Samenvatting psychologie

-
1124 Flashcards en notities
6 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • psychologie
 • Marc Brysaert
 • of

Samenvatting - psychologie

 • 1 Wat is Psychologie?

  • Rode dik gedrukte woorden: kernbegrippen.
  • Flashcards met schuin gedrukte vragen en antwoorden: niet zeker of ze gevraagd worden op het tentamen, ze staan ook niet in de samenvatting van het boek.
  • Groen gedrukte bij antwoorden en notities: aanvullende informatie voor mijzelf, zodat ik het beter begrijp.
  • Schuin gedrukte notities: niet zeker of het gevraagd wordt voor het tentamen, aanvullende informatie voor mijzelf.
  • Blauw is extra informatie als samenvatting.
 • 1.1 Een definitie van psychologie

 • Wat is de definitie van psychologie?

  Psychologie is een wetenschap waarbij het gedrag bestudeerd wordt en waarbij die gedragsevidentie gebruikt wordt om de interne processen te begrijpen die aan dat gedrag ten grondslag liggen.

 • betekenis woorden:

  evidentie = duidelijk / helder

  grondslag = basis van iets

 • 1.2.1 Ontwikkelingen in de filosofie

 • Copernicus, Nicolaus (1473-1543)

  Onze plaats in het universum.

  Aarde  is niet speciaal voor de mens gecreëerd en bevind zich niet in het centrum van het universum, maar draait (samen met andere planeten) rond de zon.

 • Descares, René (1596-1650)

  Rationalisme, Nativisme & Mechanische kijk op de wereld.

 • Wat is Rationalisme?

  Filosofische doctrine die steld dat de waarheid achterhaald kan worden door gebruik te maken van de rede.

  Om een mens te begrijpen, moest men de mens niet observeren, maar over hem nadenken.

 • Wat is Nativisme?

  Sommige kennis is aangeboren.

  Vanuit de aangeboren kennis kon de rede de volledige waarheid afleiden.

 • Wat houdt "mechanische kijk op de wereld" in?

  Lichaam en ziel zijn gescheiden: lichaam kan onderzocht worden, zonder de ziel te raken.

  Wereld is een complexe machine die onder invloed stond aan deterministische wiskundige wetten. Het menselijk lichaam was een onderdeel van de machine en was dus ook aan de "natuurwetten" onderworpen. Het menselijk lichaam kon wetenschappelijk bestudeerd worden, zonder afbreuk te doen aan de ziel.

 • betekenis woorden:

  deterministisch = resultaat van een berekening is voorspelbaar

 • Hobbe, Thomas (1588-1679)

  Empirisme.

 • Locke, John (1632-1704)

  Empirisme & Lanceerde de term "Associaties van ideeën". 

 • Hume, David (1711-1776)

  Empirisme & Associationisme.

  Werkte het idee van Locke "associaties van ideeën" verder uit.

 • Wat is Empirisme?

  Kennis komt voort uit zintuiglijke ervaringen en associaties van ideeën.

   

 • Wat houdt Associationisme in?

  Associaties tussen ideeën worden bepaald door gelijkenis en het samen voorkomen in tijd en ruimte (contiguïteit).

  Als twee dingen tegelijkertijd ervaren worden, dan hebben ze veel kans om mentaal met elkaar geassocieerd te worden.

 • 1.2.2 Darwin en de evolutietheorie

 • Darwin, Charles (1809-1882)

  Evolutietheorie & Mechanisme van de evolutie: afstamming met verandering = "Natuurlijke selectie".

 • Wat is Evolutietheorie?

  Theorie over het bestaan van alle vormen van leven op aarde, generatie op generatie.

   

  • Mensen zijn geëvolueerd uit dieren.
  • Men het gedrag van mensen bestuderen, zoals ze het gedrag van dieren bestuderen.
  • Het is zinvol om de gelijkenissen en verschillen in het gedrag van dieren en mensen te onderzoeken.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Psychologie
 • Marc Brysaert
 • of
 • 2011

Samenvatting - Psychologie

 • 1 Wat is psychologie

 • Wat is psychologie?

  Psychologie is een wetenschap waarbij het gedrag bestudeerd wordt en waarbij die gedragsevidentie gebruikt wordt om de interne processen te begrijpen die aan dat gedrag ten grondslag liggen.

 • Wat jis rationalisme

  De waarheid achterhalen door gebruik te maken  d rede

 • Wat is nativisme

  Sommige kennis is aangeboren

 • Wat is empirisme

  Inhoud vd geest komt niet via aangeboren ideeen maar via zintuiglijke ervaringen

 • Wat is associationisme

  Als twee ervaringen met elkaar worden geassocieerd

 • Wat is evolutie theorie en van wie

  verandering van omgeving veranderd de wezens in die omgeving Darwin

 • Wat is mentale chronometrie

  Hoeveel mentale processen zinnnodig voor het uit oeren van een taak en hoe moeilijk zijn die processen

 • Wat is introspectie

  Kijken naar eigen bewustzijn van binnenuit

 • Wat is structuralisme

  Een stroming die op basis van introspectie de structuur vh bewustzijn probeert te ontdekken

 • Wat is behaviorisme

  Psychologische stroming waarby men vh standpunt uitgaat dat enkel observeerbaar en meetbaar gedrag het onderwerp kan vormen v psychologiscg onderzoek  WATSON

 • Hoe wordt het behaviorisme ook genoemd

  S-R psychologie:stimulus-respons Een stimulus lokt een respons uit

 • Voor welke theorie staat Freud

  Psychoanalyse. Mensen maken iets ergs mee en verdringen deze gebeurtenissen. Dmv vrije associatie en droominterprtatie kun je deze trauma, s naar boven halen

 • Wat is cognitieve psychologie

  De ov er rtuiging dat men menselijk gedrag kan begrijpen door een beroep te doen op de informatieverwerkende processen (cognitieve) die zich afspelen in de hersenen

 • Wat zijn de 3 belangrijkste principes binnen de  hedendaagse psychologie

  De biologische/cognitieve en sociaal culurele aspecten

 • Wat is dualisme

  Lichaam en geest zinn 2 aparte zaken en hebben niets met elkaar te maken

 •  Watt is een theorie

  Een samenhangend geheel van ideeen dat gebruikt wordt om een fenomeen te verklaren

 • Wat zal men doen alvorens men aan een onderzoek begint

  Eerst literatuurstudie doen

 • Welke onderzoeks technieken gebruikt men

  Beschrijvend onderzoek/correlatie/experimenteel

 • Waaruit kan beschrijvend onderzoek bestaan

  Naturalistische observatie/vragenlijst/interviejw/opiniepeiling/t es st/gevalsstudie

 • Wat houdt correlatie in

  Verbanden zoeken tussen variabelen

 • Hoe is een experimenteel onderzoek opgebouwd

  Een hypothese formuleren/onafhankelijke variabelen manipuleren/afhankelijke variabelen observeren/controlevariabelen constant houden

 • Wat is naturalistische observatie

  Onderzoek in natuurlijke omgeving

 • Wat betekend reactieve gedragingen

  Dat de aanwezigheid vd onderzoeker invloed heeft op het geobserveerde gedrag

 • Welke 2 soorten correlatie en betekenis

  Positieve en negatieve correlatie. Positieve: als de ene variabele toeneemt zal de andere  ook toenemen. Negatieve:als ene variabele afneemt als de andere toeneemt

 • Tussen welke getallen correleren de variabelen

  +1 en -1

 • Hoe heet  dit getal

  Correlatiecoefficient

 • Wat is een hypothese

  Een voorspelling op basis van een theorie die in een proef getoetst wordt

 • Wat zijn variabelen

  Karakteristieken van een situatie of een persoon die gemanipuleerd of gemeten kunnen worden

 • Welke 3 variabelen zijn er

  Onafhankelijke/afhankelijke/controlevariabelen

 • Betekenis vd variabelen.

  Onafhankelijke : variabele die gemanipuleerd worden

  Afhankelijke: variabelen die gemeten worden

  Controlevariabelen: variabelen die constanf worden gehouden

 • Wanneer heeft een ook nderzoek interne validiteit

  Als de conclusies die getrokken worden over de oorzaak-gevolgrelaties tussen de variabelen gerechtvaardigd zijn

 • Wat is externe validiteit

  Of de onderzoeksreslutaten ook gelden buiten de onderzoekssetting

 • Welke ethische principes moet bij onderzoek bij mensen worden aangehouden

  Proefpersonen mogen geen lichamelijke of psychische schade ondervinden

  Proefpersonen moeten toestemming geven voor deelname:informed consent

  Gegevens vd proef worden annoniem opgeslagen

  Proefpersonen mogen ten alle tijden stoppen met deelname

  Na de proef worden de deelnemers bij voorkeur ingelicht over het doel vd proef:debriefing

  Commissie waar klachten over de proefleider kunnen worden ingediend

 • Noem aantal soorten psychologen

  Ontwikkelings/sport/a en o/school/klinisch/neuro/sociaalpsychologen

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 3:

 • Psychologie
 • Marc Brysaert
 • of
 • 2006

Samenvatting - Psychologie

 • 1 Wat is psychologie?

 • Wat is psychologie?

  psychologie is de wetenschap waarbij het gedrag bestudeerd wordt en waarbij die gedragsevidentie gebruikt wordt om de interne processen te begrijpen die aan dat gedrag ten grondslag liggen.

 • Hermann Ebbinghaus is één van de pioniers van de psychologie

 • wetenschappelijke psychologie is het onderzoeken van theorie, het vergt beschrijving van het onderwerp en een onderbouwde hypothese die bewezen moet worden.
 • Lekenpsychologie is het volgen van intuïtie,waarneming en ervaring en heeft geen wetenschappelijke grond
 • structuralisme is alleen op basis van introspectie
 • functionalisme is het nut van het bewustzijn, hoe komt bepaald gedrag tot stand
 • gestaltpsychologie bestudeerd bewuste ervaringen maar bekijkt dit wel als geheel
 • behaviorisme alleen gedrag dat zichtbaar is kan wetenschappelijk onderzocht worden
 • psychoanalyse is onbewuste motivaties als verklaring voor persoonlijkheidsverschillen en mentale stoornissen
 • belangrijke gebeurtenissen copernicus en onze plaats in het universum,descartes mechanische kijk op de wereld, darwins evolutietheorie,wundts eerste lab onderzoek en de uitvinding van de computer
 • onderzoeksmethoden zijn, vragenlijst,interview,opiniepeiling,gestandaardiseerde psychologische tests, archiefdata en gevalsstudies, beschrijvend onderzoek, correlatie onderzoek en experimenteel onderzoek
 • correlatie onderzoek is de relatie tussen variabele onderzoeken zoals deze van nature voorkomen
 • experimenteel onderzoek is in een gecontroleerde omgeving de variabele manipuleren
 • ethisch kwesties bij onderzoek ( regels) informeel consent, geen schade berokkenen, debriefing, stoppen wanneer wenselijk zonder schade, anoniem en een commissie van ethiek om dit te toetesen
 • 1.1 Een definitie van psychologie

 • wat proberen psychologen te begrijpen?

  Menselijk gedrag

 • ze zullen gedrag systematisch observeren

 • Wat moet men doen om inzicht te krijgen in gedrag?

  Observeren, meten, theorieën opstellen over de interne processen en motieven.

 • wat is psychologie?

  wetenschap waarbij gedrag bestudeerd word en gedragsevidentie gebruikt word om de interne processen te begrijpen .

 • wie was copernicus?

  Copernicus was een filosoof die geloofde dat de aarde niet het centrum van het universum was.

 • Wie was Descartes?

   

  Franse filosoof en wiskundige, die reden gebruikte (rationalisme) en dacht dat kennis deels aangeboren was (nativisme)

 • Wat is empirisme?

  De inhoud van de geest komt niet tot stand door aangeboren ideeen maar door zintuigelijke ervaringen.

 • Wie was Johm locke?

  Locke onderzocht de werking van de menselijk geest. hij was de grondlegger van associatie van ideen. als 2 dingen gelijk ervaren worden zijn ze verbonden.

   

 • Wie was Hume?

   

  hij stelde dat bij asscociatie het gelijktijdig samen voorkomen in tijd en ruimte belangrijk was.

 • Wat begonnen filosofen te aanvaarden door het empirisme en associatisme?

  Dat mentale fenomenen begrepen kunnen worden op basis van mechanische principes.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Uit welke drie componenten bestaat het Werkgeheugen?
 • Centrale verwerker.
 • Fonologische lus.
 • Visuospatiaal schetsblad.

(Episodische buffer, later toegevoegd door Baddeley)

Welke twee vondsten van Ebbinghaus worden nog als de kern van hedendaagse geheugentheorieën uitgemaakt?
 1. Vorm van de vergeetcurve.
 2. Vergeten materiaal zelden helemaal verloren gaan.
Op welke drie mogelijke relaties kan de operante conditionering gebaseerd zijn?
 1. Tussen de contexstimuli en de respons (S-R).
 2. Tussen de contextstimuli en het gevolg (S-G).
 3. Tussen de respons en het gevolg (R-G).
Wat is het Blokkeringsprincipe?

De aanwezigheid van een CS die de OS voorspelt blokkeert de conditionering van andere stimuli.

Wat is Klassieke conditionering?

Procedure waarbij een oorspronkelijke neutrale stimulus gecombineerd wordt met een ongeconditioneerde stimulus (OS) die een automatische reactie uitlokt. Als gevolg van de CS - OS koppeling begint de CS na een verloop van tijd een respons (CR) uit te lokken die lijkt op de OR.

 

Wat is de Strooptaak?

Dit is de meest gebruikte taak om te zien of een proces automatisch verloopt. 

Hier moeten ze de kleur benoemen die ze in elke kolom zien.

Wat verklaart de Feature-intergration theory =  Kenmerkintegratie-theorie?

Zoektocht naar één kenmerk: verloopt snel en wordt niet beïnvloed door het aantal items in het display.

Zoektocht naar een conjunctie van kenmerken: kost meer inspanning en duurt langer, omdat het serieel verloopt.

Bijv. zoek de rode in beide afbeeldingen.

Wat is Ebbinghaus-illusie?

Middelste stippen zijn even groot, maar degene die omsingelt zijn door kleinere stippen, lijkt groter dan de middelste stip die door grote stippen wordt omsingelt.

Welke twee verschillende banen bestaan er in het visuele systeem?
 1. Eén die informatie geeft over wat aangeboden wordt.
 2. Eén die informatie geeft waar de stimuli zich bevindt.
Wat zijn de Geons van Biederman?

Dat zijn de 36 basisvormen waarvan men gebruik van kan maken om voorwerpen van te herkennen.