Samenvatting Recht

-
112 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Recht". De auteur(s) van het boek is/zijn Milou Tol. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Recht

 • 1 Grondslagen van het Nederlands Recht

 • Natuurrecht
  rechtsnormen die niet zijn gebonden aan een bepaald tijdskarakter of een bepaald territorium. Ze hebben een universeel karakter.
 • Materiele wetgeving
  een algemene en voor burgers bindende regeling die door een overheidsinstantie is vastgesteld op basis van een haar daartoe expliciet verleende bevoegdheid (zoals woningwet of een gemeentelijke verordening)
 • sociale grondrechten
  verplichtingen voor de overheid om actief op te treden ten behoeve van de welvaart en het welzijn van de burgers. Voorbeeld: recht op bestaanszekerheid, recht op goed onderwijs.
 • Vier rechtsbronnen van het positieve recht
  1. Wetgeving (onderscheid wetten formele zin en materiele zin)
  2. Algemene besluiten van internationale organisaties & verdragen
  3. Jurisprudentie
  4. Ongeschreven recht (gewoonterecht = regels die in de loop der tijd in een beroepsgroep zijn gegroeid en door leden bindend worden ervaren, en ongeschreven recht = fairplay)
 • Klassieke grondrechten
  Fundamentele rechten van burgers waarop de overheid in het beginsel gen inbreuk mag maken. Zoals discriminatie verbod of vrijheid van meningsuiting
 • Voorrangsregels van het recht
  1. Van hoog naar laag (formeel recht boven materiel recht)
  2. bijzondere wetten gaan boven algemene wetten
  3. nieuwe wetten gaan boven oude wetten
 • Positief recht
  algemene, voor herhaalde toepassing vatbare normen die op een bepaald tijd stip binnen een bepaald territoriaal gebied gelden en waarvan de naleving kan worden afgedragen via de rechter.
 • Contrarioredenering
  De wettelijke bepaling wordt niet toegepast omdat de regeling niet bedoeld is voor dergelijke gevallen.
 • Analogieredenering
  Er wordt een wettelijke bepaling toegepast waarvoor die bepaling niet bedoeld lijkt te zijn, regels worden algemener.
 • formele wetgeving (procesrecht)
  Regeling die door de regering en eerste en tweede kamer van de staten generaal gezamenlijk is vastgesteld.
 • 2 Staatsrecht

 • Normen hierarchie
  1. ieder verbindende verdragsbepaling/EG recht
  2. statuut
  3. grondwet
  4. wetten in formele zin
  5. algemene maatregelen van bestuur
  6. ministeriele regelingen
  7. provinciale verordeningen
  8. gemeentelijke verordeningen
 • Staat
  Geheel van overheidsinstanties die gezag uitoefenen over mensen die binnen ene bepaald territoriaal gebied wonen .
 • Rechtvaardigheidsgrond
  Neemt de strafbaarheid van het feit weg, bijvoorbeeld bij een bevoegd gegeven ambtelijk bevel.
 • Ontslag van rechtsvervolging
  Er is we voldoende bewijs maar er is sprake van een strafuitsluistingsgrond.
 • Sociale grondrechten
  Bepalingen waarin de overheid juist wordt opgeroepen om iets te doen. Het zijn GEEN juridische aanspraken die de burgers tegen de overheid kunnen inroepen.
 • Klassieke grondrechten
  Bakenen en gebied af waar de overheid buiten moet blijven. Zij hebben een juridische functie: de overheid kan op het matje geroepen worden.
 • Vrijspreken
  Betekent niet dat de verdachte het misdrijf niet heeft gepleegd, maar het betekent wel dat het niet te bewijzen valt in de ogen van de rechter.
 • Schulduitslutingsgrond
  Er is sprake van strafbaarheid van de dader, bijvoorbeeld bij psychische overmacht.
 • Staatsrecht
  Houdt zich met name bezig met het vraagstuk van de machtsuitoefening door een bevoegde overheid. (staatsrecht = overheidsrecht)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.