Samenvatting Rechtshandeling en overeenkomst 7e druk

-
867 Flashcards en notities
7 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Rechtshandeling en overeenkomst 7e druk

 • 3 Begrip rechtshandeling (de rechtshandeling)

 • Waarom is het van centrale begrip 'rechtshandeling' door de wetgever geen omschrijving opgenomen in het BW?
  Omdat in de juridische literatuur op dit punt geen overeenstemming bestaat en dat het voor een wetgever niet verstandig is om in deze een bepaalde theorie vast te leggen.
 • Het ontbreken van een begripsomschrijving met betrekking tot de 'rechtshandeling' neemt niet weg dat in de wet wel aanwijzingen te vinden zijn over wat de wetgever zich bij het begrip 'rechtshandeling' voorstelt. Artikel 3:33 BW geeft aan wat voor een rechtshandeling nodig is.
 • artikel 3:33 Wil en verklaring
  Een rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard.

  In dit artikel is de wilsverklaring het wezenskenmerk voor een rechtshandeling.
 • Hoe wordt in de literatuur de rechtshandeling vaak gedefinieerd?
  als een handeling die op rechtsgevolg is gericht of als een handeling waarmee rechtsgevolg wordt beoogd.
 • Wat wordt er onder 'rechtsgevolg' verstaan?
  het ontstaan, gewijzigd raken of tenietgaan van een bepaalde juridische relatie.
 • 4 rechtshandelingen versus andere handelingen (de rechtshandeling)

 • Wat onderscheidt rechtshandelingen van gewone handelingen?
  Het gegeven dat rechtshandelingen gericht zijn op het intreden van rechtsgevolg. Het lezen van de krant of het lopen in het bos zijn menselijke handelingen, maar zijn geen rechtshandelingen want zij zijn niet gericht op het ontstaan, het gewijzigd raken of het tenietgaan van een juridische relatie.
 • Waarom is een onrechtmatige daad geen rechtshandeling hoewel er wel een rechtsgevolg in het leven geroepen wordt?
  Een onrechtmatige daad is weliswaar voor het recht een relevante handeling, en roept ook een rechtsgevolg in het leven (er ontstaat een verbintenis tot schadevergoeding), maar daarmee is zij nog geen rechtshandeling; het gedrag is hier op puur feitelijk gevolg gericht (verbrijzeling van de ruit, terwijl het recht er eigener beweging een verbintenis aan koppelt.
 • Rechtshandelingen zijn uitsluitend die handelingen die, naar hun aard, gericht zijn op een of meer bepaalde rechtsgevolgen. Voorbeelden het sluiten van een koop- of arbeidsovereenkomst, het opzeggen van een huurcontract.
 • Op welk rechtsgevolg is het sluiten van een koopovereenkomst gericht?
  het ontstaan van de verbintenis om een zaak en geld uit te wisselen.
 • Op welk rechtsgevolg is het sluiten van een arbeidsovereenkomst gericht?
  het ontstaan van de verbintenis om arbeid te verrichten en loon te betalen.
 • Hoe kun je een 'rechtsfeit' omschrijven?
  als een feit waaraan rechtsgevolg - dus het ontstaan, gewijzigd raken of tenietgaan van een juridische relatie - is verbonden. Tot deze omvangrijke rubriek behoren onder andere de rechtshandeling. Ook andersoortige handelingen -met name onrechtmatig daad- kunnen tot een rechtsgevolg leiden; zij zijn dan als rechtsfeit te kwalificeren.
 • Een onrechtmatige daad is geen rechtshandeling maar is wel een rechtsfeit en heeft rechtsgevolg.
 • Wat is een bloot rechtsfeit?
  Dit zijn niet-handelingen waaraan het recht rechtsgevolgen verbindt en daarmee de status van rechtsfeit hebben. Voorbeeld geboorte of overlijden.

  Aan de kwalificatie rechtsfeit zijn geen rechtsgevolgen verbonden. De gedachtegang loopt andersom: een feit wordt rechtsfeit genoemd omdat - en dus nadat - is geconstateerd dat aan dat feit een of meer rechtsgevolgen verbonden zin,
 • 5 Meerzijdige en eenzijdige rechtshandelingen (de rechtshandeling)

 • De rubriek rechtshandelingen kan worden ontleed in:
  - eenzijdige rechtshandeling;
  - meerzijdige rechtshandeling.
 • Omschrijf de meerzijdige rechtshandeling:
  De meerzijdige rechtshandeling laat zich omschrijven als een rechtshandeling - dus op een rechtsgevolg gerichte handeling- die door meer dan 1 persoon wordt verricht.

  deze rubriek bestaat vooral uit overeenkomsten.
 • Wat is een ' Gesamtakte'?
  = een meerzijdige rechtshandeling die niet tot stand komt door aanbod en aanvaarding, maar ontstaat uit een aantal parallel lopende wilsverklaringen.
  Zo'n Gesamtakte doet zich bijvoorbeeld voor wanneer een vergadering van aandeelhouders van een vennootschap een meerderheidsbesluit neemt.
 • Wat is een eenzijdig rechtshandeling?
  is een rechtshandeling die slechts door 1 persoon tot stand wordt gebracht.

  Deze kan eenzijdig gericht of niet-gericht zijn.
 • Wat is een eenzijdig gerichte rechtshandeling?
  Is een rechtshandeling die door 1 persoon tot stand wordt gebracht waarbij een ander persoon als ontvanger fungeert. Voorbeeld vernietiging koopovereenkomst of opzeggen huur- of arbeidscontract.
  De rechtshandeling wordt gericht tot de contractuele wederpartij maar zij zijn niettemin eenzijdig, omdat die ander niet hoeft in te stemmen maar uitsluitend als geadresseerde van de verklaring fungeert.
 • Hoe wordt de eenzijdig gerichte rechtshandeling ook wel genoemd?
  'empfangsbedurftig'; deze Duitse term geeft scherper dan het woord ' gericht' aan dat de ontvangst door een ander noodzakelijk is.
 • Wat is een eenzijdig niet-gerichte rechtshandeling?
  Voor de totstandkoming hiervan is noch instemming van een andere persoon, noch de ontvangst door een andere persoon noodzakelijk. Voorbeelden maken van een testament, verwerping of aanvaarding van een erfenis.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Waarom is het van centrale begrip 'rechtshandeling' door de wetgever geen omschrijving opgenomen in het BW?
1
Hoe wordt in de literatuur de rechtshandeling vaak gedefinieerd?
1
Wat wordt er onder 'rechtsgevolg' verstaan?
1
Wat onderscheidt rechtshandelingen van gewone handelingen?
1
Pagina 1 van 150