Samenvatting Rechtshandeling en overeenkomst

-
ISBN-10 9013112692 ISBN-13 9789013112696
614 Flashcards en notities
53 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Rechtshandeling en overeenkomst". De auteur(s) van het boek is/zijn Jac Hijma. Het ISBN van dit boek is 9789013112696 of 9013112692. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Rechtshandeling en overeenkomst

 • 1 Algemene inleiding

 • Wat is vereist voor het ontstaan van een rechtshandeling?

  Een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard. (Wil en verklaring art. 3.33 BW)

 • De wet geeft geen begripsomschrijving van 'rechtshandeling', al zijn er wel aanwijzingen voor te vinden (bijv. in art. 3:33 BW).
 • Wat is het verschil tussen een meerzijdige en een eenzijdige "gerichte" rechtshandeling?

  Voor een meerzijdige rechtshandeling zijn meerdere partijen nodig vb overeenkomst. Voor een eenzijdige rechtshandeling is één partij nodig vb opzeggen huurovereenkomst. De ander hoeft niet in te stemmen bij een eenzijdige rechtshandeling maar fungeert als de ontvanger.

 • De rechtshandeling onderscheidt zich van andere handelingen doordat zij op het intreden van een rechtsgevolg is gericht (het ontstaan, gewijzigd raken of tenietgaan van een juridische relatie).
 • Wat is een eenzijdige niet-gerichte rechtshandeling?

  Een rechtshandeling met één partij, waarbij noch de instemming of ontvangst door een ander persoon noodzakelijk is. vb testament.

 • Ook al is een onrechtmatige daad een voor het recht relevante handeling, het is geen rechtshandeling omdat het intredende rechtsgevolg niet is beoogd.
 • Wat zijn de voorwaarde voor een overeenkomst?

  Een meerzijdige rechtshandeling, een of meer partijen jegens een of meer partijen een verbintenis aangaan.

 • Wat wordt bedoeld met het autonomie- of zelfbeschikkingsprincipe?
  De bevoegdheid van elk individu om de eigen rechtspositie te bepalen. Dit is het 'moederbeginsel' van de contractsvrijheid.
 • Wat zijn de drie grondbeginselen van de obligatoire overeenkomst?

  Contractsvrijheid, vormvrijheid en verbindende kracht van de overeenkomst.

 • Meerzijdige rechtshandeling:
  Een op rechtsgevolg gerichte handeling die door meer dan 1 persoon wordt verricht. (Bijv. overeenkomst na aanbod en aanvaarding.)
 • Wat houdt contractsvrijheid in?

  Het staat partijen vrij een overeenkomst te sluiten met wie zij wensen, met de inhoud die zij wensen en op het moment dat zij dat wensen.

 • Eenzijdige rechtshandeling: wordt door slechts 1 persoon tot stand gebracht.

  Vaak is hier voor de geldigheid vereist, dat de handeling tot een bepaalde andere persoon wordt gericht die als ontvanger fungeert maar zelf geen handeling inbrengt. (Bijv. opzegging huur-/arbeidscontract.) -> eenzijdig gerichte rechtshandeling.

  Als voor de totstandkoming geen instemming of ontvangst van andere bepaalde persoon vereist is -> eenzijdig niet-gerichte rechtshandeling.
 • Een meerpartijenovereenkomst is een overeenkomst tussen meer dan 2 partijen, dit wordt geregeld in art. 6:213 BW.
 • Wat zijn de grondbeginselen van het contractenrecht (de obligatoire overeenkomst)?
  1. Contractsvrijheid;
  2. Vormvrijheid (consensualisme);
  3. Verbindende kracht van de overeenkomst (pacta sunt servanda).

  Tezamen zorgen deze principes ervoor dat iedere overeenkomst, hoe ook gesloten, rechtens als verbindend zal worden aangemerkt.
 • Contractsvrijheid is niet uitdrukkelijk in de wet vastgelegd. Op dit beginsel zijn tevens uitzonderingen: de grens ligt daar waar de contractsvrijheid in conflict komt met een belang van hogere orde (art. 3:40 BW). 
 • 1.2 De rechtshandeling

 • Waar wordt de rechtshandeling geregeld in het wetboek?
  Titel 3.2 (artikel 3:33 ev)
 • Waarom is in het BW geen omschrijving opgenomen van het begrip "rechtshandeling"?
  Omdat in de juridische literatuur geen eenstemmigheid bestaat, en dat het in een dergelijke situatie voor een wetgever, die 'slechts' tot taak heeft een in de praktijk werkbaar regelstelsel te verschaffen, niet verstandig is om zich - in casu door het opstellen van een definitie - op een bepaalde theorie vast te leggen.
 • 1.2.1 3. Begrip rechtshandeling

 • Wat is een rechtshandeling?
 • Het rechtsbegrip 'overeenkomst' is speciales van het rechtsbegrip 'rechtshandeling'. Zie art. 3:33 BW,  art.6.261 BW en art. 6:213 BW. 
 • Wat bepaalt art. 3:33 BW over wat voor een rechtshandeling nodig is?
  Een rechtshandeling vereist een op rechtsgevolg gerichte wil, die zich door een verklaring heeft geopenbaard. 
 • Wat wordt verstaan onder rechtsgevolg?
  Het ontstaan, gewijzigd raken of tenietgaan van een bepaalde juridische relatie.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Welke 3 functies vervult vertegenwoordiging in ons privaatrecht?
11
Wat zijn de twee essentiële elementen voor vertegenwoordiging?
10
Welke drie functies heeft vertegenwoordiging vooral in ons rechtssysteem?
10
Wat houdt het begrip volmacht in?
10
Pagina 1 van 133