Samenvatting samenvatting literatuur

-
325 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - samenvatting literatuur

 • 1 HC Introductie

 • Hoe ziet de beleidscirkel eruit?
  1. Agendavorming
  2. beleidsvoorbereiding/ontwerpen beleid
  3. beleidsbepaling
  4. implementatie
  5. beleidsevaluatie
  6. Agendavorming ....
  tijdens dit vak zitten we tussen de beleidsbepaling en implementatie in
 • Waar is handhaving op gericht?
  Handhaving is gericht op oplossing van maatschappelijke problemen, ter bescherming van de rechtstaat of andere specifieke belangen (veiligheid, marktconcurrentie)
 • Casus: Vinkenslag
  Woonwagenkamp dat gelegen lag naast treinspoor en snelweg, bedoeld voor 60 personen, maar auto- en sloopbedrijven vestigden zich daar ook.
  • 1995-2000: ‘no go’ area waar hulpdiensten niet meer naartoe konden, o.a. wietplantages, diefstal elektriciteit en milieuvervuiling.
  • 2002: nieuwe burgemeester wilt ‘sterke arm’ invoeren, waarmee het een uitstralingseffect op andere, kleinere woonwagenkampen zou hebben: sluiting woonwagenkamp vanwege onbewoonbaarheid (asbest); bewoners boos.
  • 2004: bewoners blokkeren de A2 uit protest. Dus reactie gemeente: ME-inval.
 • Wat was het handhavingsprobleem bij de casus vinkenslag en hoe had het aangepakt moeten worden?
  Het Overheidsbeleid was diffuus. Het was onduidelijk wat de politiek vond van woonwagenkampen en het niet samenwerken met instanties. 
  -> er was sprake van een netwerk aan overtredingen (strafrecht/civiel/bestuurlijk), betrokkenen (daders/slachtoffers) en (overheids-)instanties met hun eigen visie 
  -> dit soort complexe maatschappelijke problemen moeten via verschillende lijntjes worden aangepakt: integrale handhaving:
  • Bestuursrecht en strafrecht (sanctie)
  • Verschillende organisaties (institutie)
  • Verschillende vormen van beïnvloeding (interventie)
  • Gaat om overtreding verschillende regels binnen één maatschappelijk probleem.
 • Hoe zag het politieproces er bij de vinkenslag er uit?
  • Geleidelijk gegroeide narigheid
  • overheidsbeleid diffuus/wisselend
  • niet samenwerken van instanties
  • trigger (hier: belasting inning)
  • een paar jaar onrust en zeer lang herstel
 • Wat is integrale handhaving?
  Integrale handhaving gaat om overtredingen van verschillende regels binnen 1 maatschappelijk probleem
 • Wanneer wordt integrale handhaving ingezet?
  complexe maatschappelijke problemen die langs verschillende lijnen worden aangepakt. Ingewikkelde casuïstiek moeten via verschillende lijntjes worden aangepakt.dit wordt gedaan door:
  • verschillende interventiestrategieen
  • interventie niet alleen met strafrecht 
  • uitvoering bij verschillende overheidsinstanties
 • Op welke peilers rust integrale handhaving?
  1. Interventie: Verschillende vormen van beïnvloeding
  2. Institutie: Verschillende organisaties
  3. Sanctie: dmv. Bestuursrecht en strafrecht.
  4. Meerdere overtredingen binnen 1 maatschappelijk probleem
 • Wat is integraal aan integrale handhaving?
  Samengaan van:
  • bestuursrecht en strafrecht = Sanctie
  • Uiteenlopende organisaties (institutie)
  • Uiteenlopende vormen van beïnvloeding (interventie)
  • Overtreding van verschillende regels binnen ee maatschappelijk probleem
 • Handhaven = doen naleven met de focus op gedragsbeinvloedingen
 • Wat is handhaving?
  Handhaving is zorgen dat burgers en bedrijven zich aan de gestelde regels zullen houden. Het werkt in op 2 typen gedragingen:
  1. gedrag dat we willen regelen (u moet X doen)
  2. gedrag dat we streng verbieden (u mag x niet doen)
 • Wat is toezicht?
  Toezicht is het verzamelen van info over een handeling of een zaak om te oordelen of deze voldoet aan de gestelde eisen. Het is dus oordelen en vervolgens het opleggen van sancties, interveniëren.
 • Toezicht stimuleert naar spontane naleving van rechtsregels door personen en bedrijven
 • Handhaving is te onderscheiden in strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving. Dat onderscheidt hangt samen met de typen gedrag.
  het bestuursrecht is vooral gericht op de naleving en herstel van de orde
  het strafrecht is meer gericht de afweer en bestrijding.
 • Waar gaat het bij nalevingstoezicht om?
  Bij nalevingstoezicht wordt per geval nagegaan of bestuursrecht of strafrecht het meest effectief is voor het doen naleven van regels.

 • De keuze voor bestuursrecht of strafrecht hangt af van effectiviteit. Het moet wel werken.
 • Wat is het onderscheidt tussen toezicht in brede zin en toezicht in de smalle zin?
  Toezicht in brede zin = alle werk dat toezichthouders doen. 
  Toezicht in smalle zin = concrete werk van de inspecteurs. 
 • Wat zijn de drie pijlers van toezicht?
  1. Informatie verzamelen
  2. oordelen 
  3. intervenieren. (= handhaving!)
 • Hoe zag handhaving eruit na WOII?
  Handhaving was een wettelijke taak, weinig politie aandacht en vooral gezien als een ambtelijke organisatie of als onderdeel van de magistratuur.
 • Hoe zag handhaving er in de jaren 60 er uit?
  Vooral economische groei en vrijheid van de burger, streng toezien op regels paste niet in dit klimaat. Door wettelijke groei, toename regelgeving en daarom toename handhavingstaak van de overheid.
 • Welke 3 soorten toezicht zijn er?
  1. toezicht op naleving rechtsregels door burgers, bedrijven en overheid
  2. toezicht binnen overheid op uitvoering van de taken van overheidsorganisaties
  3. toezicht binnen bedrijven en andere organisaties door interne of externe organisaties zitten op de compliance.
 • Hoe veroorzaakt je gedragsbeinvloeding?
  Gedragsbeinvloeding veroorzaak je door zowel handhaving (interveniëren) als toezicht
 • Wat is het verschil tussen opsporing en handhaving?
  Opsporing = louter strafrechtelijk. Men hoeft niet mee te werken (Nemo teneur)

  handhaving = zowel straf- als bestuursrechtelijk. Men moet meewerken.
 • Wat is het verschil tussen handhaving en toezicht?
  • Handhaving = de vraag of burgers, bedrijven en overheden zich aan de gestelde regels houden. Gericht op repressief optreden. De bevoegdheid om dwang uit te voeren en vrijheden te beperken. Handhaven is gericht op twee typen van gedrag. Handhaven richt zich op u moet dit doen vs. U mag dit niet doen. Nagaan welk type handhaven ingezet moet worden. 
   • strafrechtelijke: doel-> afweer of bestrijden
   • bestuursrechtelijke 
  • Toezicht = de functie is breed. verzamelen van info, hierover oordelen en daarna interveniëren. Dit interveniëren is de handhaving!
 • wat kenmerkt het Nederlandse handhavingsbeleid?
  1. Sterke toegenomen behoefte bij de politiek om te sturen en resultaat te zien.
  2. langzaam maar gestaagd professionaliseringsproces van de handhaving. -> er ontstaat een gemeenschappelijke identiteit als handhaver. 
  3. toenemende druk om tot een zuinige rationele organisatie van de overheid te komen.
 • Welke vernieuwing van toezicht vond in 2008 plaats?
  • Doeltreffenheid en doelmatigheid van inspectietoezicht
  • betere dienstverlening en intensieve samenwerking tussen inspecties,
  • goede interactie tussen inspectie en beleid.
 • Nederlands handhavingsbeleid focust zich sterk op inspectietoezicht, minder inspectiebezoeken en meer aandacht voor lastenreductie. Naleving blijft de centrale functie van toezicht, nu in combinatie met zwaardere straffen. Door budgettaire druk sterke focus op beperking van de kosten van rijkstoezicht door de overheid, veel fusies en strategisch beleid.
 • Wat is handhaving?
  Wat: rechtshandhaving, veelheid aan regelgeving, doelen en doelgroepen, doen naleven van regels
 • Wie is handhaving?
  Rechtshandhaving is in handen van een veelheid van instituties met uiteenlopende omvang, bevoegdheid en middelen en een veelheid aan vormen van privaat toezicht
 • Welk doel en welke noodzaak staan centraal bij handhaving?
  doel:  beschermen van de rechtstaat.
  beschermen van specifieke belangen veiligheid en beschermen concurrentie in de markt

  noodzaak: er is maatschappelijke vraag naar handhaving, maar die fluctueert en bevat tegenstrijdige signalen.
 • Wat houdt het beginsel plicht tot handhaving in?
  Als er sprake is van een overtreding van een wettelijk voorschrift, te denken valt aan het gebruik van gronden in strijd met het bestemmingsplan of het bouwen van een woning zonder de daartoe vereiste omgevingsvergunning voor bouwen, dan moet het bestuursorgaan dat bevoegd is om handhavend op te treden in de regel van deze bevoegdheid gebruik maken. Dit vanwege het algemeen belang dat gediend is met handhaving. Een bestuursorgaan kan uit eigen beweging of op verzoek van een ander overgaan tot handhavend optreden.
  Slechts onder bijzondere omstandigheden mag het bestuursorgaan weigeren handhavend op te treden. Dit kan zich voordoen indien concreet zicht op legalisatie bestaat. Voorts kan handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien.
 • Wat is een-op-eentoezicht
  Toezicht op de naleving, de kwaliteit of de veiligheid van een individuele organisatie, handeling of zaak
 • Wat is ketentoezicht
  • het op elkaar afgestemde toezicht van één of meer toezichthouders op de naleving, de kwaliteit of de veiligheid van een handeling of zaak, dat zich uitstrekt tot alle partijen die achtereenvolgens betrokken zijn bij deze handeling of zaak.
 • stelseltoezicht
  • Stelseltoezicht = toezicht op de naleving, de kwaliteit of de veiligheid dat zich uitstrekt over het gehele terrein (branche) waarvoor de inspectie verantwoordelijk is, of een onderdeel daarvan.
 • Intern toezicht


  • Intern toezicht = controlerende en goedkeurende activiteiten van een daartoe door de betreffende organisatie zelf aangewezen orgaan.
 • Interbestuurlijk toezicht
  interbestuurlijk toezicht (IBT): toezicht houden op de uitvoering van wettelijke taken door gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Dit gebeurt zoveel mogelijk op afstand, sober en proportioneel. 
 • Hoe zag handhaving er in de jaren 80 uit?
  De commissie van Bijsterveld rapporteert o.a.:
  • Enorme omvang belastingfraude,
  • Systematische fraude visvang 
  • Schandalen mbt. Milieuregelgeving
  -> Er ontstonden politiek besef voor het bestaan van een handhavingstekort.
 • Hoe zag handhaving er in de jaren 90 uit?
  Vernieuwing van de taakinvulling van overheid als rechtshandhaver, bestuursrecht ontwikkeld als belangrijk instrument voor interventies en aandacht voor effectievere handhaving.
 • Hoe zag de handhaving er in de jaren 2000 uit?
  De vuurwerkramp in Enschede en cafébrand in Volendam leiden tot Breed draagvlak voor verbetering van handhavingsprocessen en handhavingsorganisaties. Nieuwe ideaalbeeld van het handhavingsproces: nagestreefd nalevingsniveau ipv. Output controles.
 • Leg deze keten uit
 • Vraag uit de wg: Leg het verschil uit tussen toezicht en handhaving (Velders, 2012)  • Uit welke drie onderdelen bestaat toezicht volgens Velders?
  Toezicht is het verzamelen van informatie over gedragingen van burgers en bedrijven de wetten en regels wel of niet naleven. Vervolgens wordt er over deze informatie geoordeeld waarna er bepaald wordt of de toezichthouder gaat interveniëren. Dit interveniëren is handhaving. 
  toezicht bestaat dan ook uit:
  infoverzamelen
  oordelen
  intervenieren
  Namelijk het inzetten van handhavingsbeleid, middelen en/of sancties om gedragsbeinvloeding te realiseren. Ook hier is de vraag of burgers en bedrijven de regels naleven. Het richt zich eerst op repressief handelen maar kan wel overgaan in punitief optreden. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke motivaional posture past bij deze anekdote? ‘Ik werk al jaren zwart en betaal nooit belasting. Ik trek me helemaal niets aan van de overheid, ze hebben niets over mij te zeggen. Ik betaal helemaal nergens voor.’
Opzoeken
Welke motivational posture past bij deze anekdote? ‘Laatst kwam ik ’s avonds bij een mevrouw, ze was helemaal stijf van de parkinson, ze was begonnen met koken maar dat lukte niet meer, alles brandde aan.  Ik mag daar dan eigenlijk niet mee helpen want dat is Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Wat moet ik dan? Binnenkomen, boem boem, en weer weg, doei? O, u zit te huilen? Sorry, geen tijd, mevrouwtje. Ik dacht het niet, hè…’(De Groene Amsterdammer, 24 juli 2013)
Opzoeken
bij welke motivational posture past deze anekdote: ‘Als ik een röntgenfoto maak van een gewond dier moet dit met gecontroleerde en geregistreerde apparatuur, in een speciaal ingerichte ruimte en moet ik allerlei beschermende kledingstukken aan. Ik vind het eerlijk gezegd wat overdreven en onnodig. Maar goed, ze zullen wel weten waarze mee bezig zijn, dus ik volg de regels maarop.’ 
Opzoeken
Koppel Robert K. Merton's deviance typologie aan de motivational postures
Opzoeken
Leg uit hoe accommodation en deviant terugkomt binnen de motivational postures.
Opzoeken
Hoe werkt de wheel of social alignments?
Opzoeken
Hoe ga je als handhaver inspelen op the wheel of social alignment?
inspelen op verschillende cells bij personen (collectieve identiteiten):
 1. Grievance self = zelfbeeld waarbij iemand zich onjuist bejegend voelt, en daarom in verzet gaat.
 2. Status-seeking self = homo economicus; probeert zo goed en makkelijk mogelijk zijn doelen te bereiken in de vorm van kosten-batenanalyse.
 3. Moral self = dat hij van zichzelf vindt dat hij zich aan de regels moet houden.
Het straffen van ongewenst gedrag werkt mits je voldoet aan welke voorwaarden?
Snel en zeker opleggen

 • snelle feedback: lik op stuk
 • niet te extreem, proportioneel
 • gedragsalternatieven moeten beschikbaar zijn.
Waar wordt gedrag door gestuurd?
 • Groepsnorm
 • vergelijkende rechtvaardigheid
 • behoefte aan controle over eigen handelen
Welke kenmerken moeten wetten en regels hebben zodat men ze na gaat leven?
Wetten en regels moeten:
 • problemen en sociale verbanden oplossen of voorkomen
 • voor iedereen gelden, uitzonderingen daargelaten
 • te handhaven zijn