Samenvatting Social Psychology

-
ISBN-10 1841694096 ISBN-13 9781841694092
5046 Flashcards en notities
381 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Social Psychology". De auteur(s) van het boek is/zijn Eliot R Smith, Diane M Mackie. Het ISBN van dit boek is 9781841694092 of 1841694096. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Social Psychology

 • 1 What is social psychology?

 • De Sociale psychologie bestudeerd de effecten van sociale en cognitieve processen op hoe individuen zichzelf en anderen waarnemen, beïnvloeden en bejegenen. Sociale processen zijn de manier waarop gedachten, gedragingen en gevoelens beïnvloed worden door andere mensen. Cognitieve processen zijn de manier waarop we verschillende cognitieve aspecten gebruiken om ons begrip van de wereld te begeleiden. Deze twee factoren zijn niet los van elkaar te zien.
 • Wetenschap. Wetenschappelijke methodes waarmee ze op systematische wijze kennis verzamelen.
  Cognitieve en sociale processen beinvloeden elkaar. Als je de effecten van deze processen beter begrijpt, ben je beter in staat om te begrijpen waarom mensen zich gedragen zoals ze doen en zijn we beter in staat mogelijke oplossingen aan te dragen voor belangrijke sociale problemen.
  Anderen beinvloeden ons, of we nu met hen samen zijn, of alleen.
 • Hoe worden we beinvloed door middel van cognitieve processen?

  waarnemingen

  herinneringen

  emoties

  motieven.

 • wat houdt sociale psychologie in?

  sociale psychologie bestudeert de effecten van sociale processen en cognitieve processen op de manier waarop individuen anderen waarnemen en beinvloeden en tot anderen relateren om het sociale gedrag van individuen te kunnen begrijpen.

 • Wat zijn de effecten en cognitieve processen?

  • denken, voelen, doen = begrijpen
  • afwezige anderen beïnvloeden ons - wat anderen over ons weten
  • aanwezige anderen - beïnvloeding hoe wij hen interpreteren
 • wat is Sociale Psychologie?
  De wetenschappelijke studie naar de effecten van sociale en cognitieve processen op de wijze waarop individuen andere mensen waarnemen, beinvloeden, en met andere mensen relaties aangaan en onderhouden.
 • Welk onderzoek deden Hastorf en Cantril van de Vanderbilt University in 1987?
  Onderzoek  waarbij onderzocht werd gereageerd op de vraag of veroordeelde misdadigers proefverlof mochten hebben. 
  Twee groepen studenten met en zonder belang.
  Er waren 4 video's
  1. sterke argumenten met applaus
  2. sterke argumenten met boegeroep
  3. zwakke argumenten met applaus
  4. zwakke argumenten met boegeroep
  Studenten zonder belang sloten zich aan bij de mening van het publiek in de video, studenten met belang luisterden naar de argumenten
 • Wat is sociale psychologie?
  De wetenschappelijke studie van de effecten van sociale en cognitieve processen naar de manier waarop individuen elkaar waarnemen, beïnvloeden en hoe ze met elkaar in relatie staan. 
 • Wat is sociale psychologie en waar houdt deze zich mee bezig.
  De Sociale psychologie bestudeerd de effecten van sociale en cognitieve processen op hoe individuen zichzelf en anderen waarnemen, beïnvloeden en bejegenen.  Sociale processen zijn de manier waarop gedachten, gedragingen en gevoelens beïnvloed worden door andere mensen.  Cognitieve processen zijn de manier waarop we verschillende cognitieve aspecten gebruiken om ons begrip van de wereld te begeleiden.  Deze twee factoren zijn niet los van elkaar te zien.
 • Wat is sociale psychologie?
  De wetenschappelijke studie naar de effecten van sociale en cognitieve processen op de wijze waarop individuen andere mensen waarnemen, beinvloeden en met andere mensen relaties aangaan en onderhouden.
 • Geschiedenis van de sociale psychologie: Triplett deed het 1e experiment. Namelijk naar de invloed van aanwezigheid van andere op prestaties. Omdat behaviorisme overheerst, ging de sociale psychologie zich afzetten. WOII had veel invloed op de sociale psychologie. Kennis kon worden toegepast op de realiteit en maatschappelijke relevantie diende als inspiratie bron. Belangrijke personen: Gordon Allport; De eerste moderne Amerikaanse sociaal psycholoog. Kurt Lewin; Veldtheorie, gedrag is een functie van een persoon en zijn omgeving. Heider; Attributie theorie en verschil tussen interne en externe attributies Carl Hovland; Overreding, propoganda, voorlichting. Bron-boodschap-ontvanger.
 • De Sociale psychologie bestudeert de effecten van sociale en cognitieve processen op hoe individuen zichzelf en anderen waarnemen, beïnvloeden en bejegenen. Sociale processen zijn de manier waarop gedachten, gedragingen en gevoelens beïnvloed worden door andere mensen. Cognitieve processen zijn de manier waarop we verschillende cognitieve aspecten gebruiken om ons begrip van de wereld te begeleiden. Deze twee factoren zijn niet los van elkaar te zien.
 • Geschiedenis van de sociale psychologie: Triplett deed het 1e experiment. Namelijk naar de invloed van aanwezigheid van andere op prestaties.

  Ringelmann: liet zien dat mensenminder inspanningen leveren als ze samenwerken 

   

  De eerste moderne Amerikaanse sociaal psycholoog. Kurt Lewin; Veldtheorie, gedrag is een functie van een persoon en zijn omgeving. 

 • Social psychology (sociale psychologie)
  De wetenschappelijke studie naar de effecten van sociale en cognitieve processen op de wijze waarop individuen andere mensen waarnemen, beinvloeden, en met andere mensen relaties aangaan en onderhouden.
 • Hoe worden we beinvloed door middel van de sociale processen?

  - kennis en opvattingen van andere mensen

  - onze eigen gevoelens ten aanzien van de groep waartoe we behoren

 • wat zijn sociale processen

  manieren waarop onze gedachten, gevoelens en acties beinvloed worden door de mensen om ons heen, de groepen waartoe we behoren, onze persoonlijke relaties, lessen van ouders en van de cultuur en de druk die we ervaren van anderen.

 • Wat is de taak van een sociaal psycholoog?

  Formuleren hypothesen over uitkomsten specifieke situaties

 • Wat zijn sociale processen?
  De manieren waarop andere mensen het begrip van de wereld van mensen beïnvloeden en hun acties sturen. 
  • De geschiedenis van de sociale psychologie en theorieën van de invloedrijke sociaal-psychologen
  nader te bepalen
 • Wat zijn sociale processen?
  De manier waarop ons gedrag, gedachten en gevoelens beinvloed worden door andere mensen
 • Wat is sociale psychologie?
  Sociale psychologie wordt gedefinieerd als de wetenschappelijke studie naar de effecten van sociale en cognitieve processen op de wijze waarop individuen andere mensen waarnemen, beïnvloeden en met andere mensen relaties aangaan en onderhouden.
 • Twee centrale axioma's: - Constructie van Realiteit; Mensen construeren hun eigen sociale werkelijkheid door middel van sociale en cognitieve processen - De omvang van 'sociale invloed'; De effecten van woorden, acties of de simpele aanwezigheid van mensen op ons gedrag, denken en voelen. Daarnaast is er ook sprake van sociale invloed op basis van verwachtingen die we hebben over anderen: stereotypen, schema’s, self-fulfilling prophecies.
 • Hoe worden we beinvloed door middel van cognitieve processen?
  Door middel van cognitieve processen worden we beinvloed door onze waarnemingen, herinneringen, emoties en motieven.
 • Wat is sociale psychologie?

  Sociale psychologie is het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van sociale en cognitieve processen die plaatsgrijpen wanneer een individu anderen waarneemt, beïnvloedt of er een relatie mee aangaat.

 • wat zijn cognitieve processen?

  manieren waarop we onze herinneringen, percepties, gedachten, emoties en motieven gebruiken om ons begrip van de wereld en onze acties te begeleiden.

 • Wat is verschil tussen sociologie, sociale psychologie en persoonlijkheidspsychologie? Sociologie: verschil psychologische gesteldheid individu met gevoeligheid sociale invloeden Persoonlijkheidspsychologie: verschil psychologische processen die mensen gemeen hebben en sociaal beinvloeden Met elkaar gemeen? Sociologie: beide gericht op situatie en maatschappelijke omstandigheden op gedrag Persoonlijkheidspsychologie: gericht op psyche van individu
 • wWelke van de onderstaande beweringen is juist? I: Mensen verwerken informatie meestal diepgaand; ze leveren inspanning om zich een beeld van de realiteit te vormen. II: We zijn geneigd om slechts een deel van de relevante informatie te overdenken, herinneren en gebruiken bij beoordelen en beslissen. (p.18)

  I is onjuist; II is juist


 • Wat zijn cognitieve processen?
  De manieren waarop de herinneringen, percepties, gedachten, emoties en motieven van mensen hun begrip van de wereld beïnvloeden en hun acties sturen. 
  • De fundamentele sociaal-psychologische processen die sociaal gedrag verklaren: de twee fundamentele axioma’s, de drie motivationele en de drie verwerkingsprincipes
  nader te bepalen
 • Wat zijn cognitieve processen?
  De manier waarop we worden beinvloed door onze waarnemingen, herrinneringen, emoties en motieven.
 • Hoe word sociale psychologie gedefinieerd?
  Het wordt gedefinieerd als een wetenschappelijke studie. Sociaal psychologen bestuderen sociaal gedrag op een systematische manier, met gebruikmaking van wetenschappelijke methoden die geconstrueerd zijn met bewustzijn van mogelijke fouten.
 • Drie motivationele principes: - Striving for mastery; Mensen zoeken naar manieren om sociale gebeurtenissen te kunnen voorspellen en verklaren. - Het zoeken naar verbondenheid; Mensen willen geaccepteerd en aardig gevonden worden door mensen uit sociale groepen die zij waarderen. - De behoefte aan positieve groeps- en zelfwaardering; Mensen willen zichzelf en de groepen waar ze graag mee omgaan in een positief daglicht zien.
 • Hoe worden we beinvloed door middel van de sociale processen?
  Door middel van sociale processen worden we beinvloed door de kennis en opvattingen van andere mensen, en door onze eigen gevoelens ten aanzien van de groep waartoe we behoren.
 • Wat bedoelde Plato met a 'crowd mind'?

  Zelfs de verstandigste individuen veranderen in een groep in irrationele lieden

 • wat betekent 'door groep in individu te beschouwen'?

  er worden inzichten verkregen van de cognitieve processen van een individu in een sociale context.

 • Benoem in 6 punten; wat is de geschiedenis van sociale psychologie?

  • eind 19e eeuw: opkomst wetenschappelijke individu, sociale invloed op gedachten en gedrag
  • 20e eeuw: dominantie behaviorisme
  • jaren 30/40: VS = Behaviorisme, EU=Gestalt, Nazisme=EU psychologen naar VS - WOII praktische probleemvraagstukken
  • jaren 50/60: vershuiving cognitieve processen en interpretatie sociale wereld
  • jaren 60: toepassing concepten attitude, normen en waarden op onderzoeken
  • integratie Europese en VS psychologen; cognitieve en sociale processen voor verklaringen ervaring en gedrag mensen, fundamenteel en toegepast onderzoek, axioma's motivaties en info verwerking.
 • Waar gaat het om bij sociale psychologie?

   

  het begrijpen van de wijze waarop mensen handelen in de sociale omgeving en dat begrijpen kan leiden tot handelen en bijdragen aan veranderingen

 • Wat is de constructie van de werkelijkheid?
  Het axioma waarin ieders blik op de werkelijkheid een constructie is, die zowel door cognitieve processen (de manier waarop onze hersenen werken), als door sociale processen ( de invloed van anderen die aanwezig zijn, of die in gedachten aanwezig zijn) gevormd wordt. 
 • Hoe doen sociaal-psychologen onderzoek en wat de valkuilen daarin zijn
  nader te bepalen
 • Welke psychologische stroming domineerde in Europa?
  de Gestalt-theorie, die de cognitieve processen in de interpretatie van de sociale wereld als vanzelfsprekend beschouwde.
 • Wat zijn sociale processen?
  Worden we beïnvloed door de kennis en opvattingen van andere mensen en door onze eigen gevoelens ten aanzien van de groep waartoe we behoren.
 • Drie verwerkings principes: - Conservatisme; Onze kijk op de wereld is moeilijk te veranderen. - Toegankelijkheid; Toegankelijke informatie bepaalt in belangrijke mate onze gedachten, gevoelens en gedrag. - Oppervlakte vs Diepte; Informatieverwerking gaat normaliter opppervlakkig, maar naarmate men meer gemotiveerd is, wordt de infomatie dieper verwerkt.
 • Welke historische gebeurtenis heeft de ontwikkeling van sociale psychologie erg beïnvloed? 

  De opkomst van Nazisme en de tweede wereldoorlog

 • wat betekent 'door individu in groep te beschouwen'?

  er wordt onderzocht op welke manier mensen onze gedachten, gevoelens en acties beinvloeken; dit hangt steeds af van cognitieve processen.

 • Waaruit bestond dominantie behaviorisme in de 20e eeuw?

  • wetenschappelijke studie: invloed observeerbare stimuli op observeerbaar gedrag
  • sociale psychologen leggen nadruk op effecten van gedachten en gevoelens dat zonder gedrag niet te verklaren valt.
 • Hoe kan volgens het behaviorisme de wetenschappelijke studie over het menselijk gedrag gemeten worden?

  alleen maar gebaseerd zijn op onderzoek naar de invloed van observeerbare stimuli op observeerbaar gedrag.

   

 • Wat is de onvermijdelijkheid van sociale invloed?
  Het axioma waarin andere mensen onze gedachten, gevoelens en gedrag beïnvloeden, of ze nu fysiek aanwezig zijn, of niet. 
 • Verdiep in de ethiek van sociaal-psychologisch onderzoek
  nader te bepalen
 • Hoeveel fundamentele social-psychologische processen zijn de basis voor menselijk gedrag?
  2 fundamentele axioma's, 3 motivationle principes en 3 verwerkingsprincipes
 • Wat zijn cognitieve processen?
  Worden we beïnvloed door onze waarnemingen, herinneringen, emoties en  motieven.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.