Samenvatting Rechtspersonenrecht 1: werkboek

-
529 Flashcards en notities
11 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Rechtspersonenrecht 1: werkboek". De auteur(s) van het boek is/zijn A F M Dorrestijn. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Rechtspersonenrecht 1: werkboek

 • 1 Inleiding

 • We kunnen de volgende categorieën rechtspersonen onderscheiden:

  1. Publiekrechtelijke rechtspersonen (De Staat, provincie, gemeente)
  2. Kerkgenootschappen (de Gereformeerde Kerk IJsselstein)
  3. Privaatrechtelijke rechtspersonen ( Philips Electronics NV)
 • Welke regel uit Titel 1 Boek 2 BW geldt voor alle rechtspersonen, dat wil zeggen voor zowel de privaatrechtelijke als de niet-privaatrechtelijke rechtspersonen?

  Artikel 2:5 BW, dat wil zeggen, de vermogensrechtelijke gelijkstelling van rechtspersonen met natuurlijke personen. Voor publiekrechtelijke rechtspersonen en kerkgenootschappen gelden niet de andere bepalingen uit Titel 1 Boek 2 BW (artt. 2:1 derde lid en 2, tweede lid BW). Uit laatstgenoemde bepaling blijkt overigens dat bij kerkgenootschappen wel een overeenkomstige toepassing van Titel 1 geoorloofd kan zijn.

 • Door wie kan een beroep op doeloverschrijding worden gedaan en waarom zal een dergelijk beroep betrekkelijk zelden succesvol zijn?

   

  Beroep op doeloverschrijding kan uitsluitend door de rechtspersoon zelf worden gedaan. Het beroep zal niet vaak succesvol zijn omdat het statutaire doel meestal ruim omschreven is. Bovendien kan het beroep alleen slagen tegen een wederpartij die van de doeloverschrijding wist of zonder eigen onderzoek moest weten (art. 2:7 BW).

 • Door wie kan een beroep worden gedaan op de vernietigbaarheid van een besluit van een orgaan van een rechtspersoon wegens strijd met de wet, met de statuten of reglementen of de redelijkheid en billijkheid?

  Een beroep op de vernietigbaarheid van een besluit van een orgaan van een rechtspersoon kan worden gedaan door ieder die belang heeft bij de naleving van de geschonden verplichting en door de rechtspersoon zelf (art. 2:15, derde lid BW).

 • Wordt het bestaan van een rechtspersoon beëindigd door ontbinding?

   

  Nee, na ontbinding blijft de rechtspersoon bestaan voor zover dat voor de vereffening van zijn vermogen nodig is (art. 2:19, vierde lid, BW).

 • Kan een coöperatie worden opgericht door een eenzijdige rechtshandeling of is een meerzijdige rechtshandeling vereist?

  Een meerzijdige rechtshandeling is vereist (art. 2:54, eerste lid, BW). Ook indien deze bepaling zou ontbreken, zou men tot dezelfde conclusie kunnen komen. De coöperatie is immers een als zodanig opgerichte vereniging, zo blijkt uit art. 2:53, eerste lid, BW, zodat het vereiste van oprichting bij meerzijdige rechtshandeling voor de vereniging, neergelegd in art. 2:26, tweede lid, BW, ook voor de coöperatie geldt.

 • 1.1 Tekst inleiding rechtspersonen

 • Wat is de meest kenmerkende eigenschap van een rechtspersoon?
  Het vermogen om als drager van rechten en plichten in het rechtsverkeer op te treden.
 • Wat is de meest kenmerkende eigenschap van een rechtspersoon?

  Het vermogen om als drager van rechten en plichten in het rechtsverkeer op te treden (het zijn van rechtssubject).

 • Zijn alleen natuurlijke personen rechtssubjecten?
  Nee, ook rechtspersonen zijn rechtssubjecten
 • Waarvoor staat de afkorting 'nv'?

  naamloze vennootschap

 • Wat betekent EESV?
  Europees Economisch Samenwerkingsverband.
 • Waarvoor staat de afkorting 'bv'?

  besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

 • Noem de 3 categorieën rechtspersonen volgens Boek 2 BW.
  Publiekrechtelijke rechtspersonen art. 2:1
  Kerkgenootschappen art. 2:2
  Privaatrechtelijke rechtspersonen art. 2:3
 • Waarvoor staat de afkorting 'EESV'?

  Europees Economisch Samenwerkingsverband

 • Welke privaatrechtelijke rechtspersonen zijn er?
  Verenigingen
  Coöperaties
  Onderlinge waarborgmaatschappijen
  NV's
  BV's
  Stichtingen
 • Welke categorieën rechtspersonen kunnen worden onderscheiden?

  • publiekrechtelijke rechtspersonen
  • kerkgenootschappen
  • privaatrechtelijke rechtspersonen (2:3)
 • Titel 2: Vereniging
  Rechtspersoon met leden
  Gericht op bepaald doel
  Geen winst onder leden verdelen
  Art. 2:26 BW
 • Wat zijn de kenmerken van de vereniging?

  • leden
  • gericht op bepaald doel
  • mag geen winst onder leden verdelen (2:6)

  Titel 2 Boek 2 BW

 • Titel 3: Coöperatie en OWM
  Bij notariële akte opgerichte vereniging
  Stelt zich ten doel in stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien
  Art. 2:53 BW
 • Waarvoor staat de afkorting 'owm'?

  onderlinge waarborgmaatschappij

 • Titel 4: NV
  Maatschappelijk kapitaal dat in overdraagbare aandelen is verdeeld.
  Overdraagbaarheid kan worden beperkt
  Art. 2:82 en 2:87 BW
 • Wat zijn de kenmerken van de coöperatie en owm?

  • vereniging opgericht bij notariële akte
  • stelt zich blijkens statuten ten doel in stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien
  • doet dit door (verzekerings)overeenkomsten af te sluiten met haar leden in het (verzekerings)bedrijf dat zij daartoe uitoefent of doet uitoefenen (2:53)

  Titel 3 Boek 2 BW

 • Titel 6: Stichting
  Rechtspersoon zonder leden
  Een in de statuten vermeld doel verwezenlijken met een daartoe bestemd vermogen. Art. 2:285 BW
 • Wat zijn de kenmerken van de nv?

  • in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal (2:64)
  • overdraagbaarheid kan worden beperkt (2:87)
  • aandelen kunnen aan toonder of op naam luiden (2:82)

  Titel 4 Boek 2 BW

 • Van welke factoren is afhankelijk welk rechtspersoon wordt gekozen?
  Doel van de organisatie
  Omvang van de kapitaalbehoefte
  Wenselijkheid om winst te kunnen uitkeren
 • Wat zijn de kenmerken van de bv?

  • een in niet vrij overdraagbare aandelen op naam verdeeld maatschappelijk kapitaal (2:175)

  Titel 5 Boek 2 BW

 • Kunnen bij een vereniging en stichting winsten worden uitgekeerd aan betrokkenen?
  Nee, deze rechtspersonen zijn niet geschikt om de behaalde winst aan de bij de rechtspersoon betrokkenen uit te keren.
 • Wat zijn de kenmerken van de stichting?

  • in essentie een 'doelvermogen'
  • geen leden
  • beoogt met behulp van een daartoe bestemd vermogen een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken (2:285)

  Titel 6 Boek 2 BW

 • Waarvoor lenen de stichting en vereniging zich bij uitstek?
  Non -profitsector en collectieve belangenbehartiging, zoals vakbonden, milieu-organisaties
 • Wat zijn commerciële rechtspersonen?

  Rechtspersonen waarbij wel winstuitkering aan de direct betrokkenen mogelijk is (nv, bv, coöperatie, owm).

 • Wat zijn commerciële rechtspersonen?
  NV
  BV
  Coöperatie
  OWM
 • Wat zijn kapitaalvennootschappen?

  Ze hebben altijd een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal (nv, bv).

 • Wat is een belangrijk kenmerk van de commerciële rechtspersoon?
  Dat er een winstuitkering aan de betrokkenen kan worden gedaan.
 • Wat zijn personenvennootschappen?

  Samenwerkingsovereenkomsten; tegengesteld aan kapitaalvennootschappen.

 • Hoe wordt de BV en NV ook wel genoemd? 
  Kapitaalvennootschappen, ivm een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal
 • Wanneer is een personenvennootschap openbaar?

  Openbaar is een personenvennootschap die handelt onder gemeenschappelijke naam, dit in tegenstelling tot het geval dat de vennoten slechts onder hun eigen naam handelen.

 • Wanneer is Boek 2 BW ingevoerd?
  1976
 • Wat houdt afgescheiden vermogen in?

  Een schuld van de rechtspersoon kan als regel slechts op het vermogen van die rechtspersoon worden verhaald.

 • Privaatrechtelijke rechtspersonen buiten Boek 2 BW:

  Vereniging van Eigenaren art. 5:124 BW
  EESV in een Europese Verordening
 • Wat is de statutaire zetel?

  De plaats waar de rechtspersoon volgens statuten zijn zetel heeft (1:10).

 • Art. 2:5 BW geldt voor alle rechtspersonen, dus ook voor niet-privaatrechtelijke rechtspersonen zoals de Staat, porvincies en gemeenten e.d.
 • Wat is de feitelijke zetel?

  De werkelijke zetel; de plaats waar de rechtspersoon kantoor houdt of vergadert.

 • Redelijkheid en billijkheid ook benoemd in Boek 2 BW, namelijk art. 2:8 BW.
  Zie ook art 6:2 BW
 • Hoe wordt de nationaliteit van de rechtspersoon bepaald?

  Rechtspersonen die naar Nederlands recht worden opgericht, worden beschouwd als Nederlandse rechtspersonen.

 • Opbouw Boek 2 BW:
  * Titel 1, voor alle in Boek 2 geregelde priv. rechtelijk rechtspersonen gelden (denk om art. 2:5 BW)
  * Titel 2 tot en met 6, bijzondere regels voor de verschillende priv. rechtelijke rechtsperonen
  * Titel 7 tot en met 9, bijzondere regels geldend voor alle priv. rechtelijke rechtspersonen.
  Titel 7: juridische fusie en juridische splitsing
  Titel 8: geschillenregeling
  Titel 9: jaarrekening
 • Wat is een informele vereniging?

  Een vereniging die is opgericht zonder notariële akte (2:26 lid 2)

 • Wat betekent de term "afgescheiden vermogen"?
  De schuld van een rechtspersoon kan slechts worden verhaald op het vermogen van de rechtspersoon
 • Waarom worden veel verenigingen bij notariële akte opgericht of laten zij hun statuten notarieel vastleggen?

  De notariële akte is voorwaarde voor volledige rechtsbevoegdheid.

 • Op welke rechtspersonen bestaat een uitzondering mbt. het afgescheiden vermogen?
  De informele vereniging en de EESV (art. 2:30 1e en 2e lidB W en art. 24, 1e lid EESV-Verordening)
 • Wat houdt het 'gesloten systeem' van Boek 2 BW in?

  Zonder de door de wet gestelde oprichtingsvoorschriften in acht te nemen is het niet mogelijk rechtspersoonlijkheid te verkrijgen.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

In welk geval moet een stichting die wordt gebruikt voor de beroepsuitoefening haar onderneming inschrijven in het handelsregister?
Indien de beroepsuitoefening zodanig is georganiseerd dat er sprake is van een onderneming in de zin van de Handelsregisterwet.
Welke beperking kent het EESV voor wat betreft de uitoefening van zeggenschap door de leden?
Geen van de leden van het EESV mag de meerderheid der stemmen bezitten.
Wat is het verschil tussen een EESV en een coöperatie?
Het EESV mag voor zichzelf geen winst behalen, de coöperatie wel.
Zijn de bepalingen van Titel 1 Boek 2 van toepassing op het EESV?
grotendeels
Welke twee organen dient een EESV tenminste te hebben?
 • de gezamenlijke leden
 • het bestuur
Wat is het doel van de EESV?
Het vergemakkelijken van de economische activiteiten van de leden.
Welk orgaan is voor de stichting wettelijk voorgeschreven?
het bestuur
Wat is een commerciële stichting?
Een stichting die een onderneming in stand houdt die ingevolge de wet in het handelsregister moet worden ingeschreven.
Hoe kan men stichtingen onderscheiden?
 • opgericht bij testament
 • opgericht onder de levenden
Bij wie berust de zeggenschap bij de coöperatie en owm?
De av.