Samenvatting Schets van het Nederlandse arbeidsrecht

-
ISBN-10 9013059546 ISBN-13 9789013059540
1195 Flashcards en notities
107 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Schets van het Nederlandse arbeidsrecht
 • H L Bakels I P Asscher Vonk, W H A C M Bouwens
 • 9789013059540 of 9013059546
 • 20e herz. dr.

Samenvatting - Schets van het Nederlandse arbeidsrecht

 • 1 Inleiding

 • Definitie van het Arbeidsrecht begrip:

  Het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de arbeidsverhouding van de onzelfstandige beroepsbevolking in de private en publieke sector.

 • Het arbeidsrecht begrip wordt dikwijls slecht betrokken op de private sector. Het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de arbeidsverhouding van de onzelfstandige beroepsbevolking in de publieke sector wordt aangeduid als ambtenarenrecht.

   

 • 1.1 Definities van het arbeidsrecht

 • Het arbeidsrecht kan globaal worden omschreven als het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de arbeidsverhouding van de onzelfstandige beroepsbevolking in de private en publieke sector.
 • Arbeidsrecht in de engere zin/ het commune arbeidsrecht legt de nadruk op de arbeidsverhouding van de onzelfstandige beroepsbevolking in de private sector.
 • Arbeidsrecht in ruime zin: geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de arbeidsverhouding van de onzelfstandige beroepsbevolking in de private en publieke sector.

  Arbeidsrecht in engere zin: het commune arbeidsrecht: het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de arbeidsverhouding van de onzelfstandige beroepsbevolking in de private sector.

  Ambtenarenrecht: Het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de arbeidsverhouding van de onzelfstandige beroepsbevolking in de publieke sector.

  Sociaal recht: Soms synoniem voor arbeidsrecht. Meestal: omvat niet alleen het arbeidsrecht in de private sector en het ambtenarenrecht, maar ook het recht der sociale zekerheid (alle ingezetenen van Nederland).

 • Arbeidsrecht valt net als het ambtenarenrecht en het sociale zekerheidsrecht onder het sociale recht.
  • 1854 Armen wet,
  • 1903 Ongevallen wet
  • 1919 Invaliditeitwet
  • 1930 Ziekte wet
  • 1957 AOW
  • 1965 ABW
  • 1967 WAO
  • 1987 Stelselherziening
  • 1996 Privatisering Ziektewet
  • 1998 Wet REA
  • 2002-2010 herziening WIA, ZvW, WWB en WMO

   

  Samenvatting;

  Socialezekerheid biedt bestaansrecht in economische zin door het verstrekken van uitkeringen en prestaties in naturs (waarborgfunctie). het stelsel is in meer dan 100 jaar tot stand gekomen. Jaarlijks ontvangen enkele miljoenen mensen een uitkering op grond van de sociale zekerheidsregeling. Eind jaren 1970 was het stelsel compleet in in de jaren erna is hij regelmatig gereconstrueerd. Privatisering en activering zijn de actuele sleutel begrippen op dit moment. Arbeidsrecht behoort tot het sociaalrecht. Het sociale zekerheidrecht in een onderdeel van het bestuursrecht.

   

   

 • Wat is de definitie van het arbeidsrecht?
  Een geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de arbeidsverhouding van de onzelfstandige beroepsbevolking in de privtae en publieke sector.
 • Wat is de globale definitie van het arbeidsrecht?
  Het geheeld van rechtsregels dat betrekking heeft op de arbeidsverhouding van de onzelfstandige beroepsbevolking in de private en publieke sector.
 • wat is de definitie van arbeidsrecht
  geheel van rechtsregels betrekking op arbeidsverhouding onzelfstandige beroepsbevolking in private en publieke sector
 • Arbeidsrecht als begrip in de ruime zin: het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de arbeidsverhouding van de onzelfstandige beroepsbevolking in de private en publieke sector. Arbeidsrecht gericht op de publieke sector wordt ook wel ambtenarenrecht genoemd.
 • Wat is sociaal recht?
  Soms wordt deze term gebruikt als synoniem voor arbeidsrecht.
 • Wat bedoeld men met sociaalrecht?
  Soms wordt deze term gebruikt als synoniem voor arbeidsrecht. Meestal wordt deze term gebruikt als een ruimer begrip; het arbeisrecht in de private sector, ambtenarenrecht en het recht der sociale zekerheid.
 • Waar bestaat de onzelfstandige beroepsbevolking uit?
  Personen die krachtens een arbeidsverhouding tot een ander een bijdrage leveren aan het productieproces in ruil voor een financiële contraprestatie.
 • Hoe zou je arbeidsrecht in algemene zin beschrijven?
  Het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de arbeidsrelaties van de onzelfstandige beroepsbevolking in de publieke en private sector.
 • Sociaal recht = arbeidsrecht. Sociaal recht in de ruimere zin omvat het arbeidsrecht in de private sector, het ambtenarenrecht en het recht der sociale zekerheid. Recht der sociale zekerheid strekt zich uit over alle ingezetenen in Nederland.
 • Normaal gesproken wordt het begrip arbeidsrecht betrokken voor de onzelfstandige beroepsbevolking in de private sector. In de publieke sector praat men over het ambtenarenrecht. Alhoewel dit ook steeds meer onder het arbeidsrecht gaat vallen.
 • Wat houdt het ambtenarenrecht in?
  het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de arbeidsverhouding van de onzelfstandige beroepsbevolking in de publieke sector.
 • Hoe noemen we het arbeidsrecht dat slechts op de betrokkenen in de private sector is gericht?
  Arbeidsrecht in engere zin oftwel het commune arbeidsrecht.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Schets van het Nederlandse arbeidsrecht
 • H L Bakels W H A C M Bouwens, M S Houwerzijl, W L Roozendaal
 • 9789013085402 of 9013085407
 • 21e [herz.] dr.

Samenvatting - Schets van het Nederlandse arbeidsrecht

 • 1.1 definities van het arbeidsrecht

 • Geef definitie arbeidsrecht

  Het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de arbeidsverhouding van de onzelfstandige beroepsbevolking in de private en publieke sector.

 • arbeidsrecht: geheel van rechtsregels mbt de arbeidsverhouding van de onzelfstandige beroepsbevolking in de private en publieke sector.

  Sociaal recht: meestal ruimer dan arbeidsrecht. Ook sociale zekerheid.

 • wat is sociaal recht
  synoniem arbeidsrecht in private en publieke sector en sociale zekerheid
 • 2.3.1 Algemeen

 • Met welke 4 doelen werd de huidige Arbowet ingevoerd?
  Het vereenvoudigen van de wetgeving, vergroting van de effectiviteit van het arbo beleid, ruimte voor meer maatwerk (aangepaste omstandigheden) en ruimte voor zelfregulering.
 • Waarom bevat de Arbowet voornamelijk doelvoorschriften?
  Dit heeft te maken met de ruimte die sociale partners moeten hebben om nadere afspraken te maken, te gedetailleerde wetgeving heeft ook geen zin met oog op de ontwikkelingen binnen de EU.
 • 2.3.2 Werkingssfeer Arbowet

 • Waar of niet waar, de Arbowet strekt zich uit over de private sector, maar ook over de publieke sector.
  Waar
 • 2.3.3 Verplichtingen op grond van de Arbeidsomstandighedenwet

 • Wat is een arbo-beleid?
  Een beleid dat een werkgever moet voeren ter bevordering van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.
 • Wat houdt de redelijkerwijs-clausule in?
  Verplichtingen van de werkgever moeten worden nageleefd voor zover het redelijk is dit van de werkgever te vergen.
 • Wat is verplicht om op te nemen in RI&E?
  Plan van aanpak omtrent maatregelen die worden genomen om risico's te beperken en binnen welke termijn, werkgever moet dit verplicht aan werknemers verstrekken.
 • Wat houdt de maatwerkregeling in?
  Een afspraak tussen werkgever en vakorganisaties etc. afspraken te maken over deskundige bijstand.
 • Als er geen maatwerkregeling tot stand is gekomen, dan is er een vangnetregeling van toepassing. Dit houdt in dat de werkgever voor bepaalde taken binnen een bedrijf beroep moet doen op een arbo dienst.
 • Wat moet een bedrijfshulpverlener onder meer allemaal doen?
  Verlenen van EHBO, bestrijden van brand, voorkomen en beperken van ongevallen en alarmeren en evacueren van werknemers etc. bij een noodsituatie.
 • Waarom is er een apart arbeidsomstandighedenbesluit en wat houdt het in?
  Een groot deel van de concrete verplichtingen zijn niet in de arbowet opgenomen maar bestaan wel vanwege de arbowet. Deze verplichtingen zijn namelijk verder uitgewerkt in het Arbo-besluit in de vorm van regelingen omtrent bepaalde onderwerpen zoals inrichting van werkplekken. Ook bevat het besluit beleidsregels, die vaststellen hoe een belangenafweging, feiten vaststelling of uitleg van voorschriften moet geschieden door de arbeidsinspectie.
 • De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging heeft instemmings recht ten aanzien van de RI&E
 • 2.3.4 Handhaving van de Arbowet en sanctionering

 • Wie kan een werkgever verplichten om de arbo-verplichtingen na te komen?
  De Arbeidsinspectie (24 arbowet), en een individuele werknemer (3:296 jo. 7:611 of 7:658)
 • Wat is een eis tot naleving?
  Een voorschrift van de arbeidsinspectie omtrent bepaalde gebreken conform de arbowet.
 • Met welke middelen kan naleving worden geëist?
  Stillegging van werk, bestuurlijke boete en eventueel een proces verbaal.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.