Samenvatting Psychiatrie Hbo Niveau 5

-
ISBN-13 9789031352111
366 Flashcards en notities
7 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Psychiatrie Hbo Niveau 5". De auteur(s) van het boek is/zijn Drs, IJ D Jüngen, Drs J A M Kerstens. Het ISBN van dit boek is 9789031352111. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Psychiatrie Hbo Niveau 5

 • 0.1 Recente ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg

 • Hoe zag de geestelijke gezondheidszorg eruit voor 1800?
  Tot die tijd was er vaak sprake van opsluiting, mishandeling en bewaking. Men zag de psychiatrische patiënten niet als een ziekte, maar als een bedreiging voor de samenleving.
 • Wat is een 'morele behandeling' en wie was daar de grondlegger van?
  Pinel uit Frankrijk was de grondlegger van de 'morele behandeling', dat wil zeggen een behandeling waarin de relatie met de patiënt (menselijke bejegening) en een bepaalde omgeving (ontspannen en respectvol) belangrijke elementen waren voor het bevorderen van zijn geestelijke gezondheid. 
 • Doordat de bedverpleging toenaam, werd de geestelijk gestoorde steeds meer gezien als een lichamelijk zieke (hersenzieke).
 • Hoe ontwikkelde de kijk op de psychiatrie na de komst van de 'Actievere Therapie' in 1925?
  Door de komst van de Actievere Therapie van Hermann Simon (Duitser), veranderde de houding tegenover patiënten van het bestrijden van de ziektesymptomen naar het aanspreken van zijn gezonde krachten.
 • Ook Freud was een belangrijke in de ontwikkeling. Wat ontdekte hij?
  Hij ontdekte dat veel psychiatrische symptomen voortkwamen uit onverwerkte conflicten. Door gesprekstherapie konden patiënten zelf aan die onverwerkte conflicten werken.
 • Waar stond de beweging Antipsychiatrie voor?
  Zij hadden felle kritiek (in de jaren 70) op de in de jaren 50 ontstane gebruik van medicijnen. Ze vonden namelijk dat niet de cliënt ziek was, maar de samenleving.
 • Hoe veranderde de zorg onder invloed van de antipsychiatrie?
  De zorg verbeterde: geen inrichtingen meer, geen verblijfsafdelingen in de duinen, maar kleine krisischcentra en beschermde woonvormen in de stad met ambulante wijkteams.
 • Hoe ziet de zorg er nu uit?
  Er zijn kleinschalige voorzieningen met psychiatrische ziekenhuizen en extra- en semimurale voorzieningen. Er zijn naast klinische behandelingen ook mogelijkheden voor deeltijd en dagbehandelingen. 
 • De zorg is op dit moment uitgegroeid tot ketenzorg en zorgprogramma's. 
 • Wat is het doel van ketelzorg?
  De ketenzorg moet een adequaat antwoord geven op de hulpvraag van de patiënt door samenwerking en samenhang tussen de geestelijke gezondheidszorg en de somatische zorg, de maatschappelijke zorg en de gemeentelijke voorzieningen. 
 • Wat wordt beoogd met vermaatschappelijking?
  Hiermee wordt beoogd de min of meer zelfstandige leefsituatie van de patiënt te behouden of te herstellen en de maatschappelijke participatie door mensen met beperkingen te vergroten. 
 • Wat is de DBC?
  De DBC staan voor diagnosebehandelcombinatie. De DBC beschrijft - per diagnose - elke stap in de behandeling van een patiënt vanaf het eerste consult tot en met de laatste. Het gaat hierbij zowel om poliklinische als om klinische behandelingen.
 • 0.2 Doelen van de GGZ

 • Waar moet volgens GGZ Nederland de geestelijke gezondheidszorg op gericht zijn? (4)
  - het  voorkomen van psychische aandoeningen
  - het behandelen en genezen van psychische aandoeningen
  - het zo goed mogelijk laten deelnemen van mensen met een chronische psychische aandoening aan de samenleving
  - het bieden van (ongevraagde) hulp aan mensen die ernstig verward en/of verslaafd zijn en die uit zichzelf geen hulp zoeken.
 • In welke acht circuits zijn de GGZ-voorzieningen te onderverdelen?
  - Eerstelijns GGZ
  - GGZ-preventie
  - GGZ voor kinderen en jeugdigen
  - GGZ voor volwassenen
  - GGZ voor ouderen
  - Forensische psychiatrie
  - Verslavingszorg
  - Openbare GGZ
 • Hoe ziet de eerstelijns GGZ eruit?
  Het heeft een algemeen karakter, is extramuraal en is direct toegankelijk voor hulpzoekende. 

  De hulp wordt meestal geboden door de huisartsen, eerstelijns psychologen, maatschappelijk werkers, 

  Het is voornamelijk voor lichtere psychiatrische problemen. 
 • Hoe ziet de GGZ-preventie eruit?
  GGZ-preventie staat voor activiteiten vanuit de gezondheidszorg om ernstige psychische problemen te voorkomen dan wel vroeg op te sporen, teneinde de kans dat behandeling succes heeft te vergroten.

  Het kan ook zijn dat iemand al een stoornis heeft, maar dat de gevolgen worden verzacht of dat er voorkomen wordt dat er andere stoornissen ontstaan
 • Hoe ziet de GGZ voor kinderen en jeugdigen eruit?
  Het is onderdeel van jeugdzorg en het bestaat uit jeugd-GGZ, jeugdhulpverlening en jeugdbescherming.
 • Hoe ziet de GGZ voor volwassenen eruit?
  Het bestaat uit veel verschillende behandelprogramma's gericht op behandeling en begeleiding van specifieke hulpvragen. 
 • Hoe ziet de GGZ voor ouderen eruit?
  Het speelt vooral af in GGZ instellingen, maar ook allerlei vormen van ambulante hulpverlening, zoals psychische thuiszorg. 

  Onderdeel hiervan is de psychogeriatrische verpleeghuizen voor mensen met bijkomende dementie. 
 • Hoe ziet de verslavingszorg eruit?
  De verslavingszorg biedt hulp aan mensen die problemen ervaren met het gebruik van middelen zoals drugs en alcohol, maar ook andere verslavingen.

  Het wordt ambubulant, semimuraal en intramuraal aangeboden.
 • Hoe ziet de openbare GGZ eruit?
  Het omvat alle activiteiten op het gebied van geestelijke volksgezondheid die niet worden uitgevoerd op geleide van een vrijwillige, individuele hulpvraag:

  - directe hulpverlening voor het individu, dat wil zeggen permanent beschikbare hulpverlening
  - zorg voor risicogroepen, dat willen zeggen zorg en preventie voor mensen met een verhoogd risico op psychische problemen
  - collectieve GGZ, dat wil zeggen preventie, gezondheidsbevorderende en beschermende activiteiten op het terrein van de geestelijke gezondheid, gericht op niet nader omschreven groepen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waarin valt de oorzaak van suïcidale toestand te verdelen?
In de suïcidale toestand van gedachten, intenties, motieven en handelingen gericht op suïcide.

Bijkomende factoren verwijzen naar individuele psychiatrische, psychologische en sociale factoren die met het suïcidale gedrag samenhangen.
Wanneer is het risico het grootst op suïcide bij terminaal zieke mensen?
Het relatieve risico is het hoogst vlak na de diagnose.
Hoeveel mensen plegen in Nederland per jaar zelfmoord volgens het CBS?
410.000 denken aan een poging, 94.000 doen een poging en 1.500 overlijdt. 
Waarvoor vindt een psychiatrische beoordeling plaats als iemand na een zelfmoordpoging in het ziekenhuis terecht komt?
1. door psychopathologie optredend gedrag dat de medische interventie onmogelijk maakt voor zover mogelijk te beïnvloeden.
2. een recidiefrisico op een TS in te schatten n zo nodig beschermende maatregelen te treffen.
3. na te gaan of er een psychiatrische aandoening is waarvoor behandeling nodig is.
Als iemand door een zelfmoordpoging in het ziekenhuis terecht komt, wat is dan meestal de klacht?
Intoxicaties met geneesmiddelen, andere middelen (drugs, etsende stoffen, alcohol) of verwondingen.
Waar wordt DBS toegepast?
Behalve voor mensen met een ernstige dwangstoornis, wordt het ook wel eens toegepast bij mensen met bewegingsstornissen (Parkinson en verschillende vormen van dystonie en tremoren). 
Wat zijn gevolgen van DBS? 
Behalve complicaties na de operatie zoals infectie of bloedingen, kunnen milde geheugen- en taalstoornissen (niet op woorden kunnen komen) voorkomen.
Wat is Deep Brain Stimulation?
Deze ingreep is omkeerbaar. Er wordt een elektrode geplaats op de nucleus accumbens.
Wat zijn bijwerkingen van neurochirurgische behandelingen?
Geheugenstoornissen, stemmingsschommelingen, apathie, ontremd gedrag, epilepsie en incontinentie. 
Wat is een nadeel van een neurochirurgische behandeling?
De onomkeerbaarheid van de behandeling.