Samenvatting Prota

-
244 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Prota". De auteur(s) van het boek is/zijn Lokin. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Prota

 • 2.1 Algemeen

 • Waar handelt het procesrecht over?

  Over de regels die de rechtsstrijd, de procedure, het geding of proces beheersen. 

 • Er zij meerdere soorten proces, bijv. strafproces, administratief proces, burgerlijk proces hebben allemaal eigen procesrecht. 

 • Waarom begint iemand een burgerlijk proces of, anders gezegd, waarom stelt iemand een actie in?

  Om gelijk te krijgen. Hij wil graag beschikken over een voor hem gunstig vonnis en dat kan hij alleen van de rechter na een proces krijgen.  Om de tenuitvoerlegging is het hem uiteindelijk te doen. 

 • Wat is een executoriale titel?

  Vonnis op grond waarvan men van de overheid executie kan eisen. 

 • 2.2 Soorten van tenuitvoerlegging

 • Wat is reële executie?

  Dat de eiser door de executie van het vonnis ook werkelijk datgene verkrijgt, waar hij oorspronkelijk recht op heeft.

 • Wat is parate executie?

  De overheid verleent dan haar medewerking aan een tenuitvoerlegging zonder de aanwezigheid van een executoriale titel.

 • Wat is eigenrichting?

  Bij eigenrichting verschaft men zichzelf recht en komt de overheid er niet aan te pas.

 • In een enkel geval is eigenrichting toegestaan. In romeins recht is het geoorloofd bijv in geval dat bestolene de gestolen zaak eigenmachtig onder de dief terugneemt. In Nederlandse recht wordt bijv. aan eigenaar van erf mogelijkheid gegeven om overhangende beplanting van buurman eigenmachtig weg te snijden en zich toe te eigenen, nadat buurman tevergeefs is aangemaand het te doen.

 • 2.3 Drie vormen van proces

 • Wijzen van procederen verschilt naar gelang de maatschappijvormen waarmee met te maken heeft. 

 • In het romeinse burgerlijke procesrecht drie vormen: 

  - Oorspronkelijke boerenstaat: het stelstel der wettelijke acties voldeed

  - Wereldrijk: men procedeerde door middel van het formulastelsel

  - Volstrekte alleenheerschappij: de buitengewone rechtsgang

 • 2.4 Het geding door middel van de wettelijke actie

 • De procedure door middel van de wettelijke actie kende de verdeling van het geding in twee fasen. 

  - Eerste fase: speelde zich af ten overstaande van een overheidsmagistraat

  - Tweede fase: had plaats voor de rechter

 • Wat is arbitrage?

  Twistende partijen leggen hun geschil voor aan een private scheidsrecher of een college van scheidslieden. 

 • 2.5 De tenuitvoerlegging van de wettelijke actie; personele executie

 • Wat is een handoplegging?

  wettelijke actie die de eiser op grond van een voor hem gunstig vonnis instelde

 • Resultaat van de wettelijke actie door middel van handoplegging was dat de persoon van de veroordeelde werd opgeheven; een mens die juridisch geen persoon was, was geen rechtssubject maar een rechtsobject ofwel slaaf. 

 • Personele executie kent men later niet meer, tenuitvoerlegging richt zich op het vermogen van de veroordeelde. 

 • 2.6 Overgang van wettelijke actie naar formulaproces

 • De twee Julische wetten gaven slechts algemene voorwaarden aan, waaraan de vorm van het proces moest voldoen, wilde het een wettelijk proces zijn. 

 • Wat waren de drie voorwaarden van de Julische wetten?

  - Partijen moesten Romeinse burgers zijn

  - Proces moest plaatsvinden in de stad Rome

  - Vonnis moest gewezen worden door één rechter en wel binnen anderhalf jaar nadat het geschil te zijner beoordeling was voorgelegd. 

 • Wat wanneer niet was voldaan aan de drie voorwaarden van de Julische wetten, was men dan rechteloos?N

  Nee want naast de lex was nog een andere rechtsbrond het imperium (algehele overheidsmacht)

 • Hoe verhielden de lex en het imperium zich tegenover elkaar?

  Enerzijds kon de lex inbreuk maken op het imperium, hetgeen betekende dat de met het imperium beklede magistraat zich naar de wet diende te voegen. Anderzijds had bijv. de praetor de bevoegdheid op grond van zijn imperium de wetten zo nodig te corrigeren wanneer zij onbillijk werkten. 

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is de actio Publiciana?

De praetorisch eigenaar kreeg van de praetor een actie die veel leek op revindicatie waarmee hij het bezit van de eigendom kon opeisen. 

Wat is praetorisch eigendom?

Het door de praetor zo sterk beschermde bezit.

Wat is revindicatie?

De actie van eigenaar niet-bezitter tegen bezitter niet-eigenaar.

Wat is de belangrijke exeeptie voor interdicten?

Excptie van gebrekkig bezit.

Wat houdt de exceptie van gebrekkig bezit in?

Zorgde ervoor dat degene aan wie volgens de regels het bezit moest worden toegekend toch niet bezitter werd verklaard, indien bleek dat hij dit bezit op ongeoorloofde wijze, in concreto met geweld of heimelijk, had verkregen. 

Wat is de regel van interdictum utrubi (interdicten voor roerende zaken)?

Het bezit van de omstreden roerende zaak werd toegekend aan diegene der beide partijen die gedurende het jaar voorafgaande aan de uitvaardiging van het interdict de zaak het langst voor zichzelf had gehouden. 

Wat is de regel van interdictum uti possidetis (interdict voor onroerende zaken)?

Het bezit van een onroerende zaak werd toegekend aan hem die de onroerende zaak ten tijde van de uitvaardiging van het interdict voor zichzelf hield.

Hoe ging de interdictenprocedure in haar werk en wat eiste men precies?

Beide partijen begaven zich naar de praetor, en ipv een formula vroeg de eiser om een verbod van iedere gewelddadige stoornis in zijn bezit. Dit verbod dat praetor op verzoek van eiser uitvaardigde is het interdict. 

Was de eiser geheel en al uit zijn bezit gezet, dan was verbod niet op zijn plaats, vaardigde de praetor een bevel uit tot herstel van oude bezitstoestand.

Volgde gedaagde dit verbod of bevel vrijwillig op, dan was daarmee de zaak afgelopen.

Deed hij dit niet of bleef hij handelen in strijd met verbod, dan volgde een proces, dat verliep als normaal geding --> in twee fasen.

Na sluiten van de procesovereenkomst werd door de particuliere rechter uitspraak gedaan.

Wat is één van de belangrijkste voordelen van het bezit?

Dat de bezitter in een proces vermoed wordt rechthebbende te zijn. 

Wat is Traditio Longa Manu?

Lettl. bezitsverschaffing met de lange hand

Doet zich voor wanneer een derde voor de vervreemder de zaak hield en haar na de overdracht voor de ontvanger houdt. (art. 3:115 sub c BW)