Samenvatting Samenlevingen

-
ISBN-13 9789001865122
317 Flashcards en notities
10 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Samenlevingen
 • Wilterdink
 • 9789001865122
 • 8th

Samenvatting - Samenlevingen

 • 1 Het terrein van de sociologie

 • Wat is sociologie?
  De wetenschap  van de manieren waarop mensen  met elkaar samenleven of als de studie van sociale netwerken
 • Wanneer spreek je van economische bindingen?
  Wanneer het gaat om afhankelijkheden die te maken hebben met de productie en distributie van schaarse goederen
 • Wanneer spreek je van politieke bindingen?
  Afhankelijkheden die betrekking hebben op de fysieke dwang die mensen op andere mensen kunnen uitoefenen.
 • Wat zijn affectieve bindingen?
  Afhankelijkheden tussen mensen die betrekking hebben op de positieve en negatieve gevoelens die ze voor elkaar koesteren
 • Wat zijn cognitieve bindingen
  Afhankelijkheden die voortvloeien uit processen van kennisvorming en kennisoverdracht
 • Hoe wordt interactie gevormd?
  Door cultuur gevormd, overgedragen en verandert.
 • Wat verklaren sociologen?
  • theorievorming - je theorie empirisch toetsen (kijken van betere toepassing is  (bijvoorbeeld hetzelfde onderzoek te doen op verschillende hogescholen))
  • empirisch onderzoek - gaat kijken naar de werkelijkheid
 • Wat is interactie?
  Mensen zijn voortdurend met elkaar bezig
 • Wat is interdependentie?
  Wederzijdse afhankelijkheid. In de samenleving zijn we afhankelijk van ekaar.
 • Wat wordt er bedoelt met individu en collecitiviteit?
  De relatieve autonomie van sociale processen. De uitkomst van een heel proces is onbekend. Mensen veranderen continu en daardoor zijn sociale processen onvoorspelbaar; als individu heb je ene bepaalde intentie, een bepaald doel, maar doordat je samen een geheel vormt, weet je niet wat hier uitkomt
 • Wat wordt er bedoelt met uitkomst van sociale processen zijn onvoorspelbaar?
  Wanneer je iemand benadert weet je nooit hoe iemand reageert of wat je kan verwachten.
 • Welke vier soorten verbindingen zijn er?
  1. economische verbindingen - je koopt iets; je neemt een product of dienst af
  2. politieke bindingen - macht; bijvoorbeeld de overheid, ouders tegenover kinderen of bestuur
  3. affectieve bindingen - een emotionele band. kunnen ook abstract zijn (wat je voelt voor je vaderland). Kunnen ook op afstand zijn (ergens fan van zijn)
  4. Cognitieve bindingen - kennis. Sprake van kennisoverdracht, kan ook in een schoolsetting.
 • Welke 3 dingen worden er bedoelt met natuur en cultuur?
  1. cultuur en socialisatie - het leren van waarden en normen. Culturen kunnen veranderen.
  2. Internalisering - alles vanzelfsprekend vinden op een bepaald niveau. Dit gaat vooral over waarden en normen.
  3. Nature- nurture debat - hoe wij zijn, hoe wordt dit bepaalt. Komt dit door de genen of door socialisatie?
 • Wat is mondialisering?
  Samenwerkingsrelaties over de hele wereld die steeds intensiever wordt. Makkelijker om te communiceren.
 • Wanneer ontstond sociologie?
  In de middeleeuwen (500-1500) waren de enige ‘wetenschappers’ monniken. De bijbel stond centraal en zij konden lezen en schrijven. Dit werd doorbroken in de Renaissance - mensen begonnen zelf na te denken. Hierbij kan worden gedacht aan empirische.
  In de 18e eeuw begon de verlichting - empirisme kwam centraal staan. Er werden veel belangrijke technische dingen uitgevonden (stoommachine). Dit was ook het begin van de urbanisatie. Komen nieuwe sociale verhoudingen met nieuwe problemen. Er komen namelijk sociale problemen - protest, ziekten en criminaliteit.
  sociologie ontstond door de problemen van de moderne tijd.
 • Wie zijn de 4 grondleggers van het socialisme?
  1. Karl Marx - ongelijkheid
  Het probleem dat het kapitalisme onderwierp dat dit in handen vielen van de gemeenschap. Het probleem - kapitalisme en de oplossing was de revolutie.
  1. Durkheim - Cohesie
  Eerste hoogleraar sociologie.
  1. Tönnies - gemeinschaft/ gesellschaft
  2 + 3 zagen het probleem in de industrialisering zelf. Dat kleine dorpen zorgen voor problemen.
  1. Weber - rationalisering. Door de opkomst van de wetenschap werden onderklaarbare dingen verklaarbaar. Daarmee verdwijnt het magische; ‘het verklaarbare’. De positie van religie verminderd hierdoor. Dit wordt ook wel secularisering genoemd.
 • Wat wordt er bedoelt met de vlieger van modernisering?
  • d = demografie (sterftecijfers, geboortecijfers)
  • E = Economie 
  • T = technologie 
  • SC = sociaal culturele
 • Waarom is de werkgelegenheid in de fabriek in de afgelopen decennia afgenomen?
  Door outsourcing
 • In de jaren 60 neemt de economie toe. Er ontstaat een maatschappij waarbij er vraag is naar producten, hoe heet deze maatschappij?
  Consumentiemaatschappij
 • Wanneer wordt de socialisatie als geslaagd gezien door opvoeders?
  Wanneer het kind de regels uit zichzelf naleeft. Deze zijn dan geïnternaliseerd, verinnerlijkt, onderdeel geworden van de persoonlijkheid
 • Wat is het verschil tussen nurture en nature?
  Nurture = aangeleerd gedrag en nature = aangeboren gedrag
 • Wat is het verschil tussen theorievorming en het empirisch onderzoek?
  Bij theorievorming worden de generaliserende uitspraken over het sociale leven gedaan die met elkaar in systematisch verband worden geplaatst. Bij een empirisch onderzoek wordt dit getoest.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Samenlevingen
 • Nico Wilterdink & Bart van Heerikhuizen ( ) aan dit boek hebben bijgedragen Christien Brinkgreve
 • 9789001795580 of 9001795587
 • 7e [herz.] dr.

Samenvatting - Samenlevingen

 • 1 Het terrein van sociologie

 • Wat is de definitie van sociologie?

  De wetenschap van de manieren waarop mensen met elkaar samenleven.

 • Wat is sociologie?

  Is de wetenschap van de manieren waarop mensen met elkaar samenleven.

 • wat is sociologie 
  sociologie is de wetenschap van de manieren waarop mensen met elkaar samenleven. 
 • Wat is de definitie van maatschappij?

  De manier waarop mensen met elkaar samenleven.

 • Wat is sociologie? 2

  Is de wetenschap van de maatschappij

 • Wat is sociologisch verklaren?
  Het doen van uitspraken over oorzakelijke samenhangen tussen sociale processen
 • Wat is de definitie van een maatschappij?

  De grootste sociale eenheid waartoe mensen behoren.

 • Wat is maatschappij

  De grootste sociale eenheid waartoe mensen behoren.

 • Wat is de definitie van een maatschappij?
  De grote sociale eenheid waartoe mensen behoren.
 • Wat is de definitie van groep?

  Een verzameling van onderling verbonden mensen die een besef van een gemeenschappelijke identiteit, een 'wij-gevoel' kennen.

 • Groep=

  Een verzameling van onderling verbonden mensen die een besef van een gemeenschappelijke identiteit, een 'wij-gevoel' kennen.

 • Sociologisch verklaren=

  Is het doen van uitspraken over oorzakelijke samenhangen tussen sociale processen

 • In de sociologie wordt gezocht naar overeenkomsten en verschillen tussen uiteenlopende vormen van menselijk samenleven en ook naar de samenhangen.
 • In de sociologie wordt gezocht naar overeenkomsten en verschillen tussen uiteenlopende vormen van menselijk samenleven, als ook de samenhangen.

 • Een telkens terugkerende vraag in de sociologie is hoe de belevingswereld van individuen samenhangt met de kleinere en grotere sociale verbanden waar ze deel van uitmaken- hoe 'biografie en geschiedenis elkaar snijden', om het uit te drukken in de woorden van C. Wright Mills (1959:14).
 • Een telkens terugkerende vraag in de sociologie is hoe de belevingswereld van individuen samenhangt met de kleinere en grotere sociale verbanden waar ze deel van uitmaken- hoe 'biografie en geschiedenis elkaar snijden', om het te drukken in de woorden van C. Wright Mills (1959:14).

 • Wat is maatschappij?2

  De manier waarop mensen met elkaar samenleven.

   

 • Welke 4 typen bindingen zijn er?
  economische bindingen, politieke bindingen, affectieve bindingen en congnitieve bindingen
 • 1.1 wat is sociologie?

 • sociologie =

  de wetenschap van de manieren waarop mensen samenleven

 • Wat is de definitie van het begrip ' een maatschappij'?

 • Geef twee definities van sociologie.
  • de wetenschap van de manieren waarop mensen met elkaar samenleven. 
  • de wetenschap van de maatschappij. 
 • Het begrip sociologie wordt vaak omschreven als de wetenschap van de maatschappij. 

 • groep=

  een verzameling van onderling verbonden individuen, die een besef van een gemeenschappelijke identiteit kennen(een 'wij' gevoel)

 • theorievorming houdt in dat

 • Geef twee definities van maatschappij.
  • het sociale leven van mensen in het algemeen. 
  • de grootste sociale eenheid waartoe mensen behoren. Meestal wordt hiermee een nationale of tribale eenheid bedoeld, maar het begrip kan ook voor grotere eenheden worden gebruikt. 
 • Netwerken kunnen variëren in omvang, dichtheid en openheid.

 • Wat verstaan we onder een groep?
  Een verzameling van onderling verbonden mensen die een besef van een gemeenschappelijke identiteit, een 'wij-gevoel' kennen.
 • Binnen een netwerk kunnen verschillende posities worden ingenomen.

  bijvoorbeeld een centrale positie met veel directe relaties of een meer marginale positie.

 • Wat is een sociaal netwerk?
  Een onderscheiden geheel van relaties tussen actoren (individuen of groepen). Een netwerk varieert in omvang, dichtheid en openheid.
 • bij andere maatschappijwetenschappen zoals economie, politicologie en rechtswetenschappen. Bij sociologie bekijk je die onderdelen in een ander verband als aspect van de samenleving.

 • Wat verstaan we onder een sociale positie?
  Een geheel van sociale relaties gecentreerd rond een persoon of categorie van personen.
 • sociologie= moderne geïndustrialiseerde samenlevingen in het heden en recente verleden

  culturele antropologie= niet-westerse en niet-geïndustrialiseerde samenlevingen

  historicus= vroegere samenlevingen

 • Waarin verschilt sociologie van geschiedenis en culturele antropologie? Hoe zijn deze vakgebieden verwant?
  • gaat om moderne samenlevingen
  • socioloog bestudeert eigen cultuur, antropoloog niet-westerse cultuur


  Geschiedenis nodig om verschijnselen te vergelijken, net als andere culturen. Om ontwikkeling te bepalen, of om te kijken of iets bij alle mensen voorkomt. 
 • sociologisch verklaren is het doen van uitspraken over causale samenhangen tussen sociale processen.

 • Wat houdt theorievorming in?
  Generaliserende uitspraken over het sociale leven worden gedaan die met elkaar in een systematisch verband worden geplaatst.
 • Verklaringen in de sociologie worden empirisch onderbouwd door samenlevingen, groeperingen daarbinnen en historische periode(tijdsperiode) met elkaar te vergelijken

 • Leg de wisselwerking tussen theorie en empirisch onderzoek uit.
  Theorieën sturen het onderzoek; ze leveren de problemen, de te toetsen hypothesen en de begrippen waarmee gegevens worden geïnterpreteerd. Omgekeerd levert onderzoek de gegevens waarmee theorieën worden getoetst, gewijzigd en verder uitgewerkt. 

  In de werkelijkheid gaat dit vaak ingewikkelder: uit sociologische theorieën zijn niet altijd toetsbare hypothesen af te leiden. En empirisch onderzoek komt niet altijd voort uit expliciete theorieën. Het zijn vaak buitenwetenschappelijke vragen die aan theorieën ten grondslag liggen.
 • na een sociologische verklaring komt er de waarom vraag. Die vraag beantwoord je door algemene inzichten Hiervoor gebruik je vaak een theorie.

 • Geef drie aspecten van sociologiebeoefening.
  • theorievorming
  • empirisch onderzoek
  • toepassing (onderzoek gekleurd, niet objectief)
 • bij sociologisch komen 2 onderwerpen bij elkaar, welke?

  theorievorming en empirisch onderzoek

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 3:

 • Samenlevingen
 • Nico Wilterdink Bart van Heerikhuizen ( ) aan deze uitg werkten mee Christien Brinkgreve
 • 9789001606831 of 9001606830
 • 6e [geactualiseerde] dr.

Samenvatting - Samenlevingen

 • 1 Het terrein van de sociologie 13

 • Wat zit er allemaal in het eerste hoofdstuk?

   

  Kenmerken sociologie, interactie, culluur
 • Wat is sociologie?
  De wetenschap van de manieren waarop mensen met elkaar samenleven. (sociale netwerken)
 • Betekenis van ‘sociaal’: Het staat voor alles wat zich tussen mensen afspeelt, en alles wat mensen met elkaar verbindt. ‘Sociaal’ betekent niet alleen hulpvaardig, ondersteunend, vriendschappelijk en coöperatief, maar verwijst ook naar conflicten, vijandschap en dwang.
 • Gezag ?
  Gezag is geligitimeerde macht, dat wordt verworven.
 • Wat is sociologie?
  Sociologie is de wetenschap van de manieren waarop mensen met elkaar samenleven. 
 • Waar zoeken sociologen naar?
  Overeenkomsten, verschillen of samenhang.
 • Individu en maatschappij: een schijntegenstelling: Elk individu dat zich in gedachten tegenover de maatschappij plaatst, is onontkoombaar onderdeel van die maatschappij. Ieder mens, of hij nu wilt of niet, heeft bindingen met anderen en ondergaat daardoor de dwingende invloed van anderen.
 • Wederzijdse afhankelijkheid?
  De ene is meer afhankelijker dan de ander/
 • Adjectief sociaal is:
  Alles wat tussen mensen afspeelt, en wat mensen met elkaar verbindt.
 • Het sociale als eigensoortige werkelijkheid: Mensen zijn met elkaar verbonden op manieren die zich ten dele aan de greep van elk van hen afzonderlijk onttrekken; ze vormen zo met elkaar een sociale werkelijkheid die geen van hen ooit ontworpen heeft. Een eigensoortige werkelijkheid, die niet kan worden herleid tot de eigenschappen (behoeften, neigingen, karaktertrekken) van individuen.
 • Machtsevenwicht?
  Beide partijen zijn even afhankelijk
 • Relatieve autonomie (Norbert Elias)
  Relatief autonoom omdat ongewild alles alsnog met elkaar in verbinding staat.
 • Dit boek gaat primair over wat deze onderwerpen verbindt: het feit dat mensen altijd en overal leven in samenlevingen, de problemen die dat oplevert, de oplossingen die ze voor die problemen vinden. Ze zullen schrijven over overeenkomsten tussen die samenlevingen, over gemeenschappelijke kenmerken en terugkerende regelmatigheden. Het gaat meer over nu, over de westerse samenlevingen. (In het bijzonder: Nederland.)
 • Positieve en Negatieve sancties?
  Positieve= belonen
  Negatieve= straffen
 • Wat vormen gedragsregels?
  Grenzen waarbinnen interacties mogen variëren.
 • Deviant gedrag?
  Afwijkend gedrag waarmee algemene normen en waarden worden overtreden.
 • Sociaal handelen is:
  Georiënteerd op het gedrag van andere mensen.
 • Deviantie als sociaal proces!


  Conformisten: Zij accepteren waarden en de manier waarop deze bereikt worden.
  Vernieuwers: Aanvaarden waarden maar proberen deze met andere middelen te bereiken.
  Ritualisten: Zij houden zich aan tradities vast
  Rebellen: Zowel nieuwe waarden als middelen
  Onttrekkers: Zij onttrekken zich van het sociale leven
 • Socialisatie is...
  al het leren door mensen aan elkaar.
 • Etikettering?
  Een definitie van een situatie die verder handelen van mensen kan bepalen (self fuffiling prophecy)
 • Onderscheiden groeperingen binnen een samenleving wordt ook wel een ... genoemd.
  Subcultuur
 • Waarde conflict?
  De ene groepering probeert de ander haar eigen normen en waarden op te leggen.
 • Wat houdt een asymmetrische verhouding in?
  Degene die het minst afhankelijk is, heeft de meeste macht.
 • Belangenconflict?
  Wanneer beide groepen iets willen maar er neit genoeg is voor 2
 • In welke vier manieren zijn mensen van elkaar afhankelijk?
  Economisch, politiek, affectief en cognitief.
 • Sociale interactie?
  Wisselwerking tussen mensen. Elkaar beïnvloeden
 • Wat houdt antipathie in?
  Rivaliserende gevoelens jegens een andere groep.
 • Sociale afstand?
  De mate waarin mensen van een groep geneigd zijn contact te leggen met personen van een andere groep.
 • Sociale contacthypothese?
  Door elkaar te leren een kleinere sociale afstand creëren
 • Pseudo communicatie?
  Geen begrip omdat er geen duidelijke overeenstemming is over bepaalde betekenissen.
 • Symboolwaarde?
  Meer communicatie dan wat er eingelijk wordt gezegd.(houding etc, tussen regels door)
 • Roddelen?
  Ongenoegen uiten over een persoon die er zelf niet bij is.
 • Selectieve waarneming?
  Alhoewel we in dezelfde maatschappij leven, hebben we niet allemaal dezelfde voorstelling
 • Sociologie?
  De wetenschap die het samenleven van mensen binnen grote en kleine groepen bestudeert.
 • Referentiekader?
  Het geheel aan kennis, verklaringen en oordelen
 • Selectieve perception?
  Het gene we zien en horen
 • Selective exposure?
  Hetgeen waar we voor open staan
 • Selective retention?
  Hetgeen we onthouden en dus eingelijk waarnemen.
 • Zakelijke werkelijkheid (objectief)?
  Wat er feitelijk is gebeurd.
 • Beleefde werkelijkheid (Subjectief)?
  Wat je denkt dat er is gebeurd.
 • Ontstaaan van sociologie (3factoren)?
  1. Verloren gaan van vanzelfsprekendheden
  2. Onstaan van begrip 'maatschappij'
  3. Opkomst restauratiementaliteit
 • Restauratiementaliteit?
  Streven om verhoudingen in ere te herstellen. Samenleving boven individu.
 • Interpedentie?
  Verwevenheid en wisselwerking tussen sociale verschijningen.
 • Crisis?
  Plotseling problematisch ervaren van sociale verandering.
 • Verificatie= Aantonen dat iets waar is
  Flasificatie= Aantonen dat iets onwaar is
 • Waardevrijheid?
  Scheiding tussen opvatting socioloog en de feitelijke situatie.
 • Sociologie bestudeert het samenleven van mensen:
  1. Gedrag dat beinvloed wordt door relaties
  2. Gedragspatronen, verhoudingen, bindende opvatiingen
  3. Verklaringen ontstaan, voortbestaan en verandering
 • Sociologie als wetenschap:
  - Emperisch: gebaseerd op onderzoek (feiten)
  -Systematisch: zoeken naar verbanden en samenhang
  -Generaliserend: Uit allerlei individuele gegevens algemeen geldende uitspraken doen

 • Wetenschappelijke twijfel?
  Nooit iets voor waar of zeker aannemen, voordat je alle kanten hebt bekeken.
 • Schijnverband?
  Een verband dat lijkt te kloppen maar na onderzoek blijkt het geen verband te hebben.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Is het einde van de ideologie echt bereikt?
Nee er zijn nog sociale bewegingen
De economische groei en vorming van welvaardstaat zorgte voor een these van einde de ideologie leg dit uit
Radicale ideologieën zouden in dat soort samenlevingen geen meewerking vergen
Na de tweede wereld oorlog waren er steeds meer partijen die zich in de ideologie van zowel het liberalisme, socialisme en controversie herkende. Hoe heette dit?
Reformisme
Welke drie ideologieën werden vermengd bij het nationaal socialisme en facisme
 • Conservaratie 
 • socialistisch 
 • extreem nationalisme 
Met de vorming van moderne stelsels bleven niet alle partijen zuiver liberaal, controvocieel of sociaal. Welke mengvormen onstonden er?
Facisme, nationaal socialisme, communisme
Welke drie ideolistische hoofdvormen zijn er
 • Liberaal --> eigen bezit, overheid moet weg 
 • Socialisme --> wij zijn één, geen klassen meer 
 • Controvaisme --> overheid moet er voor zorgen dat tradities in ere gehouden worden 
Onder druk van verschillende opkomende sociale groeperingen werd  werd na de middeleeuwen een kerkelijkmonopolie doorbroken naar wat voor situatie leide deze seculasering in 1800?
Een situatie waarin veel mensen hun wereldbeschouwing dominant wilde maken, maar niemand er echt in slaagde
Welke twee type voorwaarden zijn er voor het ontstaan van nieuwe ideeën omtremt de sociale orde die betekenis geven en richtlijnen bieden voor behoud of verandering?
 1. Onrust 
 2. seculasering (minder belang van kerk) 
Geef de definitie van ideologie
Een stelsel van ideeën omtrent de sociale orde die zowel een interpretatie geven aan de bestaande orde als zowel richtlijnen tot in stand houding of verandering
maar dan 90% van de nederlanders geeft aan dat je gelovig kan zijn zonder naar de kerk te gaanbij welk begrip hoort dit?
Privatisering van religie