Samenvatting Psychiatrie

-
ISBN-10 9036809061 ISBN-13 9789036809061
737 Flashcards en notities
50 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Psychiatrie
 • R van Deth
 • 9789036809061 of 9036809061
 • 2015

Samenvatting - Psychiatrie

 • 1 Psychiatrie en maatschappij

 • Normaal’ gedrag criteria
  • kenmerken van persoon , zoals leeftijd, geslacht en status.  
  • Tijd en plaats van gedrag


  • Waarden en normen binnen een cultuur. 
 • Welke criteria spelen een rol bij het beoordelen of gedrag 'normaal' is of niet?
  • Kenmerken van de beoordeelde persoon (soms is gedrag voor een kind normaal, maar voor een volwassene niet etc.)
  • Tijd en plaats van het gedrag
  • Waarden en normen van de heersende cultuur en tijdgeest
 • Van welke criteria hangt de beoordeling of gedrag 'normaal' is af?
  1. Kenmerken van de beoordeelde (op bepaalde leeftijd = iets normaal, andere leeftijd niet)

  2. Tijd en plaats van het gedrag (bikini of pyjama op straat alleen normaal tijdens carnaval)

  3. Waarden en normen van de heersende cultuur en tijdgeest (homoseksualiteit vroeger een afwijking)
 • Amblant
  Zonder dat de patiënt in een ziekenhuis of andere instelling wordt opgenomen.
  Synoniem = extramuraal
 • Wat betekent abnormaal gedrag?
  Gedrag dat afwijkt van de dan geldende norm van een sociale groep of samenleving
 • Zeven kenmerken van abnormaal gedrag:
  1.Persoonlijk lijden
  2.Disfunctionaliteit van gedrag
  3.Irrationeel en onbegrijpelijk
  4.Onvoorspelbaarheid en controleverlies
  5.Opvallend;  onconventioneel
  6.Gedrag brengt ongemakkelijk gevoel bij anderen teweeg
  7.Komt niet voort uit een ‘cultureel aanvaarde’ reactie op een gebeurtenis
 • Wanneer is abnormaal gedrag een stoornis?
  Wanneer het gedrag de betrokken persoon en/of de omgeving hindert
 • Om van een psychische stoornis te spreken, moet het gestoorde gedrag een aantal kenmerken vertonen die...
  1. Ook bij anderen als 'storend' zijn vastgesteld

  2. Vanwege deze gelijkenis beschreven en geordend kunnen worden binnen het begrippenkader van de psychiatrie (en daarmee moet iedereen tot dezelfde conclusie kunnen komen)
 • APZ
  Algemeen psychiatrisch ziekenhuis
 • Noem 5 stappen van het medische model dat gebruikt wordt om pathologische verschijnselen systematisch te ordenen
  1. Diagnose: beschrijving van kenmerkende eigenschappen.
  2. Verklaring: verkenning van factoren die de stoornis veroorzaken/bevorderen/uitlokken/instandhouden
  3. Prognose: een op onderzoek gebaseerde voorspelling voor beloop van stoornis met en zonder ingrijpen.
  4. Therapie: ontwerp en uitvoering van de bedachte interventie, voor genezing
  5. Preventie: ontwerp en uitvoering van actieplan om stoornissen te voorkomen. 
 • Drie voorwaarden om te kunnen spreken van een psychische stoornis
  •‘Abnormaal’ verschijnsel in de zin dat het afwijkt van een sociale norm
  •Veroorzaakt ongemak, lijden of bezorgdheid bij de betrokkene en/of omgeving
  •Gedrag moet passen binnen een psychopathologisch begrippenkader DSM VI
 • Aan welke kenmerken moet gedrag voldoen om te kunnen spreken van een psychische stoornis?
  1. het moet ook bij andere personen als 'storend' zijn vastgesteld
  2. vanwege deze gelijkenis (op grond van een overeenkomstig patroon) beschreven en geordend kunnen worden binnen het begrippenkader van de psychiatrie (wetenschappelijke consensus)
 • Wat is psychopathologie?
  De wetenschap van het geestelijk of psychisch lijden
 • Basis-ggz
  Sector die zich richt op de behandeling van licht psychische problematiek door de huisarts, al dan niet in samenwerking met een andere hulpverlener.
 • Wat is een  wetenschappelijke consensus?
  Wanneer meerdere deskundigen de diagnose moeten geven
 • Vanuit de biologische psychologie streeft men naar het achterhalen van de organische bepaaldheid van psychische stoornissen. Wat staat bij de psychologische en sociologische opvatting centraal?
  1. psychologische: beleving van ziek-zijn (subjectieve ervaring)
  2. rol van het ziek zijn
 • Uit welke stappen bestaat de systematische werkwijze van het medisch model om pathologische verschijnselen te bestuderen?
  1. Diagnose: louter beschrijven karakteristieke eigenschappen

  2. Verklaring: verkenning factoren die rol spelen in veroorzaken, uitlokken, bevorderen of in stand houden

  3. Prognose: op onderzoek gebaseerde voorspelling van mogelijke verloop enerzijds zonder therapeutisch ingrijpen en anderzijds onder invloed van behandeling

  4. Therapie: ontwerp en uitvoering interventie o.b.v. 1 t/m 3 om stoornis te verminderen of verdwijnen

  5. Preventie: ontwerp en uitvoering actieplan o.b.v. 1 t/m 4 om stoornis te voorkomen (primair), zo snel en effectief mogelijk te behandelen ter voorkomen resttoestanden (secundair) of om nadelige gevolgen te beperken (tertiair / revalidatie)
 • Generalistische basis-ggz
  Sector die zich richt op de behandeling door ggz-hulpverleners van goed behandelbare psychische stoornissen.
 • Wat is  repliceerbaarheid?
  Wanneer het een nieuwe stoornis is
 • Wat wordt bedoeld met het medisch model?
  een systematische werkwijze om pathologische verschijnselen te bestuderen en zo mogelijk te wijzigen
 • Welke drie groepen zijn er te onderscheiden in de GGZ-voorzieningen?
  1. Intramurale / klinische zorg = opname
  - Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ)
  - Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis (APZ)
  - GGZ-instelling of privé kliniek voor klinische behandeling
  - Categoriale centra

  2. Ambulante / extramurale zorg = thuiswonend - Vrijgevestigde hulpverleners (psychiaters, psychologen, psychotherapeuten) met praktijk aan huis
  - Voorziening voor ambulante zorg (GGZ-instelling)
  - Instellingen voor verslavingszorg


  3. Tussen voorzieningen / vormen van semimurale zorgVoor mensen voor wie ambulante zorg onvoldoende, maar volledige opname te zwaar is.
  - Beschermde woonvormen Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen (RIBW). Vaak als tussenstap naar (begeleid) zelfstandig wonen.
  - Psychiatrische deeltijdbehandeling. Van 1 dagdeel tot 5 dagen per week dagbehandeling.
 • Gespecialiseeerde ggz
  Sector die zich richt op de behandeling door ggz-hulpverleners van complexe psychische stoornissen, zoals bij comorbiditeit.
 • Welke 3 factoren spelen mee bij het vaststellen van abnormaal gedrag?
  • kenmerken van persoon , zoals leeftijd, geslacht en status (wat voor een kind normaal is, is dat voor een volwassene niet)
  • Tijd en plaats van gedrag (in bikini of pyama over straat)
  • Waarden en normen binnen een cultuur (is homosexualiteit normaal gedrag?)
 • Noem 5 stappen van het medische model.
  1. Diagnose: beschrijving van kenmerkende eigenschappen.
  2. Verklaring: verkenning van factoren die de stoornis veroorzaakt hebben.
  3. Prognose: een op onderzoek gebaseerde voorspelling voor beloop van stoornis.
  4. Therapie: ontwerp en uitvoering van de bedachte interventie, voor genezing
  5. Preventie: ontwerp en uitvoering van actieplan om stoornissen te voorkomen. 
 • Wat is psychopathologie?
  De wetenschap of studie van het geestelijk of psychisch lijden.
 • Welk criterium geldt er voor onvrijwillige opname?
  Het gevaar criterium. Iemand kan alleen onvrijwillig opgenomen worden als door een psychiater is bepaald dat hij / zij een gevaar voor zichzelf of de omgeving is.
 • GGZ
  Geestelijke gezondheidszorg
 • Epidemiologie is de studie van de verspreiding van een ziekte op stoornis. 
 • Welke groepen GGZ-voorzieningen zijn er?
  • Intramurale of klinische zorg: APZ PAAZ GGZ-instelling, privé kliniek voor klinische behandeling.
  • Ambulante of extramurale zorg: vrijgevestigde hulpverleners, ambulante afdeling GGZ-voorziening
  • Tussenvoorzieningen of vormen van semimurale zorg: beschermde woonvorm, deeltijdbehandelingen
 • Welke twee dingen maken onvrijwillige opname mogelijk?
  1. Rechterlijke Machtiging (RM): officier van justitie vraagt machtiging aan bij arrondissementsrechtbank. Onafhankelijk arts / psychiater verklaring afgeven. Rechter kan machtiging afgeven voor een half jaar tot max twee jaar.

  2. Inbewaringstelling (IBS) door de burgemeester: in spoedeisende gevallen. Ook verklaring onafhankelijk arts / psychiater. Burgemeester schrijft maatregel uit. Die stelt officier van justitie en inspecteur gezondheidszorg op de hoogte. Rechter zoekt hierna patiënt op en beslist of de IBS wordt bekrachtigd. Kan met drie weken worden verlengd.

  Bij beiden krijgt patiënt een advocaat toegewezen en bij beiden kan de regeling op elk moment worden opgeheven als een psychiater verklaart dat het gevaar geweken is.
 • IBS
  Inbewaringstelling
  Vorm van onvrijwillige psychiatrische opname door justitie opgelegd.
 • Er zijn drie groepen van GGZ-voorzieningen:


  • Intramurale zorg: opname voor behandeling op een psychiatrische afdeling.
  • Extramurale zorg: voor patiënten die in hun eigen woonomgeving blijven en daar de nodige zorg ontvangen. Ze kunnen terecht voor aan-huis therapie of gaan langs in een instelling. De ambulante zorg groei en wordt herstelgerichte zorg.
  • Semimurale zorg: voor mensen die bij bovenstaande niet gebaat zijn zijn er beschermende woonvormen. Kleine groepen wonen samen en ontvangen zorg en begeleiding. Een andere vorm is dagopvang in de instelling, maar men woon zelfstandig. 
 • Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) wordt vervangen door:Wet verplichte ggz (Wvggz). Waar gaat die wet vanuit?
  van (ambulant) behandelen en stelt niet langer meer de gedwongen opname centraal. Dwang moet zoveel mogelijk worden voorkomen en alleen worden toegepast wanneer de psychische stoornis kan leiden tot ernstige schade voor de patiënt zelf of voor een ander
 • Eerst was er de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ), nu is er een andere wet. Welke?
  De Wet verplichte ggz (Wvggz).
 • Intramurale zorg
  Opname voor behandeling of verpleging in een instelling.
  Synoniem = klinische zorg
 • Drie patiëntenorganisaties zijn:
  -LOC Zeggenschap: optimaliseren kwaliteit zorg.
  -Landelijk Platform GGZ: positie kwetsbare mensen te verbeteren.
  -Labyrint-In Perspectief: ondersteuning aan familie.
 • Wat houdt het gevaarcriterium in?
  Dat iemand alleen gedwongen opgenomen kan worden als de patiënt een gevaar voor zichzelf of voor zijn/haar omgeving vormt
 • Wat is er anders aan de Wet verplichte ggz?
  Hij gaat uit van (ambulant) behandelen en niet van gedwongen opname. Dit moet juist zoveel mogelijk worden voorkomen en alleen worden toegepast wanneer de psychische stoornis kan leiden tot ernstige schade voor de patiënt zelf of voor een ander. Alle mogelijkheden voor vrijwillige zorg moeten zijn benut. Moet zorg op maat worden gegeven, kan ook bij patiënt thuis.
 • PAAZ
  Psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis.
 • Op welke manieren kan via de BOPZ een patiënt gedwongen worden opgenomen?
  • RM: rechterlijke machtiging. Officier van justitie vraagt de machtiging aan bij de arrondissementsrechtbank. Een arts of psychiater, niet die van de patiënt, moet in een verklaring aangeven of de patiënt een gevaar vormt vanwege de stoornis.
  • IBS: in bewaring stelling (in spoedeisende gevallen) verklaring van arts of psychiater, niet zijnde behandelaar. Burgemeester schrijft de maatregel uit en stelt de officier van justitie en de inspecteur van de gezondheidszorg op de hoogte. Rechter bezoekt korte tijd later patiënt en beslist of de IBS wordt bekrachtigd. 

   Ee RM kan worden afgegeven voor een half jaar tot maximaal twee jaar.
   Een IBS kan met drie weken worden verlengd.
 • Wat is de nieuwe variant op de IBS?
  Verzoek tot crisismaatregel bij de burgemeester. 3 dagen.
 • Psychopathologie
  Wetenschap of studie van het psychisch lijden.
  Gebruikt als verzamelbegrip voor het geheel van psychische stoornissen.
 • Wat zijn kenmerken/mogelijkheden van de Wet verplichte ggz (Wvggz)
  • gaat uit van (ambulant) behandelen
  • zorg op maat en eventueel thuis
  • burgemeester kan een crisismaatregel uitschrijven voor maximaal drie dagen) bij zeer acute situaties
  • minder acute situaties kunnen ook mensen uit de directe omgeving een verzoek tot verplichte zorg (waaronder ambulante begeleiding) doen bij de geneesheer-directeur. Deze kan een zorgmachtiging afgeven.
 • Wat kan de omgeving in minder acute crisissituaties doen?
  Een verzoek tot verplichte zorg indienen bij geneesheer-directeur. Deze verzoekt de rechter om een zorgmachtiging uit te schrijven.
 • Riagg
  Regionale instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg.
 • Hoe is het stelsel ggz-voorzieningen tegenwoordig geregeld?
  • basis- GGZ onder verantwoordelijkheid huisarts. o.a. POH-GGZ. Geen DSM5 stoornis
  • generalistische basis-GGZ verwijzing door huisarts bij ernstiger problemnatiek of een stoornis volgens DSM V
  • gespecialiseerde GGZ voor cliënten met nog zwaardere, complexe of acute psychische stoorissen
 • Welke groep kan nog meer onder dwang worden opgenomen?
  Delinquenten die door een psychische stoornis verminderd toerekeningsvatbaar of ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard.
 • RIBW
  Regionale instelling voor beschermd wonen.
 • Uit welke stappen bestaat het medisch model?
  • Diagnose
  • Verklaring
  • Prognose
  • Therapie
  • Preventie
 • Wat kan er o.b.v. een psychiatrisch onderzoek bij delinquenten opgelegd worden? En waar wordt dit meestal uitgevoerd?
  Een terbeschikkingstelling (TBS) met dwangverpleging. Vaak betekent dit gedwongen opname en psychiatrische behandeling in een forensisch-psychiatrisch centrum (TBS-kliniek).
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Psychiatrie
 • R van Deth
 • 9789036803519 of 9036803519
 • 4e [herz.] dr.

Samenvatting - Psychiatrie

 • 1 psychiatrie in de maatschappij

 • Psychiaters kunnen niet aan de hand van laboratoriumresultaten of radiografieën bepalen of iemand een psychische stoornis heeft. Zij moeten afgaan op wat mensen doen of zeggen en daarbij kunnen zij gemakkelijk op een dwaalspoor worden gebracht.

 • Een psychiatrische stoornis hangt nauw samen met de betekenis van de begrippen abnormaliteit en ziekte. Het begrip abnormaliteit slaat dan op elke afwijking ten opzichte van een norm.

 • Maar de beoordeling of bepaald gedrag 'normaal' is, hangt af van uiteenlopende criteria:

  • kenmerken van de beoordeelde persoon, zoals: leeftijd, geslacht, beroep, maatschappelijke positie, sociale rol. Zo wordt bepaald gedrag bijvoorbeeld normaal geacht bij een kind, maar niet bij een volwassene.
  • tijd en plaats van het gedrag. Wie bijvoorbeeld in een bikini of pyama op straat loopt, wordt al snel als 'gek' beschouwd.
  • waarden en normen van de heersende cultuur en tijdgeest. Een bekend voorbeeld is de discussie of homoseksualiteit een afwijking is.
 • Om te spreken van een psychiatrische stoornis is een zienswijze op grond van wetenschappelijke kennis noodzakelijk. het gestoorde gedrag moet dan een aantal kenmerken vertonen die: 

  1. ook bij andere mensen als storend zijn vastgesteld
  2. en omwille van deze gelijkenis beschreven en geordend kunnen worden binnen het begrippenkader van de psychiatrie.

  Volgens deze laatste voorwaarde kan de conclusie psychiatrische stoornis niet door één beoordelaar met zijn of haar persoonlijke normenstelsel worden getrokken. Andere deskundigen moeten in staat zijn tot dezelfde conclusie. Dit noemt men het criterium van wetenschappelijke consensus.

 • Waarom mag je niet spreken van een psychiatrische ziekten?

  Omdat de term ziekte namelijk naar een lichamelijke afwijking, aandoening of stoornis met een specifieke oorzaak, een duidelijk beloop en, zo mogelijk, een aangepaste therapie verwijst.

   

  Uitzondering is een beperkte groep stoornissen waarvan een organische oorzaak bekend is (psychiatrische stoornissen op grond van hersenaandoeningen of door misbruik van drugs, alcohol).

 • Naast de medische opvatting kan men aan het begrip 'ziekte' ook een psychologische en sociologische inhoud geven. In het eerste geval gaat het om de beleving van ziek-zijn: onwel zijn, lijden of beperking in het lichamelijk, psychisch en/of sociaal functioneren. Vanuit het sociologisch standpunt benadrukt men de rol van ziek-zijn: enerzijds de behoefte van erkenning als zieke of patiënt en anderzijds de verwachting te zoeken naar genezing door raadpleging van een deskundige.

 • Wat is psychopathologie?

  Verzamelbegrip voor het geheel van psychische stoornissen. Ook wel: de wetenschap of studie van het psychisch lijden.

 • Wat is psychiatrie?

  Toegepaste wetenschap

 • Waardoor is de werkwijze van de psychiatrie geinspireerd?

  Het medisch model

 • Het medische model houdt in: een systematische werkwijze om pathologische verschijnselen te bestuderen en, zo mogelijk, te wijzigen. Hierin zijn de volgende stappen te onderscheiden:

  • Diagnose: beschrijving van karakteristieken eigenschappen, ongeacht de mogelijke verklaringen van de stoornis.
  • Verklaring: verkenning van factoren die de stoornis hebben veroorzaakt, uitgelokt, bevorderd of in stand gehouden.
  • Prognose: een op onderzoek gebaseerde voorspelling van het mogelijke beloop van de stoornis, enerzijds zonder therapeutische ingrijpen en anderzijds onder invloed van een behandeling.
  • Therapie: ontwerp en uitvoering van een interventie op grond van de eerste drie punten, met het doel de stoornis te doen verdwijnen of minstens te verbeteren.
  • Preventie: ontwerp en uitvoering van een actieplan op grond van de voorgaande punten, om stoornissen te voorkomen (primaire priventie), zo snel en effectief mogelijk te behandelen om te voorkomen dat het erger wordt (secundaire preventie) of om nadelige gevolgen te beperken (tertiaire preventie of revalidatie).
 • De ggz-voorzieningen kunnen in drie groepen worden onderscheiden:

  • Intramurale of klinische zorg: opname (dag en nacht: intramuraal = 'binnen de muren') voor behandeling of verpleging in een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis of een psychiatrische kliniek.
  • Extramurale of ambulante zorg: voor patienten of clienten die in hun eigen woonomgeving blijven (ambulant = 'wandelend' en extramuraal = 'buiten de muren van de kliniek')
  • Tussenvoorzieningen of vormen van semimurale zorg: voor mensen waarvoor extramurale zorg onvoldoende is en voor wie een volledige opname in een kliniek niet noodzakelijk is.
 • De grootste groep GGZ clienten meldt zich bij het RIAGG. Multidisciplinaire teams zorgen er voor preventie, advisering, begeleiding, behandeling en crisisinterventie

 • Als alternatief voor een langdurig verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis zijn er beschermende woonvormen. Kleine groepjes (ex)patienten wonen er samen en krijgen ondersteuning en begeleiding. Dit is voor sommige een tussenstap naar zelfstandig wonen.

 • Zie tabel 1.1

 • Zie tabel 1.2

 • Wat is psychiatrie?
  Psychiatrie is 't medisch specialisme dat zich bezighoudt met problemen die kinderen, jongeren en volwassenen kunnen hebben in gedrag en beleving.
 • 1.1 Gek of ziek?

 • Wat zijn de drie grote stromingen van de psychiatrie?
  Biologische, de psychotherapeutische en de sociale richting. 
 • Beschrijf hoe men in de middeleeuwen tegen 'gekken' aan keek
  In de middeleeuwen werd opvallende gekte beschouwd als 'straffe Gods' of als teken van duivelse bezetenheid. Zulke mensen kwamen in de gevangenis terecht of op de brandstapel.
 • Wat betekend het begrip abnormaliteit?
  Elk afwijking ten opzichte van een norm. 
 • Wat betekent het begrip abnormaliteit?
  Elk afwijking ten opzichte van een norm. 
 • Beschrijf hoe men in de 17e eeuw tegen 'gekken' aan keek.
  Men sprak in de 17e eeuw , door toenemende invloed van geneeskunde,  van 'krankzinnigheid' en 'geestesziekte'. De behandeling bestond uit opname/opsluiting in gestichten of asielen waar ze vaak in mensonwaardige omstandigheden leefden
 • Wanneer mag je spreken van een psychiatrische stoornis?
  Op grond van wetenschappelijke kennis. Het moet aan een aantal kenmerken voldoen.
 • Wat betekent 'normaal'?
  Iemand die normaal is, beantwoordt aan een bepaalde norm van een specifieke sociale groep. 
 • Beschrijf hoe men in de 19e eeuw tegen 'gekken' aan keek
  Er was een classificatiesysteem waarin zenuwziekten gelijk werd gesteld met hersenziekten. De gestichten/asielen werden geleidelijk aan omgevormd tot ziekenhuizen waar de verzorging verbeterde, maar de behandeling beperkt bleef.
 • Psychiatrische stoornis. Kenmerk 1:
  Kenmerken vertonen die voor andere personen storend zijn. 
 • Noem drie criteria wanneer iemand normaal is
  • Kenmerken van de beoordeelde persoon, zoals leeftijd, geslacht, beroep, maatschappelijke positie, sociale rol. Zo wordt bepaald gedrag bv normaal geacht bij een kind, maar niet bij een volwassene.
  • Tijd en plaats van het gedrag. Wie bv in een bikini of pyjama op straat loopt, wordt al snel als 'gek' beschouwd, tenzij het carnaval is.
  • Waarden en normen van de heersende cultuur en tijdsgeest. Een bekend vb is de discussie of homosexualiteit een afwijking is.
 • Wat zijn drie kenmerken van een psychiatrische stoornis?
  1. Kenmerken vertonen die voor andere personen storend zijn. 
  2. Wanneer ze overeenkomsten hebben binnen het begrippenkader van de psychiatrie. 
  3. Kan niet door één beoordelaar bepaalt worden. Pas wanneer meerdere beoordelaars het zelfde opmerken, spreek je over een psychiatrische stoornis. 
 • Beschrijf hoe Freud tegen gekken aan keek (20e eeuw).
  Sigmund Freud verklaarde de 'gekte' als en stoornis dat vooral psychologisch verklaard en behandeld werd. Toch kwamen alleen de lichtere stoornissen in aanmerking voor de behandeling van Freud. De zwaardere gevallen werden nog steeds opgenomen in een kliniek.
 • Psychiatrische stoornis. Kenmerk 2:
  Wanneer ze overeenkomsten hebben binnen het begrippenkader van de psychiatrie. 
 • Hoe wordt abnormaal gedrag beschouwd door de maatschappij?
  Het wordt als een stoornis beschouwd als het de betrokken persoon en/of de omgeving hindert ('stoort').
 • Noem drie criteria wanneer iemand "normaal" is.
  - Kenmerken van de beoordeelde persoon, zoals leeftijd, geslacht, beroep, maatschappelijke positie, sociale rol. Zo wordt bepaald gedrag bijvoorbeeld normaal geacht bij een kind, maar niet bij een volwassene.
  - Tijd en plaats van het gedrag. Wie Wie bijvoorbeeld in een bikini of pyjama op straat loopt, wordt al snel als 'gek' beschouwd, tenzij het carnaval is.
  - Waarden en normen van de heersende cultuur en tijdgeest. Een bekend voorbeeld is de discussie of homoseksualiteit en afwijking is.
 • Wat zijn de drie grote stromingen van de psychiatrie, welke nu als deelterreinen of specialistische visies naast elkaar voorkomt?
  • De biologische richting
  • De psychotherapeutische richting
  • Sociale richting. 
 • Psychiatrische stoornis. Kenmerk 3:
  Kan niet door 1 beoordelaar bepaalt worden. Pas wanneer meerdere beoordelaars het zelfde opmerken spreek je over een psychiatrische stoornis. 
 • Wat is wetenschappelijke consensus?
  Dat andere deskundigen in staan moeten zijn tot dezelfde conclusie te komen.
 • Waar slaat het begrip abnormailteit op?
  Elk afwijking ten opzichte van een norm. 
 • Abnormaal gedrag is niet automatisch een stoornis. Een stoornis is niet altijd een psychiatrische stoornis. Het kan gaan om een lichamelijke aandoening of een sociaal-economische probleem. 
 • Wat is het principe van repliceerbaarheid?
  Bij een nog onbekende of onbeschreven stoornis, moet de vaststelling ook door collega deskundigen mogelijk zijn.
 • Naast de typisch medische opvatting kan met aan het begrip 'ziekte' ook twee andere inhouden geven. Welke twee en waar gaat het om?
  - een psychologische inhoud: het gaan om de beleving van het ziek zijn.
  - een sociologische inhoud: het gaat om de rol van het ziek zijn.
 • Wanneer wordt abnormaal gedrag als een stoornis beschouwd?
  Het wordt als een stoornis beschouwd als het de betrokken persoon en/of de omgeving hindert ('stoort').
 • Abnormaal gedrag betekent niet meteen een stoornis. Een stoornis is niet altijd een psychiatrische stoornis. Het kan gaan om een lichamelijke aandoening of een sociaal-economische probleem.
  Voorbeeld: een superintelligent persoon wordt niet als gestoord gezien,een zwakbegaafde vaak wel. Toch gaat het in beide gevallen om een afwijking tov de 'normale' verwachte intelligentie.
 • Om te spreken van een psychiatrische stoornis moet aan drie voorwaarden voldaan zijn. Welke drie zijn dat?
  1. Het betreft een abnormaal verschijnsel of gedrag dat afwijkt van een sociale norm van hetgeen in de betreffende cultuur als normaal geldt.
  2. Dit abnormaal verschijnsel wordt door anderen ook als 'storend' vastgesteld.
  3. Het gaat om een psychiatrische stoornis als het verschijnsel/gedrag ook bij andere personen is vastgesteld en binnen het gangbare begrippenkader van de psychiatrie kan worden beschreven. 
 • Geef een uitleg van begrip 'ziekte' op gebied van medisch, psychologische en sociologische benaderingen
  Medisch: Ziekte verwijst naar een lichamelijke afwijking, aandoening of stoornis met een specifieke oorzaak en een duidelijke beloop .
  Psychologisch: Hier gaat het om de beleving van het ziek-zijn: de subjectieve ervaring van onwelzijn, lijden of beperking in het lichamelijk, psychisch of sociaal functioneren.
  Sociologisch: Men benadrukt de rol van het ziek-zijn. Enerzijds de behoefte aan erkenning als ziekte of patiënt en anderzijds de verwachting te zoeken naar genezing dmv raadpleging van een deskundige.
 • Waarom mag je niet spreken van een psychiatrische ziekten?
  Omdat de term ziekte namelijk naar een lichamelijke afwijking, aandoening of stoornis met een specifieke oorzaak, een duidelijk beloop en, zo mogelijk, een aangepaste therapie verwijst.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Tussenvoorziening
Voor wie ambulante zorg onvoldoende is en volledige opname in een instelling niet noodzakelijk is. Synoniem = semimuraal
Ambulant
Zonder dat de patiënt in een ziekenhuis of andere instelling wordt opgenomen.
Synoniem = extramuraal
Wat is genderdysforie
genderidentiteit is het basale gevoel van man of vrouw zijn. wanneer dit gevoel niet overeenstemt met de biologische sekse, dan is sprake van genderdysforie
Behandeling parafiele stoornissen
Cognitieve gedragstherapie (verbreken parafiele interesse en seksuele opwinding, misvattingen behandelen)
Soms middelen gebruiken die productie geslachtshormonen remmen (chemische castratie)
of psychofarmaca 

Kans van slagen niet groot, hooguit leert men vaak omgaan met de stoornis. En velen zoeken niet vrijwillig hulp
Verklaring parafiele stoornissen
Aangeboren structurele en functionele hersenafwijkingen (bijna enkel bij mannen)
Conditioneren (ervaring in jeugd)
Model van ouders
Behandeling seksuele disfunctie
Achterliggende oorzaken aanpakken 
Cognitieve gedragstherapie
Sensate-focustechniek (als huiswerk verbod seks of aanraking geslachtsdelen ,na paar weken langzaam uitbreiden met nadruk op plezier en niet op erectie/orgasme)
Verklaring voor seksuele disfunctie
Biologische, bijv niveau geslachtshormonen, psychologische, bijv stress, angst, schaamte, en sociale factoren, bijv. cultuur, antiseksuele omgeving, gebrekkige seksuele kennis, relatieproblemen, verleden van seksueel misbruik
Wanneer wordt genderidentiteit en seksuele orientatie in de hersenen vastgelegd?
volgens hersenwetenschappers wordt al vroeg tijdens de zwangerschap de genderidentiteit en de seksuele oriëntatie in onze hersenen vast gelegd. in de puberteit worden deze hersencircuits geactiveerd.
Behandeling eetstoornis
Therapie richt zich op snelle gewichtstoename en herstel gezond eetpatroon. Soms wordt antidepressiva voorgeschreven. Gezinstherapie en exposure aan de gewichtsfobie. cognitieve therapie: onredelijke opvattingen lichaam voeding en gewicht omkeren. Psychotherapie voor omgaan met problemen hier en nu en emoties uiten
verklaring somatisch-symptoomstoornis?
tegenwoordig gaat men ervan uit dat een ingrijpende emotionele ervaring tot dissociatie kan leiden. Deze ontkoppeling in het normale bewustzijn zou tot uiting komen in ongewild controleverlies over bepaalde lichaamsfuncties.

Cognitieve gedragsbenadering: catastroferen (ieder pijntje wijst op een ernstige ziekte)