Samenvatting Psychologie & sociologie : basiscursus

-
ISBN-10 9001763758 ISBN-13 9789001763756
717 Flashcards en notities
28 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Psychologie & sociologie : basiscursus". De auteur(s) van het boek is/zijn Ella Wijsman. Het ISBN van dit boek is 9789001763756 of 9001763758. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Psychologie & sociologie : basiscursus

 • 1 Gedrag en invloeden op gedrag

 • Wat is de definitie van gedrag? Welke factoren hebben invloed op het gedrag?
  Gedrag bestaat uit waarneembare handelingen en uit vormen van innerlijke activiteit die kunnen leiden tot waarneembare handelingen. De factoren die invloed hebben op het gedrag zijn: 1. fysieke factoren 2. psychische factoren 3. sociale factoren 4. Culturele factoren 5. Geografische factoren
 • Wat is gedrag?
  Gedrag zijn waarneembare handelingen en innerlijke processen die leiden tot waarneembare handelingen
 • Wat houdt Psychologie in?

  Houdt zich bezig met het gedrag van de mens als individu

 • Wat is Psychologie?

  a.     Gericht op gedrag van mens als individu

  b.     Draait om betrouwbare veklaringen van menselijk gedrag

 • Wat is de definitie van gedrag?
  Gedrag bestaat uit waarneembare handelingen en uit vormen van innerlijke activiteit die kunnen leiden tot waarneembare handelingen
 • Waardoor wordt ons gedrag bepaald?
  Door erfelijke en omgevingsfactoren
 • Wat houdt Sociale psychologie in?

  Houdt zich bezig met de wisselwerking tussen het individu en diens sociale omgeving

 • Wat is Sociale Psychologie?

  Onderzoekt de wisselwerking tussen het individu en zijn sociale omgeving

 • Erfelijke factoren bepalen in sterke mate het uiterlijk en lichamelijk functioneren van een mens. 
 • Sociologie:

  Houdt zich bezig met het menselijk gedrag binnen bepaalde gemeenschappen of samenlevingsverbanden

 • Wat is Sociologie?

  Wetenschap die het menselijk gedrag onderzoekt binnen bepaalde gemeenschappen en samenlevingsverbanden

 • Macrosociologie?

  Grote groeperingen, (maatschappijen, volkeren)

 • Wat is gedrag?

  a.      Waarneembare handelingen

  b.     Innerlijke activiteiten die kunnen leiden tot waarneembare handelingen

  c.      Wordt bepaald door erfelijke- en omgevingsfactoren

 • Meso sociologie?

  Kleinere groepen (bedrijven, scholen)

 • Invloeden op menselijke gedrag:

  1.     Fysieke factoren (lichamelijk)

  2.     Psychische factoren (iemands zelfbeeld of zelfbeleving, persoonlijkheidskenmerken en degene zijn huidige levensfase)

  3.     Sociale factoren (mensen kunnen als imitatiemodel fungeren, collega’s zijn anders in privesituaties)

  4.     Culturele en spirituele factoren

  5.     Fysische en geografische factoren (klimaat)

 • Microsociologie?

  Zeer kleine groepen, (vrienden, gezin)

 • Wat is persoonlijkheid?

  De unieke, relatief duurzame manier waarop mensen geneigd zijn zich te gedragen

 • Dit is nauw verbonden met gedrag, aangezien iemands persoonlijkheid zich uit in gedrag. Vroeger werd er gedacht dat iemands persoonlijkheid vast stond door erfelijke aanleg. Er werd toen ook wel gesproken van een temperament of een karakter.

 • Eysenck onderscheidde twee belangrijke dimensies, namelijk:

  1.     Extraversie     (angst)

   

  2.     Neuroticisme (gespannenheid) 

 • In de marketingtheorie worden vijf basisdimensies van persoonlijkheid (Big Five) onderscheiden, namelijk: 

  1.     extraversie/introversie

  2.     vriendelijkheid/onvriendelijkheid

  3.     zorgvuldigheid/nonchalance

  4.     emotionele stabiliteit/neuroticiteit 

  5.     openheid/conventionaliteit (voor nieuwe ideeën en ervaringen)

 • Wat is behaviorisme:

   

  Gaat over gedrag en gedragsbeinvloeding. 

  Mensen zijn bij de geboorte een onbeschreven blad en ze worden geconditioneerd

 • Wat is het socialisatieproces?

   

  Het socialisatieproces begint al bij de geboorte en dit is nodig om deel uit te kunnen maken van een menselijke gemeenschap. 

 • Wat is socialisatie?

   

  Het overnemen en verinnerlijken (internalisatie) van:

  • waarden
  • normen
  • opvattingen
  • gedragsregels

  van mensen binnen een bepaalde gemeenschap of cultuur. 

 • Wie zijn belangrijke socialators?

   

  De ouders

 • Wat is imitatie?

   

  Aangeboren vermogen om na te doen

 • Wat is identificatie?

  Als iemand zich vereenzelvigt met een ander persoon

 • Wat is Sociale Intellegentie? (DERKSEN)

  Het draait om het vermogen om andere mensen te begrijpen en verstandig te handelen in menselijke relaties. 

 • Sociale intelligentie draait om het vermogen om andere mensen te begrijpen en verstandig te handelen in menselijke relaties. In een EQ-test worden de volgende dimensies onderscheiden (DERKSEN):

  1.     intrapersoonlijke intelligentie (zoals zelfrespect),

  2.     interpersoonlijke intelligentie (zoals empathie),

  3.     adaptie (het toetsen van de realiteit, de flexibiliteit en het probleemoplossend vermogen),

  4.     stressmanagement/ecologische intelligentie (het vermogen om je te redden in het dagelijkse leven)

  5.     algemene stemming (optimisme versus pessimisme).

 • Wat is conditioneren?

  Het aanleren of afleren van gedrag m.b.v. beloningen of straffen

   

  • Wordt onderzocht door behavioristen. 
  • Behavioristen: gaat eerder om het gedrag en gedragsbeinvloeding, mensen zijn bij geboorte een onbeschreven blad en worden geconditioneerd
 • Cognitieve psychologen gaan er echter vanuit dat de samenhang van een sociaal verschijnsel of een probleemsituatie niet is te verklaren met conditioneren alleen.

 • Wat is Klassiek Conditioneren?

   

  Hier wordt een geconditioneerde reflex aangeleerd m.b.v. een geconditioneerde prikkel.

 • Deze methode ontstond door Pavlov die een hond een zoemtoon liet horen, voordat deze zijn eten kreeg. 

 • Wat is Operant Conditioneren?

  Jezelf iets actief aanleren door reacties van omgeving

   

  Dit kan bv. omdat je merkt dat mensen positief reageren op een grapje dat je maakt. 

 • Wat is generalisatie?

   

  Een gebeurtenis koppelen aan vergelijkbare gebeurtenissen

 • Wat is discriminatie?

  Tegenover van generalisatie.

   

  Een gebeurtenis onderscheiden van vergelijkbare gebeurtenissen

 • Wat is variabel belonen?

  (af en toe belonen) kan nieuw gedrag stimuleren.

 • Wat is operante conditioneringsmechanismen?

  Ouders maken vaak onbewust gebruik hiervan, zoals het belonen van een kind als het voor het eerst met mes en vork heeft gegeten.

   

  Er kunnen ook straffen worden gebruikt om operant te conditioneren, maar belonen verdient de voorkeur. 

 • Wat is Sociaal leren/Model leren?

   

  Leren zonder beloningen door instructies op te volgen of door anderen te observeren.

 • Wat zijn Cognitieve Leertheorieen?

   

  Gaan ervan uit dat mensen actief informatie verwerken en dus een informatieverwerkend organisme zijn.

 • Waarvan gaan Gestaltpsychologen ervan uit?

   

   Dat de menselijke waarneming een geheel vormt en dus niet uit losse waarnemingen bestaat. 

 • Het geheugen wordt vaak gezien als een bewaarsysteem.

   

  Er kunnen drie bewaarsystemen worden onderscheiden, namelijk:

  1.     het sensorisch register (waar informatie heel kort wordt vastgehouden en nog niet wordt bewerkt),

  2.     het kortetermijngeheugen (waar de informatie meteen wordt geïnterpreteerd en verzonden)

  3.     het langetermijngeheugen (met een onbeperkte duur en capaciteit). 

 • Zelfsturing is een belangrijk begrip bij het zelfstandig leren. Hiervoor zijn verschillende vermogens en vaardigheden nodig die grofweg in drieën kunnen worden verdeeld, namelijk:

  1.     vooruitdenken,

  2.      (bij)sturen en observeren

  3.     beoordelen en reflecteren op jezelf.

 • De voorwaarden voor goede resultaten in een organisatie zijn: Door de leidinggevende:

  • Betrokkenheid
  • Voorbeeldgedrag 
  • Vertrouwen
  • Motivatie

   

 • Waaruit bestaat Motivatie?

  Alle beweegredenen of motieven die op een bepaald moment werkzaam zijn binnen een individu. 

 • Wat zijn emoties?

  De psychische en lichamelijke reacties die ontstaan door interne of externe prikkels en die kunnen worden ervaren als gunstig of schadelijk

 • Voorbeelden van interne prikkels?

   

  Honger/Pijn

 • Voorbeelden externe prikkels?

   

  Complimenten van anderen en brand

 • In de moderne emotietheorie worden vier componenten van emotie onderscheiden, namelijk:

  1.     de cognitieve component (het waarnemen en interpreteren van gebeurtenissen)

  2.     de gedragscomponent/expressieve component (uiterlijke zichtbaarheden van emoties)

  3.     de fysiologische component (veranderingen binnen in ons lichaam) 

  4.     de subjectieve component (de beleving van de emotie)

 • Wat zijn introverte personen?

   

  Zijn graag op zichzelf

 • Wat zijn extraverte personen?

  Mensen die graag tussen anderen zitten

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.