Samenvatting Recht als raadsel. Een inleiding in de rechtsfilosofie.

-
ISBN-10 9490962295 ISBN-13 9789490962296
1733 Flashcards en notities
35 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Recht als raadsel. Een inleiding in de rechtsfilosofie.". De auteur(s) van het boek is/zijn P C Westerman. Het ISBN van dit boek is 9789490962296 of 9490962295. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Recht als raadsel. Een inleiding in de rechtsfilosofie.

 • 1 De wens van de soeverein

 • AUSTIN

  • Austin probeerde recht te definiëren zonder te steunen op een bestaand rechtssysteem en zonder voorkennis te veronderstellen
  • Hij wilde de structuur en werking van recht begrijpen zonder een standpunt in te nemen ten aanzien van de waarde of rechtvaardigheid van het recht.
  • Het standpunt van rechtswetenschappers is volgens Austin ondeugdelijk en onwetenschappelijk omdat zij in zijn ogen verzuimen en neutraal begrip te geven van het recht. Zij beschrijven het recht zoals het zou moeten zijn en niet zoals het is.
  • Hij wil een beschrijving geven van het bestaande recht zonder uitspraken te doen over de verdiensten en tekortkomingen van het recht.
  • Normatieve definities:
   niet het recht wordt gedefinieerd, maar rechtvaardig recht. Het wordt zo gedefinieerd als het tegendeel van recht.
  • Het bevel wordt onderscheiden van andere wensuitingen, door de macht van degene die beveelt om kwaad toe te brengen in geval van niet-nakoming. (sanctie)
  • Superioriteit:
   macht om naleving van een wens af te dwingen
  • Recht:
   geheel van bevelen van een superieur, die gepaard gaan met de mogelijkheid sancties op te leggen bij niet-nakoming.
  • Het is een tautologie te zeggen dat wetten worden afgekondigd door de superieur.
  • De plicht tot gehoorzaamheid aan het recht hoeft niet op normatieve aanvaarding van het recht te berusten, maar kan slechts voortvloeien uit de wens sancties te ontlopen.
  • Alleen superieuren die soeverein zijn kunnen bevelen voortbrengen die als rechtsregels zijn aan te merken.
  • Soeverein:
   aanwijsbare menselijke superieur die zelf niet de gewoonte heeft om aan eenzelfde soort superieur te gehoorzamen, doorgaans wel de gehoorzaamheid ontmoet van het merendeel van de samenleving.
  • Politiek onafhankelijke samenleving:samenleving die gehoorzaam is aan een superieur die soeverein is.
   soeverein en onderdanen
  • bevel of wet vs incidenteel of bijzonder bevel:
   bevel of wet verplicht in het algemeen om een bepaalde klasse van handelingen te verrichten of na te laten
   incidenteel of bijzonder bevel verplicht tot een specifieke handeling of nalating die op een individuele of specifieke manier worden bepaalt
  • Austin wijkt af van de opvatting dat een wet pas algemeen mag heten als deze gericht is aan een algemeen geformuleerde categorie normadressaten.
  • Bevelen van de soeverein zijn de enige bron van recht.
  • Rechtspraak vormt geen zelfstandige bron van recht, berust wel op stilzwijgend bevel waarmee de soeverein de bevoegdheid tot rechtsvorming aan de rechter heeft gedelegeerd.
  • Zowel gewoonterecht als rechtersrecht kunnen alleen worden beschouwd als echt recht als ze als zodanig zijn bekrachtigd door de soeverein.
  • Centrale functie:
   het realiseren van de wensen van de soeverein
  • Gehoorzaamheid is alleen te begrijpen als een poging om sancties te ontlopen.
 • Hoe kunnen we rechtsregels onderscheiden van andere regels? Wat is recht en hoe kunnen we recht uitleggen aan iemand die nog nooit van recht heeft gehoord?

  Austin probeert hierop antwoord te geven zonder te leunen op een bestaand rechtssysteem en zonder bij de lezer voorkennis te veronderstellen van het geldende recht. Het gaat hem erom een beschrijving te geven van het bestaande recht zonder uitspraken te doen over de verdiensten en tekortkomingen van dit recht.

 • In welke vraag was John Austin niet geïnteresseerd?

  Wat is rechtens geldig?

 • Wanneer leefde John Austin

  1790-1859

 • Er zijn verschillende typen regels; rechtsregels, sociale regels, etiquetteregels, etc.
  Kan er in het algemeen iets gezegd worden over de onderscheidende kenmerken van rechtsregels?

  John Austin (1790-1859) probeerde recht te definiëren zonder te leunen op een bestaand rechtssysteem en zonder bij de lezer voorkennis te veronderstellen van het geldende recht.
  Hij wilde structuur en werking van recht begrijpen zonder een standpunt in te nemen t.a.v. de waarde of de rechtvaardigheid van het recht: 'The existing of law is one thing, it's merit or demerit is another'.
 • Wat wordt bedoeld met het juridisch criterium binnen ons rechtssysteem?
  Hoe kunnen we rechtsregels onderscheiden van alle andere regels? Zijn er kenmerken aan te wijzen op grond waarvan we rechtsregels kunnen identificeren?
  Men kan deze vraag beantwoorden door te zeggen dat "rechtsregels als zodanig worden aangewezen door wet en jurisprudentie", dan doen we een beroep op het juridisch criterium dat binnen ons rechtssysteem geldt.
 • In welke vragen was John Austin veeleer geïnteresseerd?

  Wat is geldigheid eigenlijk en wat is recht?

 • Wat is recht volgens Austin

  1. Het geheel van Bevelen (algemeenheid: bij herhaling toepasbaar)
  2. afkomstig van superieur (iemand die niemand hoeft te gehoorzamen, en men wel hem)
  3. Die de macht heeft om het af te dwingen
 • Hoe probeerde John Austin (1790-1859) het recht te definiëren?
  Hij probeerde het recht te definiëren zonder te leunen op een bestaand rechtssysteem en zonder bij de lezer voorkennis te veronderstellen van het geldend recht.

  Hij probeerde recht te begrijpen zonder daarbij juridische noties zoals 'jurisprudentie' en 'wet' bekend te veronderstellen. Zijn vraag is dus niet: wat is rechtens geldig? Hij is veeleer geïnteresseerd in vragen als: wat is geldigheid eigenlijk? En wat is recht?
 • Austin probeerde recht te definiëren zonder te leunen op een bestaand rechtssysteem en zonder bij de lezer voorkennis te veronderstellen van het geldende recht.
 • Britse jurist John Austin
  - Neutraal beschrijving van recht

  - Iedere wet/regel is een bevel;
  I. Bevel; wens uitdrukt/aankondigt dat een bepaalde handeling moet worden verricht/nagelaten, waarbij sanctie als de wens niet wordt opgevolgd.

  2 soorten bevel:
  I. Regels/wetten; gericht aan groep, handeling verrichten.
  II. Incidenteel/bijzondere bevelen;  individuele manier, specifieke handeling.

  - Alleen soevereine superieuren maken wetten; telt als recht.
  I. Soeverein; merendeel bevolking gehoorzaamt, maar hij niet (soms wel = gewoonterecht). 

  - Tegenwerping; gewoonterecht bron van recht?
  I. Gewoonterecht; positief moraal, (in)direct door de staat:
  . Direct; in wetten bekrachtigd door staat.
  . Indirect; gewoonte geaccepteerd in rechtspraak.      

  Voordelen:
  I. Recht groeit langzaam
  II. Geen cirkelredenering
  III. Recht/moraal gescheiden

  Nadelen:
  I. Recht laat veel kwesties buiten beeld
 • Op welke noties wilde John Austin geen beroep doen om het recht te begrijpen?

  Op juridische en morele noties

 • Hoe heet de theorie van Austin

  Legal Positivism

 • Wat is het motto van Austin?
  "the existence of law is one thing, its merrit or demerit is another".

  Hij wilde de structuur en werking van recht begrijpen zonder een standpunt in te nemen ten aanzien van de waarde of de rechtvaardigheid van het recht.
  Het gaat hem er om  een beschrijving te geven van het bestaande recht, zonder uitspraken te doen over de verdiensten en de tekortkomingen van dat recht.
 • waarom vind Austin dat verzuimd wordt een neutrale omschrijving te geven vh recht in al zijn gedaanten?
  Men geeft normatieve gekleurde opvatting. Recht wordt niet gedefinieerd maar rechtvaardig recht, tegendeel van onrecht
 •  

  Gewoonterecht en rechtersrecht volgens Austin: spontane gedragsregel wordt pas recht als het door de rechter is bevestigd. En de rechter is aangewezen door de soeverein. Zo is alle recht terug te voeren op de soeverein

   

   

   

 • Hoe luidde het bekende motto van John Austin?

  The existence of law is one thing, its merit or demerit is another

 • Hoe probeerde Austin een duidelijke en neutrale definitie van recht op te stellen?
  1. Austin probeerde in zo een definitieaam te geven waarin rechts regels zich onderscheiden van andere (niet juridische ) regels
 • Hoe formuleerd Austin de betekenis wederzijdse afhankelijkheid tav bevel/plicht?
  degene die kwaad/sanctie zal toebrengen als zijn wens wordt genegeerd, drukt een bevel uit door zijn wens te uiten. Degene die is blootgesteld aan sanctie wordt door bevel gebonden en verplicht
 • Wat betekend volgens Austin de term superioriteit?
  Macht (om naleving wens af te dwingen)
 • Uit welke elementen is een bevel opgebouwd?
  1. uiting wens
  2. macht en doel die af te dwingen
 • Waarop baseert Austin het recht?
  Recht is macht.
  Bevel is alleen maar bevel als degene die beveelt ook mogelijkheid heeft op sancties op te leggen en uit te voeren.
  Recht is geheel van bevelen van een superieur, gepaard met mogelijkheid sanctie
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Verschil tussen algemene wet en bijzondere wet
 • wet: handelingen van een klasse op een algemene wijze worden ge of verboden. 
 • bijzondere bevelen: handelingen ge- of verboden worden op een specifieke manier bepaald
Verschil Earlich/Fuller/Searle en Austin
1. Austin: gehoorzaamheid begrijpen burgers om sanctie te ontlopen.

2. Anderen: regels worden gevolg door werkelijk verplicht/gebonden zijn. 
I. Voor Austin geldt dit alleen voor sociale regels.
Taalfilosoof John Searle
- Geïnteresseerd ontstaan institutionele feiten
I. Berust op afspraak
. Afspraak + bepaalde status = statusfunctie

II. Statusfunctie; uitgeoefend collectieve aanvaarding van het object, als iets een status heeft.
Amerikaanse rechtsfilosoof Lon Fuller
- Gewoonterecht is begrijpen wat de functie van recht is
I. Opinio necesitatis; ontstaan uit herhalende handelingen
. Alleen uit gevoel van verplichtingen
II. Afstemmingsmogelijkheden; betekenis van gedrag begrijpen en weten hoe te reageren

- Erich/Fuller; netwerk regels/conventie is het sociale cement dat mensen verbindt.
Rechtssocioloog Eugen Ehrich
- Gewoonterecht belangrijker dan juristenrecht.

- Levend recht: datgene wat mensen zien als standaarden voor hun handelen. 
I. Echte recht; regels die tussen mensen gelden, soms afschaduwing 
II. Sociale regels; meest belangrijkste

- Buitenstaandersperspectief; nodig om te begrijpen wat recht is - overeenkomstig Austin.
Britse jurist John Austin
- Neutraal beschrijving van recht

- Iedere wet/regel is een bevel;
I. Bevel; wens uitdrukt/aankondigt dat een bepaalde handeling moet worden verricht/nagelaten, waarbij sanctie als de wens niet wordt opgevolgd.

2 soorten bevel:
I. Regels/wetten; gericht aan groep, handeling verrichten.
II. Incidenteel/bijzondere bevelen;  individuele manier, specifieke handeling.

- Alleen soevereine superieuren maken wetten; telt als recht.
I. Soeverein; merendeel bevolking gehoorzaamt, maar hij niet (soms wel = gewoonterecht). 

- Tegenwerping; gewoonterecht bron van recht?
I. Gewoonterecht; positief moraal, (in)direct door de staat:
. Direct; in wetten bekrachtigd door staat.
. Indirect; gewoonte geaccepteerd in rechtspraak.      

Voordelen:
I. Recht groeit langzaam
II. Geen cirkelredenering
III. Recht/moraal gescheiden

Nadelen:
I. Recht laat veel kwesties buiten beeld
Waar moet je volgens Eugen Ehrlich wezen om te begrijpen wat recht is?
bij het gewoonterecht
Zijn gewoonten te beschouwen als stilzwijgende bevelen van de soeverein?
Ja, als gewoonten worden omgezet in wettelijke regels door rechterlijke beslissingen
Hoe is gewoonterecht volgens Austin wel van de soeverein?
Gewoonte wordt omgezet in positief rechts als de gewoonte als wet wordt aanvaard door rechter en rechterlijke uitspraken erop gebaseerd, worden afgedwongen door de macht van de staat. 
Voordat door rechter aangenomen + sanctie = enkel regel van positief moraal. Rechter dienaar soeverein
Wie kan bevelen geven die als rechtsregels worden beschouwd?
de soeverein is enige rechtsbron