Samenvatting Reader pedagogiek

148 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Reader pedagogiek

 • 1.1 Opvoeding en pedagogiek

 • Wat verstaan we onder 'co-evolutie'?
  De opvoeding kun je zien als verlengstuk van de baarmoeder. Een deel van de rijping vindt plaats in de baarmoeder, een deel pas daarna door opvoeding.
 • Kinderen hebben recht op opvoeding volgens de universele verklaring van de rechten van de mens van de VN.
 • Doel van opvoeding is begeleiden tot aan volwassenheid. Als volwassene wordt je in staat geacht de verantwoordelijkheid voor je daden en beslissingen te dragen. Langeveld noemt dit 'zelfverantwoordelijke zelfbepaling'. Dit betekent dat de opvoeding eindig is.
 • 1.1.1 Autonomie

 • Opvoeding gaat ook om begeleiding bij het uitgroeien tot een uniek individu dat van anderen te onderscheiden is: persoonlijkheidsontwikkeling.
 • Bij een enquête onder Duitse, Finse en Poolse ouders werden 5 typen opvoeders gehanteerd. Welke waren dat?
  • Conservatieve materialisten: goede banen en inkomsten
  • Doeners: goed presteren, dapper en trots zijn, zich weten te handhaven in de maatschappij
  • Sociale idealisten: altruïsme, communicatie en verantwoordelijkheid
  • Onopvallende conservisten: eerlijkheid en bevordering van gezondheid
  • Gematigde hedonisten: levensvreugde, humor, optimisme, tolerantie en oog hebben voor de medemens
 • 1.1.2 Een stukje geschiedenis

 • Vroeger hadden kinderen een economisch en praktisch 'nut'. Opvoeding was duidelijk omschreven en werd sociaal gecontroleerd en gesanctioneerd. Toen kinderarbeid eenmaal verboden werd, verdween het praktisch nut en werden de gezinnen kleiner. Persoonlijke vrijheid kwam meer centraal te staan (liberalisme).
 • Wat is de visie van vernieuwingspedagogen of reformpedagogen?
  De individualiteit of uniciteit van het kind moet worden gewaarborgd. Voorbeeld is Montessori.
 • Wat is 'wankel-pädagogik'?
  Toen de sociale controle wegviel, hadden ouders opeens meer keuzevrijheid m.b.t. de opvoeding. Deze vrijheid kan ouders onzeker maken waardoor ze wisselend reageren op hun kinderen.
 • In eerste instantie heerste er schaamte rondom de toegenomen onzekerheid bij opvoeden. Naarmate deze schaamte steeds minder werd, kwam er steeds meer opvoedingsondersteuning op, zoals in tijdschriften.
 • 1.1.3 Pedagogische programma's

 • Wa is het STEP-programma?
  Systematic Training for Effective Parenting. Gelijkwaardigheid tussen ouder en kind en hun behoefte aan verbondenheid staat centraal. Er zijn geen vaste gedragsvoorschriften voorhanden.
 • Wat is het SESK-programma?
  Starke Eltern-Starke Kinder. Hecht waarde aan rechten van kind, vooral opvoeding zonder geweld. Ouders leren uitleggen wat de zin is van regels en grenzen.
 • Wat is het triple-p programma?
  Positive Parenting Program. Hoe ouders hun kinderen op een positieve wijze kunnen begeleiden, een positieve pedagogiek. 3 basisprincipes: veilige en stimulerende omgeving, positieve leeromgeving en leren hoe te reageren op ongewenst gedrag. Kanttekening: het voorschrijvende, kookboekachtige karakter.
 • Wat zijn nadelen bij de toenemende opvoedingsondersteuning?
  Het kan de onzekerheid bij ouders laten toenemen. Sommige ouders krijgen het idee dat zij volledig bepalen hoe het kind zal worden (maakbaarheid). Ze voeden te veel op met regeltjes in plaats van het kind te volgen.
 • 1.1.3.1 Langeveld

 • Volgens de visie van Langeveld staat centraal hoe gebeurtenissen en voorvallen worden beleefd en beschreven door de opvoeder, en deze worden geanalyseerd. Dit noem je de fenomenologische benadering: de subjectieve waarneming staat centraal en niet de objectieve werkelijkheid.
 • Volgens Langeveld is er in de voorschoolse periode nog geen opvoeding, slechts voorbereidende opvoeding. Opvoeding kenmerkt zich door het bewust en opzettelijk uitoefenen van invloeden die het kind helpen mondig te worden. Gezag laten blijken is een noodzakelijke voorwaarde.
 • 1.1.3.2 Brezinka

 • Volgens Brezinka moeten de verschillen in zelfstandigheid en mondigheid tussen opvoeders en opvoedeling worden gestimuleerd in de opvoeding. Het accent ligt op interindividuele verschillen in niveau, capaciteit, sociale ontwikkeling en moraliteit. Ook volwassenen kunnen worden opgevoed. Pedagogiek onderscheidt zich doordat er uitspraken gedaan moeten worden over culturele en sociale kwesties.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is het continuüm van opvoedingsproblemen?
Termen die opvoedingsproblemen aangeven op basis van toename in ernst en duur. Onderstaand rijtje loopt op in ernst en duur:
 • Opvoedingsonzekerheid (niet perse ongerust, gewoon advies over praktische problemen)
 • Opvoedingsspanning (langere tijd sprake van problemen en ongerustheid)
 • Opvoedingscrisis (ouders voelen zich onmachtig en incompetent, meer ingrijpende hulp nodig)
 • Opvoedingsnood (langere tijd complexe problemen, ervaren als uitzichtloos, professionele hulp nodig).
Wat is het transactioneel model?
Kind en zijn omgeving zijn geen statische eenheden maar veranderen continu door hun onderlinge interacties. Nadruk op cognitieve processen en betekenisgeving die verandert op basis van interacties. Deze interacties zorgen voor het interne werkmodel.
Wat is het model van de vicieuze cirkel van dwang?
Het model illustreert hoe negatieve interactiepatronen tussen ouders en kinderen kunnen escaleren. Ouder doet verzoek of verbiedt iets -> kind weigert -> ouder raakt geïrriteerd en schreeuwt -> kind schreeuwt terug -> ouder geeft op (beloning kind) of ouder boekt succes (beloning ouder).
Wat is het procesmodel van Belsky?
In dit model worden verschillen tussen ouders verklaard. De kwaliteit en aard van de opvoeding wordt bepaald door 3 elementen: ouderkenmerken, kindkenmerken en omgeving.
Wat is love withdrawal?
De ouder-kindrelatie inzetten als machtsmiddel: "als je zo vervelend doet, houdt mama niet meer van je".
Hoe scoren de 4 opvoedstijlen op warmte en controle?
 • Autoritair: veel controle, weinig warmte
 • Autoritatief: veel controle, veel warmte
 • Verwaarlozend: weinig controle, weinig warmte
 • Permissief: weinig controle, veel warmte
Op welke 2 pijlers zijn opvoedstijlen gebaseerd?
Warmte (ondersteunen: betrokkenheid, emotionele ondersteuning, ruimte voor autonomie) en controle (structureren: regels en grenzen, toezicht houden).
Wat zijn ontwikkelingsopgaven in de fase van puber?
 • Lichamelijke veranderingen.
 • Persoonlijke identiteit.
 • Seksuele ontwikkeling
 • Studiekeuze
Wat zijn ontwikkelingsopgaven in de fase van het schoolkind?
 • Autonomie en zelfstandigheid
 • Concentratie, schoolse vaardigheden
 • Theory of mind, wederkerige relaties met leeftijdsgenoten, van egocentrisch naar sociale gerichtheid.
Wat zijn de ontwikkelingsopgaven in de dreumes- en peutertijd?
 • Autonomie ontwikkelen (balans autonomie en duidelijke grenzen stellen).
 • Leren gedrag aan te passen aan verwachtingen van ouders.
 • Basis voor vertrouwen in zichzelf en omgeving. Vanuit veilige hechting leert kind dat omgeving voorspelbaar is en hij er controle op kan uitoefenen. Dit basisvertrouwen in hoe de omgeving op jou reageert en andersom, wordt verankerd in intern werkmodel dat als basis dient voor latere relaties en ervaringen.
 • Ontwikkeling taal en cognitieve vermogens. Symbolisch spel, gedrag imiteren. 
 • Samen spelen met leeftijdsgenootjes.
 • Identificatie sekserol.
 • Zindelijkheid