Samenvatting Sociale psychologie

-
ISBN-10 9043019844 ISBN-13 9789043019842
1168 Flashcards en notities
117 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Sociale psychologie
 • Elliot Aronson, Timothy D Wilson, Robin M Akert Nederl Marloes ter Beek, Dirk Moes Annelies Wielders van Niels Jacobs Lotte Pierik Mariélle Bovenhoff Aafke Moons het Engels Sylvia Birnie
 • 9789043019842 of 9043019844

Samenvatting - Sociale psychologie

 • 1 Inleiding

 • sociale cognitie is ... en bestaat uit 2 dingen

  de manier waarop we over onszelf en de wereld denken

  automatisch denken

  gecontroleerd denken

 • Wat is sociale psychologie?
  Een wetenschappelijk studie naar de manier waarop de gedachten, gevoelens en gedragingen van mensen worden beïnvloed door de werkelijke of gefantaseerde aanwezigheid van andere mensen.
 • Sociale invloed
  : het effect dat de woorden,daden of alleen al de aanwezigheid van andere mensen heeft op onze gedachten, gevoelens, attitudes of gedrag.
 • psychologie
  de wetenschap van het gedrag en de psychische processen van het individu
 • H1
 • Shooter Bias is
  schema dat mensen hebben, dat gebaseerd is op vooroordelen.
 • Constuct
  de manier waarop mensen de sociale wereld waarnemen, begrijpen en intreperteren.
 • sociale invloed
  het effect dat de woorden, daden of alleen al de aanwezigheid van andere mensen heeft op onze gedachten,gevoelens, attitudes of gedrag
 • toegankelijkheid is
  de mate waarin schema's zich op de voorgrond van ons bewustzijn. sommige schema's zijn blijvend toegankelijk door eerdere ervaringen (alcoholisme in familie)
 • Determinant
  Bepaalde factor in een ontwikkeling
 • sociale psychologie
  de wetenschappelijke studie naar de manier waarop de gedachten, gevoelens en gedragingen van mensen worden beïnvloed door de werkelijke of gefantaseerde aanwezigheid van andere mensen
 • priming is
  het proces waarbij een schema door recente ervaring de toegankelijkheid verhoogt. (lezen van een boek of film kijken)
 • Induviduele verschillen
  Die aspecten van de persoonlijkheid van mensen die hen onderscheiden van andere mensen.
 • Perseveratie effect is wanneer
  opvattingen over jezelf en sociale wereld blijven aanhouden, ondanks dat het tegendeel bewezen is.
 • Fundamentele atrributie fout
  de neiging om ons eigen en andermans gedrag volledig toe te schrijven aan persoonlijksheidstrekken, en de macht van de sociale invloed en onderschatten
 • selffulfilling prophecy is een
  zichzelf waarmakende voorspelling. het is een bepaalde verwachting die je hebt over hoe de ander is en deze verwachting beïnvloedt ook het gedrag van de ander.
 • Behaviorisme
  stroming in de psychologie die de stelling verdedigt dat men, om menselijk gedrag te kunnen begrijpen, slechts hoeft te kijken naar de bekrachtigende eigenschappen van de omgeving – dat wil zeggen, hoe positieve en negatieve gebeurtenissen in de omgeving verband houden met specifike gedragingen.
 • heuristieken zijn
  mentale aannames (snelle beslisregels) die mensen gebruiken om snel en efficiënt te kunnen oordelen
 • Gestaltepsychologie
  stroming in de psychologie gebaseerd op hoe mensen de fysieke wereld waarnemen, namelijk dat we de subjectieve manier moeten onderzoeken waarop een object in de geest van de mensen verschijnt. ( het gestalte of geheel), inplaats van de manier waarop je objectieve , fysieke eigenschappen van het object zijn samengevoegd.
 • 3 verschillende soorten heuristieken

  1. beschikbaarheidsheuristiek ; oordeel wordt gebaseerd op het gemak van ophalen schema. (recente ervaringen)

  2. representativiteitsheuristiek ; oordeel wordt gebaseerd op karakteristiek geval (stereotypen)

  3 anker- en correctieheuristiek ; oordeel wordt gebaseerd door een getal als ankerpunt en het oordeel corrigeert het ankerpunt onvoldoende. (afdingen op de markt, 10 euro ipv 3)

 • Positief zelfbeeld (zelfwaardig)
  Evaluatie van mensen van hun eigen eigenwaarde, dat wil zeggen de mate waarin ze zichzelf beschouwen als goed, competent en beschaafd.
 • automatisch denken is
  denken volgens mentale structuren die zijn aangeleerd (cultureel) om je kennis over de sociale wereld te organiseren
 • Sociale cognitie
  Hoe mensen denken over zichzelf en de sociale wereld; hoe mensen sociale informatie selecteren, interpeteren herinneren en gebruiken om oordelen te vormen en beslissingen te nemen
 • gecontroleerd denken is
  denken dat bewust, opzettelijk en uit vrije wil plaatsvindt en inspanning vereist.
 • Selffullfilling prophecy
  De verwachting van iets beïnvloedt de situatie zodanig, dat het ook echt waar wordt.
 • 3 vormen van gecontroleerd denken

  tegen feitelijk denken ; denken wat als ik... leidt tot piekeren gericht op het negatieve

  gedachte onderdrukken ; poging om alle gedachten over iets te vermijden. emotionele en fysieke prijs.

  overdreven zelfvertrouwen ; teveel vertrouwen in (de nauwkeurigheid) van je eigen oordelen.

 • Consensus
  vertoont een ander vergelijkbaar gedrag
 • sociale perceptie is

  hoe we ons een indruk vormen over andere mensen en daaruit conclusies trekken

 • sociale perceptie aan de hand van non-verbaal gedrag

  coderen non-verbaal gedrag ; het uitzenden van non-verbaal gedrag.

  decoderen non-verbaal gedrag ; het interpreteren van non-verbaal gedrag van anderen.

 • attributietheorie is
  beschrijving van oorzaken waarop mensen hun eigen en andermans gedrag verklaren. (waarom is die persoon geirriteerd?)
 • interne attributie

  de oorzaak van het gedrag ligt bij de persoon. (karakter, persoonlijkheid, humeur)

   

 • externe attributie
  de oorzaak van het gedrag ligt aan de situatie. (verkeer, openbaar vervoer)
 • covaratie model is een
  theorie die stelt dat we de oorzaak van iemands gedrag baseren op verschillende informatie. je gaat op zoek naar een reden die in alle situaties van toepassing is
 • covaratie model - consensus

  zouden andere mensen in deze omstandigheden ook zo reageren?

  ja ; hoge consensus

  nee ; lage consensus

 • 2 probleemoplossingsstrategieën

  algoritmen ; speciale formule om een probleem op te lossen. werkt altijd

  heuristieken ; snelle beslisregels om problemen op te lossen. werkt niet altijd

 • 2 intelligentie theorieën

  Sternbergs triade

  Gardners meervoudige intelligentie (8 intelligenties)

 • conformisme is
  het veranderen van je gedrag door de invloed van anderen.
 • conformisme - innerlijke acceptatie
  je houdt je opvattingen voor jezelf (voor Wilders)
 • conformisme - openlijke volgzaamheid
  je komt er publiekelijk voor uit. (voor Wilders)
 • conformisme - twee invloeden

  informationele sociale invloed ; je denkt dat anderen het beter weten.

  normatieve sociale invloed ; je past je aan om geaccepteerd en niet uitgelachen te worden.

 • 2 verklaringen van agressie

  nature ; aangeboren

  nurture ; aangeleerd

 • verklaring nature 4 dingen

  hersenen

  vijandige agressie ; boosheid, gericht op iemand pijn doen

  instrumentele agressie ; agressie is een middel, niet iemand pijn doen

  andere biologische factoren ; pijn, geur, vocht, omgevingstemperatuur.

 • verklaring nurture 2 dingen

  frustratie agressie theorie ; als iemand je dwarsboomt, nabijheid doel en onverwachte frustratie

  andere sociale factoren ; uitlokken, agressieve stimulus, imitatie, geweld in media

 • fundamentele attributie fout

  als je zelf te laat komt, ligt het aan de omgeving (externe attributie)

  als iemand anders te laat komt, ligt het aan de persoon (interne attributie)

 • covaratie model - distinctiviteit
  zou hetzelfde gedrag ook voorkomen in andere situaties? zo ja, distinctiviteit hoog. zo nee, distincitiviteit laag
 • covaratie model - consistentie
  heeft dit gedrag zich ook voorgedaan in andere situaties onder dezelfde omstandigheden? zo ja, consistentie hoog. zo nee, consistentie laag
 • cognitieve dissonantie theorie
  je hebt een bepaalde attitude over iets maar je gedraagt je niet naar je attitude
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Sociale psychologie
 • Elliot Aronson, Timothy D Wilson, Robin M Akert het Engels Sylvia Birnie
 • 9789043012836 of 9043012831
 • 2007

Samenvatting - Sociale psychologie

 • 1.1 wat is sociale psychologie

 • wat is sociale psychologie
  wetenschap gericht op gedachten, gevoelens en gedragingen en de invloed van andere mensen hierop
 • 1.1.1 Wat kunnen we nog meer over sociale invloed vertellen?

 • Filosofie: is een belangrijke bron van inzichten geweest in de menselijke natuur.

  Filosofie: is creativiteit en analytisch denken. Dit vormt een groot gedeelte van de fundamenten van de hedendaagse psyscholgie.

  Waarom hebben psychologen zich het laatste decennia tot de filosofen gewend? omdat ze op zoek waren naar inzichten in de aard van het bewustzijn en de manier waarop mensen een mening vormden over de sociale wereld.

  • De vragen waarmee sociale psychologen zich bezighouden?                     
  • De vragen waarover filosofen zich buigen?                                        komt met elkaar overeen.

  Sociale psychologen proberen op empirische wijze een antwoord te vinden.

  Na het opstellen van een hypothese ontwerpt de sociale psycholoog een gecontroleerd experiment dat gedetailleerd genoeg is stituaties op te roepen die tot de ene of de andere uitkomst zullen bieden. Dit vergroot de kennis over de menselijke aard en het doen van accurate voorspellingen.

  Hypothese: gefundeerde veronderstellingen.

   

   

   

 • Wat is filosofie?
  Is creativiteit en analystisch denken.
 • Waarom hebben psyhologen zich het laatste deccenia tot de filosofen gewend?
  Omdat ze op zoek waren naar inzichten in de aard van het bewustzijn en de manier waarop mensen een mening vormen over de sociale wereld.
 • Op welke wijze probeerde de sociale psychologen antwoorden te vinden?
  Op empirische wijze.
 • Wat is hypothese?
  Gefundeerde veronderstellingen.
 • 1.1.3 Sociale psychologie vergeleken met persoonlijkheidspsychologie

 • Persoonlijkheidspsychologen proberen sociaal gedrag te verklaren, en concentreren zich op individuele verschillen.

  Individuele verschillen: die op aspecten van de persoonlijkheid van de mensen die hen onderscheiden van andere mensen.

  Wanneer men iemands gedrag in een complexe situatie probeert te begrijpen zoeken de mensen de oorzaak van dat gedrag in de persoonlijkheid van de betrokkenen. En houden dus geen rekening met de situatie wat een ingrijpende invloed heeft op hoe mensen met elkaar omgaan volgens de sociaal psychologen.

 • Waar concentreren persoonlijkheidspsychologen zich bij het verklaren van gedrag op?
  Op individuele verschillen.
 • Individuele verschillen zijn?
  Die op aspecten van de persoonlijkheid van de mensen die hen onderscheiden van andere mensen.
 • 1.1.4 Sociale psychologie vergeleken met andere sociale wetenschappen

 • Andere disciplines in de sociale wetenschappen zijn; sociologie, economie en politicologie.

  Sociale psychologie onderscheiden zich op een aantal belangrijke punten en de meest opvallende daarvan is "het niveau van de analyse".

  Sociale psychologie is een tak van de psychologie en wortelt in de studie van individuen met de nadruk op interne psychlogische processen.

  Voor de sociale psychologie is het niveau van de analyse, het individu in de context van een sociale situatie.

  Andere sociale wetenschappen houden zich bezig met brede sociale, economische, politieke en historische factoren die invloed hebben op de gebeurtenissen in een bepaalde gemeenschap.

  Sociologie richt zich op onderwerpen als, sociale klasse, sociale structuur en sociale instituties.

  Verschil tussen sociologie en sociale psychologie is dat sociologie niet concenteert op de psychologie van het individu. Ze kijken naar de samenleving als geheel. En zijn ook geinteresseerd in de samenhang van de maatschappelijke verandering in agressief gedrag.


 • Doel van de sociale psychologie

  Het verschil tussen de sociale psychologie en andere sociale wetenschappen is het verschil tussen de disciplines: de vraag wat  proberen ze te verklaren?

  Het doel van de sociale psychologie is: het identificeren van de universele eigenschappen van de menselijke natuur die maken dat iedereen gevoelig is voor sociale invloed, onafhankelijk van sociale klasse of cultuur.

  Het doel van de sociale psychologie is ook om dergelijke universele wetten te ontdekken.

  Sociale psychologie beweegt zich op het gebeid tussen sociologie en persoonlijkheidspsychologie.

  Sociale psychologie en persoonlijkheidspsychologie hebben beide belangstelling voor de manier waarop de situatie en de bredere maatschappelijke omstandigheden ons gedrag beinvloeden.

 • Sociale psychologie richten zich op psychologische gesteldheid van individuen die hen gevoelig maakt voor sociale invloeden.

  Sociale psychologie is met name geintresseerd in de psychologische processen, die de meeste mensen gemeen hebben en die hen gevoelig maakt voor sociale invloeden.

 • Welke andere diciplines heb je in de sociale wetenschap?
  Sociologie, economie en politicologie.
 • Andere sociale wetenschappen houden zich bezig met?
  Brede sociale, economische, politieke en historische factoren die invloed hebben op de gebeurtenissen in een bepaalde gemeenschap.
 • Op welke onderwerpen richt sociologie zich op?
  Sociale klasse, sociale structuur en sociale instituties
 • Wat is het  verschil tussen sociologie en sociale psychologie?
  Sociologie concentreert zich niet op de psychologie van het individu.
 • Wat is het doel van de sociale psychologie?
  Het identificeren van de universele eigenschappen van de menselijke natuur die maken dat iedereen gevoelig is voor sociale invloed, onafhankelijk van sociale klasse en cultuur. En het ontdekken van universele wetten.
 • Sociale psychologie en persoonlijkheidspsychologie  hebben beiden belangstelling voor?
  De manier waarop de situatie en de bredere maatschappelijke omstandigheden ons gedrag beinvloeden.
 • Sociale psychologie richt zich op?
  psychologische gesteldheid van individuen die hen gevoelig maakt voor sociale invloeden.
 • Waar is de sociale psychologie met namen in geintresseerd?
  In de psychologische processen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is een attitude, en uit welke drie componenten bestaat de evaluatie?
Onze evaluatie van mensen, voorwerpen en ideeen.

De drie componenten:
affectieve component, cognitieve component, en gedragsmatige component
Uit welke 3 componenten bestaat attitudes
Attitudes: Onze evaluaties van mensen, voorwerpen en ideeën.

Zon evaluatie bestaat uit drie stappen:
1. Een affectieve component, bestaande uit onze emotionele reacties op het attitudeobject

2. Een cognitieve component, bestaande uit onze gedachten en opvattingen over het attitudeobject

3. Een gedragsmatige component, bestaande uit onze handelingen of ons observeerbare gedrag ten opzichte van het attitudeobject. Deze benadering van attitudes wordt aangeduid met de term tripartite model van attitudes.
Contingentietheorie + 2 typen leiders

het idee dat de effectiviteit van leiderschap zowel afhankelijk is van hoe taak of
persoonsgericht de leider is, als van de mate van controle in invloed die de leider op de groep
heeft.


Vanuit deze theorie zijn er twee typen leiders:
- Taakgerichte leider: ‘een leider die zich richt meer richt op het volbrengen van taken
dan op de gevoelens en relaties van medewerkers.’

- Persoonsgerichte leider: ‘een leider die zich primair bezighoudt met de gevoelens en
relaties van medewerkers.’


Welke beter is, hangt af van de situatie waarin ze verkeren
Transformationele leider

een leider die zich meer richt op lange termijn en aspecten van inspireren, stimuleren en intrinsieke motivatie als uitgangspunten neemt in de relatie met zijn volgers.
Transactionele leider:

een leider die zich meer richt op het kortetermijndoel en aspecten als reciprociteit, plichtmatigheid en extrinsieke motivatie als uitgangspunten neemt in de relatie met zijn volgers
theorie van de geboren leider

het idee dat bepaalde eigenschappen iemand een goede leider maken, ongeacht de situatie.
2 verklaringen voor groepspolarisatie

- Volgens de verklaring gebaseerd op de argumentenleer brengen alle individuen een

aantal argumenten in de groep in, die hun aanvankelijke aanbeveling ondersteunen
(elk lid komt met argumenten doe andere leden nog niet hadden overwogen).

- Volgens de verklaring gebaseerd op sociale vergelijking controleren mensen bij het
bespreken van een kwestie in een groep eerst hoe de andere groepsleden zich
voelen. Om aardig gevonden te worden, nemen veel mensen vervolgens een
standpunt in dat lijkt op die van de anderen, maar dat iets extremer is.
Transactief geheugen

het gecombineerde geheugen van twee mensen, dat efficiënter is dan het geheugen van een van de twee individuen
Groepspolarisatie
Tot het uiterste gaan
 

De neiging van groepen om beslissingen te nemen die extremer zijn dan de aanvankelijke neiging van hun leden   
Procesverlies? en redenen?

Als groepsinteracties een goede besluitvorming in de weg staan


Procesverlies kan om een aantal redenen optreden:
-  Groepsleden concentreren zich vaak op de gemeenschappelijke info en delen geen unieke info
- Zeer hechte groepen kunnen in groepsdenken vervallen
het in stand houden van de groepscohesie en onderlinge solidariteit wordt belangrijker dan realistische visie op feiten