Samenvatting psychologie van de levensloop samenvatting

-
288 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - psychologie van de levensloop samenvatting

 • 1.1.1 de verre voorgeschiedenis

 • Wanneer ontstond de psychologie als wetenschap?
  2de helft 19e eeuw
 • Wat houd "voortwetenschappelijke ontwikkelingpsychologie in"?
  • Uiteenlopende inzichten en en beweringen voor wat typisch is voor een bepaalde leeftijd.
  • overpeinzingen van vroegere filosofen omtrent de menselijke ontwikkeling
 • Nativisten?
  Filosofen die geloofden dat de mensen zich ontwikkelen tot wat de natuur hen heeft meegegeven. 
  Alles ligt vast bij geboorte
 • Empiristen?
  Nadruk rol ontwikkeling ligt op ervaring & opvoeding
 • Nature-nurture debat?
  De discussie of ontwikkeling nu eerder vast ligt bij geboorte of door ervaringen/ opvoedingen ontstaat
 • 1.1.2 start van de genetische psychologie

 • babybiografiën
  • Systematische aantekeningen rond gedrag eigen kinderen
  • 19de eeuw
 • 19de eeuw
  • Babybiografiën
  • niet langer nadenken over
  • ook rechtstreekse obeservaties
 • Laatste kwart 19e eeuw
  • Begin wetenschappelijke theorievorming
  • Geïnspireerd op evolutie theorie darwin
  • recapitulatie theorie
 • Recapitulatie theorie
  houdt in dat een organisme tijdens zijn embryonale ontwikkeling tot de uiteindelijke volwassen vorm (ontogenie) alle stadia van zijn evolutie doorloopt.
 • Genetische psychologie
  • Naam tot 2de helft 20ste eeuw
  • kinderpsychologie
  • geheel erfelijke sturing

 • Leg de omvorming tot ontwikkelings pyschologie uit
  1. Nieuwe onderzoekstechnieken --> diverse leeftijden vlotter & objectiever onderzoeken
  2. statistische methodes ontwikkelen
  3. theorievorming -->benadering uit 2 hoeken (pedagogische interesse/ rol opvoeding & behaviorisme --> ervaringen)
  4. gevolg --> term genetische psychologie --> achterhaald --> ontwikkelingspsychologie
 • Misvatting term ontwikkelingspsychologie
  Term suggereert dat alles al voor gedrukt staat en gedurende de 'ontwikkeling' tot uiting komt & dat buitenafse invloed er enkel voor dient deze zichtbaar te maken
 • 1.1.3 omvorming tot een ontwikkelingspsychologie

 • Nieuwe onderzoekstechnieken (methodologie) ontwikkeld --> gevolg
  •  groepen van diverse leeftijden objectiever en vlotter onderzocht
  • statistische methoden ontwikkeld

  theorievorming
  • pedagogische interesse --> invloed opvoeding
  • behaviorisme --> rol ervaring
 • Waarom was de term genetische psychologie achterhaald?
  Door het behaviorisme en door onderzoeken vanuit pedagogische interesse die aantoonden dat opvoeding & ervaring een grote rol spelen in de ontwikkeling  was het belachelijk nog te spreken van een genetische psychologie aangezien gedrag niet volledig genetisch bepaalt wordt.
 • 1.1.4 uitgroei tot een volwaardige levenslooppsychologie

 • Halfweg 20ste eeuw
  • ontwikkelingspsychologen richtten zich tot pubertijd
  • gedachte: ontwikkeling voltooid vanaf einde pubertijd 
  • zo lang mogelijk behouden status-quo vanaf volwassenheid
 • Waarom spreekt men van een levenslang veranderingsproces?
  • Op elke leeftijd zijn er gedragsvormen, opvattingen, vaardigheden die voorkomen en verdwijnen
  • 1ste aanzet door niet psychologen
 • Hoe ontstond de gedachten gang naar een levenslang veranderingsproces?
  • 1ste ontwikkeling door niet psychologen 
  • andere disciplines observeerden andere leeftijdsgroepen
 • bespreek ontstaan levensfase adolescentie
  • Halfweg 20ste eeuw
  • onderzoek sociologen
  • invloed einde WOII --> meer kinderen gingen naar school tot in de adollescentie ipv werken (mini-volwassenen)
  • zodra jongeren zich anders begonnen te gedragen van volwassenen --> interessant onderzoeksobject
 • bespreek ontstaan levensfase ouderen
  • Halfweg 20ste eeuw
  • groeiende interesse problemen ouderen
  • later --> vorming aparte groep
   • door veralgemening van pensionering
    • ook socio- en psychologen gaan zich moeien
 • Bespreek ontstaan levensfase volwassenen
  • Lang buitenschot
   • opvatting --> volwassenheid = "stabiele periode"
   • weinig veranderingen
   • al voldoende bestudeerd in algemene psychologie
 • Pas in laatste decennia 20ste eeuw --> systematisch pogingen ter stroomlijning verschillende stromen
 • Integratie verschillende deeldomeinen nog niet voltooid--> grote studie kindertijd, beperkte volwassenheid & eerder medische benadering ouderdom
 • Nog steeds verschillen in visie & benadering
  • objectief bestuderen gedrag
  • onderzoeken mentale processen achter gedrag 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat betekent equillibiratie?
 • Het continu op elkaar afstemmen van accommodatie en assimilatie
Wat is het doen van intelligentie?
Een betere adaptatie van het individu in zijn omgeving.

steeds vlotter overweg kunnen met een bepaald stuk omgeving
Wat bedoelt men met intelligentie?
De vele concrete inzichten, kennis en vaardigheden die een persoon op een bepaald moment blijkt te hebben.
Benoem de grootste verschil tussen de theorie van erikson en theorie
 • Ego is de belangrijkste factor ipv het ich
 • erikson --> belang sociale dementie
 • eriksons positieve kijk op de ontwikkeling van de mens
 • eriksons theorie doorloopt de ganse levenslijn en blijft niet beperkt tot de kinderjaren

ich krijgt een eerder constructieve dan destructieve taak
Benoem een groot verschil tussen de theroie van charlotte en frued
Charlotte bekeek het leven vanuit een toekomstgericht perspectief

frued bekeek het leven in het nu
Benoem de verschillende cognitieve processen
 • Aandachtsprocessen
 • geheugen & leerprocessen
 • taal & denken
Baltes ziet het als een positief iets dat de mechanics al vrij snel stilvalt. Juist of fout
Juist:  als de de mechanics hun maximale capaciteit hebben bereikt kunnen we als volwassene optimaal functioneren.
Waarom wordt de pragmatiek langer behouden dan de mechanics
 • De pragmatiek wordt continu gevoed door nieuwe ervaringen dus blijft die ook vele langer toennemen
benoem en verklaar de 2 componenten van de 2-componenten theorie van intelligentie
 • Pragmatics
  • concrete vaardigheden
  • concrete vaardigheden & kennisinhouden die iemand op een bepaald moment bezit.
 • mechaniscs
  • manier waarop de hersenen met info omgaan
  • snelheid, nauwkeurighed, gestructureerdheid van de gegevensuitwisseling
Baltes ging ervan uit dat iemands intellegentie op iedere leeftijd het resultaat is van 2 verstrengelde erfenissen. Benoem deze 2
 • Biologisch: je komt als mens ter wereld met een brein met enorm veel potentieel
 • cultureel: het is aan je cultuur omdat potentieel in ontwikkeling te brengen