Samenvatting Recht voor organisaties

-
ISBN-13 9789001862855
108 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Recht voor organisaties". De auteur(s) van het boek is/zijn MR R Westra. Het ISBN van dit boek is 9789001862855. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Recht voor organisaties

 • 1.1 Ondernemingsrecht en bedrijfskunde

 • Wat is ondernemingsrecht?
  Ondernemingsrecht is het vakgebied dat organisaties een juridische structuur biedt.
 • Wat geven de drie P's weer?
  People, planet en profit
 • Wat is bedrijfskunde?
  Bedrijfskunde richt zich op de bedrijfsprocessen van organisaties. En houdt zich bezig met de (interne) organisatie en (externe) marktomgeving van organisaties.
 • 1.2 Strategie en interne sturing

 • Met welke drie lagen worden organisaties aangestuurd en gemanaged volgens het strategiefocus model van Kaplan en Norton?
  1). Strategisch
  2). Tactisch
  3). Operationeel
 • Wat is strategisch management?
  Strategisch management wordt ook wel het richten van de organisatie genoemd. Omdat het betrekking heeft op de vraag hoe een organisatie bepaalde doelen kan bereiken. 

  VB: Missie en Visie (lange termijn doelstellingen - 3 t/m 5 jaar).
 • Wat is tactisch management?
  Tactisch management wordt ook wel het inrichten van de organisatie genoemd. Omdat het hierbij gaat om het toedelen van mensen en middelen plaats om resultaat verplichtingen te voltooien.

  VB: Op welke manier, met welke middelen, worden de langetermijndoelen gerealiseerd? (1 t/m 3 jaar)
 • Wat is operationeel management?
  Operationeel management is in feitelijk het beleid uitvoeren binnen de kaders die het tactische management heeft gesteld met een tijdplanning van 1 jaar.
 • 1.3 Strategische modellen

 • Met welke bedrijfskunde model kunnen de externe factoren van een organisatie in kaart worden gebracht?
  D: Demografisch
  E: Economisch
  S: Sociaal - Cultureel
  T: Technologisch
  E: Ecologisch
  P: Politiek - Juridisch
 • Welke rechtsgebieden zijn van invloed op een organisatie?
  - Internationaal recht
  -Bestuursrecht
  -Faillissementsrecht
  -Intellectueel eigendomsrecht
  -Kooprecht
  -Goederenrecht
  -Huurecht
  -Verhaalsrecht
  -Arbeidsrecht
  -ICT-recht
  -Overeenkomstenrecht
  -Aansprakelijkheidsrecht
  - Ondernemingsrecht
  -Fiscaal recht
 • Met de uitkomsten van een SWOT analyse kan wat worden opgesteld?
  Een (verbeterde versie van het) strategische plan.
 • Welke bedrijfskunde model toetst een strategische plan?

  FOETSJE
  F: Financieel haalbaar: zijn er genoeg middelen beschikbaar om het plan uit te voeren?

  O: Organisatorisch haalbaar: is het plan organisatorisch uitvoerbaar?
  E: Economisch haalbaar: past het plan binnen de doelstellingen van de organisatie?
  T: Technologisch haalbaar: is het plan technisch uitvoerbaar?
  S: Sociaal haalbaar: past het plan binnen de sociale (maatschappelijke) doelstellingen van de organisatie?
  J: Juridisch haalbaar: is het plan juridisch uitvoerbaar?
  E: Ethisch haalbaar: is het plan ecologisch verantwoord?
 • 1.4 Compliance en bedrijfsethiek

 • Wat is compliance?
  Het begrip compliance betreft of er binnen een organisatie conform gehouden wordt met wet en regelgeving.
 • Wat is bedrijfsethiek?
  Bedrijfsethiek gaat over de waarden en normen binnen een organisatie en het daaruit vloeiende gedrag.

  Ze staan meestal vastgelegd in codes en/of voorschriften (ethische codes, code of conduct, gedragscodes, ethics code).
 • 2.1 Onderneming en rechtspersoon

 • Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de volgende algemene kenmerken voor een onderneming:
  - winstgevend;
  - organisatorisch verband;
  - rechtsvorm is niet relevant.
 • Organisatievormen zonder rechtspersoon
  - eenmanszaak
  - maatschap
  - VOF
  - CV
 • Organisatievormen met rechtspersoonlijkheid
  - vereniging 
  - coöperatie
  - onderlinge waarborgmaatschappij
  - naamloze vennootschap
  - besloten vennootschap
  - stichting
 • Drie soorten rechtspersonen:
  - privaatrechtelijke rechtspersonen;
  - publiekrechtelijke rechtspersonen;
  - kerkgenootschappen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wijziging statuten
Een besluit tot wijziging van de statuten van de vereniging kan alleen worden genomen door de algemene ledenvergadering.
Algemene vergadering
Alle niet geschorste leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar stemrecht. In principe heeft elk lid een stem.
Ontzetting
Ontzetting of royement uit het lidmaatschap is alleen mogelijk als een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Eindigen lidmaatschap
Het lidmaatschap kan eindigen door verschillende oorzaken zie art. 2:35 BW.
Lidmaatschap van de vereniging
Het lidmaatschap per vereniging is persoonlijk, tenzij de statuten een afwijkende bepaling bevatten. Over de toelating van een nieuw lid wordt beslist door het bestuur. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
Volledig rechtsbevoegd
Een vereniging waarvan de statuten wel zijn opgenomen in een notariële akte is volledig rechtsbevoegd. Deze verenigingsvorm wordt ook omschreven als de formele vereniging.
Beperkt rechtsbevoegde vereniging
Een vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte, is beperkt rechtsbevoegd. Zij wordt ook wel informele vereniging genoemd.
Vereniging
De vereniging is een rechtspersoon met leden waarbij de samenwerking gericht is op een maatschappelijk doel, dat wil zeggen een doel dat niet commercieel-economisch is.
Afgescheiden vermogen
De privécrediteuren kunnen zich niet verhalen op het afgescheiden vermogen, de zakelijke crediteuren kunnen dat wel.
Interne aansprakelijkheid
Een commanditaire vennoot is intern aansprakelijk, want hij is aansprakelijk voor zijn overeengekomen inbreng.