Samenvatting Psychology 8th Edition

-
ISBN-10 1319150519 ISBN-13 9781319150518
1747 Flashcards en notities
48 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Psychology 8th Edition". De auteur(s) van het boek is/zijn Peter O Gray David Bjorklund. Het ISBN van dit boek is 9781319150518 of 1319150519. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Psychology 8th Edition

 • 1 Foundation of the study of psychology

 • what is psychology?
  the science of human behavior and it's underlying mental processes.
 • Psychologie
  De wetenschap van het gedrag en de geest.
 • Waarom vertoont driekwart van de nakomelingen van twee heterozygote ouders de dominante eigenschap en een vierde de recessieve eigenschap?
  A
 • Wat is de algemene definitie van psychologie?
  De wetenschap die het gedrag en geest (bewust en onbewust) van mensen bestudeert
 • Wat is de definitie van psychologie?
  De wetenschap van het gedrag en de geest.
 • what is behavior?
  the observable actions of an organism.
 • Gedrag
  Observeerbare acties van mens en dieren.
 • Wie is Wilhelm Wundt?
  1879, grondlegger van de psychologie
 • Wat is de definitie van de geest?
  De sensaties, percepties, herinneringen, gedachten, dromen, motieven, emoties en andere subjectieve ervaringen van een individu. En alle onbewuste kennis en operationele regels die zijn gebouwd en opgeslagen in de hersenen en die de basis vormen voor het organiseren van gedrag en de bewuste ervaring.
 • what is the mind?
  the subjective experiences, sensations, perceptions, memories, thoughts, dreams, motives and emtions.
 • Geest
  Alle menselijke subjectieve ervaringen zoals; het geheugen, de gevoelens en de dromen van de mens, maar ook alle onbewuste kennis en gewoontes die invloed hebben op het bewuste gedrag van mensen.
 • Wat zijn de 3 fundamentele ideeën waarop de psychologie is gebaseerd? (materiële oorzaak)
  1 Alle psychologische verschijnselen hebben een materiële oorzaak
  2 Gedrag en psyche worden gevormd door ervaring
  3 Psyche en gedrag zijn geëvolueerd door natuurlijke selectie
 • Wat is de definitie van wetenschap?
  Alle pogingen om vragen te beantwoorden door de systematische verzameling en logische analyse van objectieve observeerbare data.
 • what is dualism?
  the theory that says that a human consists of two entities: the body, and the soul.
 • Wat zijn de drie fundamentele ideeën van de psychologie?
  1 gedrag en mentale processen hebben een fysieke oorzaak en zijn dus op die manier toegankelijk voor wetenschappelijke analyse
  2 de manier waarop een persoon zich gedraagt, wat hij voelt en hoe hij denkt wordt tijdens zijn levensloop beïnvloed door zijn omgeving
  3 het menselijk lichaam dat gedrag en mentale processen produceert is het resultaat van evolutie door natuurlijke selectie
 • Wat is de definitie van materialimse?
  Gedrag en gedachten/gevoelens hebben een fysieke oorzaak welke wetenschappelijk kan bestudeerd worden
 • Waarom is de meeste data in de psychologie gebaseerd op observaties van het gedrag?
  Omdat gedrag geobserveerd kan worden en de geest niet. Psychologen gebruiken die data om gevolgtrekkingen te maken over de geest.
 • dualism:
  the soul can not be scientifically studied.
 • Dualisme
  Lichaam en geest zijn twee aparte maar nauw verbonden systemen, lichaam kan bestudeerd worden, geest niet.
 • Wat is het dualisme volgens Descartes?
  Vorm van scheiding geesten lichaam waarbij het lichaam geheel autonoom (als een machine) was en de geest kon denken.
 • Aan het begin van het eerste hoofdstuk worden drie fundamentele principes besproken die ten grondslag liggen aan de psychologie. Ze ontstonden voordat überhaupt sprake was van een wetenschappelijke discipline die die naam mocht dragen.
  Welke drie ideeën bedoelen we hier?
  • Benoem ze alle drie, en leg van elk kort uit wat er mee bedoeld wordt.
  • Noem bij elk idee een of enkele belangrijke wegbereider(s) van dat idee.
  Het eerste idee is materialisme. Dat is de opvatting dat gedrag en mentale ervaringen altijd een fysieke oorzaak hebben. Dit idee is al terug te vinden in de antieke Griekse filosofie, maar het duurde tot in de zeventiende eeuw voordat dit idee gestalte kreeg in het huidige westerse denken. René Descartes stelde bijvoorbeeld dat de ziel in direct contact met het lichaam moest staan om de waarnemingen van het lichaam te kunnen ervaren, en om de beweging van het lichaam aan te sturen. Thomas Hobbes stelde de zaken zelfs nog radicaler voor. Volgens hem was het concept van de ziel helemaal overbodig. Het lichaam is een machine en alle gedrag dat het vertoont, is te begrijpen als een gevolg van natuurlijke processen. Het mag dan lijken alsof onze ziel zelf keuzes maakt en dus verantwoordelijk is voor ons gedrag, maar dergelijke bewuste gedachten zijn, volgens Hobbes, gewoon het gevolg van de machinerie van ons brein.

  Het tweede idee is empirisme. Dat is de opvatting dat gedrag, gedachten en gevoelens over de tijd heen gevormd worden door de ervaringen die we opdoen in onze omgeving. Dit idee kwam voor het eerst expliciet tot uitdrukking in de filosofie van John Locke, en was een logisch gevolg van de materialistische filosofie van Hobbes. Als het hele lichaam inclusief de mentale ervaring een materiële machine was, dan moest de omgeving, via de zintuigen, verantwoordelijk zijn voor de kennis over die omgeving die in dat lichaam aanwezig was.

  Het derde idee is dat we aangeboren kennisstructuren bezitten die ons in staat stellen om te overleven en die door natuurlijkse selectie zijn ontstaan. Dit derde idee werd in eerste aanzet vormgegeven in het nativisme. Dat is de opvatting dat de mens, onafhankelijk van de ervaringen die hij opdoet tijdens het leven, enige vorm van aangeboren, a priori kennis bezit die hem helpt de wereld te begrijpen. Dit idee vinden we in conceptuele vorm al bij filosofen als Leibniz en Kant. Darwin was degene die dit idee verder expliciteerde en wetenschappelijk vormgaf in zijn werk. Zijn stelling is dat de lichamelijke machinerie die ons gedrag en onze mentale ervaringen produceert een product is van het proces van evolutie door natuurlijke selectie - en dus gericht is op voortbestaan en voortplanting van de mens. Deze stelling bood een onderbouwing voor het gegeven dat de mens specifiek is aangepast aan zijn omgeving, en daarin sommige dingen wel, en andere dingen niet kan leren.
 • what are the three fundamental ideas of psychology?
  - Behavior and mental processes have no supernatural origin, but rather a material one.
  - An individual can change because of experiences.
  - Humankind was shaped by evolution and natural selections.
 • Wetenschap
  Pogingen om d.m.v. systematische verzameling van observeerbare data en de logische analyse daarvan
 • Wat zijn de materialistische gedachten van Thomas Hobbes?
  Er bestaat geen ziel
  Alles is verklaarbaar uit fysieke processen (onderhevig aan natuurwetten)
 • Leg van elk van de drie fundamenteleideeën kort uit hoe zij hebben geholpen de hedendaagse psychologie vorm te geven.
  De weg werd vrijgemaakt voor de hedendaagse psychologie met het idee van fysieke causatie van gedrag van Descartes, en definitief met het materialisme van Hobbes, omdat zij hiermee een natuurwetenschappelijke benadering van gedrag, gedachten en gevoelens mogelijk maakten. De ziel was door hun werk niet langer een ongrijpbaar, immaterieel fenomeen, maar stond in direct contact met de fysieke wereld, en werd daar - in het werk van Hobbes - letterlijk onderdeel van.
  Locke en zijn tijdgenoten ontwikkelden met het empirisme vervolgens een van de belangrijkste verklaringen voor menselijk gedrag, namelijk de omgeving die als bron van alle kennis de geest vult, het lichaam in beweging zet, en dus bepaalt welk gedrag dat lichaam vertoont. Het grootste deel van de moderne psychologie is nog altijd gebaseerd op dit idee, namelijk dat de menselijke machinerie via de zintuigen door de omgeving wordt geprikkeld en zodoende wordt aangezet tot gedrag.
  Met hun nativisme boden Kant, maar met name ook Darwin, de psychologie het gereedschap om te begrijpen dat de mens niet alleen kan worden beschouwd als een machine (materialisme) die wordt aangestuurd door de omgeving (empirisme), maar vooral ook dat die machine bij geboorte al op een heel specifieke manier in elkaar zit (nativisme), waardoor sommige gedragingen en ervaringen wel mogelijk zijn of voor de hand liggen en andere niet.
 • how did Descartes thought the soul interacted with the body?
  the soul was located in an organ between the two parts of the brain. and this organ was communicating with the muscles and organs through threadlike structures.
 • Belangrijkste vraag van de psychologie
  Waarom denken, voelen en gedragen mensen zich zoals ze doen
 • Wat is de invloed van het materialisme op de hedendaagse psychologie?
  De ziel was niet langer een onbegrijpbaar immaterieel fenomeen maar stond in direct contact met de fysieke werelden werd daar onderdeel van.
 • what was the problem with Descartes' dualism?
  how can a non materialistic soul communicate with a materialistic body?
 • Rene Descartes
  Verschoof nadruk van geest naar het lichaam door bestudering van de reflexen en door het ontleden van lichamelijke mechanismen, zonder dat de geest daar invloed op heeft
 • 19de eeuwse fysiologie: Wat ontdekte Magendie?
  Er zijn 2 zenuwpaden: 1 voor prikkels van de zintuigen naar de hersenen en 1 voor commando's van de hersenen naar de spieren
 • what is materialism?
  all human behavior including the voluntary choices we make, and conscious thought are a result of physical processes in te brain and body.
 • Tomas hobbes
  De geest bestaat niet, alles bestaat uit materie en energie = materialisme
 • 19de eeuwse fysiologie: Wat ontdekte Sechenov?
  Reflexologie: Ontwikkelde het idee dat alle gedragingen reflexen zijn op prikkels
 • what are stimuli?
  everything that is offered to an organism to perceive.
 • Materialisme
  Denkproces komt voort uit de hersenen. al het menselijke gedrag kan begrepen worden als fysieke processen in het lichaam, in het bijzonder processen in de hersenen en dus zijn er geen beperkingen meer aan wat bestudeerd kan worden in de psychologie
 • 19de eeuwse fysiologie: Wat ontdekten Muller en Flourens?
  Verschillende delen hersenen hebben verschillende functies: gedrag, ervaringen en gevoel.
 • what is response?
  an organisms reaction to a stimulus
 • Reflexologie
  Al het menselijke gedrag vindt plaats via reflexen en zogenaamde vrijwillige handelingen zijn eigenlijk reflexen.
 • Wat is het empirisme?
  De manier waarop mensen gedragen, denken en voelen verandert in de loop van de tijd als gevolg van opgedane ervaringen
 • what is reflexology?
  a suggested theory which states that all actions of the human body are reflexes.
 • Empirisme
  De menselijke kennis en het gedachte proces komen voort uit sensorische ervaringen. de input van de zintuigen is de basis van onze kennis en onze omgeving en dit stelt ons in staat om ons aan onze omgeving aan te passen. gedachten reflecteren ervaringen en komen dus niet voort uit vrije wil.
 • Wat is het empirisme volgen John Locke?
  Een mens begint tabula rasa = met lege hersenen en die door ervaringen en indrukken worden ingevuld
 • how does reflexology describe voluntary actions?
  as complex reflections involving higher parts of the brain.
 • Law of association bij contiguity
  Als je kort na elkaar 2 sensaties ervaart, worden deze in je hersenen met elkaar geassocieerd.
 • Wat is de invloed van het empirisme op de hedendaagse psychologie?
  De omgeving die als bron van alle kennis de geest vult, het lichaam in beweging zet,  en dus bepaalt welk gedrag het lichaam vertoont
 • what is empiricism?
  the idea that human knowledge and thought only come from sensory experience.
 • Nativisme
  Tegenovergestelde empirisme: bepaalde kennis en vaardigheden moeten aangeboren zijn en ervaringen heeft daar niks mee te maken. alleen met deze basis is het mogelijk te leren
 • Wat is Nativisme?
  De manier waarop het lichaam werkt en gedrag/gedachten en gevoelens veroorzaakt is een evolutionair gevolg van natuurlijke selectie
 • what is qualia?
  the subjective quality of an observable thought or memory.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke strategie gebruikte Plutchik om tot zijn model van acht primaire emoties te komen?
Door mensen te vragen paren van emotionele labels of uitdrukkingen te beoordelen op de mate van overeenkomst tussen de emoties die met deze woorden beschreven worden, hebben onderzoekers ontdekt dat de verschillende soorten emoties geclusterd kunnen worden in een relatief klein aantal groepen. Op deze manier heeft Robert Plutchik in 2003 een nuttig systeem van classificatie ontwikkeld, waarbij acht primaire emoties geïdentificeerd worden, die kunnen worden onderverdeeld in vier paren van tegengestelde emoties:
 1. Vreugde versus bedroefdheid;
 2. Woede versus angst;
 3. Acceptatie versus walging/afkeer;
 4. Verrassing versus verwachting.
Deze emoties kunnen volgens Plutchik's model op allerlei manieren met elkaar gecombineerd worden, waarbij er een oneindige variatie aan emotionele ervaringen geproduceerd worden (NB. Plutchik heeft de emoties gerangschikt in een kegel, waarbij de verticale dimensies de mate van intensiteit weergeeft en de ruimtes tussen de sectoren de emotie die ontstaat door de combinatie van de twee naast elkaar gelegen emoties).
Wat zijn de verschillende componenten van emoties?
 1. Een gedragsuitdrukking, waarbij we ook een vermogen hebben om emoties te reguleren (wat blijkt uit de constatering dat onze gedragsuitdrukking niet altijd overeenkomt met onze emotie);
 2. Het herkennen van emoties door het aflezen van de stem en lichaamstaal;
 3. Emoties zijn niet onafhankelijk van cognities en overeenkomstige fysiologische reacties kunnen afkomstig zijn van verschillende emoties afhankelijk van hoe we de situatie interpreteren (bijvoorbeeld een verhoogde hartslag kan veroorzaakt worden door opwinding of vreugde, maar ook door angst of schrik).
Hoe verschilt emotie, volgens de genoemde definitie, van affect en stemming?
Het gevoel dat geassocieerd wordt met de emotie, onafhankelijk van het object, wordt door sommige psychologen affect genoemd. (Wikipedia: een patroon van waarneembaar gedrag waarmee een subjectief gevoel (of emotie) tot uitdrukking wordt gebracht.)
Deze gevoelens kunnen geclassificeerd worden aan de hand van twee dimensies:
 1. de mate van (on)genoegen;
 2. de mate van mentale en fysieke opwinding.
Bij een emotie gaat het niet alleen om het gevoel, maar ook om het object. (Bijvoorbeeld: een gevoel van genot  wordt ervaren als trots als het om de persoon zelf gaat en liefde als het een ander betreft.)

Een stemming wordt omschreven als een emotioneel gevoel dat wordt ervaren zonder dat het gericht is op een object en gedurende een langere tijd aanhoudt. De stemming kan alle aspecten van iemands gedachten en gedrag beïnvloeden. 

Er zijn verschillende termen voor stemming en emoties, terwijl het gaat om vergelijkbare onderliggende gevoelens (denk aan het gevoel van spanning bij de stemming ongerustheid/angst en bang zijn als het een object betreft. 
Wat is de definitie van emotie en wat zijn zelfbewuste emoties?
Emotie is het subjectieve gevoel dat mentaal gericht is op een bepaald object. Dat object kan een ander persoon, een organisme, een ding, een idee of concept of de persoon zelf zijn. 

Emoties die op de persoon zelf gericht zijn, zoals trots, schaamte, schuld, verlegenheid, jaloezie, afgunst en empathie, noemen we zelfbewuste emoties, waarbij deze emoties afhangen van de mate van zelfbewustzijn van de persoon. Sommige onderzoeken noemen deze emoties "anderen-bewuste" emoties, omdat ze gerelateerd lijken te zijn aan de verwachtingen en meningen van anderen mensen over ons gedrag.
Wat is enig bewijs dat de interne klok voortdurend wordt gereset door dagelijkse veranderingen in licht en langs welk pad treedt dit resetten op?
Normaal gesproken wordt dit circadiaanse ritme gesynchroniseerd met het daglicht. Echter, onderzoeken hebben aangetoond dat de cyclus verlengd of verkort kan worden door het kunstmatig veranderen van de periode van licht en donker.  Met name door de blootstelling aan fluorescerend licht in de avond en het gebrek aan licht in de ochtend kan de slaapcyclus tot enkele uren worden opgeschoven. Mensen die moeite hebben met in slaap vallen kunnen veel baat hebben bij lichttherapie in de ochtend. Ander onderzoek suggereert dat het gebruik van fel licht in huis en LCD schermen een oorzaak zijn van slapeloosheid. Veranderingen in licht beïnvloeden de ritme-genererende neuronen door het neurale pad dat loopt van de netvliezen naar de suprachiasmatische kern.
Wat is een circadiaans ritme?
Een repetitieve biologische verandering die doorgaat in ongeveer een cyclus van 24 uur, ook zonder de aanwezigheid van externe aanwijzingen / signalen.
Wat is enig bewijs dat de behoefte aan slaap wordt beïnvloed door een interne klok, die gelokaliseerd is in de hypothalamus en die kan opereren zelfs zonder externe aanwijzingen van de tijd?
Bij de meeste gewervelde dieren komt en gaat de behoefte aan slaap op een cyclische manier gedurende de dag. Dit gaat zelfs door in een kunstmatige "tijd-vrije omgeving". In zo'n omgeving is de cyclus doorgaans een paar minuten korter of langer dan 24 uur, en het varieert per persoon, maar de cyclus is bij elk individu opvallend constant.

De klok die dit circadiaanse ritme controleert is gelokaliseerd in een specifieke kern in de hypothalamus, suprachiasmatische kern genaamd. Deze kern bevat neuronen die hun actiepotentialen laten toe- en afnemen gedurende een cyclus van ongeveer 24 uur. Als deze kern beschadigd is, slaapt een individu op willekeurige momenten op de dag. Deze kern regelt ook het dagelijkse ritme van de lichaamstemperatuur (die afneemt in de avond en toeneemt in de ochtend) en de afgifte van hormonen, waarvan melatonine het meest wordt gekoppeld aan de circadiaanse klok. Dit hormoon, dat geproduceerd wordt door de pijnappelklier, wordt doorgaans afgegeven ongeveer twee uur voor bedtijd en de afgifte blijft relatief hoog tot het moment dat een persoon klaar is om op natuurlijke wijze wakker te worden.
Op welke manier verschilt slapeloosheid van nonsomnia? Welke negatieve gevolgen treden op als mensen niet voldoen aan hun slaapbehoefte?
De behoefte aan slaap verschilt per persoon. Sommige mensen, nonsomniacs genaamd, slapen uitzonderlijk weinig en voelen zich toch niet moe gedurende de dag. Een onderzoek onder deze mensen door Ray Meddis in de jaren zeventig toonde aan dat deze mensen over het algemeen energiek en gezond waren. Uit een recente studie onder mensen die drie tot zes uur sliepen per nacht bleek dat deze mensen bovengemiddeld energiek waren en ook bovengemiddeld scoorden op een 'houding ten opzichte van het leven' vragenlijst. Dit ondersteunt de theorie dat het lichaam slechts een beperkt aantal uren slaap nodig heeft om te herstellen.

Echter, het overgrote deel van de mensen heeft ongeveer acht uur slapen nodig. Als we daar niet aan voldoen, dan worden we moe, ellendig en ineffectief bij mentale opgaven. 

De laatste decennia is het gemiddeld aantal uren slaap per nacht lager geworden, wat mogelijk leidt tot negatieve gezondheidseffecten. Studies hebben aangetoond dat korte termijn slaap tekort kan leiden tot een achteruitgang in cognitie voor zowel volwassenen als kinderen. De verandering lijkt echter niet het gevolg te zijn van kunstlicht, aangezien culturen zonder kunstlicht ook ongeveer zes tot zeven uur slapen per nacht, maar veel minder last hebben van slapeloosheid.

Van slapeloosheid is sprake als iemand een normale behoefte heeft aan slaap, maar om wat voor reden dan ook moeite heeft met slapen, met vermoeidheid gedurende de dag tot gevolg.

Uit laboratorium onderzoek naar slaapdeprivatie blijkt dat na een aantal uren symptomen zoals vervormde perceptie en geïrriteerdheid optreedt, maar dat slaperigheid komt en gaat en met name optreedt laat op de avond en gedurende de ochtend. Mensen scoren aanmerkelijk slechter op verschillende testen als ze slaperig zijn en de concentratie verslechtert ook door korte momenten van in slaap vallen. De afname in concentratie en beoordelingsvermogen kan in het echte leven tot gevaarlijke situaties leiden.
Hoe kunnen dromen verklaart worden als onvermijdelijke gevolgen van de staat van de hersenen tijdens de REM slaap?
Een theorie over dromen is dat dromen een middel zijn om bedreigende situaties, die in het echte leven kunnen optreden, te oefenen en op te lossen. 
Echter, daartegenover wordt gesteld dat dromen geen levensbevorderende functie hebben, maar simpelweg bijwerkingen zijn van de fysiologische veranderingen die optreden tijdens de REM slaap. Neuronen in de visuele en motorische gebieden van de hersenen worden actief tijdens de REM slaap en hallucinaties zijn mogelijk een gevolg van die activiteit. Neuronen betrokken bij het geheugen en emoties worden ook actief en die zorgen mogelijk voor de herkenbare beelden en sterke gevoelens. Bij onderzoek in de jaren 60 bleek stimulatie van de cerebrale cortex te leiden tot hallucinaties vergelijkbaar met dromen. Daarnaast stopt het denken niet tijdens de slaap, waarbij deze gedachten tijdens de hallucinaties proberen de logica te vinden. 

Dan rijst de vraag of analyse van dromen wel zinvol is. Echter, dromen zijn niet willekeurig. In dromen komen vaak elementen voor uit de ervaringen van de persoon en bovendien bevatten ze vaak ideeën of gevoelens die gedurende de dag onderdrukt worden door hogere mentale processen. Psychoanalyse zou dan meer inzicht kunnen geven in die onderdrukte gedachten en zorgen.
Welk bewijs ondersteunt de theorieën over de bevordering van onderhoud van het hersencircuit tijdens de REM slaap?
Over de functie van REM slaap is veel discussie. Een al lang bestaande theorie stelt dat REM slaap zorgt voor regelmatige oefening van groepen neuronen in de hersenen. Synapsen kunnen degenereren als ze langere tijd niet actief zijn, dus neurale activiteit kan ervoor zorgen dat belangrijke circuits behouden blijven. 

Dit wordt ondersteund doordat naarmate mensen of dieren langere tijd slapen een relatief groter deel van de slaaptijd wordt doorgebracht in REM slaap. Deze theorie verklaart ook waarom foetussen en zuigelingen een veel groter deel van de tijd in REM slaap verkeren (NB. 30 dagen oude foetussen brengen zelfs bijna 24 uur per dag door in REM slaap). Foetussen schoppen en bewegen ook tijden de REM slaap en dit wordt veroorzaakt door uitbarstingen van activiteit in de motorische centra. Na de geboorte wordt deze activiteit geremd, maar de motorische activiteit van de ogen en de interne structuren blijft bestaan, wat resulteert in snelle oogbewegingen en een hogere hartslag.