Samenvatting Samenvatting LKT GZW

-
1276 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Samenvatting LKT GZW

 • 1 Organisatie

 • Professionele zorg
  Zorg als beroep (professional die daarvoor opgeleid is)
 • Informele zorg
  Mantelzorgers en vrijwilligers
 • Preventieve zorg
  Deze zorg is gericht op het voorkomen van ziekten en calamiteiten. Hierin zijn 3 niveaus:

  - Primaire: voorkomen (rookvrije ruimtes)
  - Secundaire: nadruk op vroeg ontdekken (onderzoek)
  - Teritaire: herhaling voorkomen
 • Complementaire zorg
  Betekent aanvullend. Artsen bieden dit meestal naast reguliere zorg ter aanvulling op de reguliere medische zorg aan. Dit om kwaliteit van leven te verbeteren of bijdrage aan het herstel te leveren.
 • Alternatieve zorg
  Betekent een andere mogelijkheid bieden. Het zijn behandelingen waarvoor geen wetenschappelijk bewijs is geleverd.
 • Beroepen in de alternatieve zorg
  Acupunctuur, antroposofie, chiropractie, homeopathie, manuele geneeskunde, moermantherapie, natuurgeneeskunde, orthomanuele therapie, orthomoleculaire geneeskunde en osteopathie.
 • Indeling in specialistische en doelgroep specifieke zorg
  Wanneer eerstelijnszorg (generalistische) niet voldoende is, wordt een patiënt doorverwezen naar specialistische zorg (tweedelijnszorg).
 • Specialistische GGZ
  Wanneer een patiënt zwaardere psychische problemen heeft is het mogelijk dat de generalistische GGZ (eerstelijns GGZ), de behandeling niet kan bieden. Dan wordt de patiënt doorverwezen naar de tweedelijns GGZ.
 • Arbodienstverlening
  Een arbodienst helpt werkgevers en werknemers bij het opstellen en uitvoeren van arbeidsomstandigheden en verzuimbeleid. De wettelijke arboplichtingen vereisen specifieke deskundigheid waar de werkgever meestal niet over beschikt. Daarom neemt de arbodienst taken over voor de werknemer zoals:

  - Arbeidsomstandigheden
  - Verzuimbegeleiding
  - Re-intergratiebegeleiding
  - Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
 • Brancheorganisaties
  Een brancheorganisatie is een organisatie waarin verschillende spelers die binnen dezelfde branche actief zijn hun krachten bundelen. Een brancheorganisatie kan ook individuele belangen dienen zoals collectieve inkoop, juridisch advies, bemiddeling bij geschillen, het uitgeven van een vaktijdschrift en het aanbieden van certificering.
 • Inspectie voor gezondheidszorg en jeugd
  IGJ is een overheidsinstantie en het is onderdeel van het Ministerie van volgsgezondheid welzijn en sport. De inspectie verzorgt het toezicht op de kwaliteit van de zorg, medische producten en jeugdhulp.
 • Patiëntorganisaties
  Een vereniging of stichting van en/of voor patiënten. Meestal bestaat de doelgroep uit mensen die lijden aan bepaalde ziekte of aandoening, maar het kan ook gaan om mensen die bepaalde behandeling volgens of een hulpmiddel gebruiken, of een groep aandoeningen betreffen.
 • Voorbeelden van patiëntorganisaties
  Longfonds, Cliëntenbond, Diabetesvereniging.
 • RIVM:
  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mileu doet in Nederland onderzoek naar gezonheid en milieu. Zij zorgen ervoor dat: Infectieziekten goed worden bestreden, de mensen in Nederland zo gezond mogelijk zijn en goede zorgen krijgen,de omgeving waar mensen in leven gezond is en dat het voedsel en de medicijnen van mensen veilig zijn.
 • Sociale kaart
  De sociale kaart is een website die gemeente en zorg- en welzijn instellingen ondersteund bij hun taak burgers en professionals de weg te laten vinden binnen het sociale domein. Op deze website kun je informatie vinden over formele en informele organisaties activiteiten rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd. 
 • Zvw
  Zorgverzekeringswet (zoals wijkverpleging). Deze zorg vraag je aan bij een zorginstelling de Zvw betaald. Deze verpleging en verzorging is vanwege medische noodzaak. Je kunt kiezen uit Zorg in Natura (zorgaanbieder regelt alles) of PGB (zorg zelf inkopen). Hier zijn geen kosten aan verbonden.
 • WLz (financiering)
  Wet langdurige zorg geeft recht om in een zorginstelling te gaan wonen. Bij goede omstandigheden is het ook mogelijk de wlz-zorg thuis te krijgen. Deze zorg is voor mensen die blijvend 24u zorg in nabijheid of permanent toezicht nodig hebben. Bij het centrum indicatiestelling zorg (CIZ) vraag je deze zorg aan. Het zorgbureau regelt en betaalt de zorg. De indicatie voor deze zorg is levenslang. Je hebt de keuze uit PGB of zorg in natura (zorginstelling, volledig pakket aan huis, modulair pakket aan huis). Afhankelijk van je inkomen een eigen bijdrage.
 • Wmo (financiering)
  Wet maatschappelijke ondersteuning (gemeente). Deze ondersteuning is mogelijk als je thuis of in een kleinschalig wooniniatief woont. Je vraagt deze aan bij de gemeente voor een bepaalde tijd. De Wmo biedt maatschappelijke ondersteuning. De ondersteuning kan PGB of zorg in natura zijn. De gemeente kan een eigen bijdrage vragen voor de Wmo ondersteuning.
 • WMG (financiering)
  In de Wet Marktordering Gezondheidszorg staat beschreven dat de zorgaanbieders en zorgverzekeraars informatie moeten verschaffen over hun aanbod, tarieven, kwaliteit en andere eigenschappen van aangeboden zorg. Hierin staat ook beschreven hoe de tarieven in de zorg tot stand komen en de wet maakt het mogelijk om in de gaten te houden of de zorgmarkten (verzekering, inkoop en verlening) goed werken. 
 • WBGO:  (rechten van cliënten)
  Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst ligt aan de basis voor alle zorgverlening. In de WBGO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen en zorgverleners die zorg geven.
 • Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (cliëntenrechten)
  Op het moment dat mensen zichzelf of anderen iets willen aan doen door een psychiatrische aandoening is soms de verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig. 
 • Wcz (cliëntenrechten)
  Wet cliëntenrechten staan de rechtspositie van de cliënt in samenhang met voorschriften voor het functioneren van zorgaanbieders. 
 • Wkkgz (kwaliteit)
  Kwaliteit klachten en geschillen zorg regelt een laagdrempelige en effectieve klachtafhandeling bij zorgaanbieders. Daarnaast worden zorgaanbieders verplicht zich aan te sluiten bij een geschilleninstantie die ook schadevergoedingen toe kan 
 • BIG (kwaliteit)
  Het doel van de Wet BIG is te zorgen dat de kwaliteit van onze gezondheidszorg hoog is en blijft. Ook beschermt de Wet BIG patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners. Dit doet de Wet BIG onder andere met het BIG-register.
 • CIZ (begrippen financiering)
  Het Centrum Indicatiestelling zorg beoordeelt aanvragen van cliënten die nu zorg krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw), Jeugdwet en Forensische zorg en de doorstroom van cliënten met een geldig GGZ-B zorgprofiel waarbij voortgezet verblijf in een ggz-kliniek niet meer noodzakelijk is.
 • ZZP (begrippen financiering)
  Een zzp'er is een zelfstandig ondernemer die geen personeel in dienst heeft: de afkorting staat dan ook voor zelfstandig zonder personeel.
 • Zorg in natura (begrippen financiering)
  Bij ZIN krijgt u zorg, begeleiding, hulp of voorzieningen die u nodig heeft via een instelling of leverancier die een contract heeft met uw gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar. Denk hierbij aan een instelling voor thuiszorg, centrum voor dagopvang of een leverancier van hulpmiddelen. 
 • DBC (begrippen financiering)
  Diagnose behandel combinatie omvat alle stappen die nodig zijn om een aandoening of ziekte te behandelen, van het eerste consult tot en met de laatste controle. 
 • Aanvullende verzekering (begrippen financiering)
  Een aanvullende verzekering is een verzekering voor zorg die niet in de basisverzekering zit. Bijvoorbeeld voor brillen of lenzen. Of voor meer fysiotherapie dan het basispakket vergoedt. Een aanvullende verzekering is niet verplicht.
 • Eigen risico
  Het eigen risico is het bedrag dat u zelf betaalt als uw zorg uit de basisverzekering wordt vergoed.
 • Wet op de jeugdzorg
  De Wet op de jeugdzorg komt in 2005 van de grond en is geldig tot 2015. Vanaf 2015 is deze wet vervangen door de Jeugdwet. De Wet op de jeugdzorg biedt hulp aan jongeren en ouders bij het oplossen van opgroei- en opvoedproblemen. Dit was nodig ook, want na de Wet op de jeugdhulpverlening uit 1989 blijken de beoogde samenwerkingsverbanden en jeugdhulpadviesteams niet van de grond te zijn gekomen.
 • Wet werk en zekerheid
  De Wet werk en zekerheid (WWZ) heeft als doel de rechtspositie van flexwerkers te versterken en het ontslagrecht te hervormen. Daarnaast regelt de wet enkele wijzigingen in de Werkloosheidswet (WW).
 • Participatiewet
  De Participatiewet is een Nederlandse wet die erop gericht is zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar (bij voorkeur: betaald) werk toe te leiden. De wet voorziet ook in bijstand aan mensen die niet (meer) in staat zijn om zelf volledig in hun levensonderhoud te voorzien.
 • Werkeloosheidswet
  Is een werknemersverzekering, die ervoor zorgt dat je medewerkers aanspraak kunnen maken op een uitkering als ze hun baan of een aantal uren werk per week verliezen. Zij kunnen een aanvraag voor een WW-uitkering bij UWV doen.
 • Ziektewet
  De Ziektewet is een zogeheten vangnetvoorziening. De wet zorgt ervoor dat zieke werknemers die geen loon krijgen, toch een inkomen hebben in de vorm van een uitkering. Deze bedraagt meestal 70 procent van het maximumdagloon.
 • WIA
  Wet werk inkomen naar Arbeidsvermogen is een nieuwe versie van de WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering). Voor iedereen die vóór de invoering van de WIA met de WAO te maken had, blijft de WAO van kracht. Het uitgangspunt van de WIA is dat mensen zo veel mogelijk deelnemen aan het arbeidsproces. Daarbij wordt vooral gekeken naar wat nog wel kan en niet naar wat niet meer kan.
 • Wajong
  Wajong is voor mensen die voor hun 18e of tijdens een studie een ziekte of handicap hebben. Door deze ziekte of handicap kunnen zij nooit meer werken. Zij hebben recht op Wajong als ze aan de voorwaarden voldoen. 
 • Deugdenethiek
  Bij deugdenthiek ontwikkel je de karakterstrekken die je helpen om als mens te slagen, om een voorbeeldig mens te zijn. Het goede voorbeels is dan ook belangrijk bij deugdenthiek. 
 • Plichtethiek
  e moet zo handelen dat je niet de verkeerde dingen zoals liegen, doden, stelen moet uitoefenen. De Plichtethiek stelt dat de mens bepaalde plichten heeft (die de mens zelf moet verzinnen/opleggen) en zich daar aan houden.
 • Ultilisme
  Een ethische stroming die de morele waarde van een handeling afmeet aan de bijdrage die deze handeling levert aan het algemeen nut. (Algemeen nut: het welzijn en geluk van alle mensen)
 • Zorgethiek
  Een benadering in ethiek die de zorg van mensen voor elkaar als uitgangspunt neemt. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Atil (42) merkt dat hij zijn boek steeds verder van zich af moet houden om de letters nog te kunnen zien.GevraagdHoe wordt dit verschijnsel genoemd?
Verziendheid
RIVM:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mileu doet in Nederland onderzoek naar gezonheid en milieu. Zij zorgen ervoor dat: Infectieziekten goed worden bestreden, de mensen in Nederland zo gezond mogelijk zijn en goede zorgen krijgen,de omgeving waar mensen in leven gezond is en dat het voedsel en de medicijnen van mensen veilig zijn.
Van welke voedingsstof is de kans groot dat een tekort optreedt, als er geen producten uit het vak 'Vetten en Oliën' van de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum worden geconsumeerd?
Vitamine A
Welke twee productgroepen zijn we in z'n algemeenheid veel minder gaan consumeren ten opzichte van 50 jaar geleden?
Aardappelen en peulvruchten
Het nitraatgehalte:
in groente wordt mede bepaald door het ras en kan stijgen door gebruik van een (kunst)mest of weinig zonlicht tijdens de groei. Zomergroenten bevatten minder nitraat dan wintergroenten. Het nitraatgehalte in planten is het hoogst in de stengel, bladsteel en bladnerven.
Welk voedingsmiddel bevat vitamine D?
Roomboter
Welke zuigelingen tussen nul en zes maanden moeten op advies van de Gezondheidsraad vitamine D gesuppleerd krijgen?
Alle zuigelingen
Welke voedingsmiddelen worden momenteel minder gebruikt dan vijftig jaar geleden?
Ongeraffineerde plantaardige producten
Wat betekent de 'e' die achter de inhoud 0,2 L staat op deze verpakking?
De netto inhoud van dit product is ongeveer 0,2 liter
Vormen van allergische reacties zijn:
 • Galbulten.
 • Zwellingen.
 • Prikkelingen in de mond en keelholte.
 • Verstopte neus of loopneus.
 • Rode geprikkelde ogen.
 • Buikkrampen.
 • Misselijkheid, braken en diarree.
    • Benauwdheid