Samenvatting Schets van het Nederlandse arbeidsrecht

-
ISBN-10 9013059546 ISBN-13 9789013059540
1195 Flashcards en notities
108 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Schets van het Nederlandse arbeidsrecht
 • H L Bakels I P Asscher Vonk, W H A C M Bouwens
 • 9789013059540 of 9013059546
 • 20e herz. dr.

Samenvatting - Schets van het Nederlandse arbeidsrecht

 • 1 Inleiding

 • Definitie van het Arbeidsrecht begrip:

  Het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de arbeidsverhouding van de onzelfstandige beroepsbevolking in de private en publieke sector.

 • Het arbeidsrecht begrip wordt dikwijls slecht betrokken op de private sector. Het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de arbeidsverhouding van de onzelfstandige beroepsbevolking in de publieke sector wordt aangeduid als ambtenarenrecht.

   

 • 1.1 Definities van het arbeidsrecht

 • Het arbeidsrecht kan globaal worden omschreven als het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de arbeidsverhouding van de onzelfstandige beroepsbevolking in de private en publieke sector.
 • Arbeidsrecht in de engere zin/ het commune arbeidsrecht legt de nadruk op de arbeidsverhouding van de onzelfstandige beroepsbevolking in de private sector.
 • Arbeidsrecht in ruime zin: geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de arbeidsverhouding van de onzelfstandige beroepsbevolking in de private en publieke sector.

  Arbeidsrecht in engere zin: het commune arbeidsrecht: het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de arbeidsverhouding van de onzelfstandige beroepsbevolking in de private sector.

  Ambtenarenrecht: Het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de arbeidsverhouding van de onzelfstandige beroepsbevolking in de publieke sector.

  Sociaal recht: Soms synoniem voor arbeidsrecht. Meestal: omvat niet alleen het arbeidsrecht in de private sector en het ambtenarenrecht, maar ook het recht der sociale zekerheid (alle ingezetenen van Nederland).

 • Arbeidsrecht valt net als het ambtenarenrecht en het sociale zekerheidsrecht onder het sociale recht.
  • 1854 Armen wet,
  • 1903 Ongevallen wet
  • 1919 Invaliditeitwet
  • 1930 Ziekte wet
  • 1957 AOW
  • 1965 ABW
  • 1967 WAO
  • 1987 Stelselherziening
  • 1996 Privatisering Ziektewet
  • 1998 Wet REA
  • 2002-2010 herziening WIA, ZvW, WWB en WMO

   

  Samenvatting;

  Socialezekerheid biedt bestaansrecht in economische zin door het verstrekken van uitkeringen en prestaties in naturs (waarborgfunctie). het stelsel is in meer dan 100 jaar tot stand gekomen. Jaarlijks ontvangen enkele miljoenen mensen een uitkering op grond van de sociale zekerheidsregeling. Eind jaren 1970 was het stelsel compleet in in de jaren erna is hij regelmatig gereconstrueerd. Privatisering en activering zijn de actuele sleutel begrippen op dit moment. Arbeidsrecht behoort tot het sociaalrecht. Het sociale zekerheidrecht in een onderdeel van het bestuursrecht.

   

   

 • Wat is de definitie van het arbeidsrecht?
  Een geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de arbeidsverhouding van de onzelfstandige beroepsbevolking in de privtae en publieke sector.
 • Wat is de globale definitie van het arbeidsrecht?
  Het geheeld van rechtsregels dat betrekking heeft op de arbeidsverhouding van de onzelfstandige beroepsbevolking in de private en publieke sector.
 • wat is de definitie van arbeidsrecht
  geheel van rechtsregels betrekking op arbeidsverhouding onzelfstandige beroepsbevolking in private en publieke sector
 • Arbeidsrecht als begrip in de ruime zin: het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de arbeidsverhouding van de onzelfstandige beroepsbevolking in de private en publieke sector. Arbeidsrecht gericht op de publieke sector wordt ook wel ambtenarenrecht genoemd.
 • Wat is sociaal recht?
  Soms wordt deze term gebruikt als synoniem voor arbeidsrecht.
 • Wat bedoeld men met sociaalrecht?
  Soms wordt deze term gebruikt als synoniem voor arbeidsrecht. Meestal wordt deze term gebruikt als een ruimer begrip; het arbeisrecht in de private sector, ambtenarenrecht en het recht der sociale zekerheid.
 • Waar bestaat de onzelfstandige beroepsbevolking uit?
  Personen die krachtens een arbeidsverhouding tot een ander een bijdrage leveren aan het productieproces in ruil voor een financiële contraprestatie.
 • Hoe zou je arbeidsrecht in algemene zin beschrijven?
  Het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de arbeidsrelaties van de onzelfstandige beroepsbevolking in de publieke en private sector.
 • Sociaal recht = arbeidsrecht. Sociaal recht in de ruimere zin omvat het arbeidsrecht in de private sector, het ambtenarenrecht en het recht der sociale zekerheid. Recht der sociale zekerheid strekt zich uit over alle ingezetenen in Nederland.
 • Normaal gesproken wordt het begrip arbeidsrecht betrokken voor de onzelfstandige beroepsbevolking in de private sector. In de publieke sector praat men over het ambtenarenrecht. Alhoewel dit ook steeds meer onder het arbeidsrecht gaat vallen.
 • Wat houdt het ambtenarenrecht in?
  het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de arbeidsverhouding van de onzelfstandige beroepsbevolking in de publieke sector.
 • Hoe noemen we het arbeidsrecht dat slechts op de betrokkenen in de private sector is gericht?
  Arbeidsrecht in engere zin oftwel het commune arbeidsrecht.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Schets van het Nederlandse arbeidsrecht
 • H L Bakels W H A C M Bouwens, M S Houwerzijl, W L Roozendaal
 • 9789013085402 of 9013085407
 • 21e [herz.] dr.

Samenvatting - Schets van het Nederlandse arbeidsrecht

 • 1.1 definities van het arbeidsrecht

 • Geef definitie arbeidsrecht

  Het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de arbeidsverhouding van de onzelfstandige beroepsbevolking in de private en publieke sector.

 • arbeidsrecht: geheel van rechtsregels mbt de arbeidsverhouding van de onzelfstandige beroepsbevolking in de private en publieke sector.

  Sociaal recht: meestal ruimer dan arbeidsrecht. Ook sociale zekerheid.

 • wat is sociaal recht
  synoniem arbeidsrecht in private en publieke sector en sociale zekerheid
 • 2.3.1 Algemeen

 • Met welke 4 doelen werd de huidige Arbowet ingevoerd?
  Het vereenvoudigen van de wetgeving, vergroting van de effectiviteit van het arbo beleid, ruimte voor meer maatwerk (aangepaste omstandigheden) en ruimte voor zelfregulering.
 • Waarom bevat de Arbowet voornamelijk doelvoorschriften?
  Dit heeft te maken met de ruimte die sociale partners moeten hebben om nadere afspraken te maken, te gedetailleerde wetgeving heeft ook geen zin met oog op de ontwikkelingen binnen de EU.
 • 2.3.2 Werkingssfeer Arbowet

 • Waar of niet waar, de Arbowet strekt zich uit over de private sector, maar ook over de publieke sector.
  Waar
 • 2.3.3 Verplichtingen op grond van de Arbeidsomstandighedenwet

 • Wat is een arbo-beleid?
  Een beleid dat een werkgever moet voeren ter bevordering van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.
 • Wat houdt de redelijkerwijs-clausule in?
  Verplichtingen van de werkgever moeten worden nageleefd voor zover het redelijk is dit van de werkgever te vergen.
 • Wat is verplicht om op te nemen in RI&E?
  Plan van aanpak omtrent maatregelen die worden genomen om risico's te beperken en binnen welke termijn, werkgever moet dit verplicht aan werknemers verstrekken.
 • Wat houdt de maatwerkregeling in?
  Een afspraak tussen werkgever en vakorganisaties etc. afspraken te maken over deskundige bijstand.
 • Als er geen maatwerkregeling tot stand is gekomen, dan is er een vangnetregeling van toepassing. Dit houdt in dat de werkgever voor bepaalde taken binnen een bedrijf beroep moet doen op een arbo dienst.
 • Wat moet een bedrijfshulpverlener onder meer allemaal doen?
  Verlenen van EHBO, bestrijden van brand, voorkomen en beperken van ongevallen en alarmeren en evacueren van werknemers etc. bij een noodsituatie.
 • Waarom is er een apart arbeidsomstandighedenbesluit en wat houdt het in?
  Een groot deel van de concrete verplichtingen zijn niet in de arbowet opgenomen maar bestaan wel vanwege de arbowet. Deze verplichtingen zijn namelijk verder uitgewerkt in het Arbo-besluit in de vorm van regelingen omtrent bepaalde onderwerpen zoals inrichting van werkplekken. Ook bevat het besluit beleidsregels, die vaststellen hoe een belangenafweging, feiten vaststelling of uitleg van voorschriften moet geschieden door de arbeidsinspectie.
 • De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging heeft instemmings recht ten aanzien van de RI&E
 • 2.3.4 Handhaving van de Arbowet en sanctionering

 • Wie kan een werkgever verplichten om de arbo-verplichtingen na te komen?
  De Arbeidsinspectie (24 arbowet), en een individuele werknemer (3:296 jo. 7:611 of 7:658)
 • Wat is een eis tot naleving?
  Een voorschrift van de arbeidsinspectie omtrent bepaalde gebreken conform de arbowet.
 • Met welke middelen kan naleving worden geëist?
  Stillegging van werk, bestuurlijke boete en eventueel een proces verbaal.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat voor bevoegdheid is het verlenen van re-integratie voorzieningen? En voor wie staan deze voorzieningen open?
Een discretionaire bevoegdheid van het UWV. 

Staan open voor (alle werkgevers van) werknemers die naar het oordeel vh UWV een structurele beperking hebben, dus ook de IVA en 35minners. 

- UWV kan voor mensen met een WGA, en waarvoor arbeidsinschakelingskans gering is, onbeloonde werkzaamheden laten verrichten voor 2 jaar, art. 37b WIA. 
Welke re-integratievoorzieningen zijn er?
Opgenoemd in art. 35, 36 en 37 WIA

Vervoersvoorziening: voor woon-werkverkeer

Intermediaire activiteiten, zoals doventolk of voorleeshulp

Individueel te gebruiken hulpmiddelen of meeneembare voorzieningen ten behoeve van de inrichting arbeidsplaats. 

- Ook kan toestemming worden verleend op op een proefplaats voor max 6 maanden onbeloonde arbeid te verrichten.

- Werkgever ontvangt subsidie voor de meerkosten van duurzame niet-meeneembare voorzieningen tbv inrichting van de arbeidsplaats.

- Ook andere re-integratieinstrumenten van andere wetten kunnen worden gebruikt zoals de no-riskpolis.  
Hoe zit het met het recht op ondersteuning in het geval een eigenrisicodrager de uitkering betaald?
- Dit recht op ondersteuning ontbreekt in dit geval.

- Echter heeft de ERD wel een plicht tot re-integratie, eerste en tweede spoor, art. 42 WIA. 

- Ook hier kan de ERD dus een besluit nemen omdat het gaat om een zelfstandige bevoegdheid.
Wie hebben recht op ondersteuning bij re-integratie?
De UWV voorziet in de ondersteuning voor:

- Verzekerden van de WGA 
- en startende zelfstandigen met een structurele functionele beperking
art. 34 en 34a WIA

- Geen recht: de IVA-verzekerden, want geen arbeidsperspectief. Wel eventueel in aanmerking voor re-integratie instrumenten. 
Hoe zit het met het opleggen van sancties als de uitkering wordt betaald door een eigenrisicodrager? En aan welke verplichtingen moet de eigenrisicodrager voldoen?
Dan is de eigenrisicodrager bevoegd om maatregelen op te leggen indien niet aan de verplichtingen wordt voldaan door de verzekerde, 89 lid 1 WIA.

Deze bevoegdheid is beperkter dan die van het UWV, de uitkering kan namelijk niet blijvend geheel worden geweigerd, dit is voorbehouden aan het UWV. Echter wel tijdelijke en gedeeltelijke weigeringen mogelijk, 89 lid 2 WIA.

Verplichtingen eigen risicodrager
- Eigenrisicodrager is voor wat betreft deze bevoegdheid, bestuursorgaan.
- Dus ook gebonden aan de Awb.
- Hij neemt dus een besluit, welke gemotiveerd moet zijn en waar bezwaar en beroep tegen openstaat.
Wanneer zal er een maatregel of boete worden opgelegd?
Boete, overtreding van de informatieplicht, art. 91 WIA e.v. 

Onvoldoende nakomen van een andere verplichting, dan maatregel, art. 88 WIA. Dit onderwerp is uitgewerkt in 90 WIA en MaatregelenBS SZR.
Welke WIA verplichtingen zijn verwant met die van de WW?
Zich inschrijven als werkzoekende, aanvaarden passende arbeid, sollicitatieplicht etc. art. 30 WIA. 

Het achterwege laten van verweer tegen of instemmen met een beeindiging van arbeid door of op verzoek van de werkgever is na het verstrijken van de verlengde wachttijd wel toegestaan, art. 30 lid 5 WIA. 
Wat beogen de verschillende genoemde verplichtingen te bevorderen?
-Bevorderen verrichten van arbeid, art. 29 WIA

-Bevorderen medisch herstel, meewerken geneeskundig onderzoek

-Bevorderen competenties, bijv meewerken aan scholing
Welke verplichtingen zien op het tijdvak waarover een beroep op de WIA wordt gedaan? En voor wie gelden deze?
Gelden voor WGA-gerechtigden, art. 29 en 30 WIA. 

En deze verplichtingen worden in de re-integratievisie opgenomen, art 39 lid 1 WIA en art. 30a lid 4 wet SUWI. 

Indien deze visie aanleiding daartoe geeft, dan wordt er een re-integratieplan opgesteld en re-integratiebedrijf ingeschakelt, art. 39 lid 3 WIA.
Welke verplichtingen bestaan er om het verzekerde risico te beperken of voorkomen WIA?
Zie art. 28 lid 2 WIA voor opsomming:

- Passende arbeid aanvaarden
- onvoldoende meewerken re-integratie

Ook art. 88 lid 1 onder d WIA:

- Verboden om mee te werken, zonder deugdelijke gronden, aan beeindiging vh werk, op initiatief vd werkgever.