Samenvatting Psychologie

-
ISBN-10 9038209037 ISBN-13 9789038209036
9742 Flashcards en notities
473 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Psychologie". De auteur(s) van het boek is/zijn Marc Brysbaert. Het ISBN van dit boek is 9789038209036 of 9038209037. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Psychologie

 • 1 Wat is Psychologie?

 • Psychologie is de wetenschap waarbij het gedrag bestudeerd wordt en waarbij de gedragsevidentie gebruikt wordt om de interne processen die aan dat gedrag ten grondslag liggen te begrijpen.

   

  net als in andere wetenschappen proberen psychologen door systematische observatie van meetbare kenmerken (gedrag) inzicht te krijgen in de processen die niet rechtstreeks te observeren vallen (interne processen).

   

  Hermann Ebbinghaus, uber das gedachtnis (1885): van het oudste onderwerp maken we nieuwste wetenschap.

   

  In de 4e en 5e eeuw voor Christus hielden Socrates, Plato en Aristoteles zich al bezig met aspecten van de psychologie.


 • Inleiding
  • Janda et al. (1998) onderzochten hoe psychologen uit een enquête kwamen:
   • Hoe?
    • 1. Ze belden willekeurig 141 personen waarvan er uiteindelijk 100 meewerkten
     2. Ze stelden de volgende twee vragen:
     • Hoe belangrijk zijn de volgende beroepen voor jou: bioloog, scheikundige, econoom, arts, psycholoog, fysicus, socioloog? 
      (1 = helemaal niet belangrijk, 7 = heel belangrijk)
     • Hoe groot is het verschil in gespecialiseerde kennis tussen jou en een bioloog, scheikundige, econoom, arts, psycholoog, fysicus, socioloog?
      (1 = geen verschil, 7 = groot verschil)
   • Resultaten?
    • Psycholoog minst belangrijk met een gemiddelde van 4,9
    • Psycholoog op plaats 5 wat betreft het verschil in gespecialiseerde kennis met een gemiddelde van 5,1
   • Opmerkelijk?
    • 25 van de 27 spontane opmerkingen betroffen de psycholoog en waren op één na allemaal negatief.

  • Hoe ontstaat het negatieve beeld over psychologie?
   • Populaire boeken over psychologie geschreven door pseudopsychologen die pretenderen het menselijk bestaan te verbeteren -> levert zelden een beeld van psychologie als wetenschap op.
   • Films en boeken waarin psychologen zich enigszins vreemd gedragen en bijzondere gaven hebben maar zelden het meest succesvolle personage zijn.
   • Verslaggeving over misdaad en rechtszaken.
 • Leerdoelen. Meer specifiek betekent dit dat u:

  • onderscheid kunt maken tussen lekenpsychologie en wetenschappelijke psychologie
  • een overzicht hebt over de belangrijkste inhoudelijke domeinen die in de psychologie behandeld worden
  • een overzicht hebt over de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van de psychologie
  • kunt omschrijven wat structuralisme, functionalisme, gestaltpsychologie, behaviorisme en psychoanalyse inhouden
  • van de bovengenoemde scholen kunt omschrijven wat hun onderzoeksobjecten, onderzoeksdoelen en onderzoeksmethoden zijn
  • kunt opsommen welke onderzoeksmethoden in de psychologie gebruikt worden
  • onderscheid kunt maken tussen beschrijvend onderzoek, correlatieonderzoek en experimenteel onderzoek
  • weet welke ethische kwesties er spelen bij psychologisch onderzoek
  • een overzicht hebt van de diverse typen psychologen die werkzaam zijn in de praktijk.
 • Psychologie is een wetenschap waarbij het gedrag wordt bestudeerd en waarbij de gedragsevidentie wordt gebruikt om de interne processen te begrijpen die ten grondslag liggen aan dat gedrag

 • welke stromingen zijn er binnen de psychologie
  strucyurele, behaviorisme, functionele, psychoanalyse, gestaltpsychologie
 • Noem drie bronnen van kennis
  1. populaire boeken; 2. films en boeken; 3. verslaggeving over misdaad en rechtszaken
 • defenitie psychologie
  begrijpen menselijk gedrag door gedrag systematisch te observeren, kijken hoe t beinvloed wordt door omgeving.
 • Waar komt het publiek in aanraking met psychologie?

  Populaire boeken over dit onderwerp.

  Films en boeken.

  Psychologen en psychiaters bij verslaggeving over misdaad en rechtszaken.

 • Wat is de psychologisering van de samenleving?

  Het feit dat dat in het dagelijks leven van de mens psychologische inzichten een steeds belangrijker rol gaat spelen.

 • Welke bronnen van kennis van psychologie ken je?

  - Boeken populaire psychologie

  - Films en boeken 

  - Verslaglegging over misdaad en rechtszaken

 • 1492

 • Vanuit welke drie invalshoeken  wordt in het boek naar menselijk gedrag gekeken?

  1. De biologische basis
  2. De (eigen) verwerkingsprocessen of cognities van de persoon
  3. De sociaal-culurele invloeden
 • Hoe komt het dat er in de samenleving een (negatief) globaal en stereotiep beeld leeft over psychologen?

  Door de bronnen van 'kennis' over de psychologie:

  • Populaire en winstgevende boeken die pretenderen het menselijke bestaan te verbeteren ('psychologie en symboliek van de Chakra's', 'waarom mannen altijd aan seks denken', 'waarom mannen en vrouwen met hun lichaam zeggen wat ze eigenlijk niet willen', 'wat je eet ben je zelf'...). De meeste van deze boeken zijn geschreven door pseudopsychologen die ons een gelukkiger en succesvoller leven beloven als we hun eenvoudige voorschriften opvolgen. Ze leveren zelden een beeld op van psychologie als wetenschap.
  • Films en boeken: Heel dikwijls is de psycholoog een man (in werkelijkheid meer vrouwelijke psychologen dan mannelijke) die zich enigzins vreemd gedraagt. Enerzijds heeft hij bijzondere gaven (vaak grenzend aan het occulte), anderzijds is hij zelden het meest succesvolle personage in het verhaal. In politieverhalen bv. zegt de psycholoog allerhande wijze dingen, terwijl de hoofdpersoon het verhaal oplost.
  • verslaggeving over misdaad en rechtszaken. Bij beoordeling over toerekeningsvatbaarheid en verzachtende omstandigheden roepen de verschillende partijen psychiaters en psychologen op die moeten oordelen over de mentale toestand van de beklaagde en soms met elkaar in tegenspraak zijn. 
 • Wat is het beeld dat mensen hebben van psychologen?
  Negatief. Men ziet het beroep van psycholoog als minder belangrijk dan arts, scheikundige en bioloog. De vakinhoudelijke kennis ziet men ook als minder groot.
 • Welke ontwikkelingen in de natuurwetenschappen maakten de psychologie mogelijk?
  1) Evolutietheorie Darwin (1809-1882)
  natuurlijke selectie

  2) proeven in de geneeskunde
  Donders (1818-189); gronslegger vd mentale chronometrie
 • Vertel iets over belang van psycholoog, en over het gepercipieerde verschil in specialistische kennis.

  Belangrijkheid: laatste plaats 7/7 (naast 1.arts 2.scheikundig, ...)  Kennis: leek denkt dat psycholoog weinig sp. kennis heeft

 • Wat is psychologie?
  Hahahaha
 • Wat is de definitie van psychologie?
  Psychologie is een wetenschap waarbij het gedrag bestudeerd wort en waarbij die gedragsevidentie gebruikt wordt om de interne processen te begrijpend die aan dat gedrag ten grondslag liggen.
 • Wat is rationalisme

  Filosofische doctrine die stelt dat waarheid achterhaald kan worden door gebruik te maken van de rede

 • Wat zijn de drie invalshoeken vanwaaruit gekeken wordt en die invloed hebben op het menselijke gedrag?
  1. De biologie
  2. Eigen gedachten/overtuigingen
  3. Invloeden van mensen om ons heen
 • Wat is perceptuele constantie?
  Dit is een fenomeen van gelijkblijvende voorwerpen, ondanks voortdurende veranderingen in het retinale beeld.
 • Wat komt uit het onderzoek van Janda et al. (1998) naar het beeld wat men heeft van een psycholoog?
  1. Qua belangrijkheid op de laatste plaats
  2. Minder gespecialiseerde kennis dan 'harde natuurwetenschappers'
  3. Een negatief beeld van een psycholoog
 • Leg uit wat het verschil is tussen assimilatie en accommodatie bij de ontwikkeling van kinderen?

  -       Assimilatie: het proces waarbij nieuwe informatie (ervaringen) wordt ingepast in het bestaande kennisniveau.

  oWanneer een peuter al weet wat ‘huis’ is, zal elk gebouw een ‘huis’ worden genoemd, ook al is het een school of een kantoor.
  -Accommodatie: het proces waarin nieuwe kennis wordt toegevoegd aan de bestaande kennis, waardoor deze zich uitbreidt.
  oWanneer het kind leert dat niet elk gebouw een huis is, maar dat er verschillende soorten gebouwen zijn (zoals fabrieken, scholen, kantoren, e.d.)
 • Enerzijds is er een stereotiepe negatief beeld over de psycholoog, anderzijds is er een groeiende interesse en waardering voor psychologisch onderzoek.
 • Mensen hebben een globaal stereotiep beeld over psychologen. De 1e bron van kennis over de psychologie komt uit populaire boeken. De 2e bron komt uit films. De 3e bron komt van de verslaglegging over misdaad en rechtszaken. 

 • Psychologen proberen menselijk gedrag te begrijpen. Gedrag systematisch observeren en kijken hoe het beïnvloed wordt door gebeurtenissen in de omgeving.

 • definitie psychologie: Psychologie is de wetenschap waarbij gedrag bestudeerd wordt en waarbij de gedragsuitingen gebruikt worden om de interne processen te begrijpen.

 • welke stromingen zijn er vanaf het begin van de psychologie ontwikkeld
  structurele, gestaltpsychologie, functionele, psychoanalise, behaviorisme
 • wat is psychologie
  wetenschap waarbij gedrag bestudeerd wordt en waarbij die gedragsevidentie gebruikt wordt om interne processen te begrijpen die aan dat gedrag ten grondslag liggen
 • Wat is psychologie?

  Wetenschap waarbij gedrag wordt bestudeerd. Die gedragsevidentie wordt gebruikt om interne processen te begrijpen die aan dat gedrag ten grondslag leggen.

  Door systematische observatie van gedrag inzicht proberen te krijgen in de processen die niet rechtstreeks te observeren vallen (interne processen)

   

   

 • Wat zijn de ontwikkelingen qua beeld van de psycholoog?

  - Als persoon stereotiep en negatief

  - Anderzijds psychologisering samenleving.

 • Hoe komen mensen aan stereotype beeld van psychologen?

  1. populaire boeken  2. films & boeken 3. misdaad en rechtszaken   4. media (psychologisering)

 • Wat merken we op, ondanks het negatieve en stereotiep beeld over pscyhologen?

  Dat er een groeiende interesse en waardering is voor psychologisch onderzoek.

 • Wat is het verschil tussen lekenpsychologie en wetenschappelijke psychologie?

  Lekenpsychologie is veelal gebaseerd gezond verstand, mensenkennis en intuitie, wetenschappelijke psychologie is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

 • Waar halen leken hun beeld van psychologen vandaan?
  • populaire psychologie boeken
  • films en boeken
  • verslaggeving bij rechtzaken
 • Welke ontwikkelingen in de filosofie maakten de psychologie mogelijk?
  1) Copernicus (1473-1543)
  mens is niet centrum van het heelal

  2) Descartes (1596-1650): Rationalisme
  Het lichaam kan wetenschappelijk onderzocht worden. kennis is aangeboren, waarheid is te achterhalen middels de rede.

  3)Hume (Associationisme) en Locke (Empirisme) 1632-1704
  inhoud vd geest komt tot stand op basis van zintuigelijke waarneming en ervaringen.

 • jbjb

  kikjn

 • Hoe komen mensen aan het stereotype (vaak negatieve) beeld van een psycholoog?
  1. Populaire boeken geschreven door o.a. pseudo-psychologen
  2. Films en boeken (zelden succesvolle personage, grenzend aan occulte)
  3. Verslaggeving over misdaad en rechtzaken (waarbij uitspraken van psychiaters en psychologen soms in tegenspraak zijn)
 • Wat zijn de belangrijkste perceptuele constanties?
  Grootte
  Vorm
  Lichtheid
  Kleur
 • Hoe komt men aan een negatief en stereotiep beeld over psychologen?
  1. Populaire 'psychologie' boeken
  2. Films en boeken
  3. Verslaglegging over misdaad en rechtszaken
 • Wat is objectpermanentie?
  -het besef dat dingen blijven bestaan, ook al zijn ze niet meer zichtbaar.
  oDit besef is pas mogelijk als het kind in staat is om zich van een voorwerp een mentaal plaatje in het geheugen te vormen.
 • Beeld van de psycholoog is stereotiep en negatief, ondanks de psychologisering van de samenleving. Mensen zijn ervan overtuigd dat psychologen minder gespecialiseerde kennis bezitten dan 'harde natuurwetenschappers'.

  Bronnen van kennis over psychogologie komt uit populaire boeken, boeken en films en verslaglegging over misdaad en rechtszaken. 

 • wie zijn belangrijke mensen geweest in de ontwikkeling van psychologie als wetenschap

  functionele psycholie was de eerste stroming en ontwikkeld door Tichener, kulpe en wundt.
  gestaltpsychoplogie door wertheimer, koffka en kohler
  functionele door dewey
  behaviorisme door watson en skinner
  psychoanalyse door freud
 • Waar maakt het publiek kennis met psychologie?

  Populaire boeken over dit onderwerp.

  Films en boeken.

  Bij verslaggeving over misdaad en rechtszaken.

 • Wat bedoelen Jansz en van Drunen met 'de psychologisering van de samenleving'?

  Het feit dat in het dagelijkse leven van de mens psychologische inzichten een steeds belangrijker rol gaan spelen.

 • Wat bedoelt Jansz en van Drunen met psychologisering van de samenleving?
  Het feit dat in het dagelijks leven van de mens psychologische inzichten een steeds belangrijker rol gaan spelen.
 • Geef overzicht hoofdstukken
  1. wat is psy
  2. biologische basis van gedrag
  3. gewaarwording
  4. waarneming
  5. aandacht en bewustzijn
  6. conditionering en leren
  7. onthouden en vergeten
  8. taal
  9. denken
  10. levensloop
  12. intelligentie
  13. persoonlijkheid
  14. psychopathologie
  15. psychotherapieën
  16. gezondheidspsychologie
  17. sociale psychologie
  18. toegepaste psychologie

  MNEMO
  Wat is het?  Begint bij biologie.  Contact met buitenwereld begint met gewaarwording, dan waarneming.  Dit vergt bewustzijn en aandacht.  Pas dan je leren of geconditioneerd worden.  Als je leert kan je onthouden en of vergeten.  Eerste wat mensen leren is taal
  Nadat je taal hebt geleerd kan je beginnen denken.  Ook nadenken over je motivatie en emoties.  Deze veranderen in de loop van je leven.   Veranderen intelligentie ook?  Of je persoonlijkheid?  Afwijkende persoonlijkheden vallen onder psychopathologie.  Daar zijn gelukkig psychotherapieën voor.  Beter is nog preventie door gezondheidspsychologie (gedrag en gezondheid).  Belangrijk is samen te zijn, sociale psychologie.  Wat kan je allemaal doen met psychologie, dat is toegepaste psychologie.
 • Wat weerhield de mens er van de psychologie als een wetenschappelijke studie te zien?

  Het geloof dat een mens een ziel (=het eigene) had die niet verbonden was met (de rest van) de wereld en dus niet gebonden was aan aardse wetmatigheden. (de  mens was een nieke eenheid in het heelal)

 • Welke ontwikkeling is er heden ten dagen gaande mbt psychologie?
  Groot aantal publicaties in kranten en t.v. programma's over o.a.;
  1. klinische onderwerpen
  2.resultaten opniniepeiling
  3.beschrijvend onderzoek over correlaties
  4.nieuw getoetste hypothese.
  Dit draagt bij aan uitingen van de psychologisering van de samenleving (term Jansz en Drunen 2001)
 • Wat is de proximale stimulus?
  Het geheel aan fysische energie wat onze receptoren stimuleert.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.