Samenvatting Professioneel werken

-
ISBN-13 9789037223637
189 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Professioneel werken". De auteur(s) van het boek is/zijn Barbara Becker, Marijke Beers Willeke den Brok Ton Cremers, Sabine Groeneveld Sandra van Mameren Caroline van Oost Rubus Opleidingspartners Karin Stolk, Zwaan Zwart. Het ISBN van dit boek is 9789037223637. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Professioneel werken

 • 1 Terugblik op zorg en welzijn

 • Wat is geschiedenis?
  Een opeenvolging van gebeurtenissen die je niet los kunt zien van het nu.
 • Wat is het verschil tussen speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs?
  Speciaal onderwijs is er voor leerlingen die lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk gehandicapt zijn en voor leerlingen die psychische problemen of gedragsproblemen hebben.
  Het speciaal basisonderwijs is er voor kinderen die zich in het regulier onderwijs niet optimaal ontwikkelen.
 • In welke 4 clusters (categorieën) wordt speciaal onderwijs vanaf 1985 onderverdeeld?
  • Cluster 1: scholen voor visueel gehandicapte kinderen of meervoudig gehandicapte kinderen met een visuele handicap
  • Cluster 2: scholen voor dove of slechthorende kinderen, kinderen met ernstige communicatiemoeilijkheden of meervoudig gehandicapte kinderen die één van deze handicaps hebben
  • Cluster 3: scholen voor lichamelijk gehandicapte kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) en langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap, of meervoudig gehandicapte kinderen die één van deze handicaps hebben
  • Cluster 4: scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK), kinderen met gedrags- en/of psychiatrische stoornissen, zoals ADHD, PDD-NOS, ODD, CD (Antisociale gedragsstoornis), klassiek autisme, Gilles de la Tourette, hechtingsproblematiek.
 • Valt het speciaal basisonderwijs onder een wet?
  Ja, onder dezelfde wet als het reguliere onderwijs namelijk de Wet op het primair onderwijs (WPO)
 • 1.1 Maatschappelijke ontwikkelingen

 • Wat zijn de drie belangrijkste ontwikkelingen in de afgelopen eeuw die grote invloed had op de werkvelden en doelgroepen zorg en welzijn?
  • Industrialisering
  • Democratisering
  • Participatiesamenleving
 • 1.1.1 Industrialisering

 • Wat is industrialisering en wanneer speelde het?
  Industralisering wil zeggen dat het door de komst van machines mogelijk werd op grote schaal te produceren.
  Aan het begin van de vorige eeuw, werd er aan de samenlevingsstructuur gebouwd;
  • Arbeidersklasse
  • Middenklasse
  • Hogere klassen.
 • 1.1.1.1 Leefomstandigheden

 • De leefomstandigheden waren in de tijd van de industrialisering verre van ideaal. 6 dagen van 10 uur per dag werken. Kinderarbeid. Arme arbeidswijken met sociale problemen ( verslavingen/ schulden/ geweld).
 • 1.1.2 Democratisering

 • Wat is wellicht de meest revolutionaire verandering?
  De democratiseringsbeweging, die in de jaren 60 begon.
 • Wat betekent democratisering?
  Burgers meer inspraak en zeggenschap over zaken die hen aangaan.
 • Wat is secularisering?
  Dat de kerken steeds minder invloed kregen.
 • 1.1.3 Participatiesamenleving

 • Wat is een verzorgingsstaat en wanneer hadden wij deze staatsvorm?
  Een staat waarbij de overheid veel maatschappelijke voorzieningen faciliteert. In Nederland hadden wij dit tot de tweede helft van de vorige eeuw.
 • Wat betekend participatiesamenleving?
  Dat burgers meer eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en elkaar moeten helpen.
 • 1.1.3.1 Afbouwen verzorgingsstaat

 • Noem de 5 genomen maatregelingen van de overheid sinds de jaren 80 om het principe van de verzorgingsstaat af te bouwen?
  • Privatiseren van het ziekenfonds ( nu: zorgverzekeraars)
  • Afbouwen of versoberen van subsidies, regelingen en toelagen voor studie en onderwijs, welzijn en cultuur
  • Versoberen van WAO en bijstand
  • Maatregelen voor oudere werknemers: verschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd naar 67 jaar
  • Sinds 2015 het overhevelen van zorgtaken en budgetten naar gemeenten en zorgverzekeraars (langdurende zorg), inclusief bezuinigingsmaatregel.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat houdt het begrip vergrijzing in?
Dat er meer ouderen dan werkenden zijn die door premies volksverzekeringen de kosten betalen.
Waarvoor is een verpleeghuis?
Dit is voor mensen die langdurige zorg nodig hebben die te complex is voor een verzorgingshuis. Deze verpleeghuizen zijn er vanaf de jaren zestig.
Wat was een bejaardenhuis?
Een bejaardenhuis was er tot de jaren 70 en dit was een huis/instelling/gebouw voor ouderen er werd van alles aangeboden: recreatie, maaltijden en hulp in de huishouding, maar verzorging was er niet.
Vertel wat beschut, beschermd en begeleid wonen inhoudt.
Beschut wonen: kleine woningen op het instellingsterrein
Beschermd wonen: met een groepje in een woning in een dorp of stadswijk.
Begeleid wonen: Zelfstandig wonen met ondersteuning.
Wat betekent democratisering?
Burgers meer inspraak en zeggenschap over zaken die hen aangaan.
Het sociaal wijkteam noemt de cliënten niet cliënten, maar bewoners. Wat zijn de belangrijkste taken van een sociaal wijkteam?
 • Preventie
 • Ondersteuning van bewoners
 • Advies en bemiddeling
Wat is een sociaal wijkteam?
Dit is een door de gemeente samengesteld team, met professionals van verschillende disciplines die met elkaar samenwerken. Deze professionals zitten dicht bij de cliënt.
Hoe heet het als professionals werken buiten hun eigen instelling?
Transmuraal werken
Wat is volgens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ketenzorg?
Dit is een samenhangend geheel van zorginspanningen, dat door verschillende zorgaanbieders onder een herkenbare regiefunctie wordt geleverd. Het cliëntproces staat centraal en er wordt aansluiting gezocht met diens omgeving. Er wordt een aansluitende keten gevormd van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie en zelfmanagement.
Wat is interdisciplinaire samenwerking en wat is het belang hiervan?
Interdisciplinaire samenwerking worden er door professionals één of meerdere gezamenlijke doelen geformuleerd. Het belang van interdisciplinair samenwerken:
 • Hogere kwaliteit van de zorg
 • Meer duidelijkheid voor de cliënt
 • Effectieve communicatie tussen cliënt en professional en tussen professionals onderling  
 • Betere aanpak van complexe problemen die een discipline overstijgen
 • Meer inzicht in elkaars discipline en mogelijkheden
 • Minder onderlinge competentiestrijd tussen disciplines
 • Betere spreiding van werklast en verantwoordelijkheden.