Samenvatting Reader Inkoop en aanbesteden basis

-
137 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Reader Inkoop en aanbesteden basis

 • 1.1 Wat is inkoop

 • Inkoop bestaat uit alle activiteiten die in een organisatie moeten worden vervuld om van externe partijen de goederen, diensten en werken te verkrijgen die nodig zijn om de beleids- en bedrijfsvoering op een goede manier uit te voeren.
 • 1.2 Het inkoopproces

 • Uit welke fasen bestaat het inkoopproces?
  1. Het voortraject
  2. Tactische / initiële inkoop
  3. Operationele inkoop
 • 24.1 Wie stelt de overeenkomst op?

 • Het werken met een zelf opgestelde conceptovereenkomst heeft voor- en nadelen. 
  Voordelen:
  - De aanbestedende dienst kan zijn eigen rechtspositie kan versterken
  - Inschrijvers kunnen bij het opstellen van hun aanbieding rekening houden met de bepalingen uit de overeenkomst.

  Nadelen:
  - Er moet rekening gehouden worden met de eisen van redelijkheid en billijkheid
  - Gegadigden of potentiële inschrijvers kunnen vragen stellen en alternatieve teksten aandragen, wat veel extra werk kan opleveren
 • De rol van de gebruiker/interne klant reikt met name inhoudelijke zaken aan, zoals technische specificaties, logistieke specificaties en de aard en omvang van de opdracht
 • De rol van de inkoper is primair het verantwoordelijk zijn voor de commerciële aspecten. Daarnaast heb je ook de taak om de interne klant te wijzen op de mogelijkheid van het optreden van een al dan niet wezenlijke wijziging, zodat dit onderwerp op een goede manier proactief in de overeenkomst kan worden verwerkt door de jurist
 • De jurist dient in nauw overleg met de inkoper en de interne klant een jurist correcte omschrijving te geven van de zaken die in het contract moeten worden opgenomen. Ook is de jurist verantwoordelijk voor het afdekken van juridische risico's.
 • Het opstellen van de overeenkomst is een multidisciplinaire aangelegenheid.
 • Wat zijn de voor- en nadelen als de aanbestedende dienst zelf een (concept)overeenkomst opstelt?
  Voordelen: De aanbestedende dienst kan zijn rechtspositie versterken en inschrijvers moeten bij het opstellen rekening houden met de bepalingen uit de overeenkomst

  Nadelen: Er moet rekening gehouden worden met de eisen van redelijkheid en billijkheid en de gegadigden / potentiële inschrijvers kunnen vragen stellen en alternatieve teksten aandragen. Dit kan veel extra werk opleveren.
 • Welke functionarissen zijn betrokken bij het opstellen van de (concept)overeenkomst?
  1. De interne klant
  2. De inkoper
  3. De jurist
 • 24.2 Wat is een goede overeenkomst?

 • Een goede overeenkomst:
  - Een overeenkomst die na ondertekening niet meer uit de kast gehaald hoeft te worden
  - heeft rechten, plichten en risico's die niet eenzijdig bij een van de partijen worden neergelegd
 • Een goede overeenkomst moet tenminste aan de volgende voorwaarden voldoen:
  - De te leveren prestatie moet bepaalbaar zijn
  - De artikelen moeten op een juiste manier samenhangen
  - De bepalingen uit de overeenkomst moeten eenduidig leesbaar en interpreteerbaar zijn
  - De overeenkomst moet een bepaalde, duidelijke structuur hebben
 • Aan welke voorwaarden moet een goede overeenkomst voldoen?
  - De te leveren prestatie moet bepaalbaar zijn
  - De artikelen moet op een juiste manier samenhangen
  - De bepalingen uit de overeenkomst moeten eenduidig leesbaar en interpreteerbaar zijn
  - De overeenkomst moet een bepaalde, duidelijke structuur hebben.
 • 24.4.1 Functionele omschrijving en technische specificatie

 • Aan de functionele omschrijving kun je toetsen of de leverancier aan de conformiteitseis heeft voldaan. Deze omschrijving moet zo ruim mogelijk zijn geformuleerd.
 • De technische specificatie is een vertaling van de functionele omschrijving en moet altijd ondergeschikt zijn hieraan.
 • 24.4.5 Tekortkoming

 • Bij tekortkoming moet je onderscheid maken tussen een toerekenbare tekortkoming (wanprestatie) en een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht). Die laatste moet zoveel mogelijk worden uitgesloten.
 • Wat is het verschil tussen een toerekenbare en niet-toerekenbare tekortkoming?
  Een toerekenbare tekortkoming is een wanprestatie
  Een niet-toerekenbare tekortkoming is overmacht.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is het verschil tussen een vraag en een klacht?
Een vraag is een verzoek tot het verkrijgen van een inlichting, met een neutraal karakter en gericht op verduidelijking. Een klacht is een uiting van ontevredenheid, met een corrigerend of afwijzend karakter.
Waarom kan een ondernemer een beroep doen op 'nadere inlichtingen met gerechtvaardigd commercieel belang'?
Als openbaarmaking schade zou toebrengen aan de organisatie.
Waarom moeten vragen schriftelijk gesteld worden?
Met het oog op het transparantie- en gelijkheidsbeginsel
Wat houdt de Grossman-clausule in?
De clause behelst de plicht van ondernemers om onduidelijkheden en tegenstrijdigheden in de aanbestedingsstukken te melden en om verduidelijking te vragen. Een gegadigde of inschrijver mag niet meeliften op de vragen van andere inschrijvers.
Hoe kun je gelijke behandeling borgen van potentiële gegadigden of inschrijvers als er wijzigingen optreden in de aanbesteding?
De aanbestedende dienst kan heraanbesteden of een rectificatie in de aankondiging plaatsen, waarbij de termijnen proportioneel moeten worden aangepast.
Mag de aanbestedende dienst zelf bepalen hoe de aankondiging van de opdracht wordt ingevuld?
Nee, de aankondiging moet volledig worden ingevuld met voorwaarden voor deelneming en welke bewijsmiddelen aangeleverd moeten worden.
Zijn er aanbestedingen die niet openbaar via Tenderned aangekondigd hoeven te worden?
Nationale procedures en meervoudige onderhandse procedures
Bij welke soort aanbestedingen kan een aankondiging geplaatst worden?
Bij Europese openbaren en niet-openbare en bij nationale openbare aanbestedingen
Wat zijn de voordelen van het plaatsen van een vooraankondiging?
- De termijnen mogen ingekort worden
- Je krijgt een idee bij de interesse vanuit de markt
- Je bent als inkoper in een vroeg stadium betrokken bij de aanbesteding
- Het kan gebruikt worden om een marktconsultatie aan de kondigen en leveranciers uit te nodigen hiervoor.
Wat moet in de overeenkomst worden vastgelegd als door de opdrachtnemer met persoonsgegevens gaat worden gewerkt?
Het verwerken van persoonsgegevens wordt in een verwerkersovereenkomst vastgelegd.
Er moet een meldplicht van een datalek worden opgenomen.