Samenvatting Publiekrecht/omgevingsrecht voor de vastgoedsector

ISBN-13 9789012395403
410 Flashcards en notities
21 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Publiekrecht/omgevingsrecht voor de vastgoedsector". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789012395403. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Publiekrecht/omgevingsrecht voor de vastgoedsector

 • 0 Werkboek

 • Structuurvisie (2 betekenissen)
  Structuurvisie:
  een in het kader van de Wet ruimtelijke ordening vastgesteld ruimtelijk plan voor een deel of het gehele grondgebied van het Rijk, provincie of gemeente.

  Structuurvisie:
  is in Nederland de benaming van een ambtelijk document in de ruimtelijke ordening. Inhoud en status In dit document wordt de visie op het ruimtelijk beleid voor de hele gemeente.


  > Geen beroep tegen mogelijk 

 • Voorbereidingsbesluit bestemmingplan als dit in werking is worden omgevingsvergunningen aangehouden.
  Voorbereidingsbesluit mag niet lang dan een jaar lopen. Anders vervalt het en worden de omgevingsvergunningen verleend .
  • voorbereidingsbesluit te vinden in Wro
 • 0.2 Alg Wet Bestuursrecht

 • Mandaat
  De bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen
 • 0.6.1 Introductie

 • Procedure onteigening:
  1. De administratieve fase
  In de administratieve procedure stelt de gemeente een onteigeningsplan vast dat door de de regering moet worden goedgekeurd. De gemeente moet dit ontwerp-onteigeningsplan eerst ter inzage leggen, zodat belanghebbenden hun bedenkingen hiertegen naar voren kunnen brengen bij de gemeenteraad. Belanghebbenden kunnen hun bedenkingen opnieuw naar voren brengen bij de regering als de gemeente het ontwerp-onteigeningsplan vervolgens ter goedkeuring heeft voorgelegd. 

  2. De gerechtelijke fase 
  Na de administratieve fase volgt de gerechtelijke procedure. U zult dan door de overheid voor de rechtbank worden gedagvaard. U zult de hulp van een deskundige jurist nodig hebben. In de regel vergoedt de overheid de kosten van de rechtsbijstand als deze niet onredelijk hoog zijn. Als de rechter een onteigeningsvonnis uitspreekt, wordt uw grond onteigend. De eigendom van uw grond gaat pas over naar de overheid als het vonnis in de openbare registers is ingeschreven en de overheid de door de rechter vastgestelde schadevergoeding aan u heeft betaald. U kunt tegen het onteigeningsvonnis van de rechtbank in cassatie gaan bij de Hoge Raad.
 • 0.6.2 Vragen Onteigeningswet (Ow)

 • .WB 6.2 vr 1

  In welke wet is geregeld dat onteigening alleen kan plaatsvinden in het algemeen belang en in beginsel op basis van tevoren verzekerde schadeloosstelling.
  .In Art 14 van de Grondwet
 • .WB 6.2 vr 2

  Welke procedure wordt gevolgd voordat de regering een besluit neemt tot onteigening ter uitvoering van een bestemmingsplan?
  .De procedure als genoemd in afdeling  3.4 Awb
  Zie ook: Art 78 lid 2 OW= Onteigeningswet.
   1. De administratieve fase:
  • Gemeente stelt onteigeningsplan vast (regering moet goedkeuren)
  • Gemeente moet ontwerp-onteigeningsplan ter inzage leggen.
  • Bedenkingen hiertegen naar voren brengen bij de gemeenteraad.
  • Belanghebbenden kunnen hun bedenkingen opnieuw naar voren brengen bij regering als de gemeente het ontwerp-onteigeningsplan ter goedkeuring heeft voorgelegd. 

  2. De gerechtelijke fase 
  • U wordt door de overheid voor de rechtbank worden gedagvaard (In de regel vergoedt de overheid de kosten van de rechtsbijstand)
  • Als de rechter een onteigeningsvonnis uitspreekt, wordt uw grond onteigend. 
  • De eigendom van uw grond gaat pas over naar de overheid als het vonnis in de openbare registers is ingeschreven en de overheid de door de rechter vastgestelde schadevergoeding aan u heeft betaald.
  • U kunt tegen het onteigeningsvonnis van de rechtbank in cassatie gaan bij de Hoge Raad.
 • WB 6.2 vr 3
  Kan het recht van vruchtgebruik afzonderlijk worden onteigend?
  Ja Zie Art 4 eerste lid Ow
 • WB 6.2 vr 4
  Kan een erfpachtrecht afzonderlijk worden onteigend?
  Ja Zie Art 4 eerste lid Ow
 • WB 6.2 vr 5
  Kan de partij wiens grond onteigend wordt iets ondernemen iets ondernemen tegen het deskundigenrapport waarin de schade in beeld is gebracht op verzoek van de rechtbank?
  Ja partijen en derde belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen bij de rechterscommissaris. (zie Art 36 1e lid OW)
 • WB 6.2 vr 6
  Welke 2 uitspraken doet de rechtbank in het algemeen belang bij een onteigeningsvonnis?
  Uitspraak 1= rechtbank spreekt onteigening uit
  Uitspraak 2= rechtbank stelt schadeloosstelling vast
  (Art 37 lid 2 Ow)
 • WB 6.2 vr 7
  Wie betaalt in beginsel de proceskosten bij een onteigeningsprocedure?
  De partij die onteigent (zie Art 50 OW  let op zie ook de uitzondering in Art 50 3e lid)
 • WB 6.2 vr 8
  De rechtbank heeft een onteigeningsvonnis gewezen en daarbij de hoogte  van de schadeloosstelling bepaald. Het betreft een boer wiens eigendom is onteigend ter uitvoering van een bestemmingsplan dat voorziet in de realisatie van nieuwe woningen op zijn gronden. Wat is het rechtsgevolg als niet binnen 3 maanden nadat het vonnis van kracht van gewijsde heeft verkregen, de schadeloosstelling is uitbetaald of geconsigneerd?
  Dan is het onteigeningsvonnis vervallen. (Zie Art 55 1e lid van de OW)
 • WB 6.2 vr  9
  Welke stukken moet de gemeente overleggen om bij onteigening ter uitvoering van een bestemmingsplan overschrijving van de eigendom in de openbare registers te bewerkstelligen?
  1. Het vonnis van de rechtbank,
  2. Een verklaring dat het vonnis kracht van gewijsde heeft.
  3. Bewijs van betaling van de schadeloosstelling.
 • WB 6.2 vr 10
  Een gedeelte van 450 m2 van een bestaand bedrijfspand van 1250 m2  dient onteigend te worden ter uitvoering van een bestemmingsplan. 
  Hierna blijft een bedrijfshal over van circa  800 m2. de eigenaar heeft hierdoor te weinig ruimte beschikbaar om zijn onderneming ter plaatse te kunnen voortzetten.
  Wat kan hij nu doen?
  Hij kan verzoeken om het gehele pand over te nemen. (Zie Art 38 OW)
 • WB 6.2 vr 11
  Welke mogelijkheden kent de onteigeningswet om de onteigeningsprocedure sneller te laten verlopen?
  1. Vervroegd deskundigenonderzoek (Art 54a OW)
  2. Vervroegde uitspraak over de onteigening vragen (Art 54 f )W
  3. Administratieve procedure gelijk laten lopen met de bestemmingsplan procedure.
 • WB 6.2 vr 12
  De overheid heeft grond met opstal (woning) van de familie De Groot vier jaar geleden onteigend om een bestemmingsplan te kunnen uitvoeren, dat voorzag in de aanleg van een nieuwe rondweg over het perceel. Op basis van gewijzigde verkeersinzichten besluit de nieuwe gemeenteraad na de verkiezingen dat deze weg niet zal worden aangelegd. De familie de groot voelt zich tekortgedaan door de gemeente en wil graag terug naar hun oude woning, die er nog steeds staat. Welke mogelijkheden biedt de Onteigeningswet ter zake?
  Terugvordering (Art 61 OW)
 • Uit welke 2 stappen bestaat een onteigeningsprocedure?
  1. Kroon (koning en ministers) spreken zich uit of onteigening gerechtvaardigd is.
  2. Via dagvaardingsprocedure bij Rechtbank (civiel sector) om onteigening bij vonnis te bevestigen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welk bestuursorgaan kan in het kader van de Wet voorkeurrecht gemeenten een tijdelijk voorkeursrecht vestigen?GemeenteraadCollege van B &WBurgemeester
2. 
 1. College van B &W
Wat houden klassiek grondrechten in?En noem er een paar.
Klassiek grondrechten houden bepaalde vrijheidsrechten van burgers in.
Voorbeelden klassieke grondrechten: 
 • Vrijheid van godsdienst
 • Briefgeheim
 • verbod v discriminatie (Art 1 GW) 
.Wat zijn de sociale grondrechten?

 • recht op onderwijs
 • recht op huisvesting
 • recht op werk

Bij sociale grondrechten is de overheid gehouden iets wel te doen. 
Welke procedure word gevolgd bij een exploitatieplan?
Afd. 3.4 Awb
Verbod detournement ?
Verbod gemeente om misbruik van haar positie te maken.
Postererieure overeenkomst
Overeenkomst tussen gemeente en grondeigenaren/bouwers na vaststelling van exploitatieplan (omdat men niet tot een Aterieure overeenkomst kon komen, stelt gemeente een exploitatieplan op )
Anterieure overeenkomst?
Overeenkomst tussen grondeigenaren/bouwers en gemeente over de exploitatiekosten verdeling.
 • civiel overeenkomst
Uit welke 2 stappen bestaat een onteigeningsprocedure?
 1. Kroon (koning en ministers) spreken zich uit of onteigening gerechtvaardigd is.
 2. Via dagvaardingsprocedure bij Rechtbank (civiel sector) om onteigening bij vonnis te bevestigen.
Hoe kan een hoger bestuursorgaan ingrijpen/sturen bij een gemeentelijk bestemmingsplan?
 1. Reactieve aanwijzing
      = tijdens de bestemmingsplan procedure zienswijzen door min. of G. Als deze             niet voldoende wordt meegenomen in het plan kunnen Min of GS                              aanwijzingen geven. Gevolg het onderdeel treedt niet in werking en GS/min              kunnen zelfs iets anders er voor in de plaats stellen.
      2.Proactieve aanwijzing
      = GS legt gemeenteraad op het bestemmingsplan te wijzigen i.v.m.provinciale             belangen.

      = Gs kunnen ook zelf voorbereidingsbesluit nemen binnen de gemeente.
    3.  Andere regels
       = GS stellen verordening op voor hele provincie of delen ervan (Wro art 4.1)
     4. Inpassingsplannen
       = gemeente volledig passeren (Wro art 3.26) Rijk (Wro art 3.28)
Wat is de "ladder duurzame verstedelijking?"
Is er aantoonbaar sprake van regionale behoefte aan dit bestemmigsplan ?(toetsingskader)(voorkomen van bouwen op basis van oude prognoses)
In Bro geregeld 
Deze moet worden toegepast als een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld