Samenvatting Psychiatrie

-
ISBN-10 9036809061 ISBN-13 9789036809061
737 Flashcards en notities
49 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Psychiatrie". De auteur(s) van het boek is/zijn R van Deth. Het ISBN van dit boek is 9789036809061 of 9036809061. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Psychiatrie

 • 1 Psychiatrie en maatschappij

 • Normaal’ gedrag criteria
  • kenmerken van persoon , zoals leeftijd, geslacht en status.  
  • Tijd en plaats van gedrag


  • Waarden en normen binnen een cultuur. 
 • Welke criteria spelen een rol bij het beoordelen of gedrag 'normaal' is of niet?
  • Kenmerken van de beoordeelde persoon (soms is gedrag voor een kind normaal, maar voor een volwassene niet etc.)
  • Tijd en plaats van het gedrag
  • Waarden en normen van de heersende cultuur en tijdgeest
 • Van welke criteria hangt de beoordeling of gedrag 'normaal' is af?
  1. Kenmerken van de beoordeelde (op bepaalde leeftijd = iets normaal, andere leeftijd niet)

  2. Tijd en plaats van het gedrag (bikini of pyjama op straat alleen normaal tijdens carnaval)

  3. Waarden en normen van de heersende cultuur en tijdgeest (homoseksualiteit vroeger een afwijking)
 • Amblant
  Zonder dat de patiënt in een ziekenhuis of andere instelling wordt opgenomen.
  Synoniem = extramuraal
 • Wat betekent abnormaal gedrag?
  Gedrag dat afwijkt van de dan geldende norm van een sociale groep of samenleving
 • Zeven kenmerken van abnormaal gedrag:
  1.Persoonlijk lijden
  2.Disfunctionaliteit van gedrag
  3.Irrationeel en onbegrijpelijk
  4.Onvoorspelbaarheid en controleverlies
  5.Opvallend;  onconventioneel
  6.Gedrag brengt ongemakkelijk gevoel bij anderen teweeg
  7.Komt niet voort uit een ‘cultureel aanvaarde’ reactie op een gebeurtenis
 • Wanneer is abnormaal gedrag een stoornis?
  Wanneer het gedrag de betrokken persoon en/of de omgeving hindert
 • Om van een psychische stoornis te spreken, moet het gestoorde gedrag een aantal kenmerken vertonen die...
  1. Ook bij anderen als 'storend' zijn vastgesteld

  2. Vanwege deze gelijkenis beschreven en geordend kunnen worden binnen het begrippenkader van de psychiatrie (en daarmee moet iedereen tot dezelfde conclusie kunnen komen)
 • APZ
  Algemeen psychiatrisch ziekenhuis
 • Noem 5 stappen van het medische model dat gebruikt wordt om pathologische verschijnselen systematisch te ordenen
  1. Diagnose: beschrijving van kenmerkende eigenschappen.
  2. Verklaring: verkenning van factoren die de stoornis veroorzaken/bevorderen/uitlokken/instandhouden
  3. Prognose: een op onderzoek gebaseerde voorspelling voor beloop van stoornis met en zonder ingrijpen.
  4. Therapie: ontwerp en uitvoering van de bedachte interventie, voor genezing
  5. Preventie: ontwerp en uitvoering van actieplan om stoornissen te voorkomen. 
 • Drie voorwaarden om te kunnen spreken van een psychische stoornis
  •‘Abnormaal’ verschijnsel in de zin dat het afwijkt van een sociale norm
  •Veroorzaakt ongemak, lijden of bezorgdheid bij de betrokkene en/of omgeving
  •Gedrag moet passen binnen een psychopathologisch begrippenkader DSM VI
 • Aan welke kenmerken moet gedrag voldoen om te kunnen spreken van een psychische stoornis?
  1. het moet ook bij andere personen als 'storend' zijn vastgesteld
  2. vanwege deze gelijkenis (op grond van een overeenkomstig patroon) beschreven en geordend kunnen worden binnen het begrippenkader van de psychiatrie (wetenschappelijke consensus)
 • Wat is psychopathologie?
  De wetenschap van het geestelijk of psychisch lijden
 • Basis-ggz
  Sector die zich richt op de behandeling van licht psychische problematiek door de huisarts, al dan niet in samenwerking met een andere hulpverlener.
 • Wat is een  wetenschappelijke consensus?
  Wanneer meerdere deskundigen de diagnose moeten geven
 • Vanuit de biologische psychologie streeft men naar het achterhalen van de organische bepaaldheid van psychische stoornissen. Wat staat bij de psychologische en sociologische opvatting centraal?
  1. psychologische: beleving van ziek-zijn (subjectieve ervaring)
  2. rol van het ziek zijn
 • Uit welke stappen bestaat de systematische werkwijze van het medisch model om pathologische verschijnselen te bestuderen?
  1. Diagnose: louter beschrijven karakteristieke eigenschappen

  2. Verklaring: verkenning factoren die rol spelen in veroorzaken, uitlokken, bevorderen of in stand houden

  3. Prognose: op onderzoek gebaseerde voorspelling van mogelijke verloop enerzijds zonder therapeutisch ingrijpen en anderzijds onder invloed van behandeling

  4. Therapie: ontwerp en uitvoering interventie o.b.v. 1 t/m 3 om stoornis te verminderen of verdwijnen

  5. Preventie: ontwerp en uitvoering actieplan o.b.v. 1 t/m 4 om stoornis te voorkomen (primair), zo snel en effectief mogelijk te behandelen ter voorkomen resttoestanden (secundair) of om nadelige gevolgen te beperken (tertiair / revalidatie)
 • Generalistische basis-ggz
  Sector die zich richt op de behandeling door ggz-hulpverleners van goed behandelbare psychische stoornissen.
 • Wat is  repliceerbaarheid?
  Wanneer het een nieuwe stoornis is
 • Wat wordt bedoeld met het medisch model?
  een systematische werkwijze om pathologische verschijnselen te bestuderen en zo mogelijk te wijzigen
 • Welke drie groepen zijn er te onderscheiden in de GGZ-voorzieningen?
  1. Intramurale / klinische zorg = opname
  - Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ)
  - Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis (APZ)
  - GGZ-instelling of privé kliniek voor klinische behandeling
  - Categoriale centra

  2. Ambulante / extramurale zorg = thuiswonend - Vrijgevestigde hulpverleners (psychiaters, psychologen, psychotherapeuten) met praktijk aan huis
  - Voorziening voor ambulante zorg (GGZ-instelling)
  - Instellingen voor verslavingszorg


  3. Tussen voorzieningen / vormen van semimurale zorgVoor mensen voor wie ambulante zorg onvoldoende, maar volledige opname te zwaar is.
  - Beschermde woonvormen Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen (RIBW). Vaak als tussenstap naar (begeleid) zelfstandig wonen.
  - Psychiatrische deeltijdbehandeling. Van 1 dagdeel tot 5 dagen per week dagbehandeling.
 • Gespecialiseeerde ggz
  Sector die zich richt op de behandeling door ggz-hulpverleners van complexe psychische stoornissen, zoals bij comorbiditeit.
 • Welke 3 factoren spelen mee bij het vaststellen van abnormaal gedrag?
  • kenmerken van persoon , zoals leeftijd, geslacht en status (wat voor een kind normaal is, is dat voor een volwassene niet)
  • Tijd en plaats van gedrag (in bikini of pyama over straat)
  • Waarden en normen binnen een cultuur (is homosexualiteit normaal gedrag?)
 • Noem 5 stappen van het medische model.
  1. Diagnose: beschrijving van kenmerkende eigenschappen.
  2. Verklaring: verkenning van factoren die de stoornis veroorzaakt hebben.
  3. Prognose: een op onderzoek gebaseerde voorspelling voor beloop van stoornis.
  4. Therapie: ontwerp en uitvoering van de bedachte interventie, voor genezing
  5. Preventie: ontwerp en uitvoering van actieplan om stoornissen te voorkomen. 
 • Wat is psychopathologie?
  De wetenschap of studie van het geestelijk of psychisch lijden.
 • Welk criterium geldt er voor onvrijwillige opname?
  Het gevaar criterium. Iemand kan alleen onvrijwillig opgenomen worden als door een psychiater is bepaald dat hij / zij een gevaar voor zichzelf of de omgeving is.
 • GGZ
  Geestelijke gezondheidszorg
 • Epidemiologie is de studie van de verspreiding van een ziekte op stoornis. 
 • Welke groepen GGZ-voorzieningen zijn er?
  • Intramurale of klinische zorg: APZ PAAZ GGZ-instelling, privé kliniek voor klinische behandeling.
  • Ambulante of extramurale zorg: vrijgevestigde hulpverleners, ambulante afdeling GGZ-voorziening
  • Tussenvoorzieningen of vormen van semimurale zorg: beschermde woonvorm, deeltijdbehandelingen
 • Welke twee dingen maken onvrijwillige opname mogelijk?
  1. Rechterlijke Machtiging (RM): officier van justitie vraagt machtiging aan bij arrondissementsrechtbank. Onafhankelijk arts / psychiater verklaring afgeven. Rechter kan machtiging afgeven voor een half jaar tot max twee jaar.

  2. Inbewaringstelling (IBS) door de burgemeester: in spoedeisende gevallen. Ook verklaring onafhankelijk arts / psychiater. Burgemeester schrijft maatregel uit. Die stelt officier van justitie en inspecteur gezondheidszorg op de hoogte. Rechter zoekt hierna patiënt op en beslist of de IBS wordt bekrachtigd. Kan met drie weken worden verlengd.

  Bij beiden krijgt patiënt een advocaat toegewezen en bij beiden kan de regeling op elk moment worden opgeheven als een psychiater verklaart dat het gevaar geweken is.
 • IBS
  Inbewaringstelling
  Vorm van onvrijwillige psychiatrische opname door justitie opgelegd.
 • Er zijn drie groepen van GGZ-voorzieningen:


  • Intramurale zorg: opname voor behandeling op een psychiatrische afdeling.
  • Extramurale zorg: voor patiënten die in hun eigen woonomgeving blijven en daar de nodige zorg ontvangen. Ze kunnen terecht voor aan-huis therapie of gaan langs in een instelling. De ambulante zorg groei en wordt herstelgerichte zorg.
  • Semimurale zorg: voor mensen die bij bovenstaande niet gebaat zijn zijn er beschermende woonvormen. Kleine groepen wonen samen en ontvangen zorg en begeleiding. Een andere vorm is dagopvang in de instelling, maar men woon zelfstandig. 
 • Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) wordt vervangen door:Wet verplichte ggz (Wvggz). Waar gaat die wet vanuit?
  van (ambulant) behandelen en stelt niet langer meer de gedwongen opname centraal. Dwang moet zoveel mogelijk worden voorkomen en alleen worden toegepast wanneer de psychische stoornis kan leiden tot ernstige schade voor de patiënt zelf of voor een ander
 • Eerst was er de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ), nu is er een andere wet. Welke?
  De Wet verplichte ggz (Wvggz).
 • Intramurale zorg
  Opname voor behandeling of verpleging in een instelling.
  Synoniem = klinische zorg
 • Drie patiëntenorganisaties zijn:
  -LOC Zeggenschap: optimaliseren kwaliteit zorg.
  -Landelijk Platform GGZ: positie kwetsbare mensen te verbeteren.
  -Labyrint-In Perspectief: ondersteuning aan familie.
 • Wat houdt het gevaarcriterium in?
  Dat iemand alleen gedwongen opgenomen kan worden als de patiënt een gevaar voor zichzelf of voor zijn/haar omgeving vormt
 • Wat is er anders aan de Wet verplichte ggz?
  Hij gaat uit van (ambulant) behandelen en niet van gedwongen opname. Dit moet juist zoveel mogelijk worden voorkomen en alleen worden toegepast wanneer de psychische stoornis kan leiden tot ernstige schade voor de patiënt zelf of voor een ander. Alle mogelijkheden voor vrijwillige zorg moeten zijn benut. Moet zorg op maat worden gegeven, kan ook bij patiënt thuis.
 • PAAZ
  Psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis.
 • Op welke manieren kan via de BOPZ een patiënt gedwongen worden opgenomen?
  • RM: rechterlijke machtiging. Officier van justitie vraagt de machtiging aan bij de arrondissementsrechtbank. Een arts of psychiater, niet die van de patiënt, moet in een verklaring aangeven of de patiënt een gevaar vormt vanwege de stoornis.
  • IBS: in bewaring stelling (in spoedeisende gevallen) verklaring van arts of psychiater, niet zijnde behandelaar. Burgemeester schrijft de maatregel uit en stelt de officier van justitie en de inspecteur van de gezondheidszorg op de hoogte. Rechter bezoekt korte tijd later patiënt en beslist of de IBS wordt bekrachtigd. 

   Ee RM kan worden afgegeven voor een half jaar tot maximaal twee jaar.
   Een IBS kan met drie weken worden verlengd.
 • Wat is de nieuwe variant op de IBS?
  Verzoek tot crisismaatregel bij de burgemeester. 3 dagen.
 • Psychopathologie
  Wetenschap of studie van het psychisch lijden.
  Gebruikt als verzamelbegrip voor het geheel van psychische stoornissen.
 • Wat zijn kenmerken/mogelijkheden van de Wet verplichte ggz (Wvggz)
  • gaat uit van (ambulant) behandelen
  • zorg op maat en eventueel thuis
  • burgemeester kan een crisismaatregel uitschrijven voor maximaal drie dagen) bij zeer acute situaties
  • minder acute situaties kunnen ook mensen uit de directe omgeving een verzoek tot verplichte zorg (waaronder ambulante begeleiding) doen bij de geneesheer-directeur. Deze kan een zorgmachtiging afgeven.
 • Wat kan de omgeving in minder acute crisissituaties doen?
  Een verzoek tot verplichte zorg indienen bij geneesheer-directeur. Deze verzoekt de rechter om een zorgmachtiging uit te schrijven.
 • Riagg
  Regionale instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg.
 • Hoe is het stelsel ggz-voorzieningen tegenwoordig geregeld?
  • basis- GGZ onder verantwoordelijkheid huisarts. o.a. POH-GGZ. Geen DSM5 stoornis
  • generalistische basis-GGZ verwijzing door huisarts bij ernstiger problemnatiek of een stoornis volgens DSM V
  • gespecialiseerde GGZ voor cliënten met nog zwaardere, complexe of acute psychische stoorissen
 • Welke groep kan nog meer onder dwang worden opgenomen?
  Delinquenten die door een psychische stoornis verminderd toerekeningsvatbaar of ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard.
 • RIBW
  Regionale instelling voor beschermd wonen.
 • Uit welke stappen bestaat het medisch model?
  • Diagnose
  • Verklaring
  • Prognose
  • Therapie
  • Preventie
 • Wat kan er o.b.v. een psychiatrisch onderzoek bij delinquenten opgelegd worden? En waar wordt dit meestal uitgevoerd?
  Een terbeschikkingstelling (TBS) met dwangverpleging. Vaak betekent dit gedwongen opname en psychiatrische behandeling in een forensisch-psychiatrisch centrum (TBS-kliniek).
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.