Samenvatting psychodiagnostiek binnen de gezondheidspsychologie

462 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - psychodiagnostiek binnen de gezondheidspsychologie

 • 1 Inleiding

 • Wat is definitie psychodiagnostiek volgens NIP?
  Onderzoeksproces gericht op doen van psychodiagnostische uitspraken - personen.
 • Verschil gezondheidspsychologen en gezondheidsZORGpsychologen? Dit zijn de belangrijkste beroepen binnen de gezondheidspsychologie.
  - BIG registratie.
  - Gezondheidspsycho onder supervisie van KP-er of GZ-er of psychotherapeut diagnostiek.
 • Doelen die Kaptein, Dekker en Vingerhoets noemen van behandeling door GZ-er?
  1. Kennis patiënt vergroten over (psychosociale) gevolgen ziekte.
  2. motiveren tot gedragsverandering.
  3. inzicht vergroten in diens persoonlijk gedrag.
  4. versterken houding en vaardigheden to zelfzorg patiënt.
 • Wanneer wordt diagnostiek bij gezondheidspsychologie ingezet?
  • Mentale klachten agv fysieke gezondheidsproblemen.
  • Fysieke en mentale klachten -> ongezonde leefstijl.
  • Gespreksinstrument om algemeen welzijn te versterken. 
 • 5. Wat is verschil in werkveld gezondheidpsycho en KP-er?
  gezondheidspsycholoog - normale psychosociale gedragsaspecten in relatie tot ziekte en gezondheid, KP-er - afwijkend, slecht aangepast en dus disfunctioneel gedrag.
 • 6. Noem aantal aanvullende registraties, titels of aantekeningen die men kan halen na de opleiding als basispsycholoog?
  Basisaantekening Psychodiagnostiek, titel psycholoog NIP, de registratie als seksuoloog of als leefstijlcoach.
 • 1.1 De werkvelden

 • Wat zijn de werkvelden van gezondheidspsychologen?
  * POH: diagnostiek - kleinschalig - korte tijd beeld klachten door bijv. SCL-90
  * Ziekenhuis: DIA om patiënten te testen en begeleiden met klachten gerelateerd aan chronische ziekten. 
      OF: angst en spanning testen bij kinderen met chron ziekte.
      OF: testen wanneer voor lichamelijke klachten geen lich oorzaak te vinden is = Soma Onverklaarbare Lich Klachten.  
  * Revalidatiecentrum.
  * Als leefstijlcoach.
 • Wanneer gezondheidspsych als diagnostiek doet als onderdeel vd hulpverlening, hoe wordt dit dan aangeboden.
  • Door zelfhulpinterventies al Kanker Nazorg Wijzer.
  • Doorverwijzing naar POH (GG of somatiek) of 1ste-lijnspsycholoog.
  • Door blended care.
  • Onder begeleiding van leefstijlcoach of -psycholoog door bijv:
  Experience Sampling Methode (ESM) = gestructureerde dagboekmethode.
  FitBits, smartwatches. 
  Vragenlijst Mijn Positieve Gezondheid.
 • 1.2 Populatie en problematiek

 • 1. Hoe wordt hulpverlening binnen gezondheidspsycho gedefinieerd?
  Versterken vermogen om eigen regie te voeren en aan te passen aan mentale, fysieke  en sociale uitdagingen vh leven. --> overlapt definitie Positieve Gezondheid.
 • 1.3 Verwijzing en doorverwijzing

 • Wie kan verwijzen?
  Huisarts of medisch specialist.
  Cliënt kan direct contact zoeken met praktijk voor basis-ggz, maar voor vergoeding ziektekostenverzekering > verwijzing huisarts.
 • 1.4 Multidisciplinaire samenwerking

 • Wat is voordeel van Multidisciplinair team?
  Holistische benadering, Biopsychosociaal model - uitgangspunt. 
  Belangrijk is dat professionals elkaar taal verstaan.
 • 1.5 Psychodiagnostische taak

 • 1. Wat is eerste doel van psychodiagnostiek?
  Is cliënt bij de juiste persoon/instelling?
 • 2. En 2de doel?
  - aard en ernst klachten onderzoeken,
  - hoe klachten kunnen worden begrepen,
  - beste wijze om cliënt te helpen?
 • Psychodiagn onderzoek kan zich richten op diverse domeinen. Welke bijv?
  Intelligentie:
  niveau en structuur intelligentie onderzoeken + werkwijze, omgaan met tijdsdruk, taken en flexibiliteit. WAIS, DAT, Raven

  persoonlijkheid:
  hebben persoonlijkheidskenmerken invloed op klachtenpatroon? MMPI-2, NEO-PI-R

  projectief onderzoek:
  taak is onduidelijk voor cliënt -> als aanvulling op andere onderzoeken - hoe reageert iemand, voorkeuren? ZAT, rorschachtest.

  NPO:
  onderzoek hogere cogn functies - aandacht, motoriek, perceptie, geheugen > relatie hersenen en gedrag? Verbale leer- en geheugentaak, Stroop-kleur-woordtaak. 

  probleemgericht onderzoek:
  nader onderzoek klachten (depressief, vermoeidheid, slaap) of screening op klachten niet nog niet eerder zijn uitgevraagd. OF hoe gaat iemand om met problemen.  BDI, SCL-90, UCL.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

1. Wat is de SCAN of PSE? Noem 3 kenmerken
= Schedules for Clinica Assessment in Neuropsychiatry.
Voorheen: Present State Examination
 • niet bedoeld om klinische stoornissen volgens de DSM te classificeren
 • wel om DIA psychische verschijnselen die bij verschillende stoornissen kunnen voorkomen, te standaardiseren.
 • 22 secties, zoals
- dissociatieve stoornissen,
- depressieve stemming en gedachten,
- gebruik van alcohol en psychoactieve stoffen
- lichaamsfuncties.
- piekeren en spanning.
2. Geef 4 gestructureerde interviews waarmee geclassificeerd kan worden. En 2 die alleen worden gebruikt in epidemiologisch onderzoek.
 1. SCID
 2. MINI en MINI-Plus 
 3. SCAN
 4. PCL-R

1. DIS
2. CIDI
4. Ned Verkorte MMPI (NVM), vertelwatjeweet!
 • 83 items over 5 schalen:
Negativisme, Somatisering, Verlegenheid, Ernstige psychopathologie, Extraversie.
 • = gestopt door Amerika, omdat de verkorte PSYCHOMETRISCHE tekortkomingen had > nu NKPV = Ned Klinische Persoonlijkheids Vragenlijst > 6 schalen > NARCISME erbij.
 • COTAN: normen, betrouwbaarheid, validiteit = goed
Onderzoek naar misleidende feedback wordt door Merckelbach en Dandachi benadrukt. Maar waarom?
Omdat het inzicht geeft in de gevaren van elektronische zelftests die snelle DIA beloven.
3. Protocollair werken is de manier om DIA momentum en aff bias tegen te gaan. Wat is volgens Merckelbach & Dandachi protocollair werken?
 1. In gesprek met opdrachtgever en cliënt over verwijsvraag.
 2. Zijn er alternatieve hypo's te stellen?
 3. Na DIA onderzoek lezen dossier.
 4. Reflectie op de vraag of loyaliteit richting opdrachtgever v invloed is geweest.
GGNet heeft her-diagnose project oconder 967 patiënten gedaan. Wat was het resultaat?
26% diagnose NIET juist/volledig
17% werd uit behandeling ontslagen en verwezen naar huisarts of lichtere behandeling.
1. Vertel wat je weet over MINI en MINI-Plus

= Mini International Neuropsychiatric Interview. DIA Interviews voor vaststellen classificaties. Er zijn diverse versies die verschillen in:
 • het aantal classificaties,
 • in de differentiatie van subtypen,
 • in de episode
 • in het bepalen van de chronologie.
De MINI is breed inzetbaar, redelijke tot goede psychometrische eigenschappen + afnameduur beperkter dan afnameduur SCID.
5. Wanneer is een beoordelingsschaal of een Gestruc Interview diep en geef een voorbeeld ve instrument.
Instrument gaat uitgebreid in op speci stoornis of categorie stoornissen.
Bijv PCL-R (Psychopathy Checklist-Revised)
4. Wanneer is een beoordelingsschaal of Gestruc Interview breed? En geef voorbeeld ve instrument.
Als instrument een groot aantal onderwerpen of stoornissen bestrijkt > oppervlakkig is.
MINI
Wat zijn de voor- en nadelen van observeren door derden?
Voor:
- gedrag in natuurlijke context geobserveerd. 
Na:
- subj van beoordelaar.