Samenvatting Reader Inleiding Recht

-
229 Flashcards en notities
12 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Reader Inleiding Recht

 • 1.1.1.2 De empirische cyclus

 • Wat is inductie?
  Het afleiden van een algemene theorie uit een reeks afzonderlijke waarnemingen
 • 2 tekst 3 aanvulling geldigheidsvereisten voor een overeenkomst

 • waaraan moet een overeenkomst, naast de vereiste van aanbod en aanvaarding en handelingsbekwaam, nog meer aan voldoen? Noem de overige drie vereisten
  bepaalbaarheidsvereiste (art 6:227 BW) 
  Vormvereiste (3;37 BW) 
  de overeenkomst mag niet in strijd zijn met de goede zede, openbare orde of de wet (art 3: 40 BW)
 • 2.1 Inleiding


 • Welke drie 'machten' zijn te onderscheiden in de Nederlandse staatsorganisatie?
  • de Wetgevende macht
  • de Rechtsprekende macht
  • het bestuur
 • Wat doet een provinciaal bestuur?
  • Maken van overkoepelend (ruimtelijk) beleid.
  • Coördineren van sommige bestuursactiviteiten van binnen de provincie liggende gemeenten en waterschappen.
  • Verlenen van omgevingsvergunningen door GS en controle hierop en handhavend optreden indien nodig (opleggen bestuurlijke sanctie).
  • Subsidieverlening.
 • Noem voorbeelden van landelijk bestuur:
  • Ministers
  • Belastingdienst/belastinginspecteur
  • Uitkeringsinstantie
  • UWV
  • SVB
  • Etc.
 • Noem een voorbeeld van een bijzondere bestuurlijke wet:
  • WVW 1994
 • 2.2 Bestuursorganisatie en besturen

 • Welke bestuursniveaus zijn er in Nederland?
  • Gemeentelijk
  • Provinciaal
  • Landelijk
  • Rijks
 • Waarom is de Europese bestuursorganisatie van belang voor het Nederlands bestuursrecht?
  Zij werkt door in het Nederlandse (bestuurs)recht
 • Noem een aantal voorbeelden van besturen:
  • College van B&W
  • Regering
  • Waterschap
  • CBR
 • Wat is een bestuur?
  Dat deel van de staatsorganisatie dat niet is aan te merken als wetgevende of rechtsprekende macht.
 • Noem een aantal activiteiten van het provinciaal bestuur
  • Maken van overkoepelend (ruimtelijk) beleid
  • Coördineren van sommige bestuursactiviteiten van binnen de provincie liggende gemeenten en waterschappen.
 • Hoe heet het dagelijks bestuur van de provincie?
  Gedeputeerde Staten.
 • Noem wat voorbeelden van taken van GS
  • Verlenen van omgevingsvergunningen.
  • Toezicht en naleving van deze vergunningen.
  • Handhavend optreden bij het constateren van overtredingen, kunnen (bestuurlijke) sanctie opleggen.
  • Subsidieverlening.
 • Noem wat voorbeelden van activiteiten landelijk bestuur
  • Besluiten over uitbreiding luchthaven.
  • Aanleg HSL.
  • Aanslag inkomensbelasting.
  • Uitvoering toeslagen belastingdienst.
  • Verlenen van uitkeringen.
 • Noem wat voorbeelden van landelijke uitvoeringsinstanties
  • UWV
  • SVB
 • Waar richt het bestuursrecht zich voornamelijk op?
  Relatie tussen burgers en het bestuur.
 • Welke twee gebieden worden onderscheiden binnen het bestuursrecht?
  • Algemeen bestuursrecht.
  • Bijzonder bestuursrecht.
 • 2.3 Wat is 'Bestuursrecht'?

 • Waar richt het bestuursrecht zich met name op?
  Op de relatie tussen burgers en het bestuur.
 • Wat is het kenmerk van bijzondere bestuursrechtelijke wetten?
  Zij kennen aan het bestuur specifieke bevoegdheden toe.
 • Noem eens een aantal voorbeelden van bijzondere bestuursrechtelijke wetten ?
  • Participatiewet.
  • Drank- en horeca wet.
  • Wet arbeid Vreemdelingen.
  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.
 • Waarin wijkt het bestuursrecht af van het privaatrecht?
  Het privaatrecht bestaat uit het Burgerlijk wetboek. Bestuursrecht bestaat uit de Awb en verschillende bijzondere bestuursrechtelijke wetten.
 • Wat werd o.a. beoogd met de Awb?
  Algemene leerstukken van de bestuursrecht te codificeren met een omschrijving van algemene begrippen.
 • Staat de Awb op zichzelf?
  Nee, deze moet altijd in samenhang met een bijzondere bestuursrechtelijke wet, die in een concreet geval van toepassing is, gelezen moet worden.
 • Wat is het verschil tussen vroeger en?
  Vroeger had iedere bijzondere wet eigen algemene regels. Nu is er de Awb die geldt voor alle bijzondere wetten.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is rechtsverfijning?
Wanneer het toepassingsgebied wordt ingeperkt door het stellen van extra voorwaarden.
Wat betekent redenering a contrario?
Wanneer bij een beroep op de analogie, niet de overeenkomsten van juist de verschillen relevant geacht worden.
Wat is een analogie redenering?
Dan wordt een bijzondere regel veralgemeend en van toepassing verklaard op een niet uitdrukkelijk geregeld die in relevante opzichten lijkt op het wel geregelde geval.
Op welke wijze wordt de hiërarchie van de regels bepaald?
 1. Lex specialis derogat legi generali.
 2. Les superior derogat legi inferiori.
 3. Lex priori derogat legi anteriori.
Wat moet de rechter doen bij een leemte in de wet m.b.t. het Sr?
Dan heeft hij geen rechtsvormende taak, maar ontslaat hij de verdachte van rechtsvervolging.
Wat is extensieve interpretatie?
Het uitbreiden van het bereik van de rechtsregel door interpretatie van de rechtsregel.
Wat is restrictieve interpretatie?
Het beperken van het bereik van de rechtsregel door interpretatie van de rechtsregel.
Wat betekent 'teleologisch'?
Leer van de doeleinden, de zoektocht naar de diepere verborgen bedoeling van dingen.
Wat houdt 'lex priori derogat legi posteriori' in?
Bij gelijke rang, moet voorrang gegeven worden aan de regel die het laatst tot stand is gekomen.
Wat houdt 'lex inferior derogat legi inferiori' in?
Regel in wet in formele zin gaat boven bijvoorbeeld een regel in een APV, een wet in materiele zin.