Samenvatting Prota : vermogensrechtelijke leerstukken aan de hand van Romeinsrechtelijke teksten uitgelegd

-
236 Flashcards en notities
5 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Prota : vermogensrechtelijke leerstukken aan de hand van Romeinsrechtelijke teksten uitgelegd". De auteur(s) van het boek is/zijn J H A Lokin. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Prota : vermogensrechtelijke leerstukken aan de hand van Romeinsrechtelijke teksten uitgelegd

 • 1.1 Imperium en lex

 • Hoe is bepaald wie de stichter van Rome was?
  D.m.v. een vogelschouw, dit werkte niet. Toen heeft Romulus Remus gedood. 
 • Wat is een edict?
  Een wet uitgevaardigd door de koning.
 • Wat is een lex(leges)?
  Een wet uitgevaardigd door democratische besluitvorming.
 • Wat is de comitia?
  De volksvergadering.
 • Wat zijn senatusconsulta?
  De senaat is een raad van de ouden, de familievaders. De besluiten die zij namen hadden geen kracht van wet, maar dienden als advies voor de koning.
 • In 509 begon de republiek, het imperium zou niet meer levenslang aan 1 persoon worden toebedeeld maar jaarlijks aan 2 door de volksvergadering gekozen personen. Deze personen hadden wel het volle imperium.
 • Wat is een intercessio?
  Het tussen beide komen van twee mensen die het volledige imperium hebben. 
 • Welke wet heeft voorrang, de edict of de leges?
  De edicta.
 • 1.2 Patriciers en plebejers

 • Wie zijn de plebejers?
  Romeinse burgers die niet tot de patriciërs behoren. Zij hadden geen imperium, maar wel het vetorecht.
 • De plebejers eisen een codificatie, er ontstaan 12 tafelen, de bron van al het publieke en private recht. Maar de interpretatie van deze wet blijft nog steeds bij de Patriciers, de plebejers zijn er dus niks mee opgeschoten. Gnaeus Flavius maakte deze interpretatie jaren later bekent. 
 • Wat is een preatuur?
  Een politieke ambt, juridische achtergrond was niet verplicht. Als je dit had gedaan lag de weg voor een baan bij het consulaat voor je open. Hij wees zelf geen vonnis. In beginsel golden de edicten voor zolang de praetor een imperium had, dus 1 jaar. Maar al snel werd het de gewoonte dat de wetten van de voorganger werden overgenomen, soms met enkele wijzigingen.
 • Wat is in de Lex Hortensia bepaald?
  Hiermee is de strijd tussen de patriciërs en de plebejers afgesloten. Door deze wet gelden de besluiten die de plebs namen ook voor de patriciërs. 
 • 1.3 Civiel recht en praetorisch recht

 • Wat zijn de 3 functies van het Praetorische recht?
  - ondersteuning
  - aanvulling
  - verbetering
  van het civiele recht
 • 1.4 Republiek en keizerschap + keizerrecht en juristenrecht

 • Julius Ceasar wordt door enkele senatoren vermoord. Marcus Antonius (vriend) en Octavians (adoptiezoon) krijgen onderling ruzie toen zij de moordenaar hadden verslagen, bij de slag bij Actium wint Octavianus. Hij wordt de machtigste man van de republiek, hij had imperium en het vetorecht. Vanaf hier neemt de keizertijd aanvang, de indeling van de republiek bleef onveranderd.
 • Wanneer begint de keizertijd?
  27 v. Chr.
 • Welke 2 belangrijke ontwikkelingen vonden plaats in het begin van de keizertijd?
  - De adviezen van de senaat kregen kracht van wet
  - De responsa krijgen een wettelijke status, dit advies was bindend voor de rechter.
 • Wat zijn edicta?
  Rechtsregels die tot alle onderdanen zijn gericht
 • Wat zijn mandata?
  Instructies aan de keizerlijke beambten.
 • Wat zijn decreta?
  Vonnissen, die door de keizer in hoogste instantie gewezen en betrekking hebbend op 1 geval
 • Wat zijn rescripta?
  Rechtsgeleerde adviezen, bestemd voor 1 geval.
 • Wat zijn constitutio?
  De edicta, mandata, decreta en rescripta samen.
 • Wat houdt het personaliteitsbeginsel in?
  Iedere inwoner leeft volgens het recht van zijn afstamming.
 • Het personaliteitsbeginsel werd omgezet naar het territorialiteitsbeginsel, wat houdt dit in?
  Ieder binnen een bepaald gebied leeft naar hetzelfde recht.
 • Wat zijn de ius?
  De juristengeschriften. 
 • Wat zijn de 6 grote juristen?
  Julianus, Gaius, Papinianus, Ulpianus, Paules, Modestinus
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is het verschil tussen de Romeinse debiteursvervanging door middel van schuldvernieuwing en de huidige schuldoverneming?
Bij schuldoverneming gaan alle nevenbedingen in beginsel over op de rechtsbetrekking tussen de schuldeiser en de nieuwe schuldenaar. Oftewel de oude verbintenis blijft in haar totaliteit zoveel mogelijk in stand. Bij schuldvernieuwing ligt dat anders. 
Wat wordt bedoeld met object en subject van de verbintenis?
Object: de inhoud/prestatie van de verbintenis
Subject: zijn de partijen
Wat is de verbintenis voor een rechtsfiguur?
 1. Een rechtsbetrekking tussen tenminste twee personen
 2. Krachtens wel de één(de schuldeiser) gerechtigd is tot een prestatie, tot welke de ander (de schuldenaar) verplicht  en in de regel aansprakelijk is
Splits een verbintenis in twee elementen
 1. Onzichtbaar->let op: een contract is slechts een bewijs
 2. Betrekking: tenminste twee personen
Een verbintenis is een onzichtbare band tussen twee of meer personen.
Was het bij de Romeinen mogelijk alle persoonlijke rechten onder bijzonder titel overdragen? Waarom wel/niet?
Nee slechts een aantal. De Romeinen zien partijen bij een overeenkomst als aan elkaar vastgeklonken. De de verbintenis is een rechtsketen(iuris vinculum)
De cessie zoals wij die kennen(zonder zeggenschap van de schuldenaar), hebben de Romeinen nooit gekend
Wat houdt het droit de préférence in?
Voorrangsrecht. Stel er is een faillissement. Dan kan de absoluut gerechtigde zijn absoluut recht even sterk doen gelden alsof er geen faillissement was geweest. Hij geniet in dit opzicht voorrang boven de relatief gerechtigden. Hij is separatist 
Wat is een kwalitatief recht?
Zit niet vast aan de persoon die het recht bedongen heeft, maar aan VB de eigendom van het huis waarin de persoon woont
Hoe kan je je wapenen tegen opvolgers onder bijzondere titel?
Door een absoluut recht te vestigen. Dat is met toestemming van de wederpartij mogelijk en daarvoor moeten wel formaliteiten in acht worden genomen:
 1. Notariële akte
 2. Inschrijving in openbare registers
Welke drie onderdelen kan men in een vermogen onderscheiden?
 1. Schulden
 2. Relatieve rechten
 3. Absolute rechten
Welk zekerheidsrecht gaat voor? Het oudste recht of het nieuwste recht
Het oudste recht. = prior tempore potior iure