Samenvatting Schaderegeling bij brandverzekering

-
245 Flashcards en notities
5 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Schaderegeling bij brandverzekering". De auteur(s) van het boek is/zijn nibesvv. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Schaderegeling bij brandverzekering

 • 1 schade en schaderegeling

 • Wat is schade ?

  Onder schade verstaan we vermogensnadeel. dit kan zowel materiele schade als immateriele schade zijn

 • wat is materiele en wat is immateriele schade

  materiele is schade die het rechtstreekse gevolg is van de aantasting of het verlies van een zaak. ook gevolgschade valt hieronder.

  immateriele schade is vorm van vermogensnadeel/zuivere vermogenschade.  hoeft niet vooraf gegaan te zijn aan beschadiging of verlies van een zaak

 • 6:95bw wat houd dit artikel in?

  schade die op grond wettel verplichting moet worden vergoed bestaat in vermogensschade en ander nadeel (bv smartegeld)

 • 6:96bw wat is het begrip vermogensschade

  vermogenschade omvat zowel geleden verlies als gederfde winst

 • 7:944 bw schade regelings overeenkomst

  schade regelingsovereenkomst

 • wat is salvage

  verlenen van directe persoonlijke hulp

  beperken vd schade bij particuliere en bedrijfsmatige (brand)schades

  zaakwaarneming namens gezamenlijke brandverzekeraars.

  door snel ingrijpen kan schade omvang worden beperkt

 • 3 maatregelen die een salvagecoord kan nemen

  opvang/huisvesting gedupeerden regelen

  evt het pand dicht laten timmeren

  bewaking regelen

 • wat is akte van disakkoord

  beide experts verklaren hierin niet tot overeenstemming te zijn gekomen

  beide bedragen worden ook vermeld.

  Een arbiter dient uiteindelijk uitsluitsel geven en komt op een bedrag uit dat ligt tussen beide expertises (expert en contra expert)

 • wat is akte van taxatie

  wordt ingevuld als schadevaststelling heeft plaatsgevonden

  waarde voor / waarde na en verschil wordt vermeld 

  alsmede welke waarbegrippen er gehanteerd zijn, herstelkosten en waardevermindering na herstel

 • 7:959bw exp kst wettelijke bepaling inzake exp kosten;

  vergoeding expertisekosten komen ten laste van verzekeraar. indien niet ten volle is verzekerd, komt de in art 957 bedoelde vergoeding slechts met overeenkomstige toepassing van art 958lid5 ten laste vd verzekeraar

 • beurs polis en expertisekosten

  beurs polis (nbb) geeft ruimere dekking. deze vergoeden exp kst volledig, contra tot bedrag exp verzraar en arbiter volledig. particulier wordt dit dus niet altijd vergoed! ga dus nooit zelf exp regelen

 • hoe de waarde voor / en de waarde na het schadevoorval bepaald wordt moet in de voorwaarden staan:

  noem er een paar op:

  igv taxatie de geldige voortaxatie

  igv herbouwwaarde indien  :

  verzekerde binnen 12mnd meedeelt tot herb over te gaan. herb moet binnen 24mnd zijn aangevangen.

  herb waarde indien deze lager is van verk waarde

  er een herbouwplicht rust

  igv verkoopwaarde indien :

  gebouw ter verk stond aangeboden, gebouw door bevoegde instanties onbewoonbaar/onbruikbaar was verklaard

  gebouw langer dan 9mnd leeg stond/buiten gebruik was

  gebouw geheel/gedeeltelijk langer dan 3mnd gekraakt

  verzekerde niet binnen 12mnd na schade heeft medegedeeld tot herstel/herb wordt overgegaan cq niet binnen 24mnd herb is aangevangen

  de sloopwaarde indien :

  verzde voor schade al voornemen tot sloop had 

  gebouw bestemd was voor afbraak/onteigening

   

 • waardebepaling voor/na schade igv bedrijfsuitrusting/inventaris:

  de nieuwwaarde muv

  plan bedrijf beeindigen voor schade < vervangingswaarde

  beeindiging bedrijf na schade |< vervangingswaarde

  indien geen schriftel mededeling binnen 12mnd voortzetting bedrijf < vervangingswaarde

  zaken waarvan vervangingswaarde minder bedraagt dan bep % vermeld in de polis vd nieuwwaarde < vervangingsw

  zaken die onttrokken zijn aah et gebruik < vervangingswaarde

  motorrijtuigen, kunstvoorwerpen, antiek / zeldzame zaken < vervangingswaarde

 • waardebepaling voor/na schade igv goederen :

  de kostprijs of de vervangingswaarde indien dit lager is. igv verkochte niet geleverde goederen nog voor rek/risico verzekerde < verkoopprijs

 • rectificatie bepaling (aanpassing restwaarde) is van belang bij schaderegeling van zaken die vooraf door deskundige/partijen zijn getaxeerd. hoe wordt dit berekend. LET OP rectificatiebepaling is geen onderverzekering

  (verzekerd) taxatiebedrag

  --------------------------------     x restwaarde

  werkelijke waarde                  

  LET OP: rectificatie bepaling = geen onderverzekering

  vb vs 180.000 ww 240.000 restw. 160.000

  rect 180

        ----  x 160 = 120

        240

  schade waarde  voor 180      zonder rect. waarde voor 180

  waarde na (volg rect 120                        waarde na   160

  schade                     60                         schade         20

  hij krijgt met rectificatie bepaling dus meer uitgekeerd

 • belangrijkste verschil tussen rectificatiebepaling en de onderverzekeringsregel

  bij een te repareren schade op een getaxeerde polis worden de reparatiekosten volledig vergoed als deze kosten lager zijn dan de getax waardevermindering. 

  bij een open polis werkt onderverzekering door in schadevergoeding voor de repkst er wordt dan maar een deel van de schade vergoed.

 • noem 6 bedrijven/instanties die niet btw plichtig zijn:

  ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, verzekeringsmijen, ass. tp, verhuurders onr. zaken, particulieren

 • art. 7:957bw schadebeperking/bereddingskosten; wat houdt dit in?

  verzekeringnemer/verzekerde is verplicht alles in het werk te stellen om schade te voorkomen of te verminderen.

 • hoe zijn bereddingskosten op polis verzekerd conform de wet; 

  geen beperking vd te vergoeden bereddingskostne; mag vanaf geweken worden. voor part. risico's mogen bereddingskosten slechts gemax worden tot de verzekerde som

 • 7:959 lid2 bw onderverzekering bereddingskosten; wat kan dit betekenen voor klant?

  een evt onderverzekering betekent een pro rata uitkering vd bereddingskosten

 • hoe zijn bereddingskosten op beursvoorwaarden verzekerd

  de evenredigheidsbepaling is niet van toepassing art 8.7.2 daarmee wijkt de beurspolis af van de wettelijke regeling. UGV dekt ongelimiteerd maar wel toepassing onderverzekeringsregel!

 • hoe zijn opruimingskosten op ugv verzekerd

  op ugv beperkt tot 10% vd verzekerd bedrag igv onderverzekering, onderverzekeringsregel toepassen

 • hoe is opruimingskosten op beurspolis geregeld:

  niet standaard op beurspolis gedekt, vaak tot in polis genoemd bedrag obv premier risque. evenredigheidsbepaling is niet van toepassing. 

  ugv 10% vh verzekerd bedrag. soms onderverzekeringsregel soms premier risque regeling.

 • wat zijn consequenties  van niet herinvesteren (gebouwen); mbt vergoeding

  gebouwen : verkoopwaarde  met als max de herbouwwaarde

  andere zaken : vervangingswaarde

 • 7:960bw verzekering moet de verzekerde schadeloos stellen. wat is hierin oa geregeld?

  de verzekerde mag niet in voordeliger positie dan voor de schade komen. herinvestering hoeft niet op dezelfde plaats

 • schadevergoeding naar verkoopwaarde indien:

  gebouw ter verkoop stond aangeboden

  gebouw onbewoonbaar of onbruikbaar was verklaard

  gebouw langer dan 9mnd leegstond

  gebouw langer dan 3mnd is gekraakt

  verzekerde niet binnen 12mnd na schadedatum heeft medegedeeld dat tot herstel/herbouw wordt overgegaan dan wel niet binnen 24mnd na schadedatum herstel/herbouw is aangevangen.

 • schadevergoeding naar sloopwaarde:

  verzekerde voor de schade al wilde gaan slopen

  gebouw bestemd was voor afbraak / onteigening

   

 • 4 situaties waarin schade aan gebouwen op basis van verkoopwaarde wordt vergoedt volgens beursvoorwaarden?

  gebouw ter verkoop stond aangeboden

  gebouw onbewoonbaar/onbruikbaar was verklaard door de bevoegde instanties

  gebouw langer dan 9mnd leegstond buiten gebruik was

  gebouw geheel of gedeeltelijk nager dan 3mnd is gekraakt

  verzekerde niet binnen 12mnd na schadedatum heeft medegedeeld dat tot herstel resp herbouw wordt overgegaan, danwel indien herstel/herbouw niet binnen 24mnd is aangevangen.

 • hoe is de schaderegeling bedrijfsuitrusting / inventaris geregeld (art 8 beursvoorw)

  nieuwwaarde. of vervangingswaarde (soms ook  taxatiewaarde) (art. 8 beursvoorw)

 • onderverzekering / evenredigheidsbepaling art 8.7 beursvw. , wat houdt dit in?

  schadevergoeding gebeurt evenredig (onderverz regel), bereddingskosten volledig tot verzekerde maximum. opruimingskosten dient apart meeverz. te zijn tot geldend verzekerd bedrag op basis van premier risque.

  ook kosten expert wordt geen onderverzekeringsregel toegepast.

   

 • Wat is verbrugging (art 9 beursvw) en bij welke polis komt deze voor:

  overschotten van te hoog verzekerde gevaarsobjecten worden aangewend voor tekorten op te laag verzekerde gevaarsobjecten met inachtneming van en in de volgorde als bepaald in art. 9. Dit kan alleen binnen 1 polis.

  Uit art. 9.5 blijkt dat verbrugging bij meerdere verzekerde locaties op een polis slechts toegestaan is tot een in de polis genoemd bedrag.

  verbrugging zie je vooral in het kader vd beursvoorwaarden

 • Zie 1.25 / 1.26 van het boek, schema verbruggingsberekening!

 • bewijslast molest / niet nagekomen garanties?
  die ligt bij verzekeraar
 • art 293WvK. bestemmingswijz. van gebouw met risicoverzwaring
  hierop mag alleen beroep worden gedaan inden verzekering voor 01.01.2006 is gesloten.
 • eigen gebrek (art 7:951bw)
  hiervan kan afgeweken worden (renunciatie aan..). dan is eigen gebrek wel meeverzekerd.
 • wat is eigen grove/merkelijke schuld
  indien verzekerde niet voldoende zorg heeft betracht. moet wel om grove schuld gaan. bv springen door vorst van cv installatie in leegstaand pand. relatie had voorzorgsmaatregelen moeten nemen.
 • wat is de mededelingsplicht (art. 7:928bw)
  relatie dient naar waarheid alle info te geven bij afsluiten. als bij schade bv wordt geconstateerd dat er een hennepkwekerij in pand bevond, (wat bij afsluiten niet was aangegeven) is er geen dekking.
 • Wat is causaliteit / causaal verband ?
  Het verband tussen de oorzaak en het gevolg wordt causaal verband genoemd.

 • ARt. 7:932bw bestaan van overeenkomst van verzekering. Verzekeraar dient zo spoedig mogelijk polis af te geven aan verzekeringnemer.
  bewijslast, welke gevaren zijn gedekt en welke voorwaarden zijn van toepassing
 • Waarvoor is de geschillencommissie Schadeverzekeraars opgericht?
  geschillen over samenloop bedrijfsregelingen en andere overeenkomsten binnen sector schadeverzekering kunnen worden voorgelegd. De commissie doet bindende uitspraken of dringende aanbevelingen. Deze uitspraken worden gepubliceerd. (betekenis van jurisprudentie)
 • Volgens de overeenkomst Samenloop gaat de spec. verzekering voor, noem een 5 tal speciale verzekeringen:
  kostbaarheden, rijwielen, voertuigen, reisbagage, bont, elektronica, computers, geld .
 • Hoe is de regeling indien beide verzekeraars zijn aangesloten bij Overeenkomst Samenloop?
  dan gelden de non-contribution cl. niet. en wordt er gehandeld volgens de Overeenkomst. (samenloop)
 • Wat is de non-contribution harde clausule?
  wanneer een andere verzekering dekking zou bieden als deze verzekering niet zou bestaan gaat die andere verzekering voor.
 • Wat is de non-contribution zachte clausule?
  Indien er een andere verzekering dekking biedt gaat die andere verzekering voor.

 • Hoe zit het met verdeling vd schaderegelingskosten igv samenloop?
  Deze kunnen eveneens evenredig worden verhaald bij de andere verzekeraar.
 • Er zijn 2 verzekeraars A en B. B vergoed onverplicht een schade. kan B deze op A verhalen igv Samenloop ?
  Nee, kan alleen igv gedekte schade bij samenloop. dit is een onverplichte niet gedekte vergoeding
 • verbrugging is niet toegestaan bij:

  tussen verschillende polissen

  van en naar nog aanwezige getaxeerde zaken

  van en naar premier risque bedragen bv post opruimingskosten

 • Wettelijke regeling bij Samenloop (art 7:961bw. wat houdt deze regeling in:

  indien een schade bij meer dan 1 verzekering wordt gedekt.

  verzekerde kan elke verzekeraar aanspreken., verzekerde is verplicht de andere verzekeraar te noemen. de verzekeraar kan onderling verhalen opdat ieder (verzekeraar)  zijn deel draagt. (geldt ook voor exp kst)

   

 • zie 1.28/1.30 mbt berekening samenloop
 • Met welke soort schade wordt verzekerde geconfronteerd als de toegangsweg tot bedrijf op last politie wordt afgezet ivm brand in een naburig pand?
  als bedrijf niet bereikbaar is zal dat leiden tot omzetderving. omzetderving is vorm van vermogensnadeel. in dit geval is dat vermogensnadeel niet ontstaan door beschadiging of verlies van een zaak. verzekerde wordt dan ook geconfronteerd met een zuivere vermogensschade dus een immateriele schade.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

waarom spreekt een rechter een tussenvonnis uit?
als rechter vindt dat de eiser bepaalde stellingen (beter) moet bewijzen
wanneer moet partijen worden bijgestaan door juridisch deskundige
zaken die voor de rechtbank sector civiel worden gebracht
wat wordt verstaan onder relatieve competentie?
dat de woonplaats van de gedaagde bepalend is voor de plaats waar het proces wordt gevoerd
wanneer wordt er een civiele procedure  gevoerd? bij welke rechtbank wordt een civiele procedure gevoerd?
als er een geschil bestaat tussen 2 burgers
vordering < 5000,- rechtbank kanton
vordering > 5000,- rechtbank civiel
noem 4 zaken waarvoor de NBBP ook de vervangingswaarde vergoedt (naast goederen)
zaken waarvan de vervangingswaarde minder bedraagt dan 40% vd nieuwwaarde
zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij waren bestemd;
motorrijtuigen, caravans
kunstvoorwerpen
zaken die niet worden vervangen
Wie stelt, bewijst! noem 5 zaken die de verzekerde moet bewijzen
bestaan vd overeenkomst vd verzekering
zijn belang
het onzekere voorval als door de polis gedekt
verband tussen oorzaak en gevolg
de grootte van de schade
omschrijf kort 2 situaties waarin een schuldenaar in verzuim  is
zodra een vordering opeisbaar is
na ingebrekestelling
na verstrijken fatale termijn
soms van rechtswege automatisch
Noem 2 situaties waarin een (brand)verzekeraar op grond van art 6:197 niet kan verhalen
een persoon van 14jr of ouder met een geestelijke tekortkoming
de leden van een groep, waarvan er 1 aan de verzekerde schade toebracht
de ouders van een kind jonger dan 14jr
een bezitter van een opstal
bezitter van een gebrekkige roerende zaak
is artik 7:928bw dwingend of regelend recht?
in art 7:943 lid 3 bw staat vermeld dat als verzekerde en part consument is art 7:928 dwingend recht is. 
noem 2 oorzaken waardoor vaste jurisprudentie haar betekenis kan verliezen
vaste jurisprudentie kan haar betekenis verliezen door wijziging van een van de rechtsbronnen. mogelijke oorzaken zijn: wetswijziging of een nieuwe wet, een verdrag dat self-executing is of waarop de rechtspraak moet worden aangepast, een uitspraak van de hoge raad die een nieuwe interpretatie volgt enz.