Samenvatting reader

-
128 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "reader". De auteur(s) van het boek is/zijn hhs. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - reader

 • 1 College 1

 • Wat is organiseren?
  Het systematisch en in onderlinge samenwerking opzetten en uitvoeren van activiteiten gericht op het verwezenlijken van doelen
 • Wat is een totale institutie?
  Een van de buitenwereld afgesloten woon- en werkplaats met een formeel regime, waar een groot aantal personen met een vergelijkbare sociale positie aan is onderworpen (bijvoorbeeld ziekenhuis, internaat, etc.)
 • Welke 5 punten worden er genoemd in de beroepscode die te maken hebben met de sociaalagogisch werker in relatie met collega's?
  - samenwerken met collega's om de client een optimale dienstverlening te geven
  - een bijdrage leveren aan het multidisciplinaire overleg met het oog op een goede dienstverlening
  - bereid zijn samen te werken met stagiaires en vrijwilligers
  - bereid zijn eigen opvattingen tegenover beroepsgenoten ter discussie te stellen en elkaar kritisch te bevragen
  - beroepskrachten uit andere disciplines constructief aanspreken op hun verantwoordelijkheid en feedback van anderen open ontvangen
 • Welke 5 punten worden er genoemd in de beroepscode die te maken hebben met de sociaalagogisch werker in relatie met de werkgever, directie en instelling?
  - meewerken aan het beleid van de instelling
  - op toe zien dat de uitvoering van het beleid overeenkomt met de kwaliteitsnormen uit de beroepscode
  - aan de directe informatie en gegevens verstrekken voor het te voeren beleid en bereid zijn verantwoording af te leggen over beroepshandelen
  - in een leidinggevende functie: binnen de instelling het werk van medewerkers evalueren
  - mede bewaken of de kwaliteit van de dienstverlening van de instelling voldoende wordt gewaarborgd
 • Wat doen zorg- en welzijnsorganisaties?
  Zij bieden hulp, behandeling, zorg of ondersteuning aan mensen die hier tijdelijk of blijvend afhankelijk van zijn om een kwalitatief goed leven te kunnen leven
 • Wat is het verschil tussen de gezondheidszorg en de welzijnszorg?
  De gezondheidszorg is vooral gericht op de gezondheid van individuen en op de kwaliteit van leven van het individu. De gezondheidszorg handelt vooral vanuit de eigen professionele en wetenschappelijke kennis. 
  De welzijnszorg is vooral gericht op het welzijn van de samenleving en op de kwaliteit van (samen)leven. De normen en waarden met betrekking tot die kwaliteit worden binnen de welzijnszorg in belangrijke mate bepaald door het politieke klimaat. 
 • Hoe noemen we de gezondheidszorg en de welzijnszorg samen?
  De zorgsector
 • Welke 5 soorten zorg worden er geordend op basis van het doel van de zorg?
  - Positieve zorg: gericht op het bewerkstelligen van gezondheids- of welzijnsbevorderend gedrag bij burgers
  - Preventieve zorg: gericht op het voorkomen of minimaliseren van de gevolgen van ziekte of beperkingen 
  - Curatieve zorg: gericht op het herstel van ziekte/beperkingen of het aanpakken en oplossen van problemen
  - Palliatieve zorg: gericht op het realiseren van een zo optimaal mogelijk leven met een ziekte/beperking als herstel niet meer mogelijk is
  - Terminale zorg: gericht op het realiseren van een zo humaan mogelijk levenseinde
 • Welke 5 soorten zorg worden er geordend op basis van degene die de zorg verleent?
  - Zelfzorg
  - Gebruikelijke zorg: door een huisgenoot
  - Mantelzorg: door mensen uit eigen sociale netwerk
  - Vrijwilligershulp: door mensen vanuit een organisatie die hiervoor geen of een beperkte vergoeding ontvangen 
  - Professionele hulp
 • Welke 4 soorten zorg worden er geordend op basis van de afstand tussen zorggebruiker en zorgverlener?
  - Het nulde echelon/nuldelijnszorg: door anderen gegeven dan professionele zorgverleners in de individuele zorg
  - Het eerste echelon/eerstelijnszorg: door professionele zorgverleners waartoe zorggebruikers zich rechtstreeks kunnen wenden
  - Het tweede echelon/tweedelijnszorg: niet direct toegankelijk voor zorggebruikers, verwijzing is nodig van iemand uit eerste echelon
  - Het derde echelon/derdelijnszorg: client wordt opgenomen in een instelling
 • Welke 3 soorten zorg worden er geordend op basis van de plaats waar de zorg gegeven wordt?
  - Extramurale zorg, ambulante zorg of zorg thuis
  - Semimurale zorg: zorggebruiker ontvangt zorg in een instelling, maar woont thuis
  - Intramurale- of klinische zorg: zorggebruiker verblijft 24 uur per dag in instelling
 • Welke 2 soorten zorg worden er geordend op basis van de zorgduur?
  - De chronische, langdurige zorg of long stay care: bestaat vooral uit verpleging en verzorging binnen de care sector
  - De kortdurende zorg of short stay care: vooral gericht op behandeling en herstel in de cure sector
 • Wat zijn de 5 actoren voor de zorgsector?
  zorggebruikers, zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en overheden
 • De actoren voor de zorgsector vertegenwoordigen verschillende belangen, vanuit welke verschillende perspectieven komen deze voort? (4)
  - Het maatschappelijk perpectief: de maatschappij heeft een visie op de wijze waarop een zorgorganisatie zorg moet bieden, dit is verwoord in de AWBZ, de ZVW en de Wmo. 
  - Het organisatie perspectief: een organisatie moet zorg dragen voor de continuïteit ervan, het management van een zorgorganisatie probeert daarom optimaal z'n middelen en mensen in te zetten om "goed" te zijn. 
  - Het medewerkersperspectief: voor een medewerker zijn de professionele kaders leidend, hun belangrijkste opdracht is om goede zorg te bieden
  - Het perspectief van de zorggebruiker: iedere zorggebruiker heeft een eigen visie, het optimaliseren van de kwaliteit van leven staat hierbij centraal. 
 • Door welke 2 perspectieven wordt het perspectief van de zorgverzekeraar gekleurd en hoe komt dit? 
  Door het maatschappelijk perspectief en het perspectief van de zorggebruiker. Dit komt door de invoering van de ZVW waardoor mensen nu elk jaar kunnen wisselen van zorgverzekeraar. Hierdoor kwam concurrentie en is de zorgverzekeraar meer naast de client gaan staan. 
 • Wat zijn de 3 belangrijkste kenmerken van de Scientific Management theorie van Taylor? En wat was het uitgangspunt?
  - alle managementactiviteiten staan in dienst van productieverhoging
  - er is sprake van een ver doorgevoerde concrete taakverdeling
  - er wordt loon naar arbeid gegeven (prestatieloon) 

  Uitgangspunt: de resultaten van de organisatie hangen af van de structurering van het arbeidsproces
 • Wat zijn de 3 belangrijkste kenmerken van de General Management theorie van Fayol? Hoe wordt een dergelijke organisatie ook wel genoemd?
  - veel aandacht voor de algehele aansturing van de organisatie
  - de taak van het management bestaat uit: plannen en vooruitzien, organiseren, bevelvoerend, coördineren en controleren 
  - de eenheid van commando: iedereen heeft 1 directe baas boven zich

  Een lijnorganisatie
 • Wat zijn de 3 belangrijkste kenmerken van de Bureaucratie theorie van Weber en Blau?
  - de formele structuren en werkwijzen zijn tot in de details vastgelegd
  - aandacht voor de rechtszekerheid van klanten
  - onpersoonlijk  
 • Wat zijn de 2 belangrijkste kenmerken van de Human Relations Management theorie van Mayo? Wat is het uitgangspunt? Wat is de keerzijde?
  - aandacht voor de rol van subculturen binnen een organisatie en voor de mens in de organisatie
  - wordt aangesloten bij wensen en mogelijkheden van werknemers


  Uitgangspunt: de subcultuur onder werknemers heeft een grote invloed op het arbeidsproces, het arbeidstempo en de productiviteit

  Keerzijde: te veel aandacht voor de menselijke factor, het leidde tot groepjes mensen zonder organisatie
 • Wat is het Revisionisme (Argyris)?
  Een stroming die let op de wisselwerking tussen de organisatiestructuur en capaciteiten van mensen in de organisatie. (synthese tussen het scientific management en het human relations management)
 • Wat is het Total Quality Management?
  Een stroming die uitgaat van het zero-deffect-concept in product, productieproces en klantbenadering = de organisatie moet kwaliteit leveren en mag geen fouten maken
 • Wat is het Human Resource Management?
  Een stroming die stelt dat het goed functioneren van de organisatie afhankelijk is van het goed functioneren van de medewerkers. Mensen moeten optimaal gebruik kunnen maken van hun talenten. De mens staat in de organisatie volledig centraal, maar wel ten dienste van de organisatie (wederkerigheid). 
 • Wat is de lerende organisatie en de reflexieve professional (Senge)?
  Een stroming die het belang benadrukt van individuele en collectieve leerprocessen in organisaties. Organisaties en medewerkers moeten leren van hun fouten. Dit vraagt om coachend leiderschap. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is organiseren?
1
Wat is een totale institutie?
1
Welke 5 punten worden er genoemd in de beroepscode die te maken hebben met de sociaalagogisch werker in relatie met collega's?
1
Welke 5 punten worden er genoemd in de beroepscode die te maken hebben met de sociaalagogisch werker in relatie met de werkgever, directie en instelling?
1
Pagina 1 van 32