Samenvatting Rechtsgeschiedenis

-
507 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Rechtsgeschiedenis". De auteur(s) van het boek is/zijn niemand. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Rechtsgeschiedenis

 • 1 Week 1

 • Wanneer werd Rome gesticht?
  753 v. Chr.
 • Wanneer vangt onze kennis van het RR aan?
  In 450 v. Chr. met het ontstaan van de Wet der Twaalf Tafelen.
 • Wanneer eindigt de koningstijd?
  In 509 v. Chr. met het verjagen van koning Tarquinius Superbus.
 • Wanneer is de Republiek?
  Van 509 tot 27 v. Chr.
 • De republiek is de bloeiperiode van.. (2)
  • organisatie staat
  • betrokkenheid volk
 • Hoe is de staatsmacht verdeeld in de republiek?
  2 consules hebben imperium gedurende 1 jaar. Zij worden gekozen door de volksvergadering.
 • Wanneer is de late republiek?
  Van +- 350 tot 27 v. Chr.
 • Wanneer begint de pre-klassieke periode van het RR?
  367 v. Chr.
 • Wanneer kwam de praetor in beeld?
  Vanaf 367 v. Chr. Hij had ook volledig imperium maar was collega minor van de consules.
 • Wat was de taak van de praetor?
  Iurisdictio = toezien op de rechtsbedeling
 • Wanneer kwam de 2e praetor in beeld?
  In 242 v. Chr.
 • Welke 2 soorten praetor kennen we?
  Praetor urbanus en peregrinus.
 • Noem 5 overeenkomsten tussen proces per legis actionem en proces per formulam.
  1. Ze bestaan beide uit 2 fasen.
  2. In de 1e fase bepaald een magistraat samen met de partijen de formeel-juridische omvang van het geschil.
  3. De 1e fase is bepalend voor toegang tot de 2e fase.
  4. In de 2e fase beoordeeld de iudex de juridische merites van het geschil 1e fase.
  5. In de 2e fase doet de iudex uitspraak.
 • Wat is een actio?
  Een rechtsmiddel om toegang te kunnen krijgen tot de 1e fase.
 • Waar worden actiones gegeven?
  In een klein aantal speciale procedeer-wetten.
 • In welke volgorde behandelde wie de 2e fase?
  • Koning
  • Hoge priesters
  • Consuls
  • Praetor
 • Wat is de rol van de praetor?
  Het vastleggen van nieuwe formules voor acties naast al bestaande legis actiones. Verder verzorgde hij de 1e fase.
 • Welke formules legde de praetor vast?
  • actie-formules t.u.v. wetgeving (vb: actio legis Aquiliae)
  • actie-formules die praetores zelf formuleerden buiten de wet om (uit natuurrecht)
 • Wat is een edict?
  De actiones en formules die een praetor tijdens zijn ambtsperiode toeliet tot de 1e procesfase.
 • Waarin verschilden legis actiones van nieuwe formulae?
  Legis actiones bleven mondeling, de nieuwe formulae waren schriftelijk.
 • Wanneer werd te laatste legis actio vervangen door moderne rechtsmiddelen?
  In het vroege keizerrijk.
 • Wanneer werd een zaak doorverwezen naar de iudex?
  Als de juiste actio gekozen was in combinatie met voldoende grond.
 • Waartoe komen partijen in samenwerking met de praetor?
  • litis contestatio (procesovereenkomst)
  • litis aestimatio (of quanti ea rest est)
 • Wat gebeurde er in de 2e fase?
  De iudex beoordeelde de inhoudelijke merites van litis contestatio.
 • Wat zijn iuris consulti?
  consulteren over recht
 • Wat zijn iurisperiti?
  ervarenen op het gebed van recht
 • Wat gebeurt er als de iudex een verkeerde uitspraak doet?
  Dan moet hij 2 tot 4 maal het bedrag aan de verliezende partij betalen.
 • Is er bij het 2 fasen proces HB mogelijk?
  Nee, wel kun je met een speciale actio naar de praetor en dan kun je doorverwezen worden naar een nieuwe iudex.
 • Wanneer was het Keizerrijk?
  Van 27 v. Chr. tot 1453 n. Chr.
 • Wat voor soort staatsindeling had het keizerrijk?
  Monarchie
 • Wat is het principaat?
  • Een overgangsperiode
  • De keizer had nog niet de absolute macht
 • Wat is het dominaat?
  • De Keizer had de absolute macht verkregen
  • Bestuursambten nog slechts erebaantjes
  • praetor geen macht meer
 • Waaruit blijkt dat de praetor in het dominaat geen macht meer had?
  Uit een tekst van praetorisch edict door jurist Salvius Iulianus in opdracht van Keizer Hadrianus.
 • Wat waren de gevolgen van het machtsverlies van de praetor?
  • Hij kon geen nieuwe formulae meer opstellen
  • Hij bleef wel in actie in 1e fase proces per formulam
 • Vroege keizerrijk duurde van... tot... door...
  Vroege keizerrijk duurde van 27 v. Chr. tot 395 n. Chr. door de tweedeling van het Rijk.
 • Wanneer was de klassieke periode?
  Het principaat plus een deel van het Dominaat.
 • Wanneer eindigde de klassieke periode?
  1. 295 n. Chr. met de dood van keizer Diocletianus!!
  2. 212 n. Chr. met de dood van jurist Papinianus
  3. 223 n. Chr. met de dood van Ulpianus
 • Welke ontwikkelingen vonden plaats in de klassieke periode van RR?
  • RR werd gesystematiseerd.
  • Innovaties pre-klassieke periode verder verfijnd.
  • RR krijgt vorm basis moderne continentale privaatrecht.
  • Periode van grote dogmatische juristen.
 • Wie was de grootste jurist in de klassieke periode?
  Papinianus
 • Wat is cognitio extraordinaria? (2)
  • Rechtstreeks beroep op de keizer.
  • 1 fase
  • In het begin slechts sporadisch.
 • Wat is de verklaring voor de naam 'cognitio extraordinaria'?
  • 1 fase
  • in het begin slechts sporadisch
 • Wanneer verdween de praetor?
  Hij bleef de gehele klassieke periode bestaan maar het accent verschoof. Hij verdween in +- de 4e eeuw.
 • Is in het cognitio extraordinaria proces wel HB mogelijk?
  Ja, na de provinciale uitspraak kan men door naar de keizer.
 • Van wanneer tot wanneer leefde keizer Justinianus?
  Van 527 tot 565.
 • Wat is de kern van ME Corpus Iuris Civilis?
  Wetgeving van Justinianus:
  • Codex
  • Digesten
  • Novellen
  • Instituten
 • Wat behoorde nog meer tot ME CIC?
  • Libri feodorum
  • Verhandelingen Bartolus e.a. ME juristen over internationaal privaatrecht.
 • OD in RR (2)
  • Schadevergoeding wegens wanprestatie ovk.
  • Schadevergoeding wegens OD.
 • Noem 3 verschillen OD in de Romeinse tijd en nu.
  • Geen onderscheid (publiek) strafrecht en (private) verbintenissenrecht.
  • Actiones in 3 categoriën.
  • Geen samenhangend complex rechtsregels omtrent OD.
 • Welke 3 actiones zijn er omtrent OD?
  • reipersecutoire acties
  • poenale acties
  • gemengde acties
 • Wat is actio iniuriarum?
  • poenale actie
  • schade toegebracht aan vrij persoon
  • doleus delict (heeft nooit culpose variant gekend)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Het Nederlandse BW van 1838 kan worden gekenschetst als..

een wetboek dat is tot stand gekomen onder invloed van Zuid-Nederlanse (Belgische) juristen.

De Moderne school van het natuurrecht wordt wel gekenschetst als de school van het Vernunftrecht. Dit betekent dat volgens de aanhangers van deze school..

het recht wordt geacht te kunnen worden geconstrueerd door een zuiver rationalistisch proces.

Wat is onjuist ten aanzien van de continentale traditie op het gebied van het burgerlijk recht?

Dat de traditie uniformiteit zou kennen op het gebied van de indeling en systematiek van de wetboeken. Er is namelijk geen uniformiteit.

Wat is juist ten aanzien van de continentale traditie op het gebied van het burgerlijk recht? (3)
 • De traditie van schatplichtig aan het rationalisme uit de 17e eeuw en de Verlichting uit de 18e eeuw.
 • De traditie gaat grotendeels terug op de Franse Code Civil van 1804 en het Duitse Bürgerliches Gesetzbuch van 1900.
 • De traditie heeft niet radicaal gebroken met het recht van de voorgaande periodes.
Op welke punten weken codificaties in de 19e eeuwse praktijk af van die natuurrechtelijke idealen?

Universaliteit

In welk opzicht verschilden de ambities van de codificatoren van de 19e eeuw van de ambities?

Zij streefden ook vernieuwing van het recht na.

Jeremy Bentham kan niet worden beschouwd als..

een voorstaner van de introductie van het ius commune in Engeland.

Jeremy Bentham kan worden beschouwd als: (3)
 • De vader van het modern utilarisme.
 • Een voorvechter van de codificatie van het Engelse Common Law.
 • De bedenken van het werkwoord 'to codify'.
Het humanisme: (3)  
 • Leidde tot de belangstelling voor andere rechtsstelsels.
 • Gaf een stimulans aan de verwetenschappelijking van het costumier recht.
 • Ondersteunde het streven naar één nationaal recht.
De Historische school van Von Savigny had als oorspronkelijk doel het moderne Duitse privaatrecht:

Vorm te geven op basis van het RR.