Samenvatting psychologie van de levensloop samenvatting

-
104 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - psychologie van de levensloop samenvatting

 • 1.1.1 de verre voorgeschiedenis

 • Wanneer ontstond de psychologie als wetenschap?
  2de helft 19e eeuw
 • Wat houd "voortwetenschappelijke ontwikkelingpsychologie in"?
  • Uiteenlopende inzichten en en beweringen voor wat typisch is voor een bepaalde leeftijd.
  • overpeinzingen van vroegere filosofen omtrent de menselijke ontwikkeling
 • Nativisten?
  Filosofen die geloofden dat de mensen zich ontwikkelen tot wat de natuur hen heeft meegegeven. 
  Alles ligt vast bij geboorte
 • Empiristen?
  Nadruk rol ontwikkeling ligt op ervaring & opvoeding
 • Nature-nurture debat?
  De discussie of ontwikkeling nu eerder vast ligt bij geboorte of door ervaringen/ opvoedingen ontstaat
 • 1.1.2 start van de genetische psychologie

 • babybiografiën
  • Systematische aantekeningen rond gedrag eigen kinderen
  • 19de eeuw
 • 19de eeuw
  • Babybiografiën
  • niet langer nadenken over
  • ook rechtstreekse obeservaties
 • Laatste kwart 19e eeuw
  • Begin wetenschappelijke theorievorming
  • Geïnspireerd op evolutie theorie darwin
  • recapitulatie theorie
 • Recapitulatie theorie
  houdt in dat een organisme tijdens zijn embryonale ontwikkeling tot de uiteindelijke volwassen vorm (ontogenie) alle stadia van zijn evolutie doorloopt.
 • Genetische psychologie
  • Naam tot 2de helft 20ste eeuw
  • kinderpsychologie
  • geheel erfelijke sturing

 • Leg de omvorming tot ontwikkelings pyschologie uit
  1. Nieuwe onderzoekstechnieken --> diverse leeftijden vlotter & objectiever onderzoeken
  2. statistische methodes ontwikkelen
  3. theorievorming -->benadering uit 2 hoeken (pedagogische interesse/ rol opvoeding & behaviorisme --> ervaringen)
  4. gevolg --> term genetische psychologie --> achterhaald --> ontwikkelingspsychologie
 • Misvatting term ontwikkelingspsychologie
  Term suggereert dat alles al voor gedrukt staat en gedurende de 'ontwikkeling' tot uiting komt & dat buitenafse invloed er enkel voor dient deze zichtbaar te maken
 • 1.1.3 omvorming tot een ontwikkelingspsychologie

 • Nieuwe onderzoekstechnieken (methodologie) ontwikkeld --> gevolg
  •  groepen van diverse leeftijden objectiever en vlotter onderzocht
  • statistische methoden ontwikkeld

  theorievorming
  • pedagogische interesse --> invloed opvoeding
  • behaviorisme --> rol ervaring
 • Waarom was de term genetische psychologie achterhaald?
  Door het behaviorisme en door onderzoeken vanuit pedagogische interesse die aantoonden dat opvoeding & ervaring een grote rol spelen in de ontwikkeling  was het belachelijk nog te spreken van een genetische psychologie aangezien gedrag niet volledig genetisch bepaalt wordt.
 • 1.1.4 uitgroei tot een volwaardige levenslooppsychologie

 • Halfweg 20ste eeuw
  • ontwikkelingspsychologen richtten zich tot pubertijd
  • gedachte: ontwikkeling voltooid vanaf einde pubertijd 
  • zo lang mogelijk behouden status-quo vanaf volwassenheid
 • Waarom spreekt men van een levenslang veranderingsproces?
  • Op elke leeftijd zijn er gedragsvormen, opvattingen, vaardigheden die voorkomen en verdwijnen
  • 1ste aanzet door niet psychologen
 • Hoe ontstond de gedachten gang naar een levenslang veranderingsproces?
  • 1ste ontwikkeling door niet psychologen 
  • andere disciplines observeerden andere leeftijdsgroepen
 • bespreek ontstaan levensfase adolescentie
  • Halfweg 20ste eeuw
  • onderzoek sociologen
  • invloed einde WOII --> meer kinderen gingen naar school tot in de adollescentie ipv werken (mini-volwassenen)
  • zodra jongeren zich anders begonnen te gedragen van volwassenen --> interessant onderzoeksobject
 • bespreek ontstaan levensfase ouderen
  • Halfweg 20ste eeuw
  • groeiende interesse problemen ouderen
  • later --> vorming aparte groep
   • door veralgemening van pensionering
    • ook socio- en psychologen gaan zich moeien
 • Bespreek ontstaan levensfase volwassenen
  • Lang buitenschot
   • opvatting --> volwassenheid = "stabiele periode"
   • weinig veranderingen
   • al voldoende bestudeerd in algemene psychologie
 • Pas in laatste decennia 20ste eeuw --> systematisch pogingen ter stroomlijning verschillende stromen
 • Integratie verschillende deeldomeinen nog niet voltooid--> grote studie kindertijd, beperkte volwassenheid & eerder medische benadering ouderdom
 • Nog steeds verschillen in visie & benadering
  • objectief bestuderen gedrag
  • onderzoeken mentale processen achter gedrag 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Benoem de pro & con argumenten omtrent de opvatting van zelfsturing
Pro
 • vrijheid in zelfervaring --> maken eigen (onverwachte) beslissingen
 • subjectief vrijheids gevoel
 • het nemen van totaal onverwachtte wendingen
 • mens = uniek wezen
con (deterministen)
 • persoonlijke beslissingen zijn het product van erfelijke en invloedrijke elementen
 • subjectief vrijheidsgevoel --> illusie
Bio ecologisch model
 • Omvorming ecologisch systemen theorie
 • verwerking belang van biologische factoren
 • erfelijk bepaalt wel een grens aan want een persoon al dan niet kan  
Chronosysteem
 • Plotse veranderingen in omgeving doorheen de tijd hebben invloed op ontwikkeling
 • bv. Veranderen van job, economische crisis, scheiding, natuurramp
Macro systeem
 • 4de circkel
 • culturele invloeden
 • voorschriften, waarden & normen  
Exo systeem
 • 3 de circkel
 • aspecten sociale omgeving
 • geen directe invloed op individu maar werkzaam via mensen waar het individu dagelijks mee omgaat
 • bv. Wonen in rijke, arme buurt, stad/ dorp, maatschappelijke positie, vriendenkring  
Mesosysteem
 • Invloed onderlinge relaties
Microsysteem
 • Invloeden van rechtstreekse contacten zoals: 
  • gezin
  • vrienden
  • jeugdvereniging
  • school
  • werkplek
  • buren
  • ...
Uit welke onderdelen bestaat de ecologische systeemtheorie volgens Urie Bronfenbrenner
 • Micro systeem
 • meso systeem
 • exosysteem
 • macro systeem
 • chronosysteem
Welke factoren bepaalt hoe personen verschillend van elkaar ontwikkelen?
 • Milieu
 • erfelijkheid
Non-informatieve invloeden
Individuele ervaringen  (werk, studie, trouwen?, kinderen?
moeilijker vast beeld uit te tekenen