Samenvatting psychodiagnostiek binnen de gezondheidspsychologie

435 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - psychodiagnostiek binnen de gezondheidspsychologie

 • 1 Inleiding

 • Wat is definitie psychodiagnostiek volgens NIP?
  Onderzoeksproces gericht op doen van psychodiagnostische uitspraken - personen.
 • Verschil gezondheidspsychologen en gezondheidsZORGpsychologen? Dit zijn de belangrijkste beroepen binnen de gezondheidspsychologie.
  - BIG registratie.
  - Gezondheidspsycho onder supervisie van KP-er of GZ-er of psychotherapeut diagnostiek.
 • Doelen die Kaptein, Dekker en Vingerhoets noemen van behandeling door GZ-er?
  1. Kennis patiënt vergroten over (psychosociale) gevolgen ziekte.
  2. motiveren tot gedragsverandering.
  3. inzicht vergroten in diens persoonlijk gedrag.
  4. versterken houding en vaardigheden to zelfzorg patiënt.
 • Wanneer wordt diagnostiek bij gezondheidspsychologie ingezet?
  • Mentale klachten agv fysieke gezondheidsproblemen.
  • Fysieke en mentale klachten -> ongezonde leefstijl.
  • Gespreksinstrument om algemeen welzijn te versterken. 
 • 5. Wat is verschil in werkveld gezondheidpsycho en KP-er?
  gezondheidspsycholoog - normale psychosociale gedragsaspecten in relatie tot ziekte en gezondheid, KP-er - afwijkend, slecht aangepast en dus disfunctioneel gedrag.
 • 6. Noem aantal aanvullende registraties, titels of aantekeningen die men kan halen na de opleiding als basispsycholoog?
  Basisaantekening Psychodiagnostiek, titel psycholoog NIP, de registratie als seksuoloog of als leefstijlcoach.
 • 1.1 De werkvelden

 • Wat zijn de werkvelden van gezondheidspsychologen?
  * POH: diagnostiek - kleinschalig - korte tijd beeld klachten door bijv. SCL-90
  * Ziekenhuis: DIA om patiënten te testen en begeleiden met klachten gerelateerd aan chronische ziekten. 
      OF: angst en spanning testen bij kinderen met chron ziekte.
      OF: testen wanneer voor lichamelijke klachten geen lich oorzaak te vinden is = Soma Onverklaarbare Lich Klachten.  
  * Revalidatiecentrum.
  * Als leefstijlcoach.
 • Wanneer gezondheidspsych als diagnostiek doet als onderdeel vd hulpverlening, hoe wordt dit dan aangeboden.
  • Door zelfhulpinterventies al Kanker Nazorg Wijzer.
  • Doorverwijzing naar POH (GG of somatiek) of 1ste-lijnspsycholoog.
  • Door blended care.
  • Onder begeleiding van leefstijlcoach of -psycholoog door bijv:
  Experience Sampling Methode (ESM) = gestructureerde dagboekmethode.
  FitBits, smartwatches. 
  Vragenlijst Mijn Positieve Gezondheid.
 • Wanneer gezondheidspsycholoog als diagnostiek doet als onderdeel vd hulpverlening, hoe wordt dit dan aangeboden.
  • Door zelfhulpinterventies al Kanker Nazorg Wijzer.
  • Doorverwijzing naar POH (GG of somatiek) of 1ste-lijnspsycholoog.
  • Door blended care.
  • Onder begeleiding van leefstijlcoach of -psycholoog door bijv:
  Experience Sampling Methode (ESM) = gestructureerde dagboekmethode.
  FitBits, smartwatches.
  Vragenlijst Mijn Positieve Gezondheid.
 • Wat zijn de belangrijkste twee beroepen binnen de gezondheidspsychologie?
  De belangrijkste beroepen zijn basispsycholoog en gezondheidszorgpsycholoog.
 • Welke beroepen zijn wettelijk geregistreerd?
   De gezondheidszorgpsycholoog (maar ook de klinisch (neuro)psycholoog en de  psychotherapeut) zijn allemaal wettelijk geregistreerd (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, Wet BIG).
 • En wat is het belangrijkste verschil tussen de niet en wel wettelijk geregistreerde beroepen?
  Het belangrijkste verschil is dat een basispsycholoog altijd onder supervisie werkt van iemand met een van de andere functies.
 • Noem het verschil tussen het werkveld van een klinisch psycholoog en een gezondheidspsycholoog.
  De gezondheidspsycholoog zich meer richt op relatief normale psychosociale gedragsaspecten in relatie tot ziekte en gezondheid, terwijl de klinisch psycholoog zich meer bezighoudt met afwijkend, slecht aangepast en dus disfunctioneel gedrag.
 • Hoe maakt een gezondheidspsycholoog gebruik van testen?
  Een gezondheidspsycholoog komt in aanraking met mensen met mildere mentale klachten. Zelftesten zijn daarbij ondersteunend of kunnen gebruikt worden als gespreksinstrument.
 • 1.2 Populatie en problematiek

 • 1. Hoe wordt hulpverlening binnen gezondheidspsycho gedefinieerd?
  Versterken vermogen om eigen regie te voeren en aan te passen aan mentale, fysieke  en sociale uitdagingen vh leven. --> overlapt definitie Positieve Gezondheid.
 • Gezondheidspsycholoog verleend hulp aan:
  Revalidatiepatiënten
  patiënten met hart en vaatziekten
  diabetes
 • Hulpverlening vindt plaats bij:
  Mentale gezondheidsklachten als gevolg van:
  -chronische ziekten
  - eenzaamheid
  - pesten
  - rouw
  - verlies
  - revalidatie
  - scheiding
  - leefstijlveranderingen  

  Er wordt gebruik gemaakt van (zelf)testen zonder uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

1. Wanneer zijn indir metho met name geschikt?
Om onbewuste - impliciete onderdelen en processen te verhelderen met name bij DIA persoonlijkheidsstoornissen.
Conclusie uit indir metho zijn hypothetisch en deze methoden moeten worden gebruikt met andere metho en infobronnen.
2. Heeft COTAN de indir metho pos of nega beoordeeld?
Negatief.
Bij interpreteren maak je gebruik van theorieën of referentiekaders. De uitlegkunde is de beste bron voor gestructureerde interpretatie. Wat moet een DIA doen als hij indir metho wil gebruiken?
- zich eigen maken v theorieën die gebruikt zijn bij ontwikkeling indir metho.
- weten welke theoretische refkaders bij DIA worden gebruikt.
- dat wat je interpreteert ALTIJD in context bekijken vh gehele interpretatieproces.
Bestaan er voor tekeningen ook scoringssystemen? En worden deze ook gebruikt?
Ja en bijna niet
1. Wat zijn de 7 kenmerken van Zinnen Aanvul Test?
 • Versies van 20 tot 100 zinnen.
 • Er zijn scoringssystemen, maar in praktijk niet gebruikt - complex en subjectief.
 • Interpretatie via impressie: verdeling in betekenisvolle en nietszeggende zinnen (bijv clichés). 
 • Betekenisvolle aanvullingen onderverdeeld in rubrieken.
 • ZALC door Westenberg (2000) > bepalen ego-ontwikkelingsstadium bepalen voor 8 - 25 jarigen. 
 • 6 versies v ZALC: 8-12, 13-18, 19-25 aparte versie man/vrouw.. 
 • ZAT en ZALC worden ook gebruikt als uitgangspunt voor gesprek met cliënt ipv als DIA. 
1. Wat zijn de 6 kenmerken vd Rorschachtest?
 1. Uitgangspunt: beeld v persoonlijkheidsdynamiek en -structuur.
 2. Test gebaseerd op: mens geneigd om interpretaties en gevoelens te projecteren op dat wat we zintuigelijk waarnemen.
 3. 10 platen met inktvlekken - ene helft kleur : wat stelt het voor, waar lijkt het op, beweging, wat zie jij erin.
 4. Antwoorden door psycholoog letterlijk genoteerd > dan navraag zo non-directief mogelijk. 
 5. Afname, scoring en interpretatie = tijdrovend + opleiding en training noodzakelijk. 
 6. Scoringssystemen:
- Comprehensive System (CS) v Exner.
- Rorschach Performance Assessment System (R-PAS) > uitbreiding op CS. 
1. Wat zijn de 8 kenmerken van TAT?
 • Uitgangspunt: wijze v vertellen geeft beeld over innerlijke beleving en persoonlijkheid.
 • platen kijken en verhaal vertellen : wat gebeurt er, wat ging vooraf, hoe loopt het af, wat denken en voelen personen?
 • totaal 31 afbeeldingen in zwart-wit. 
 • 20 platen in 4 verschillende combi's.
 • Doelgroepen: jongens, mannen, meisjes, vrouwen. 
 • psycholoog verhaal woordelijk noteren. 
 • Meerdere scoringsystemen > kwantitatief systeem = Social Cognition & Object Relations Scales (SCORS) door Westen (2002) > betrouwbheid en validiteit HEEL GOED, maar geen normgegevens en LASTIG te scoringssysteem. 
 • In klinische praktijk > kwalitatieve interpretatie met nauwelijks scoring. 
1. Lindzey (1959) heeft op aard vd taak de indeling indir metho gemaakt. Welke 5 categorieën onderscheidt hij?
 1. Associatiemethoden - rorschachtest
 2. Constructiemethoden - TAT
 3. Afmaakmethoden - ZIT
 4. Keuze- of ordeningsmethoden - Szondi-test > non-verbaal > uit alternatieven voorkeur kiezen of rangschikken van stimuli (bijv foto's)
 5. Expressieve methoden - tekenen v bijv boom of huis
3. Vanuit welke 4 bronnen zegt Lerner (1998) dat je DIA info krijgt bij afname rorschachtest?
 • Formele codering vd antwoorden
 • Inhoudelijk-thematische analyse vd antwoorden
 • Observaties incl overdrachtsreacties onderzochte tijdens test
 • Tegenoverdrachtgevoelens psycholoog
1. Wat zijn de 4 kenmerken van indirect methoden?
 1. Onderzochte krijgt ongestructureerde taak aangeboden -> zelf interpreteren of zelf structuur bedenken.
 2. Manier v scoring > scoringssystemen complex en tijdrovend > dus vaak intuïtieve manier v interpreteren.
 3. Ongerichte doel v taak > gaat over beeld krijgen persoonlijkheidsstructuur ipv in kaart brengen persoonlijkheidsaspecten.
 4. functionele diagnose = hier-en-nu reactie/gedrag > (persoonlijkheids)kenmerken afleiden v gedrag in testsituatie.