Samenvatting Recht en samenleving in verandering

-
ISBN-10 9013048676 ISBN-13 9789013048674
1279 Flashcards en notities
39 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Recht en samenleving in verandering". De auteur(s) van het boek is/zijn Rob Schwitters in samenw Anita Böcker. Het ISBN van dit boek is 9789013048674 of 9013048676. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Recht en samenleving in verandering

 • 1 Inleiding: wat is rechtssociologie

 • mechanische solidariteit
  solidariteit gefundeerde op uniforme denkbeelden en handelingspraktijken
 • Wat is volgens het tekstboek het bezwaar van een rechtssociologie waarin uitsluitend aandacht besteed wordt aan interpretaties en beweegredenen van mensen.

  Het bezwaar van een dergelijke benadering is dat indien eenzijdig aandacht wordt besteed aan interpretaties en beweegredenen van mensen, te snel wordt aangenomen dat het in de samenleving zo toegaat als mensen bedoelen. In een sociologische benadering moet tevens aandacht geschonken worden aan de onbedoelde gevolgen van handelen.

 • Wat is het doel van de jurist en socioloog?

  jurist: betrouwbare kennis over geldende regels

  socioloog: beschrijven en verklaren van gedragspatronen

 • er is sprake van juridisering van de samenleving, meer wetten meer procedures. er zijn sterke aanwijzingen dat mensen zich bij onderlinge conflicten in toenemende mate op het recht beroepen. het aantal juristen is sterk toegenomen.

  deregulering, zelfregulering, privatisering en terugtred van de wetgever. de overheid is in toenemende mate het ondernemerschap in de semi/publieke sector gaan bevorderen.

 • Kenmerken Donald Black?
  -Vertegenwoordiger positivistische benadering.
  -Centrale vraag is hoeveelheid recht verklaren in termen van kenmerken van maatschappelijke verhoudingen.
 • Wellicht is, nu religieuze denken en traditionele waarden steeds meer uitgangspunt zijn van morele orientatie, men meer geneigd het recht te beschouwen als een primaire uitdrukking van goed en kwaad.
  Daarnaast worden wetten veelvuldig genegeerd en overtreden
  Sinds jaren 80 meer scepsis over de sturingsmogelijkheden van wetgeving. meer aanspreken op eigen verantwoordelijkheden
  Toch spreken van juridisering van onze samenleving: meer wetten, meer procedures, meer beroep op recht bij conflicten, meer juristen:
 • sociale werking van het recht
  invloed van het recht op menselijk handelen
 • Wat is het object van de jurist en socioloog?

  jurist: regels

  socioloog: sociale structuur

 • Wat is de forumtheorie van De Groot?
  Eenstemmigheid onder een groep wetenschappers op een bepaald moment over een bepaald onderwerp
 • 3 kenmerken juridisch denken
  -Gericht op formuleren gedragsnormen (normatieve wetenschap)
  -Streven naar consistentie
  -Gericht op gedragsregels die geïnstitutionaliseerd zijn
 • sociale genese van het recht
  belangstelling naar het verklaren van recht als uitkomst van sociale verhoudingen
 • Wat is de vraagstelling van de jurist en socioloog?

  jurist: rechtsvragen (intern)

  socioloog: vragen over het recht (extern)

 • 3 kenmerken juridisch denken?
  -Gericht op formuleren gedragsnormen
  -Streven naar consistentie
  -Gericht op gedragsregels die geïnstitutionaliseerd zijn
 • 2 kenmerken van sociologisch denken
  1. waarnemen van regelmatigheden in het menselijk handelen en begrijpen van samenhang tussen deze regelmatigheden (empirische wetenschap).
  2. is de maatschappelijke werkelijkheid juist geobserveerd en/of zijn theorieën waarmee samenhangen tussen gedragingen geformuleerd zijn adequaat?
 • C Wat bedoeld men met organisatie
  rollen zijn opgenomen in een samenhangend verband dat gericht is op het bereiken van bepaalde doeleinden.
 • Wat is de methode van de jurist en socioloog?

  jurist: interpreteren en toepassen van geldende regels

  socioloog: empirische methoden

 • Verkaring toename betekenis recht?

   

  -Industrialisering en specialisering
  -Emancipatie verschillende groepen
  -Verhoogde scholingsgraad
  -Groei aantal juristen
 • B Wat bedoeld men met institutie
  Samenstel van rollen die onderling door geschreven en ongeschreven regels geordend zijn
 • Wat is de oriëntatie van de jurist en socioloog?

  jurist: praktisch

  socioloog: wetenschappelijk

 • A  wat bedoeld men met de 'rol'
  een specifieke positie in het netwerk van sociale verhoudingen die bepaalde verwachtingen ten aanzien van diegene die deze positie inneemt met zich meebrengt.
  * vallen mensen uit deze rol dan zal corrigerend optreden plaatsvinden door diegenen die verwachtingen koesterden
 • Wat is het eindproduct van de jurist en socioloog?

  jurist: normatieve uitspraken

  socioloog: empirische uitspraken

 • betekenis rechtssociologie
  vertaalt  elk juridische verschijnsel in termen van sociaal bepaalde handelingspatronen als rollen, instituties en organisaties
 • Welk begrip hanteren rechtssociologen voor de volgende beschrijving?  Recht is te vinden in velerlei maatschappelijke verbanden en niet slechts in die welke met de staat zijn verbonden.

  Rechtspluralisme

 • betekenis sociologie
  de kennis van het leven van mensen in groepsverband * het gaat om bestuderen van regelmatigheden die voortvloeien uit het feit dat mensen deel uitmaken van groepen. Empirische wetenschap
 • waarom geeft de veranderende registratie van criminaliteit wellicht geen werkelijke betekenis van het recht?
  cijfers geven beeld van prioriteiten, niet perse van alle criminaliteit
  overtreding van wetten zegt niet dat het recht weinig betekenis heeft
 • waardoor beroepen mensen zich vaker op recht
  door hun toegenomen mondigheid
  betere toegankelijke rechtshulp
  internationalisering geeft mensen meer mogelijkheden om te procederen
 • waarmee vallen wetten vaak samen?
  vanzelfsprekende handelingsregels
 • organische solidariteit
  solidariteit gebaseerd op onderlinge afhankelijkheid van mensen die op elkaars prestaties aangewezen zijn
 • verklaring juridisering maatschappij
  - door modernisering zijn kleinschalige banden afgenomen. men wordt afhankelijk van vreemden op grotere afstand. dit brengt coördinatieproblemen met zich mee die door rechtsregels kunnen worden opgelost.
  - emancipatie heeft streven naar materiële gelijkheid doen toenemen. Ook dit werd vervat in rechtsregels.
  - verhoogde scholingsraad van mensen zorgt voor versterkte weerbaarheid
 • aanbodthese
  aanbod van juridische dienstverlening bepaalt de vraag
 • sociale werking van recht
  wat doet het recht ertoe binnen het domein dat gereguleerd wordt
 • 3 kenmerken van juridisch denken
  1 gericht op formuleren van gedragsnormen * normatieve wetenschap
  2 streven naar consistentie
  3 georienteerd op gedragsregelss die reeds geinstituitonaliseerd zijn * rechters zijn gebonden aan de gedragsregels die in het verleden als geldend recht zijn aanvaard

 • naïef empirisme
  de opvatting dat het universum werkelijk, een op een, overeenkomt met datgene wat in wetenschappelijke uitspraken wordt gezegd
 • forumtheorie
  erkent dat het niet mogelijk is om een objectieve waarheid eens en voor altijd onwrikbaar vast te leggen. maar het is wel mogelijk om wetenschappelijke consensus te bereiken over dat wat op een bepaald moment voor waarheid moet worden gehouden.
 • intern gezichtspunt
  rechters stellen zich op als deelnemers aan de juridische besluitvorming en nemen de door hen geformuleerde normen voor hun rekening
 • extern gezichtspunt
  streeft naar weergave juistheden en feiten en vaststelling van regelmatige verbanden
 • Selznick
  rechtvaardigheid en legaliteit zijn de meest belangrijke waarden die in het recht besloten liggen.
 • positivistische sociologie
  op grond van vrij strikt omschreven wetnschappelijke methode verschijnselen verklaren, voorspellen en beheersen. * menselijk gedrag is objectief vast te stellen; alleen uitwendig gedrag dus.
 • donald black
  extreem extern gezichtspunt
 • verstehende methode
  leeft zich in in de mens. doorgrond beweegredenenen en intenties. Men probeert de betekenis die de handeling voor de mens zelf heeft te begrijpen. gematigd extern gezichtspunt.
 • functies van het recht
  1 ordenend   (juridische functie)
  2  instrumenteel (,,)
  3 geschilbeslechting  (,,)
  4  normatief  sociale functie)
 • ordende functie
  coördineert gedrag door mensen mogelijkheid te bieden om vooruit te lopen op het gedrag van anderen. Dit is de hoofdfunctie, alle andere functies zijn hiervan afgeleid.
 • instrumenteel
  gedrag van mensen met behulp van wetgeving sturen en veranderen.
 • geschilbeslechting
  Niet alleen rechterlijke macht, ook arbitrage, geschillencommissie, mediation etc. Rechter is in westen vrij onafhankelijk van de instemming van partijen
 • Normatief (overheid speelt geen rol , gaat om de groep)
  op welke wijze mag de samenleving regels stellen en normen opleggen? Recht beschermt mensen tegen de staat
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.