Samenvatting Recht

-
114 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Recht". De auteur(s) van het boek is/zijn C J lonstra. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Recht

 • 1 Hoofdstuk 1 - terreinverkenning

 • welke 4 functies van het recht zijn er?  En wat houden ze in? 
  Normatieve functie, gedragsregels (normen) waar bij het overtreden een straf op staat 
  Geschiloplossende functie: oog om oog, tand om tand 
  Additionele functie: biedt een rechtsregel als partijen zijn vergeten op een bepaald punt afspraken te maken 
  Instrumentele functie: bijvoorbeeld het verkeersrecht, zo is het en niet anders. heeft niks te maken met normbesef 
 • Wat hoort bij het privaatrecht 
  personen en familierecht, vermogensrecht, ondernemingsrecht en burgerlijk procesrecht 
 • Wat hoort er bij het publiekrecht
  strafrecht, staatsrecht en bestuursrecht 
 • Wie zijn wetgevers en wie zijn het 
  de nationale wetgever; samengesteld uit regering en staten generaal
  de decentrale wetgever: provincie en gemeente, door hun uitgevaardigd heet: verordening 
 • wat is wet in formele zin
  deze wet is samengesteld door regering en statengeneraal (nationale wetgever) 
 • Wat is wet in materiële zin?
  Wetten die voor een onbepaald aantal  is, dus niet bij name genoemde personen. 
 • Wat zijn de 6 interpretatiemethoden en wat betekenen ze kort?
  grammaticale; betekenis alledaagse spraakgebruik
  wetshistorische: oorspronkelijke wetgever heeft bedoeld
  anticiperende: toekomstig recht
  Rechtsvergelijkende : wat er in het buitenland mee wordt bedoeld
  systematische: aan de hand van regeling waar die bepaling onderdeel van uitmaakt 
  teleologische: bedoeling die wetgever die wetgever met regeling heeft gehad 
 • wat houdt a contratioredenering in?
  bepaalde rechtsregel is niet van toepassing, omdat die regel uitsluitend geschreven is voor de gevallen die uitdrukkelijk in die regel worden genoemd
 • Wat houdt redenering naar analogie in?
  standpunt dat een bepaalde kwestie zoveel lijkt op een kwestie waarin de wet wel voorziet, dat die laatste regel ook van toepassing wordt verklaard op de niet geregelde kwestie 
 • Wat zijn de 2 vereisten bij gewoonte
  -vaste gedragslijn: binnen groep handelt men conform de gegroeide opvatting
  -rechtsplicht: betrokkenen beschouwen het als hun rechtsplicht volgens die regel te handelen, moreel verplicht die regel te volgen. 
 • Wat is materieel recht?
  datgene wat mag en niet mag, rechten en plichten. inhoudelijk van aard
 • Wat is formeel recht 
  regels om het materieel recht te volgen. waar, hoe en welke termijn je moet procederen. (burgerlijk procesrecht, strafrecht en bestuursrecht 
 • dwingend recht?
  Hiervan mag niet worden afgeweken
 • aanvullend recht
  hiervan mag worden afgeweken, enige voorwaarde is dat beide partijen het ermee eens zijn. 
 • objectief recht
  het geldende recht. ; het geheel van regels dat uit alle al eerdergenoemde rechtsbronnen voortvloeit
 • subjectief recht
  recht dat een individu in concreto bezit, omdat het objectief dit met zoveel woorden zegt. 
 • 2 Hoofdstuk 2 - verbintenissenrecht - de overeenkomst

 • Wat zijn de voorwaarden voor het intrekken van een bod (overeenkomst)
  -het aanbod mag nog niet aanvaard zijn
  -het aanbod mag niet onherroepelijk zijn gemaakt (termijn)
 • Wat wordt verstaan onder wils defect?
  wat ik verklaard heb, wilde ik (eigenlijk) niet; daarom kan er, hoewel u wederpartij dat misschien dacht, geen overeenkomst zijn ontstaan. 
 • wils- en vertrouwensleer 
  waarbij wordt uitgegaan van, dat een verklaring die niet strookt met de wil, niet kan leiden tot het tot stand komen van een overeenkomst. Er komt echter als nog een overeenkomst tot stand als de wederpartij er in redelijkheid op mocht vertrouwen dat er geen discrepantie bestond tussen wil en verklaring. 
 • Dwaling? Aan welke voorwaarden moet worden voldaan?
  wanneer iemand een overeenkomst heeft gesloten terwijl hij, als hij van de werkelijke situatie op de hoogte was geweest, die overeenkomst niet had gesloten. 
  Ten minste 1 van de volgende voorwaarde zijn voldaan:
  -door inlichting van wederpartij 
  -wederpartij had dwalende behoren in te lichten, maar heeft dit niet gedaan 
  -wederpartij ging van dezelfde onjuiste veronderstelling uit als de dwalende
 • Wanneer geen geslaagd beroep op dwaling?
  - de dwaling betreft een uitsluitend toekomstige omstandigheid
  -aard van overeenkomst, die in het verkeer geldende opvattingen of de omstandigheden van het geval brengen mee dat de dwaling voor rekening van de dwalende behoort te blijven
 • Bedrog
  als iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt door opzettelijk onjuiste mededelingen te doen of door daarvan juist opzettelijk af te zien. 
  Voordeel van bedrog, als dit wordt aangetoond, is dat men de schade vergoed krijgt die hij heeft geleden. 
 • bedreiging
  als iemand met ongewone pressiemiddelen een ander beweegt tot het aangaan van een rechtshandeling
 • misbruik van omstandigheden 
  als iemand behendig gebruik maakt van een bijzondere situatie waarin een ander verkeert. Bijvoorbeeld abnormale geestetoestand als gevolg van overlijden van familielid
 • Als daling, bedrog, bedreiging of misbruik van omstandigheden aan te tonen is.....
  dan het de overeenkomst vernietigbaar. het bezit rechtskracht tot het moment waarop deze door de partij die wordt beschermd, vernietigd wordt
 • handelsbekwaam
  de mogelijkheid om onaantastbare rechtshandelingen te verrichten
 • feitelijke rechtshandeling 
  rechtsgevolg waarbij volkomen onverschillig is of dit rechtsgevolg wel of niet gewild is. (omgooien van een dure vaas)
 • blote rechtshandeling
  een feit waaruit rechtsgevolgen voortkomen zonder dat de betrokkene in staat is daarop wezenlijke invloed uit te oefenen (geboorde, overlijden 65 jaar 18 jaar etc. ) 
 • 2 groepen die handelingsonbekwaam zijn
  onder curatele gestelde 
  krachtens rechterlijk bevel in krankzinnigengesticht is opgenomen 
  * minderjarige wanneer hij zonder toestemming van ouder / voogd en de wet niet anders bepaald 
 • Wat houdt beperkende werking van redelijkheid en billijkheid in?
  partijen hebben a + b afgesproken, maar de rechter neemt als standpunt in dat b niet tussen partijen geldt. 
 • Wat houdt aanvullende werking redelijkheid en billijkheid in?
  partijen zijn c overeengekomen, maar de rechter neemt als standpunt in dat d ook tussen partijen geldt.
 • Wat is het exoneratiebeding? 
  waarbij 1 van de contracturenrede partijen haar aansprakelijkheid voor mogelijke schade voor de wederpartij heeft uitgesloten (bijvoorbeeld bordje met niet aansprakelijk voor schade en diefstal) 
  Hangt wel af van de volgende omstandigheden:
  -zwaarte van schuld, de aard en ernst betrokken belangen
  -aard en inhoud overeenkomst
  -maatschappelijke positie en onderlinge verhoudingen partijen
  -wijze waarop beding tot stand is gekomen
  -mate waarin wederpartij van het beding bewust is geweest 
 • Wanprestatie:
  niet, te late of ondeugdelijke nakoming van hetgeen waartoe men zich verbonden heeft. 
 • Welke rechten heeft iemand die wordt geconfronteerd met wanprestatie/ tekortkoming?
  1 nakoming van hetgeen waartoe wederpartij zich verplicht
  2 ontbinding van overeenkomst
  3 vervangende schadevergoeding
  4 aanvullende schadevergoeding
  5 nakoming, gecombineerd met aanvullende schadevergoeding
  6 ontbinding, gecombineerd met aanvullende schadevergoeding
  7 vervangende en aanvullende schadevergoeding 
 • nakoming:
  als iemand zijn contractuele verplichting niet voldoet. Dit kan niet als het product er niet meer is. aanvullende schadevergoeding kan worden gevorderd als men kostenposten heeft doordat er niet, te laat of ondeugdelijk is nagekomen
 • specieszaak
  geïndividualiseerde zaak, zodra deze teniet gaat, is het vorderen van nakoming uitgesloten 
 • genuszaak
  betrekking op een soortzaak die niet geïndividualiseerd is 
 • vervangende schadevergoeding
  onderscheid fase A en fase B
  Fase A: is nakoming feitelijk onmogelijk kan direct worden overgedaan naar fase B. is nakoming nog mogelijk moet de schuldenaar eerst in verzuim zijn. als hij een bepaalde termijn genoemd in een ingebrekestelling laat passeren
  Schuldeiser moet ook omzettingsmededeling doen.
  Fase B: schuldeiser moet bewijzen dat schuldenaar wanprestatie heeft gepleegd. schuldenaar heeft mogelijkheid om aan te tonen dat de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend. moet hij 2 dingen bewijzen:
  -mij treft geen verwijt 
  -tekortkoming komt niet voor mijn rekening en niet krachtens de wet en niet krachtens rechtshandeling en niet krachtens verkeersopvattingen 
 • Aanvullende schadevergoeding
  vertragingsschade heeft betrekking op schade die is ontstaan ten gevolge van een niet correcte levering overeengekomen datum 
  gevolgsschade heeft betrekking op alle schade die is voorgekomen door ondeugdelijke nakoming 
 • Ontbinding + aanvullende schadevergoeding
  ontbinding heeft tot gevolg dat beide partijen worden bevrijdt van de verplichten uit de gesloten overeenkomst. Er zal eerst moeten gekeken of nakoming nog mogelijk is. Zo ja, moet wederpartij wederom eerst in verzuim zijn. ontbinding kan op 2 manieren: 
  1 een schriftelijke, buitengerechtelijke verklaring gericht aan schuldenaar
  2: ontbinding overeenkomst door rechter worden uitgesproken 
 • combinatie vervangende + aanvullende schadevergoeding
  hier kan ook naar worden gevraagd en er gelden dezelfde regels als hiervoor genoemd
 • opschortrecht
  recht om niet te voldoen aan eigen uit overeenkomt verplichting totdat de wederpartij nakomt
 • exeptio non adimpleti contractus
  ik presteer pas weer als u presteert 
 • onzekerheidsexeptie
  omdat ik terecht mag menen dat u wellicht niet presteert, wacht ik totdat ik daarover zekerheid heb gekregen
 • recht van retentie
  ik geeft de roerende zaak pas terug, als u hebt gepresteerd 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

welke 4 functies van het recht zijn er?  En wat houden ze in? 
1
Wat hoort bij het privaatrecht 
1
Wat hoort er bij het publiekrecht
1
Wie zijn wetgevers en wie zijn het 
1
Pagina 1 van 29