;
  2. een medewerker controleert zijn eigen activiteiten;
  3. een intern kwaliteitsteam controleert de processen;
  4. een extern kwaliteitsteam controleert de processen.

  Geautomatiseerde borging
  Workflowmanagementsysteem 
 • Wat is het Servqual GAP-model en voor welk doel wordt dit model of raamwerk ingezet?
  Het Servqual GAP-model is een raamwerk voor het strategische analyse van klantbehoefte in relatie tot de kwaliteit van dienstverlening.De kern van Servqual, een afkorting voor Service Quality, is de klantbehoefte centraal staat en niet het meetsysteem of de perceptie van de organisatie zelf. Bij het vaststellen van klantbehoefte moet men tevens rekening houden met verschil tussen hetgeen de klant verwacht, en de werkelijk ervaren of gepercipieerde dienstverlening.
 • Welke 4 afgeleiden van prestatie-indicatoren kunnen omschrven worden en in welke volgorde
  Missie en visie bepalen en geven richting KSF's (Kritische succesfactoren). KSF bepalen en geven richting aan Kritisch bedrijfsprocessen ->KPI’s (kritische prestatie-indicatoren)
 • Benoem een aantal aspecten die onderdeel zijn van het meetplan tbv het meten van prestatie-indicatoren
  Een meetplan bevat:

  1. organisatiedoelstelling;
  2. kritische succesfactor;
  3. kritisch bedrijfsproces;
  4. de prestatie-indicator zelf;
  5. streefwaarde;
  6. wordt de indicator al gemeten?;
  7. bron van de informatie;
  8. meetfrequentie;
  9. meetinstrument;
  10. wie verzorgt de meting?;
  11. rapportagevorm.

 • Externe analyse en waar staat DESTEP voor:
  • Directe omgeving
  • Branche
  • Maatschappij (DESTEP):

  1. Demografische factoren;
  2. Economische factoren;
  3. Sociaal-maatschappelijke factoren;
  4. Technologische factoren
  5. Ecologische factoren;
  6. Politiek-juridische factoren.

 • Strategie en doelstellingen formuleren 
  1. Financieel perspectief
  2. Klantperspectief
  3. Medewerkersperspectief
  4. Procesperspectief

 • Voorwaarde procesbesturing moet; 
  1. organisatiestrategie bekend zijn
  2. het procesdoel bekend zijn
  3. stuurinformatie over het proces beschikbaar zijn
  4. het proces bij te sturen zijn

 • Afleiden van prestatie-indicatoren
  1. Organisatiestrategie
  2. Kritische succesfactoren
  3. Kritische bedrijfsprocessen
  4. (Kritische) prestatie-indicatoren

 • Processen kunnen worden bestuurd met behulp van en noem daarnaast 3 maatregelen
  1. Inputregelingen;
  2. Throughputregelingen;
  3. Outputregelingen;  Ingrepen die in alle drie kunnen worden toegepast:
  • preventieve maatregel (voorkomen)
  • corrigerende maatregel (verbeteren)
  • correctieve maatregel (vernieuwen

 • Sandcone model en analyse performance proces (in volgordelijkheid)
  1. kwaliteit
  2. betrouwbaarheid
  3. flexibiliteit
  4. kosten
  5. doorlooptijd

 • Analyse betrouwbaarheid proces
  1. Bepaal de activiteiten
  2. Bepaal per activiteit de mogelijk verstoring
  3. Bepaal het mogelijke effect van de verstoring
  4. Bepaal de ernst van het effect
  5. Bepaal de oorzaak van de verstoring
  6. Bepaal de kans dat de verstoring optreedt
  7. Bepaal hoe de verstoring ontdekt kan worden
  8. Bepaal de kans dat de verstoring tijdens het proces ontdekt kan worden
  9. Bepaal de risicoprioriteitsfactor (RFP) = Ernst x kans x ontdekking

 • Analysetechnieken voor processen
  1. Visgraatdiagram (Boven; Materialen, Machines, Mensen, Meetmethode | Onder; Methode, Milieu, Management)
  2. Controleblad
  3. Regeldiagram
  4. Stroomdiagram
  5. Histogram
  6. Pareto-analyse (80-20)
  7. Spreidingsdiagram
 • Vijf specifieke verbetermethoden:
  1. Six Sigma: Variatie
  2. Lean Management: Verspilling, 
  3. Theory of Constraints, Bottleneck
  4. Total Productive Maintenance; Niet-inzetbaarheid
  5. Quick Respons Manufacturing:
 • Six Sigma DMAIC staat voor? en formule?
  1. Six Sigma = DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve and Control) Six Sigma Vermijden van variatie
   1. 1 x σ: 68,2%
   2. 3 x σ: 99,7%
   3. 6 x σ: 99,9997%
  1. Lean Management staat voor een verbetercirkel, welke is dit
  1. 1.Value: Wat is de rol van waarde in de ogen van de klant?
  2. 2.Value stream: Waar wordt waarde toegevoegd in het proces?
  3. 3.Waste: Zoek verspillingen in het proces en verwijder ze.
  4. 4.Pull: Trek de order door het proces.
  5. 5.Perfection: Zorg dat de verspillingen niet meer terugkomen.
  • Noem 3 activiteiten voor bepaling toegevoegde waar of verspilling
  • •valueadding;

  1. •necessarybut non-value adding;
  2. •non-value adding.
 • Noem de 7 Verspillingen (TIM WOODS)
  • Transport (T): onnodig transport van producten;

  1. Inventory (I): voorraden in zowel input, throughput als output;
  2. Motion (M): onnodige bewegingen van mensen en middelen;
  3. Waiting(W): wachten op producten, mensen en middelen;
  4. Over-processing (O): overbodige bewerkingen;
  5. Over-production (O): meer produceren dan de klant vraagt;
  6. Defects (D): afkeur en herstelwerk van producten;
  7. Skills (S): onbenut talent in de organisatie.
 • Noem Lean verbetertechnieken
  5x WHY
  Waarom, waarom, waarom, waarom, waarom
  5 S
  1. Scheiden
  2. Schikken
  3. Schoonhouden
  4. Standaardiseren
  5. Stimuleren A3-Systematiek
  Poka Yoka Kan maar op 1 manier zoals USB stick Lijn balancering Het proces voor en na lijn balancering (verbetering) Kanban Kanban kaart Bedragsbeinvloeding Kaizen, Gemba, Teambespreking 
 • Wat is Theory of Contraints:
  • Theory of Contraints: Een proces is zo sterk als de zwakste schakel. Er is altijd een bottleneck in een proces.
   1. Het identificeren van de bottleneck.
   2. Verbeteren van het proces ter plaatse van de bottleneck.
   3. Andere processen ondergeschikt maken aan het proces met de bottleneck.
   4. Uitbreiden van de capaciteit ter plaatse van de bottleneck.
   5. Evaluatie van het verbeterde proces en het opnieuw doorlopen van de cyclus.
 • Wat is Total Productive Maintenance
  1. Total Productive Maintenance (verminderen van beschikbaarheidsverliezen, performanceverliezen, kwaliteitverliezen)

 • Wat is Business Process Management (4 stappen)
  1. Processen beschrijven
  2. Processen besturen
  3. Processen analyseren
  4. Processen verbeteren
 • Noem integrale verbetermethoden
  1. Systeemtheorie
  2. Business Process Management
  3. Total Quality Management
  4. Kwaliteitssysteem
  5. Benchmarking

 • 5 Elementen van Total Quality Management
  1. Klant centraal
  2. Continue verbetering kwaliteit
  3. Gehele organisatie betrokken
  4. Kwaliteitssystemen ondersteunen
  5. Processen zijn basis verbeteringen

 • Noem de cirkel Lean Management
  • Value
  • Value stream
  • Waste
  • Pull
  • Perfection


 • Verschil in effectiviteit en efficiency

  • Effectiviteit: doen we de goede dingen
   Efficiency: doen we dingen goed 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

wat houd Kanban in?
Kanban zorgt voor productie op basis van verbruik. een proces moet een aantal producten produceren op basis van de klantvraag
Wat houd het Poka Yoke methode in?
Met deze methode word een handeling in een proces zo georganiseerd dat haast onmogelijk is om een foutieve handeling te verrichten.
Wat houd het A3-systematiek in?
Dit houd in dat u op een a3-formulier een aspect visualiseert. bijv. strategie van uw organisatie, of de a3-probleemoplossing
met welke 5 stappen word het 5s model gerealiseerd?
- scheiden
- schikken
- schoonhouden
- standaardiseren
- stimuleren en in stand houden
Wat houd het 5S model in?
Het doel van het 5s model is om een georganiseerde en gestandaardiseerde werkplek te realiseren.
Welke leaninstrumenten zijn er?
1. 5 x Why
2. 5S
3. A3-systematiek
4. Poka Yoke
5. Lijn balancering
6. Kanban
7. Gedrags- en cultuurbeinvloeding
In welke 4 segmenten kunnen succesfactoren in gedeeld worden bij een dergelijke verandering van Lean?
- 1 visie
- Leiderschap
- Medewerkers
- Methode
Wat houd de benchmarking methode in?
Hierbij vergelijk je de prestaties van jou met anderen.
Wat houd de Business Process management in?
- Processen beschrijven
- Processen besturen
- Processen analyseren
- Processen verbeteren
Welke integrale verbetermethoden zijn er?
- systeemtheorie
- Business Process Management
- Total Quality Management
- Kwaliteitssysteem
- Benchmarking