Samenvatting SLIM; Inleiding Europees Recht

-
264 Flashcards en notities
5 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - SLIM; Inleiding Europees Recht

 • 1.1 HC 1 - Geschiedenis en redenen voor Europese Integratie

 • Literatuur die bij dit HC hoort is Hoofdstuk 6 van Slim (hfd 12 in boek); 

  "De Ontwikkeling van de Integratie" 
  --> gaat uitgebreider op de stof in

  Belangrijkste punten uit dit hoofdstuk zijn tussen deze slides doorgevoerd --> wel zelf hfd nog even doorlezen
 • Intro: recht en politiek

  Wat is positief recht?
  Positief recht houdt in dat de wet en de regels vaststaan en gelden. Elke wet is ontstaan op een bepaald punt en kan worden gewijzigd of worden verwijderd. Het recht is een weerslag van de politiek en de geschiedenis.
 • Er zijn twee soorten activiteiten;
  1. Regelmakers (regels instellen en wijzigen --> politiek)
  2. Regeltoepassers (regels uitvoeren, handhaven en interpreteren --> ambtenarij en rechterlijke macht) 
 • Europees recht  is het antwoord op ... ?
  Europees Recht is het antwoord op Europa's politieke geschiedenis en de manier van gestalte geven aan de Europese politiek.
 • De gemeenschappen (1950-1989)

  Na 1945 zijn er twee projecten gestart;
  1. De Raad van Europa; 1949;
  2. Verdrag van Parijs; 1950
 • Project 1; 
  De raad van Europa; 1949;
  • OP 19 september 1946; Toespraak Churchill in Zurich
   • " Verenigde Staten van de EU"
  • 7-11 mei 1948 Europa Congres van Den Haag
   • Dit resulteerde in de RvE
 • Welke doelen worden nagestreefd oor de Raad van Europa?
  De doelen mensenrechten en democratie
 • Project 2; 

  Verdrag van Parijs; 
  • Schumanverklaring 9 mei 1950; 
 • Wat hield de Schumanverklaring in?
  • De Fransmlannen Schuman en Jean Monnet wilden oorlog voeren onmogelijk maken door een vereniging van Europese landen op te richten met betrekking tot kolen en staal. 
  • De Duitse bondskanselier Adenauer reageert hierop door te zeggen dat de oorlog voorbij moet zijn en dat Fr en Du als eerlijke en oprechter vrienden samen beleid moeten maken.
  • De benelux landen namen vervolgens ook deel maar de Britten waren afhoudend
 • Uit het verdrag van Parijs ontstond de ...?
  Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, 1951 (EGKS)
 • De EGKS was het begin van de economische integratie. 

   • De oprichting van het EGKS en zijn nieuwe instellingen, met in het bijzonder de Hoge Autoriteit, resulteerde door het afschaffen van de handelsrestricties in een verbetering in het handelsvolume. 
 • Europese integratie en een verenigd Europa moest worden bereikt door de ontwikkeling van;
  • Gemeenschappelijke instellingen 
  • Geleidelijke samenstelling van nationale economieën; 
  • Totstandkoming vn een grote interne markt; 
  • Het geleidelijk met elkaar in overeenstemming brengen van de sociale politiek
 • Het ontstaan van de Gemeenschap was een revolutionaire vernieuwing op twee gebieden en betekent een breuk met het bestaand internationaal recht vanwege;
  1. Het verdrag 
  2. De instellingen van de Gemeenschap
 • Waarom betekent 'het verdrag' een breuk met het bestaand internationaal recht?
  Het verdrag; het recht werd een middel voor politieke doelen
 • Waarom betekenen 'de instellingen vd Gemeenschap' een breuk met het bestaand internationaal recht?
  De instellingen van de Gemeenschap kwamen deels los te staan van de nationale regeringen.
 • Welke instellingen van de Gemeenschap kwamen deels los te staan van de nationale regeringen;
  1. Commissie (dit heette vroeger Hoge Autoriteit) 
  2. Raad van Ministers; 
  3. Parlement (aanvankelijk ' vergadering' en alleen adviserend; 
  4. Hof van Justitie (vroeger drijvende kracht)
 • !! In 1952 war r nog een een verdrag over Parijs over een Europese Defensiegemeenschap, maar deze was in 1954 gestrand in de Franse Assemblée Nationale. 
  • Dit betekende dat er nog geen gezamenlijke inspanningen waren op het gebied van defensie 
 • Op 25 maart 1957 kwamen de Verdragen van Rome tot stand. Hier werden de ... En de ... Opgericht;
  • Europese Economische Gemeenschap (EEG) 
  • Euratom (Europese Gemeenschap voor Atoomenergie)
 • De kern van EEG-verdrag bestonden uit;
  Het geleidelijk verwijderen van belemmeringen in het economische verkeer tussen de lidstaten


  D.m.v. EEG-verdrag werd de basis gelegd voor de brede ontwikkeling van de Europese economische integratie. 
  • Nog steeds vormt de kern van het EEG-verdag het kernstuk van het Unierecht 
 • EEG0verdrag --> inmiddels omgezet in werkingsverdrag
  • Vanaf 1957 werd eer binnen Europa nog geen hoge politiek bedreven (=samenwerking op gebied van veiligheid), maar volop lage politiek (economische integratie). 
  • Europa werd gezien als een 'Marché Commun' / 'Common Market' 
  • Twee personen die bij het ontstaan van de Europese samenwerking een grote rol hebben gespeeld zijn; Johan Willem Beyen en Paul-Henri Spaak
 • In de periode van 1958-1992 heeft Europa als markt een ontwikkeling doorgemaakt in twee fasen;
  1. Fase 1; gemeenschappelijke markt en sectoraal beleid
  2. Fase 2; de Interne markt; Europese Akte (1986)
 • Wat zijn een paar voorbeelden van fase 1; 'gemeenschappelijke markt en sectoraal beleid'?
  • Handelspolitiek 
  • douane-unie
  • mededingsbeleid
  • vier vrijheden
  • landbouw en visserijbeleid
 • Wat was het doel van de Europese Akte (1986) (fase 2)?
  Het creëren van een interne markt
  • De 12 lidstaten spraken af dat ze in 1992 een Europa zonder grenzen wilde hebben 
 • Op 9 november 1989 viel de Berlijnse Muur.
  • Dit zorgde voor blijdschap, maar ook voor zorgen; 
  • Grote politieke vragen over o.a.;
   • Duitse eenheid
   • Oost-Europa
   • Rol amerikanen 
   • Welke plaats de Gemeenschap nu zou innemen
 • De Unie (1989-heden) 

  Er vonden na het vallen vd muur in de kaneelperiode van 1989-1993 twee ontwikkelingen plaats; 
  1. Oprichting van de EU (inclusief één munt) 
  2. Uitbreiding vd uni9e met Centraal- en Oost-Europa
 • Wanneer en hoe; oprichting vd Unie
  Verdrag van Maastricht
  • in werking getreden op 1 november 1993
 • Wanneer en hoe; uitbreiding Unie met Centraal- en Oost-Europa;
  In het principebesluit in 1993 in Kopenhagen
 • In deze ontwikkeling vier hoofdrolspelers;
  • Helmut Kohl 
  • François Mitterand 
  • Jacques Delors
  • Margaret Thatcher 
 • Helmut Kohl;
  Pleitte voor een Duitse eenheid, lanceerde hiervoor het tien punten-plan
 • François Mitterand;
  Hij gebruikte de Duitse kracht (de eenwording), om zijn plan, het hebben van 1 munt, door te voeren
 • Jacques Delors;
  Hij vond dat er meer gedaan moest worden om Europa een geheel te maken en had plannen voor een Europese Regering
 • Margater Thatcher;
  Zij was tegen de plannen voor een Europese regering
 • Wat is de Top van Maastricht (1991)?
  In deze top werd gesproken over o.a. Een Economische en Monetaire Unie (inclusief een ingangsdatum), een gemeenschappelijk buitenlands beleid, burgerschap van de Unie (alle burgers van de lidstaten werden EU-burgers), nieuwe beleidsterreinen, justitie en Binnenlandse zaken. E.d.
 • Het verdrag van Maastricht (1992) doelde dus als twee typen verdragen;
  • Oprichtingsverdrag --> oprichting van de EU
  • Wijzigingsverdrag --> Vernieuwing van de Europese Gemeenschap


  Gemeenschap en de Unie bestonden nu juridisch naast elkaar (dit was uiteindelijk van 1993-2009)
 • Datering Verdrag van Maastricht;
  • 9-10 dec. 1991; was de top; een politiek akkoord door de regeringsleiders of staatshoofden; 
  • 7 feb. 1992; ondertekening van het Verdrag; 
  • 1 nov. 1993; na 12 nationale ratificaties inwerkingtreding van het Verdrag
 • Na Maastricht heeft de Unie nog meerdere wijzigingen ondergaan; 
  • Wijzingsnverdrag van Amsterdam (1997); 
  • Wijzigingsverdrag van Nice (2001);
  • Verdrag tot instelling van een Europese Grondwet (2004 --> mislukt door NL en FR) 
  • Wijzigingsverdrag van Lissabon (2007)
 • Wat hield het Wijzigingsverdrag van Lissabon (2007) in?
  Dit verdrag zorgde er o.a. Voor dat; 
  • Parlement medewetgever werd die gelijk staat aan de Raad van minister, 
  • De Europese Raad een voorzitter kreeg en werd erkend als instelling
  • Het Gemeenschapsverdrag werd het Werkingsverdrag van de Unie (VWEU)
 • Met het Verdrag van Lissabon is er voor het eerste een indeling van de bevoegdheden van de EU gemaakt, door een onderscheid te maken tussen;
  • Exclusieve bevoegdheden' 
  • Gedeelde bevoegdheden; 
  • Ondersteunend, coördineren en aanvullend optreden
  voor zover het Eu-verdrag en het Werkingsverdrag verplichtingen opleggen aan de lidstaten zijn deze gehouden in overeenstemming het het Unierecht te handelen
 • De EU-instellingen


  De instellingen van de Unie zijn (art. 13 VEU):
  1. Het Europese parlement
  2. De Raad (van ministers);
  3. De Europese Raad;
  4. De Europese Commissie;
  5. Het Hof van Justitie van de EU;
  6. De Rekenkamer;
  7. De Europese Centrale Bank;
 • Crisisjaren (2008-2020)
  • Na verdrag van Lissabon (2009 inwerkingtreding), begonnen twaalf crisisjaren
  • Zie pag 6 slim 
  • Crises leidden niet tot (grote) verdragswijzigingen. 
  • Wel vonden er ad-hoc reddingsoperaties en -instellingen plaats


  Tegelijkertijd groeide het besef van het EU-lidmaatschap bij de kiezers en hun poliepen leiders
 • De relatie tussen de Unie en de lidstaten wordt bepaald door;
  • Het attributiebeginsel, 
  • Het subsidiariteitsbeginsel; 
  • Het evenredigheidsbeginsel; 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Van Gend & Loos - arrestWaarom is dit onderscheid belangrijk?
Voornamelijk van belang bij directe werking van richtlijnen. Richtlijnen zijn bepalingen van secundair rechte, die omzetting in nationaal recht vereisen. Deze richtlijnen hebben dus als doel het binden van de lidstaten. Hieruit vloeit voort dat deze ook enkel inroepbaar zijn tegen de lidstaten en niet tegen particulieren.
Het van Gend & Loos - arrest wat zijn totale (aanvullende) voorwaarden aan de directe werking van een Uniebepaling:

Uniebepaling betekent:
 • Verdragen. 
 • Verordeningen.
 • Besluiten.
 • Richtlijnen - let op - bijzonderheden.

 1. Duidelijk
 2. Onvoorwaardelijk
 3. Voldoende nauwkeurig


- Zowel horizontaal/verticaal. 
- Hof heeft laatste woord. 
3 stappen, 10 overwegingen:
Para's (zoek op genoemde woorden):
 • ...
 • ...
Het kiezen van een rechtsbasis hangt af van objectieve criteria, rekening houdend met doel en inhoud van de maatregel. Dit is besloten in het ...
Titaniumdioxide-arrest
Bij de EU kennen we het attributiebeginsel. Wat houdt dit in?
De EU heeft alleen bevoegdheden wanneer deze door de lidstaten in de verdragen zijn toegekend of geattribueerd (art. 5 lid 2 VEU).
 • Dus eigenlijk het tegenovergestelde van Kompetenz-Kompetenz
Bevoegdheden van de EUOm te bepalen wat de EU mag, stel je een aantal kernvragen:
 • Heeft de EU een bevoegdheid?;
 • Zo ja, mag de EU deze bevoegdheid in dit geval gebruiken?;
 • Hoe kan de EU een bevoegdheid gebruiken? (Welke procedures,  instellingen en vorm?;)
 • Wie bepaalt de grenzen van de bevoegdheid en wie controleert die?
Er zijn drie leidende zaken over staatsaansprakelijkheid / schadevergoeding;
 • Francovich; non-implementatie richtlijn;
 • Brasserie du Pêcheur; algemene cirteria (lid)staatsaansprakelijkheid);
 • Faccini Dori; horizontaal geschil
Arrest Francovich;Er zijn drie voorwaarden voor schadevergoeding (§39);(deze zijn specifiek voor non-implementatie van een richtlijn)
 1. De richtlijn kent rechten toe aan particulieren;
 2. De inhoud van de rechten is afdoende duidelijk;
 3. Er is een causaal verband tussen de schending en de schade
Arrest Francovich;
Gaat over aansprakelijkheid bij het niet-implementeren van een richtlijn.
 • Werknemer kreeg maandenlang geen loon toen werkgever failliet ging.
 • Er was een Europese richtlijn om werknemers hiertegen te beschermen, maar Italië had deze nog niet geïmplementeerd (ingevoerd)

In dit arrest twee rechtsvragen (zie Slim)

HOF; Europees recht zou zijn volle werking verliezen als er geen mogelijkheid tot schadevergoeding zou zijn. Vooral bij een richtlijn, waarbij alleen een lidstaat het recht geldig kan maken door implementatie, is schadevergoeding nodig om te zorgen dat het Europees recht optimaal functioneert.
Arrest Brasserie du Pêcheur;
Deze zaak is de fundamentele zaak voor algemene lidstaatsaansprakelijkheid wegens schending van Europees recht.

Wat was er aan de hand?
 • "brasserie du Pêcheur" werd in 1981 geweigerd in Du, omdat het niet voldeed aan het Reinheitsgebort. Het HvJ had dit Reinheitsgebot al eerder in strijd met EU rechter (vrij verkeer van goederen) bevonden

Rechtsvraag; Moest DU nu schade vergoeden aan Brasserie du Pêcheur?